Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 211 din 19 decembrie 2018privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 10-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul IRegulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 17 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Solicitantul are obligaţia să furnizeze ANRE în cuprinsul cererii de acordare/modificare a autorizaţiei/licenţei datele complete de contact ale acestuia, respectiv adresa sediului social, numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail ale solicitantului, precum şi ale reprezentantului legal al acestuia.
  2. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) certificatul constatator, în original sau în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete, care să reflecte situaţia la zi a solicitantului şi din care să rezulte că acesta are obiectul de activitate corespunzător serviciului/ activităţii pentru care se solicită autorizaţia/licenţa;3. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar deţinător al controlului, prevederile alin. (1) lit. c) se aplică numai administratorilor, membrilor Consiliului de administraţie sau ai Consiliului de supraveghere ai solicitantului ori, după caz, reprezentantului autorităţii administraţiei publice locale.
  4. La articolul 24, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Solicitantul va anexa cererii documente din care să rezulte că dispune de o sumă de bani cel puţin egală cu 25% din valoarea cifrei de afaceri estimată a se realiza în primele 12 luni de activitate ca furnizor de energie electrică, dar nu mai puţin de 100.000 euro, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:a) capitaluri proprii - a căror valoare se calculează pe baza datelor de la ultima balanţă de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale pe care operatorul economic le comunică organelor fiscale;b) disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază operatorul economic solicitant, conform documentelor financiare justificative în acest sens;c) resurse financiare pe care asociaţii şi/sau acţionarii solicitantului le pun la dispoziţia acestuia prin contracte de finanţare/împrumut sau prin alte tipuri de contracte însoţite de documente financiare justificative.............................................................(5) Valoarea cifrei de afaceri estimată a se realiza în primele 12 luni de activitate conform alin. (3) se comunică ANRE printr-o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al solicitantului. În aceeaşi declaraţie se menţionează şi valoarea cifrei de afaceri estimată a se realiza din desfăşurarea activităţii ce face obiectul licenţei solicitate, în anul acordării acesteia.
  5. La articolul 25, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Solicitantul va anexa cererii documente din care să rezulte că dispune de o sumă de bani cel puţin egală cu 25% din valoarea cifrei de afaceri estimată a se realiza în primele 12 luni de activitate ca trader de energie electrică, dar nu mai puţin de 100.000 euro, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:a) capitaluri proprii - a căror valoare se calculează pe baza datelor de la ultima balanţă de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale pe care operatorul economic le comunică organelor fiscale;b) disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază operatorul economic solicitant conform documentelor financiare justificative în acest sens;c) resurse financiare pe care asociaţii şi/sau acţionarii solicitantului le pun la dispoziţia acestuia prin contracte de finanţare/împrumut sau prin alte tipuri de contracte însoţite de documente financiare justificative.............................................................(5) Valoarea cifrei de afaceri estimată a se realiza în primele 12 luni de activitate conform alin. (3) se comunică ANRE printr-o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al solicitantului. În aceeaşi declaraţie se menţionează şi valoarea cifrei de afaceri estimată a se realiza din desfăşurarea activităţii ce face obiectul licenţei solicitate, în anul acordării acesteia.
  6. La articolul 33, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie/licenţă determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbări privind sediul social ori alte sedii ce fac obiectul autorizaţiei/licenţei;b) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie/licenţă determinate de fuziunea, divizarea sau transformarea titularului acesteia;7. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Situaţiile prevăzute la art. 33 lit. b) sunt notificate ANRE cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea de divizare/fuziune/transformare potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor de autorizaţii/licenţe.8. La articolul 39 alineatul (5), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) declaraţiile, în original sau în copie legalizată, prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) şi art. 26 lit. c).
  9. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 47(1) ANRE pune la dispoziţie, la cerere, anterior datei acordării/modificării autorizaţiei/licenţei, oricare dintre documentele elaborate de ANRE, în vederea soluţionării unei cereri cu privire la acordarea, refuzul acordării, modificarea, suspendarea sau retragerea unei autorizaţii/licenţe.10. La articolul 48, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 48(1) ANRE remite titularului exemplarul original al autorizaţiei/licenţei acordate.
  ............................................................(3) În caz de pierdere/distrugere a documentelor aferente autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, ANRE remite titularului, la cerere, un duplicat. Cererea titularului trebuie însoţită de dovada publicării pierderii/distrugerii documentelor aferente autorizaţiei/ licenţei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  11. La articolul 49, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Nivelul tarifelor de acordare/modificare a autorizaţiilor/ licenţelor, inclusiv al tarifelor de analiză, al tarifelor pentru emiterea unui duplicat, precum şi al contribuţiei anuale se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANRE.12. La articolul 49, alineatul (8) se abrogă.
  Articolul IISolicitările de acordare de autorizaţii de înfiinţate/licenţe nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluţionează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul energiei electrice în vigoare la data emiterii deciziei prin care se soluţionează cererea.Articolul IIIOperatorii economici care solicită acordarea de autorizaţii de înfiinţate/licenţe duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Henorel Florin Soreaţă
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 211.----