Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 214 din 19 decembrie 2018privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 27-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (1) şi (4) din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, ale art. 6 alin. (11) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerinţele de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 şi 688 bis din 24 august 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) articolul 40, dispoziţiile capitolului 5.4.1. «Grupuri generatoare dispecerizabile racordate la reţelele electrice de interes public», dispoziţiile capitolului 5.4.2. «Cerinţe asupra echipamentelor de telecomunicaţii», cu excepţia articolului 176, şi dispoziţiile capitolului 5.4.4. «Sisteme de telecomunicaţii şi achiziţii de date şi telemăsurare», cu excepţia articolului 187, din Codul tehnic al reţelei electrice de transport, Partea I - Reguli generale de bază, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 8 septembrie 2004, cu modificările ulterioare;b) dispoziţiile capitolelor 4.4.1. «Grupuri generatoare dispecerizabile» şi 4.4.3. «Sisteme de telecomunicaţii şi achiziţii de date», cu excepţia punctelor 4.4.3.1. şi 4.4.3.2. din Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 26 ianuarie 2009.
  2. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:a) La articolul 3 alineatul (1) litera (a), punctul iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:(iv) lucrările de modernizare/retehnologizare sunt:1. înlocuirea generatorului sincron sau modificarea tipului de regulator de tensiune (inclusiv ale sistemelor de excitaţie), regulator de viteză, PSS, respectiv modificarea reactanţelor sincrone şi tranzitorii, modificarea diagramei P-Q, inclusiv cu introducerea de noi echipamente de compensare, modificarea sistemelor de reglaj al puterii active/reactive, cu condiţia ca aceste modificări să permită respectarea prevederilor prezentei norme;
  2. modificarea capacităţii de producere a grupului generator sincron care conduce la creşterea capacităţii maxime cu cel puţin 10% pentru grupurile generatoare sincrone de categoria C, respectiv cu cel puţin 5% pentru cele din categoria D;3. trecerea grupului generator sincron în categoria superioară.
  b) La articolul 3 alineatul (2), litera (b) se modifică şi va avea următorul cuprins: (b) gestionarul grupului generator sincron a încheiat un contract ferm pentru achiziţionarea elementelor principale de generare a energiei, în termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului, respectiv până la data de 17.05.2018. Gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice are obligaţia să notifice operatorul de reţea relevant (OTS sau OD, după caz) asupra încheierii contractului, în termen de cel mult 30 de luni de la intrarea în vigoare a regulamentului. Notificarea prezentată de gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice ORR şi OTS conţine cel puţin titlul contractului, data semnării şi data intrării în vigoare, precum şi specificaţiile echipamentelor principale de producere care urmează a fi construite, asamblate sau achiziţionate.c) După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
  Articolul 7^1(1) În cazul grupurilor generatoare sincrone racordate la reţelele electrice ale platformelor industriale, clasificarea acestora se realizează în funcţie de capacitatea (puterea) lor maximă, indiferent de nivelul de tensiune la care acestea sunt racordate.(2) Proprietarul reţelelor electrice din platforma industrială, în coordonare cu OD sau OTS, după caz, poate solicita prin caietul de sarcini cerinţe suplimentare de racordare, specifice categoriei D (dacă tensiunea punctului de racordare a platformei industriale este mai mare sau egală cu 110 kV), însoţită de o justificare tehnică din care rezultă că aceste cerinţe au scopul de a asigura siguranţa în funcţionare a platformei industriale.
  d) La articolul 9, litera (b) se modifică şi va avea următorul cuprins:(b) În ceea ce priveşte capacitatea de a suporta viteze de variaţie a frecvenţei:(i) grupul generator sincron trebuie să rămână conectat la reţea şi să funcţioneze la o viteză de variaţie a frecvenţei de cel mult ± 2 Hz/sec pentru un interval de timp de 500 ms, de cel mult ± 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms şi de cel mult ± 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms în funcţie de tipul de tehnologie, de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare şi de inerţia disponibilă la nivelul zonei sincrone;(ii) valorile prevăzute la pct. i) se comunică gestionarului grupului generator sincron, la emiterea ATR;
  (iii) operatorul de reţea relevant coordonează reglajul protecţiei din punctul de racordare la viteza de variaţie a frecvenţei grupului generator sincron, la punerea în funcţiune.Tabelul 1A. Durata minimă de timp în care un grup generator sincron trebuie să fie capabil să rămână conectat la reţea şi să funcţioneze la frecvenţe care se abat de la valoarea nominală
  Domeniul de frecvenţeDurata de funcţionare
  47,5 Hz - 48,5 HzMinimum 30 de minute
  48,5 Hz - 49 HzMinimum 30 de minute
  49 Hz - 51 Hz Nelimitat
  51,0 Hz - 51,5 Hz30 de minute
  e) Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 10Grupurile generatoare sincrone de categorie A trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvenţă, respectiv la creşterile de frecvenţă peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR), astfel:(a) la creşterile de frecvenţă, grupul generator sincron trebuie să scadă puterea activă produsă corespunzător variaţiei de frecvenţă, în conformitate cu figura 1A şi cu următorii parametrii:(i) pragul de frecvenţă de la care grupul generator sincron asigură răspunsul la creşterea de frecvenţă este 50,2 Hz;(ii) valoarea statismului setat se situează între 2% şi 12% şi este dispusă de operatorul de reţea relevant prin dispoziţii de dispecer, la punerea în funcţiune a grupului generator sincron. De regulă, valoarea statismului este de 5%;(iii) grupul generator sincron trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variaţiei de frecvenţă cu o întârziere iniţială mai mică de 2 secunde. În cazul în care această întârziere este mai mare de două secunde, gestionarul grupului generator sincron justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de scădere a puterii, în cazul creşterii de frecvenţă, trebuie să fie mai mic sau egal cu 8 secunde pentru o variaţie de putere de 45% din puterea activă maximă.(b) la atingerea puterii corespunzătoare abaterii de frecvenţă (sub acţiunea reglajului automat) până la puterea minimă de reglaj, grupul generator sincron este capabil:(i) să stabilizeze puterea activată, în banda de toleranţă admisă (de regulă, ± 5% Pn), într-un timp de maximum 30 de secunde şi să funcţioneze în continuare la acest nivel sau
  (ii) să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziţiei de dispecer şi în conformitate cu propria caracteristică tehnică, transmisă odată cu datele tehnice şi care nu se abate de la caracteristicile funcţionale ale grupurilor generatoare sincrone de acelaşi tipș
  (c) abaterea permisă pentru atingerea nivelului minim de reglaj este de ± 5 % Pn;(d) grupul generator sincron trebuie să fie stabil pe durata funcţionării în modul RFA-CR, la creşteri ale frecvenţei peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referinţe a puterii active.
  f) Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 12
  OTS stabileşte reducerea de putere activă produsă de grupul generator sincron faţă de puterea activă maximă produsă, ca urmare a scăderii frecvenţei, în limitele admisibile prezentate în figura 2A, astfel:(a) la scăderea frecvenţei sub 49 Hz se admite reducerea de putere activă de la puterea maximă produsă, cu un procent egal cu 2% din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenţei cu 1 Hz. Timpul maxim necesar stabilizării frecvenţei sistemului şi în care are loc reducerea puterii active este de 30 de secunde (t2). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcţie de frecvenţă, care se situează deasupra liniei punctate;(b) se admite reducerea de putere activă de la puterea activă maximă produsă la scăderea frecvenţei sub 49,5 Hz, cu un procent maxim de 10% din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenţei cu 1 Hz, dacă frecvenţa este mai mică decât 49,5 Hz pentru o durată mai mare de 30 s. Durata maximă de menţinere a puterii active produse (reduse) la scăderea frecvenţei este de 30 de minute (t3), în lipsa unei dispoziţii de dispecer, cu condiţia ca frecvenţa să nu scadă sub 47,5 Hz. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcţie de frecvenţă, care se situează deasupra liniei continue;(c) în cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acţionate de turbine cu gaz, timpul t3 are valoarea precizată la lit. (b).
  g) Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 13(1) Reducerea admisibilă de putere activă faţă de puterea activă maximă produsă, în cazul unor abateri de frecvenţă sub valoarea de 49,5 Hz, se stabileşte:(a) în condiţii de mediu standard, corespunzătoare temperaturii de 20 de grade Celsius;(b) în funcţie de capabilitatea tehnică a grupurilor generatoare sincrone.(2) Gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de reţea relevant şi OTS diagrama de dependenţă a puterii active de temperatură pentru cel puţin un set de temperaturi: –10°C, 0°C, 15°C, 25°C, 30°C, 40°C şi datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă tehnică.(3) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acţionate de turbine cu gaz, gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de reţea relevant şi OTS diagrama de dependenţă a puterii active de temperatură pentru cel puţin un set de temperaturi: –10°C, –5°C, 0°C, 5°C, 10°C, 15°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C şi 50°C şi datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă tehnică.(4) Operatorul de reţea relevant ia în considerare, la stabilirea reducerii admisibile de putere activă faţă de puterea activă maximă produsă, limitele tehnice ale grupului generator sincron.(5) Datele prevăzute la alin. (2) şi (3) se transmit în etapa de punere în funcţiune, aferentă procesului de racordare.
  h) Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 14(1) Grupul generator sincron trebuie să fie prevăzut cu o interfaţă logică în scopul de a reduce puterea activă produsă până la oprire într-un timp de maximum cinci secunde de la recepţionarea comenzii de deconectare.(2) În regim normal de funcţionare al reţelei electrice, grupul generator sincron trebuie:(a) să nu producă în punctul de racordare/delimitare, după caz, variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a reţelei la care este racordat;(b) să asigure în punctul de racordare/delimitare, după caz, calitatea energiei electrice conform cu standardele în vigoare (standardele europene şi standardele de performanţă ale reţelei de transport sau de distribuţie, după caz), indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă.(3)
  Grupul generator sincron este monitorizat din punctul de vedere al calităţii energiei electrice în punctul de racordare pe durata testelor de verificare a conformităţii cu cerinţele tehnice de racordare.
  i) La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Cerinţele prevăzute la alin. (1) includ:(a) domeniul de frecvenţă în care este admisă conectarea automată, respectiv (47,5÷51) Hz, domeniul de tensiune (0,9-1,1) Un, timpul de observare (inclusiv timpul de sincronizare) de maximum 300 de secunde;(b) rampa admisă pentru creşterea puterii active după conectare, de maximum 20% din Pn/min (indicată de producătorul grupului generator sincron).
  j) Articolul 17 se abrogă.k) Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 20Grupurile generatoare sincrone de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe în ceea ce priveşte stabilitatea de frecvenţă:(a) grupul generator sincron trebuie să rămână conectat la reţea şi să funcţioneze în domeniile de frecvenţă şi în perioadele de timp prevăzute în tabelul 1B;(b) În ceea ce priveşte capacitatea de a suporta viteze de variaţie a frecvenţei:(i) grupul generator sincron trebuie să rămână conectat la reţea şi să funcţioneze la o viteză de variaţie a frecvenţei de cel mult ± 2 Hz/sec pentru un interval de timp de 500 ms, de cel mult ± 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms şi de cel mult ± 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, în funcţie de tipul de tehnologie, de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare şi de inerţia disponibilă la nivelul zonei sincrone;(ii) valorile prevăzute la pct. i) se comunică gestionarului grupului generator sincron, la emiterea ATR;(iii) operatorul de reţea relevant coordonează reglajul protecţiei din punctul de racordare la viteza de variaţie a frecvenţei grupului generator sincron, la punerea în funcţiune;
  Tabelul 1B. Durata minimă de timp în care un generator sincron trebuie să fie capabil să rămână conectat la reţea şi să funcţioneze la frecvenţe care se abat de la valoarea nominală
  Domeniul de frecvenţeDurata de funcţionare
  47,5 Hz - 48,5 HzMinimum 30 de minute
  48,5 Hz - 49 HzMinimum 30 de minute
  49 Hz - 51 HzNelimitat
  51,0 Hz - 51,5 Hz30 de minute
  l) Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 21Grupurile generatoare sincrone de categorie B trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvenţă, respectiv la creşterile de frecvenţă peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR), astfel:(a) la creşterile de frecvenţă, grupul generator sincron trebuie să scadă puterea activă produsă corespunzător variaţiei de frecvenţă, în conformitate cu figura 1B şi cu următorii parametri:(i) pragul de frecvenţă de la care grupul generator sincron asigură răspunsul la creşterea de frecvenţă este 50,2 Hz;(ii) valoarea statismului setat se situează între 2% şi 12% şi este dispusă de operatorul de reţea relevant prin dispoziţii de dispecer, la punerea în funcţiune a grupului generator sincron. De regulă, valoarea statismului este de 5%;(iii) grupul generator sincron trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variaţiei de frecvenţă cu o întârziere iniţială mai mică de 2 secunde. În cazul în care această întârziere este mai mare de două secunde, gestionarul grupului generator sincron justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de scădere a puterii, în cazul creşterii de frecvenţă, trebuie să fie mai mic sau egal cu 8 secunde pentru o variaţie de putere de 45% din puterea activă maximă;(b) la atingerea puterii corespunzătoare abaterii de frecvenţă (sub acţiunea reglajului automat) până la puterea minimă de reglaj (puterea minimă stabilă), grupul generator sincron este capabil:(i) să stabilizeze puterea activată, în banda de toleranţă admisă (de regulă, ± 5% Pn), într-un timp de maximum 30 de secunde şi să funcţioneze în continuare la acest nivel; sau(ii)
  să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziţiei de dispecer şi în conformitate cu propria caracteristică tehnică, transmisă odată cu datele tehnice şi care nu se abate de la caracteristicile funcţionale ale grupurilor generatoare sincrone de acelaşi tip;
  (c) abaterea permisă pentru atingerea nivelului minim de reglaj este de ± 5% Pn;(d) grupul generator sincron trebuie să fie stabil pe durata funcţionării în modul RFA-CR, la creşteri ale frecvenţei peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referinţe a puterii active.
  m) Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 23OTS stabileşte reducerea de putere activă produsă de grupul generator sincron de categorie B faţă de puterea activă maximă produsă, ca urmare a scăderii frecvenţei, în limitele admisibile prezentate în figura 2B, astfel:(a)
  la scăderea frecvenţei sub 49 Hz se admite reducerea de putere activă de la puterea maximă produsă, în procent egal cu 2% din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenţei cu 1 Hz. Timpul maxim necesar stabilizării frecvenţei sistemului şi în care are loc reducerea puterii active este de 30 de secunde (t2). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcţie de frecvenţă, care se situează deasupra liniei punctate;
  (b) se admite reducerea de putere activă de la puterea activă maximă produsă la scăderea frecvenţei sub 49,5 Hz, cu un procent maxim de 10% din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenţei cu 1 Hz. Durata maximă de menţinere a puterii active produse (reduse) la scăderea frecvenţei este de 30 de minute (t3), în lipsa unei dispoziţii de dispecer, cu condiţia ca frecvenţa să nu scadă sub 47,5 Hz. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcţie de frecvenţă, care se situează deasupra liniei continue;(c) în cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acţionate de turbine cu gaz, timpul t3 are valoarea prevăzută la lit. (b).
  n) Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 24(1) Reducerea admisibilă de putere activă faţă de puterea activă maximă produsă, în cazul unor abateri de frecvenţă sub valoarea de 49,5 Hz, se stabileşte:(a) în condiţii de mediu standard, corespunzătoare temperaturii de 20 de grade Celsius;(b) în funcţie de capabilitatea tehnică a grupurilor generatoare sincrone.(2) Gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de reţea relevant şi OTS diagrama de dependenţă a puterii active de temperatură pentru cel puţin un set de temperaturi: –10°C, 0°C, 15°C, 25°C, 30°C, 40°C şi datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă tehnică.(3) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acţionate de turbine cu gaz, gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de reţea relevant şi OTS diagrama de dependenţă a puterii active de temperatură pentru cel puţin un set de temperaturi: –10°C, –5°C, 0°C, 5°C, 10°C, 15°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C şi 50°C şi datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă tehnică.(4) Operatorul de reţea relevant ia în considerare, la stabilirea reducerii admisibile de putere activă faţă de puterea activă maximă produsă, limitele tehnice ale generatoarelor sincrone.(5) Datele prevăzute la alin. (2) şi (3) se transmit în etapa de punere în funcţiune, aferentă procesului de racordare.
  o) La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Cerinţele prevăzute la alin. (1) includ:(a) domeniul de frecvenţă în care este admisă conectarea automată, respectiv (47,5÷51) Hz, domeniul de tensiune (0,9-1,1) Un, timpul de observare (inclusiv timpul de sincronizare) de maximum 300 de secunde;(b) rampa admisă pentru creşterea puterii active după conectare, de regulă, de maximum 20% din Pn/min (indicată de producătorul grupului generator sincron).p) Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 27Grupurile generatoare sincrone de categorie B trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe privind reglajul frecvenţă-putere activă:(a)
  pentru a regla puterea activă produsă, grupul generator sincron este echipat cu o interfaţă (port de intrare) care să permită recepţionarea unui consemn de putere în sensul de reducere. Grupul generator sincron va realiza consemnul de putere în maximum 60 de secunde, cu o precizie de ± 5% Pn; şi
  (b) operatorul de reţea relevant are dreptul de a stabili cerinţele pentru echipamente suplimentare care să permită reglajul de la distanţă al puterii active.
  q) La articolul 35, litera (b) se modifică şi va avea următorul cuprins:(b) În ceea ce priveşte capacitatea de a suporta viteze de variaţie a frecvenţei:(i) grupul generator sincron trebuie să rămână conectat la reţea şi să funcţioneze la o viteză de variaţie a frecvenţei de cel mult ± 2 Hz/sec pentru un interval de timp de 500 ms, de cel mult ± 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms şi de cel mult ± 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, în funcţie de tipul de tehnologie, de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare şi de inerţia disponibilă la nivelul zonei sincrone;(ii) valorile prevăzute la pct. i) se comunică gestionarului grupului generator sincron, la emiterea ATR;(iii)
  operatorul de reţea relevant coordonează reglajul protecţiei din punctul de racordare la viteza de variaţie a frecvenţei generatorului sincron, la punerea în funcţiune.
  Tabelul 1C. Durata minimă de timp în care un generator sincron trebuie să fie capabil să rămână conectat la reţea şi să funcţioneze la frecvenţe care se abat de la valoarea nominală
  Domeniul de frecvenţeDurata de funcţionare
  47,5 Hz - 48,5 HzMinimum 30 de minute
  48,5 Hz - 49 HzMinimum 30 de minute
  49 Hz - 51 Hz Nelimitat
  51,0 Hz - 51,5 Hz30 de minute
  r) Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 36Grupurile generatoare sincrone de categorie C trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvenţă, respectiv la creşterile de frecvenţă peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR), astfel:(a) la creşterile de frecvenţă, grupul generator sincron trebuie să scadă puterea activă produsă corespunzător variaţiei de frecvenţă, în conformitate cu figura 1C şi cu următorii parametri:(i) pragul de frecvenţă de la care grupul generator sincron asigură răspunsul la creşterea de frecvenţă este 50,2 Hz;(ii) valoarea statismului setat se situează între 2% şi 12% şi este dispusă de operatorul de reţea relevant prin dispoziţii de dispecer, la punerea în funcţiune a grupului generator sincron. De regulă, valoarea statismului este de 5%;(iii) grupul generator sincron trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variaţiei de frecvenţă cu o întârziere iniţială mai mică de 2 secunde. În cazul în care această întârziere este mai mare de două secunde, gestionarul grupului generator sincron justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de scădere a puterii, în cazul creşterii de frecvenţă, trebuie să fie mai mic sau egal cu 8 secunde pentru o variaţie de putere de 45% din puterea activă maximă;(b) la atingerea puterii corespunzătoare abaterii de frecvenţă (sub acţiunea reglajului automat) până la puterea minimă de reglaj, grupul generator sincron este capabil:(i) să stabilizeze puterea activată, în banda de toleranţă admisă (de regulă, ± 5% Pn), într-un timp de maximum 30 de secunde şi să funcţioneze în continuare la acest nivel sau(ii)
  să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziţiei de dispecer şi în conformitate cu propria caracteristică tehnică, transmisă odată cu datele tehnice şi care nu se abate de la caracteristicile funcţionale ale grupurilor generatoare sincrone de acelaşi tip;
  (c) abaterea permisă pentru atingerea nivelului minim de reglaj este de ± 5% Pn;(d) grupul generator sincron trebuie să fie stabil pe durata funcţionării în modul RFA-CR, la creşteri ale frecvenţei peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referinţe a puterii active.
  s) Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 38OTS stabileşte reducerea de putere activă produsă de grupul generator sincron de categorie C faţă de puterea activă maximă produsă, ca urmare a scăderii frecvenţei, în limitele admisibile prezentate în figura 2C, astfel:(a)
  la scăderea frecvenţei sub 49 Hz se admite reducerea de putere activă de la puterea maximă produsă, în procent egal cu 2% din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenţei cu 1 Hz. Timpul maxim necesar stabilizării frecvenţei sistemului şi în care are loc reducerea puterii active este de 30 de secunde (t2). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcţie de frecvenţă, care se situează deasupra liniei punctate;
  (b) se admite reducerea de putere activă de la puterea activă maximă produsă la scăderea frecvenţei sub 49,5 Hz, cu un procent maxim de 10% din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz pentru fiecare scădere a frecvenţei cu 1 Hz. Durata maximă de menţinere a puterii active produse (reduse) la scăderea frecvenţei este de 30 de minute (t3), în lipsa unei dispoziţii de dispecer, cu condiţia ca frecvenţa să nu scadă sub 47,5 Hz. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcţie de frecvenţă, care se situează deasupra liniei continue;(c) în cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acţionate de turbine cu gaz, timpul t3 are valoarea prevăzută la lit. (b).
  t) Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 39(1) Reducerea admisibilă de putere activă faţă de puterea activă maximă produsă, în cazul unor abateri de frecvenţă sub valoarea de 49,5 Hz, se stabileşte:(a) în condiţii de mediu standard, corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius;
  (b) în funcţie de capabilitatea tehnică a grupurilor generatoare sincrone.
  (2) Gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de reţea relevant şi OTS diagrama de dependenţă a puterii active de temperatură pentru cel puţin un set de temperaturi: 10°C, 0°C, 15°C, 25°C, 30°C, 40°C şi datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta normă tehnică.(3) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acţionate de turbine cu gaz, gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de reţea relevant şi OTS diagrama de dependenţă a puterii active de temperatură pentru cel puţin un set de temperaturi: 10°C, 5°C, 0°C, 5°C, 10°C, 15°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C şi 50°C şi datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta normă tehnică.(4) Operatorul de reţea relevant ia în considerare la stabilirea reducerii admisibile de putere activă faţă de puterea activă maximă produsă limitele tehnice ale grupurilor generatoare sincrone.(5) Datele prevăzute la alin. (2) şi (3) se transmit în etapa de punere în funcţiune, aferentă procesului de racordare.
  u) La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Timpul de atingere a referinţei de putere activă sau viteza de variaţie a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul (2÷40)% P_n/min în funcţie de tehnologie, timpul mort (timpul scurs până la mişcarea motorului primar) este de 2 secunde şi toleranţa de realizare a referinţei este de 5% Pn.v) La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Cerinţele prevăzute la alin. (1) includ:(a) domeniul de frecvenţă în care este admisă conectarea automată, respectiv (47,5÷51) Hz, domeniul de tensiune (0,9-1,1) Un, timpul de observare (inclusiv timpul de sincronizare) de maximum 300 secunde;(b) rampa admisă pentru creşterea puterii active după conectare, de regulă, de maximum 20% din P_n/min (indicată de producătorul grupului generator sincron).
  w) Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 43Grupurile generatoare sincrone de categorie C trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvenţă în cazul scăderii frecvenţei (RFA-SC), astfel:(a) trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenţei sub un prag de frecvenţă de 49,8 Hz şi cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare grup generator sincron la PIF sau prin dispoziţii în limitele (2÷12)%, de regulă, la valoarea de 5%, în conformitate cu figura 3C;(b) activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvenţă nu trebuie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea, denumită timp mort şi notată cu t_1 în figura 5C, este mai mare de două secunde, gestionarul grupului generator sincron trebuie să justifice această întârziere la OTS;(c) la funcţionarea în modul RFA-SC, grupul generator sincron trebuie să asigure o creştere de putere până la puterea maximă. De regulă, o creştere de putere de 20% din Pn datorată scăderii de frecvenţă trebuie să fie realizată în cel mult 5 minute;(d) grupul generator sincron trebuie să funcţioneze stabil în modul RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz. Stabilizarea puterii în domeniul de toleranţă de 2,5% Pn trebuie să se realizeze într-un timp de cel mult 6 minute.
  x) La articolul 44, litera (d) şi tabelul 2C se modifică şi vor avea următorul cuprins: (d) întârzierea la activarea puterii active ca răspuns la abaterile de frecvenţă (timpul mort) să nu fie mai mare de 2 secunde şi să nu fie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea la activarea iniţială este mai mare de două secunde, gestionarul grupului generator sincron trebuie să furnizeze dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp;......................................Tabelul 2C. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvenţă (a se vedea figura 5C)
  ParametriIntervale
  │∆P_1│Variaţia puterii active raportată la puterea maximă P_max1,5-10%
  Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvenţă│∆f_i│10 mHz
  │∆f_i│
  f_n
  0,02-0,06%
  Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvenţă ** După calificarea grupurilor pentru furnizarea rezervei de stabilizare a frecvenţei (RSF), această valoare se setează la 0 mHz pentru grupurile furnizoare de RSF, iar la celelalte grupuri OTS va decide valoarea diferit de 0 mHz, astfel încât impactul asupra reglajului de frecvenţă să fie minim.0 Mhz
  Statism s_1 în funcţie de tipul centralei (hidro, termo, ciclu combinat etc.)**** Statismul grupurilor este dispus de către OTS la valorile necesare acoperirii rezervei de reglaj de stabilizare a frecvenţei stabilite la nivel SEN (doar la grupurile furnizoare de reglaj de stabilizare a frecvenţei). De regulă, pentru grupurile hidroelectrice statismul este de (4÷5)%, asigurând o rezervă de (10÷8)% din Pn, respectiv pentru grupuri termoelectrice, statismul este de (5÷8)%, asigurând o rezervă de (8÷5)% Pn.2-12%
  y) La articolul 49, figura 7C se modifică şi va avea următorul cuprins:Fig. 7C - Diagrama U-Q/P_max a unui grup generator sincron
  z)
  La articolul 53, litera (b) şi tabelul 1D se modifică şi vor avea următorul cuprins:(b) În ceea ce priveşte capacitatea de a suporta viteze de variaţie a frecvenţei:(i) grupul generator sincron trebuie să rămână conectat la reţea şi să funcţioneze la o viteză de variaţie a frecvenţei de cel mult ± 2 Hz/sec pentru un interval de timp de 500 ms, de cel mult ± 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1000 ms şi de cel mult ± 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2000 ms, în funcţie de tipul de tehnologie, de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare şi de inerţia disponibilă la nivelul zonei sincrone;(ii) valorile prevăzute la pct. i) se comunică gestionarului grupului generator sincron, la emiterea ATR;(iii) operatorul de reţea relevant coordonează reglajul protecţiei din punctul de racordare la viteza de variaţie a frecvenţei generatorului sincron, la momentul punerii în funcţiune;Tabelul 1D. Durata minimă de timp în care un grup generator sincron de categorie D trebuie să fie capabil să rămână conectat la reţea şi să funcţioneze la frecvenţe care se abat de la valoarea nominală
  Domeniul de frecvenţeDurata de funcţionare
  47,5 Hz - 48,5 HzMinimum 30 de minute
  48,5 Hz - 49 HzMinimum 30 de minute
  49 Hz - 51 Hz
  Nelimitat
  51,0 Hz - 51,5 Hz30 de minute
  aa) Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 54Grupurile generatoare sincrone de categorie D trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvenţă, respectiv la creşterile de frecvenţă peste valoarea nominală de 50 Hz (RFA-CR), astfel:(a) la creşterile de frecvenţă, grupul generator sincron trebuie să scadă puterea activă produsă, corespunzător variaţiei de frecvenţă, în conformitate cu figura 1D şi cu următorii parametri:(i) pragul de frecvenţă de la care grupul generator sincron asigură răspunsul la creşterea de frecvenţă este 50,2 Hz;(ii) valoarea statismului setat se situează între 2% şi 12% şi este dispusă de operatorul de reţea relevant prin dispoziţii de dispecer, la punerea în funcţiune a grupului generator sincron. De regulă, valoarea statismului este de 5%;(iii) grupul generator sincron trebuie să fie capabil să scadă puterea activă corespunzătoare variaţiei de frecvenţă cu o întârziere iniţială mai mică de 2 secunde. În cazul în care această întârziere este mai mare de 2 secunde, gestionarul grupului generator sincron justifică această întârziere, furnizând dovezi tehnice către OTS. Timpul de scădere a puterii, în cazul creşterii de frecvenţă, trebuie să fie mai mic sau egal cu 8 secunde pentru o variaţie de putere de 45% din puterea activă maximă;
  (b) la atingerea puterii corespunzătoare abaterii de frecvenţă (sub acţiunea reglajului automat) până la puterea minimă de reglaj, grupul generator sincron este capabil:(i) să stabilizeze puterea activată, în banda de toleranţă admisă (de regulă, ± 5% Pn), într-un timp de maximum 30 secunde, şi să funcţioneze în continuare la acest nivel; sau(ii) să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziţiei de dispecer şi în conformitate cu propria caracteristică tehnică, transmisă odată cu datele tehnice şi care nu se abate de la caracteristicile funcţionale ale grupurilor generatoare sincrone de acelaşi tip;(c) abaterea permisă pentru atingerea nivelului minim de reglaj este de ± 5% Pn;(d) grupul generator sincron trebuie să fie stabil pe durata funcţionării în modul RFA-CR, la creşteri ale frecvenţei peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referinţe a puterii active.
  ab) Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 56OTS stabileşte reducerea de putere activă produsă de grupul generator sincron de categorie D faţă de puterea activă maximă produsă, ca urmare a scăderii frecvenţei, în limitele admisibile prezentate în figura 2D, astfel:(a) la scăderea frecvenţei sub 49 Hz se admite reducerea de putere activă de la puterea maximă produsă, cu un procent egal cu 2% din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenţei cu 1 Hz. Timpul maxim necesar stabilizării frecvenţei sistemului şi în care are loc reducerea puterii active este de 30 de secunde (t2). Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcţie de frecvenţă, care se situează deasupra liniei punctate;(b) se admite reducerea de putere activă de la puterea activă maximă produsă la scăderea frecvenţei sub 49,5 Hz, cu un procent maxim de 10% din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenţei cu 1 Hz. Durata maximă de menţinere a puterii active produse (reduse) la scăderea frecvenţei este de 30 de minute (t3), în lipsa unei dispoziţii de dispecer, cu condiţia ca frecvenţa să nu scadă sub 47,5 Hz. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcţie de frecvenţă, care se situează deasupra liniei continue.(c) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acţionate de turbine cu gaz, timpul t3 are valoarea precizată la lit. (b).ac) Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 57(1) Reducerea admisibilă de putere activă faţă de puterea activă maximă produsă, în cazul unor abateri de frecvenţă sub valoarea de 49,5 Hz, se stabileşte:(a) în condiţii de mediu standard corespunzătoare temperaturii de 20 grade Celsius;(b) în funcţie de capabilitatea tehnică a grupurilor generatoare sincrone.(2) Gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de reţea relevant şi OTS diagrama de dependenţă a puterii active de temperatură pentru cel puţin un set de temperaturi: 10°C, 0°C, 15°C, 25°C, 30°C, 40°C şi datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta normă tehnică.(3) În cazul particular al grupurilor generatoare sincrone acţionate de turbine cu gaz, gestionarul grupului generator sincron transmite operatorului de reţea relevant şi OTS diagrama de dependenţă a puterii active de temperatură pentru cel puţin un set de temperaturi: 10°C, 5°C, 0°C, 5°C, 10°C, 15°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C şi 50°C şi datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a grupului generator sincron, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta normă tehnică.
  (4) Operatorul de reţea relevant ia în considerare, la stabilirea reducerii admisibile de putere activă faţă de puterea activă maximă produsă, limitele tehnice ale grupurilor generatoare sincrone.(5) Datele prevăzute la alin. (2) şi (3) se transmit în etapa de punere în funcţiune, aferentă procesului de racordare.
  ad) La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Timpul de atingere a referinţei de putere activă sau viteza de variaţie a puterii active la modificarea referinţei se încadrează în domeniul (2÷40)% P_n/min în funcţie de tehnologie, timpul mort (timpul scurs până la mişcarea motorului primar) este de 2 secunde şi toleranţa de realizare a referinţei este de 5% P_n.ae) Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 60Grupurile generatoare sincrone de categorie D trebuie să asigure răspunsul limitat la abaterile de frecvenţă în cazul scăderii frecvenţei (RFA-SC), astfel:(a) trebuie să poată mobiliza puterea activă ca răspuns la scăderea frecvenţei sub un prag de frecvenţă de 49,8 Hz şi cu un statism stabilit de OTS pentru fiecare grup generator sincron la PIF sau prin dispoziţii în limitele (2÷12)%, de regulă, la valoarea de 5%, în conformitate cu figura 3D;(b) activarea răspunsului în putere activă la abaterile de frecvenţă nu trebuie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea, denumită timp mort şi notată cu t_1 în figura 5D, este mai mare de două secunde, gestionarul grupului generator sincron trebuie să justifice această întârziere la OTS;(c) la funcţionarea în modul RFA-SC, grupul generator sincron trebuie să asigure o creştere de putere până la puterea maximă. De regulă, o creştere de putere de 20% din Pn datorată scăderii de frecvenţă trebuie să fie realizată în cel mult 5 minute;(d) grupul generator sincron trebuie să funcţioneze stabil în timpul modului RFA-SC pe durata unor frecvenţe mai mici de 49,8 Hz. Stabilizarea puterii în domeniul de toleranţă de 5% Pn trebuie să se realizeze într-un timp de cel mult 6 minute.
  af)
  La articolul 61, litera (d) şi tabelul 2D se modifică şi vor avea următorul cuprins:(d) întârzierea la activarea puterii active ca răspuns la abaterile de frecvenţă (timpul mort) să nu fie mai mare de 2 secunde şi să nu fie întârziată în mod nejustificat. În cazul în care întârzierea la activarea iniţială este mai mare de 2 secunde, gestionarul grupului generator sincron trebuie să furnizeze dovezi tehnice care să demonstreze motivele pentru care este necesară o perioadă mai lungă de timp;...............................................................................................Tabelul 2D. Parametrii de răspuns în putere activă la abaterea de frecvenţă (a se vedea figura 5D)
  ParametriIntervale
  │∆P_1│Variaţia puterii active raportată la puterea maximă P_max1,5-10%
  Zona de insensibilitate pentru răspunsul la abaterea de frecvenţă│∆f_i│10 mHz
  │∆f_i│f_n0,02-0,06%
  Bandă moartă pentru răspunsul la abaterea de frecvenţă* *După calificarea grupurilor pentru furnizarea rezervei de stabilizare a frecvenţei (RSF), această valoare se setează la 0 mHz pentru grupurile furnizoare de RSF, iar la celelalte grupuri OTS va decide valoarea diferit de 0 mHz, astfel încât impactul asupra reglajului de frecvenţă să fie minim.
  0 mHz
  Statism s_1 în funcţie de tipul centralei (hidro, termo, ciclu combinat etc.)** **Statismul grupurilor este dispus de OTS la valorile necesare acoperirii rezervei de reglaj de stabilizare a frecvenţei stabilite la nivel SEN (doar la grupurile furnizoare de reglaj de stabilizare a frecvenţei). De regulă, pentru grupurile hidroelectrice statismul este de (4÷5)%, asigurând o rezervă de (10÷8)% din Pn, respectiv pentru grupurile termoelectrice, statismul este de (5÷8)%, asigurând o rezervă de (8÷5)% Pn.2-12%
  ag) La articolul 63, litera (c) se modifică şi va avea următorul cuprins:(c) revenirea puterii active după eliminarea defectului; în cazul grupurilor generatoare sincrone acţionate de turbine cu ventile cu închidere rapidă, începe din momentul revenirii tensiunii peste valoarea de 85% Un şi într-un interval de timp dispus de OTS de până la 10 secunde, cu o toleranţă de 10% din valoarea puterii active măsurată înainte de defect.ah) La articolul 65, litera (d) se modifică şi va avea următorul cuprins:(d) operatorul de reţea relevant şi gestionarul grupului generator sincron convin şi stabilesc, înaintea punerii în funcţiune, parametrii dispozitivelor de sincronizare pentru a permite sincronizarea grupului generator sincron, după cum urmează:(i) domeniul de tensiune, ± 10% Un (la borne);
  (ii) domeniul de frecvenţă (47,5-51) Hz; (iii) domeniul de defazaj mai mic de 10°;(iv) succesiunea fazelor; (v) diferenţa de tensiune mai mică de 10% Un şi diferenţa de frecvenţă mai mică de 50 mHz;(vi) timpul de observare/validare (inclusiv timpul de sincronizare) şi menţinere a parametrilor măsuraţi în domeniul precizat;
  ai) La articolul 66, figura 7D, tabelul 6D şi tabelul 7D se modifică şi vor avea următorul cuprins:Fig. 7D. Diagrama U-Q/P_max a unui grup generator sincron*)
  Tabelul 6D. Durata minimă de funcţionare a unui grup generator sincron pentru tensiunea de 110 kV, respectiv 220 kV
  Domeniul de tensiunePerioada de funcţionare
  0,85 u.r. - 0,90 u.r.60 de minute
  0,90 u.r. - 1,118 u.r.Nelimitată
  1,118 u.r. - 1,15 u.r.20 de minute
  NOTĂ: Tabelul 6D prezintă duratele minime de timp în care un grup generator sincron trebuie să fie capabil să funcţioneze fără a se deconecta, când valoarea tensiunilor de reţea în punctul de racordare/delimitare, după caz, se abate de la valoarea referinţă 1 u.r. De regulă, valoarea maximă de funcţionare nelimitată pentru tensiunea nominală de 110 kV este de 123 kV, respectiv pentru tensiunea nominală de 220 kV, de 245 kV, ca valori absolute. Pentru zone de reţea în care se convin durate mai mari de 20 minute, de funcţionare la valori ale tensiunii de peste 1,118 u.r., durata nu poate depăşi 60 minute. Valorile se convin în baza unor contracte bilaterale încheiate între ORR şi utilizatori.
  Tabelul 7D. Durata minimă de funcţionare a unui grup generator sincron pentru tensiunea de 400 kV
  Domeniu de tensiunePerioadă de funcţionare
  0,85 u.r. - 0,90 u.r.
  60 de minute
  0,90 u.r. - 1,05 u.r.Nelimitată
  1,05 u.r. - 1,10 u.r.20 de minute
  NOTĂ: Tabelul 7D prezintă duratele minime de timp în care un grup generator sincron trebuie să fie capabil să funcţioneze fără a se deconecta, când valoarea tensiunilor de reţea în punctul de racordare/delimitare, după caz, se abate de la valoarea referinţă 1 u.r., pentru cazul în care valoarea de referinţă este 400 kV. Pentru zone de reţea în care se convin durate mai mari de 20 minute, de funcţionare la valori ale tensiunii de peste 1,05 u.r., durata nu poate depăşi 60 minute. Valorile se convin în baza unor contracte bilaterale încheiate între ORR şi utilizatori.
  aj) Articolul 75 se abrogă.
  Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 27 aprilie 2019.
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Henorel Florin Soreaţă
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 214.----