Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015Data intrării în vigoare 01-01-2016
    Formă consolidată valabilă la data 20-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-01-2019 până la data de 21-07-2019
    Notă CTCE Potrivit art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 9 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2017, ordonanţa de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 9, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.
    Notă CTCE Potrivit articolului VI din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018, dispoziţiile art. V se aplică cererilor şi deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I Dispoziţii generaleArticolul 1DefiniţiiÎn înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. actul administrativ fiscal - actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuţiilor de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, pentru stabilirea unei situaţii individuale şi în scopul de a produce efecte juridice faţă de cel căruia îi este adresat;