Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 2019pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 13-01-2019Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 9 octombrie 2018, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul II, la articolul 3, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h)
  cheltuielile de funcţionare necesare pentru acoperirea plăţilor aferente utilităţilor spitalelor publice din reţeaua administraţiei publice locale.
  2. La articolul III, punctul 6, la articolul 291 alineatul (3), după litera f) se introduc patru noi litere, literele g)-j), cu următorul cuprins:g) transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracţiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;h) transportul de persoane utilizând instalaţiile de transport pe cablu - telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi - în scop turistic sau de agrement; i) transportul de persoane cu vehicule cu tracţiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement; j) transportul de persoane cu ambarcaţiuni folosite în scop turistic sau de agrement.
  3. La articolul III, după punctul 6 se introduc patru noi puncte, punctele 7-10, cu următorul cuprins:7. La articolul 351, după alineatul (2) se introducpatru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins: (3) Se încadrează la poziţia 3.1.1 din anexa nr. 1 la titlul VIII produsele care au denumirea de cidru de mere şi/sau de pere a căror presiune datorată dioxidului de carbon în soluţie este mai mică de 3 bari, obţinute din fermentarea completă sau parţială a merelor şi/sau a perelor procesate, cu sau fără adaos, înainte sau după fermentare, de apă, arome şi zaharuri, şi încadrate la codurile NC 2206 00.(4) Se încadrează la poziţia 3.1.2 din anexa nr. 1 la titlul VIII produsele denumite hidromel obţinute din fermentarea unei soluţii de miere, încadrate la codurile NC 2206 00 59 şi NC 2206 00 89, precum şi la codul NC 2206 00 39.(5) Se încadrează la poziţia 3.2.1 din anexa nr. 1 la titlul VIII produsele denumite cidru de mere şi/sau de pere a căror presiune datorată dioxidului de carbon în soluţie este egală sau mai mare de 3 bari, obţinute din fermentarea completă sau parţială a merelor şi/sau a perelor procesate, cu sau fără adaos, înainte sau după fermentare, de apă, arome şi zaharuri, şi încadrate la codurile NC 2206 00.(6) Presiunea datorată dioxidului de carbon în soluţie pentru băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 1, se măsoară la temperatura de 20°C.8. La articolul 456 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
  9. La articolul 456 alineatul (2), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins: s) clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.10. La articolul 456, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile prevăzute la alin. (2) lit. s) se aplică pentru toate clădirile de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora.
  4. La articolul XI, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul XIArticolul 4 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  5. La articolul XIII punctul 1, alineatele (1^1) şi (1^2) ale articolului 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins: (1^1) Avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, se menţin până la data de 1 septembrie 2021, dată până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă.(1^2) Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2018 şi data de 1 septembrie 2021 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuţia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.6. După articolul XIII se introduce un nou articol, articolul XIII^1, cu următorul cuprins: Articolul XIII^1
  La articolul 5 alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice sau juridice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau juridic de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;
  Articolul IILegea nr. 237/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 11 octombrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul II, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Potrivit prevederilor alin. (1) sunt exonerate, de asemenea, de la plată debitele constatate după data de 14 octombrie 2018 în sarcina beneficiarilor de indemnizaţie aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la această dată, corespunzătoare perioadei anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi.
  2. La articolul II, alineatul (2) se abrogă. 3. După articolul II se introduc patru noi articole, articolele III-VI, cu următorul cuprins:Articolul III(1) Sumele reprezentând indemnizaţii acordate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate de la beneficiari începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi până la data de 1 martie 2019 se restituie într-o singură tranşă, începând cu data de 1 martie 2019 şi până la data de 31 decembrie 2019.(2) Restituirea se realizează pe baza cererilor depuse de către beneficiari la casele judeţene de pensii sau, după caz, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, în a cărei evidenţă se află beneficiarul dreptului.(3) După înregistrarea cererii, casa de pensii procedează la verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru restituirea sumelor recuperate şi calculează suma totală de restituit. (4) Nedepunerea cererii prevăzute la alin. (2) atrage nerestituirea sumelor.
  (5) Suma de restituit se achită odată cu drepturile de care beneficiază solicitantul, prin aceleaşi mijloace de plată, în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.
  Articolul IVDebitele care au avut drept cauză culpa debitorului, cum ar fi folosirea de către acesta a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realităţii, care au avut drept urmare stabilirea eronată a indemnizaţiei, nu fac obiectul scutirii de la plată şi al restituirii, potrivit prevederilor prezentei legi.Articolul VSumele care fac obiectul restituirii sunt cele provenite din debite constituite anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2015 şi recuperate, total sau parţial, după caz, începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi până la data de 1 martie 2019. Aceste sume se evidenţiază prin contul de creditori.Articolul VISumele ce urmează a fi restituite beneficiarilor în condiţiile art. III alin. (1) nu se actualizează cu indicele de inflaţie şi nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 8 ianuarie 2019.Nr. 13.-----