Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 550 din 4 decembrie 2018privind procedura de notificare, modelul formularului de notificare şi modelul documentului emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în urma notificării, precum şi aspecte privind marca de responsabilitate, în cazul operatorilor economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 10-01-2019

  Având în vedere prevederile: – Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 8 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – 
  Referatului Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley nr. 11.816/2018,
  preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:Articolul 1Prezentul ordin se aplică operatorilor economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia.Articolul 2Nu se supun autorizării pentru efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia care sunt înregistraţi la autoritatea competentă. Articolul 3Operatorii economici prevăzuţi la art. 2 sunt obligaţi ca, înaintea începerii efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul României, inclusiv în cazul contractelor la distanţă şi al contractelor în afara spaţiilor comerciale, să informeze, prin notificare, în legătură cu acest fapt, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
  Articolul 4(1) Notificarea, transmisă în scris, prin poştă sau în format electronic, va cuprinde următoarele informaţii:– denumirea operatorului economic;– adresa din statul de stabilire;– autoritatea competentă din statul de stabilire, unde este înregistrat;– adresa punctului/punctelor de lucru din România, dacă este cazul.
  (2) Modelul formularului de notificare se găseşte în anexa nr. 1.
  Articolul 5(1) În termen de 30 de zile de la data înregistrării notificării, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va răspunde în scris operatorului economic.(2) Modelul documentului emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în urma notificării se găseşte în anexa nr. 2.(3) Începând cu data notificării efectuate conform prezentului ordin, operatorii economici pot efectua operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, în baza confirmării de primire transmise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
  Articolul 6(1) În situaţia în care în statele membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia nu există o autoritate competentă unde operatorii economici să fie înregistraţi, aceştia vor solicita Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor autorizarea desfăşurării de operaţiuni cu metale preţioase şi marca de responsabilitate.(2) Modelul solicitării mărcii de responsabilitate se găseşte în anexa nr. 3, iar modelul mărcii de responsabilitate în anexa nr. 4.Articolul 7În cazul încetării sau suspendării temporare din proprie voinţă a desfăşurării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul României, operatorul economic va trebui să informeze în scris Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul act a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, transpusă în legislaţia română prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi Statele Membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  Marius Pîrvu
  Bucureşti, 4 decembrie 2018.Nr. 550.Anexa nr. 1
  NOTIFICARESubscrisa .........................., cu sediul în ............................, înregistrată la autoritatea competentă ..................... din ........................., cu numărul .........../...........,având marca de responsabilitate ....................., reprezentată prin ....................., notific Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la începerea desfăşurării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul României, la următoarea adresă: ................................................................................................Semnătura reprezentant operator economic...............Data.............
  Anexa nr. 2ADEVERINŢĂ
  Se adevereşte că ..................., cu sediul în ....................., a notificat Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în temeiul art. 8 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la începerea efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul României.Notificarea a fost înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor la nr. ......... din data de ........... .Conform notificării depuse operatorul economic este înregistrat la autoritatea competentă ......................................... din ..................... cu nr. ........../............Marca de responsabilitate ..................... a fost înregistrată la autoritatea competentă ...................................................... .Potrivit art. 8 alin. (7) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, .................................., va desfăşura operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul României.Director,.............
  Anexa nr. 3CEREREpentru stabilirea conţinutului mărcii de responsabilitate
  Societatea ........................................................................................................................Reprezentant legal ............................................................................................................
  Sediu social/domiciliu .......................................................................................Telefon .............................. Fax .................................. E-mail .............................
  Autorizaţie Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor nr. ............... din data ........................
  Solicit atribuirea mărcii de responsabilitate conform:- pct. 1, cu următorul conţinut ..................... încadrat în: elipsă dreptunghi - pct. 2, cu următorul conţinut ..................... încadrat în: elipsă dreptunghi 
  Cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că cele de mai sus corespund adevărului......................................................................... în calitate de ................................(numele şi prenumele persoanei care prezintă cererea)Legitimat cu BI/CI seria ..................... număr ...........................................Semnătura ................................... data ......................................................Ştampila
  Anexa nr. 4
  MODELULmărcilor de responsabilitate utilizate, în cazul operatorilor economici din statele membre ale Uniunii Europene,din Spaţiul Economic European şi Turcia în care nu există o autoritate competentă unde aceştia să fie înregistraţi1. cu titlu exemplificativ:
  2. cu titlu exemplificativ:
  -----