Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ DE URGENȚĂ din 18 decembrie 2018cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea Planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală
EMITENT
 • MINISTERUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 10-01-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 859 din 18 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 25 din 10 ianuarie 2019.
  1. IntroducerePrin Hotărârea Guvernului nr. 795/2018 a fost aprobat Planul de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală, denumit în continuare plan de urgenţă.În cuprinsul planului de urgenţă au fost stabilite aspectele generale şi operaţionale care să permită un răspuns prompt şi adecvat la o întrerupere a aprovizionării cu ţiţei şi/sau produse petroliere, atât în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cât şi pentru a se asigura că efectele unei perturbări în aprovizionarea României cu ţiţei şi/sau produse petroliere într-o situaţie de urgenţă, identificată şi declarată conform legislaţiei în vigoare, sunt minimizate.
  Conform prevederilor pct. 14 „Proceduri de urgenţă“ din planul de urgenţă, procedurile de urgenţă se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente şi trebuie să cuprindă următoarele măsuri:a) declararea, introducerea stării de urgenţă, precum şi încetarea stării de urgenţă;b) notificarea, informarea, relaţia cu alte autorităţi implicate, comunicarea cu mass-media şi informarea publicului;c) organizarea şi conducerea acţiunilor stabilite în planul de urgenţă;d) solicitarea şi obţinerea de informaţii zilnice de la operatorii economici sau alte entităţi obligate să menţină stocuri specifice şi/sau de urgenţă, autorităţile vamale şi fiscale în legătură cu importurile şi livrările intracomunitare de produse petroliere;e) stabilirea cantităţilor şi tipului de produse petroliere, precum şi a locaţiei din care vor fi eliberate;f) informarea cu operativitate a operatorilor economici/ entităţilor economice asupra măsurilor dispuse;g) simulare răspuns pentru scenariile din planul de urgenţă.
  Prezentele proceduri de urgenţă sunt elaborate în baza art. 24 alin. (3) din Legea nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere şi a pct. 14 „Proceduri de urgenţă“ din planul de urgenţă.
  2. ScopScopul acestor proceduri îl reprezintă stabilirea acţiunilor şi măsurilor necesare pentru aplicarea planului de urgenţă într-o situaţie de urgenţă, identificată şi declarată conform legislaţiei în vigoare, în toate etapele existenţei situaţiei de urgenţă, şi anume: etapa premergătoare activării situaţiei de urgenţă, etapa din timpul activării situaţiei de urgenţă şi etapa de după încheierea situaţiei de urgenţă.3. Cadru legalCadrul legal primar este asigurat de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere (denumită în continuare Legea nr. 85/2018), care transpune Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau de produse petroliere, care prevede că:(3) După aprobarea planului de urgenţă, autoritatea competentă va aproba, în termen de 60 de zile, procedurile de urgenţă cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea planului de urgenţă.Cadrul legal secundar este asigurat de Hotărârea Guvernului nr. 795/2018 privind aprobarea Planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală.4. Situaţii de urgenţăSituaţiile de urgenţă sunt definite de art. 2 lit. h), l) şi x) din Legea nr. 85/2018 şi de pct. 3 „Situaţii de urgenţă“ din planul de urgenţă, acestea fiind:– 
  criză locală;
  – disfuncţionalitate majoră în aprovizionare;– situaţii de urgenţă deosebită.
  Pe cale de consecinţă, în prezentele proceduri de urgenţă, prin „situaţii de urgenţă“ se înţelege apariţia oricăreia din situaţiile mai sus precizate.
  5. Obiectiv generalObiectivul general al prezentelor proceduri îl constituie gestionarea eficientă a măsurilor necesare în vederea aplicării planului de urgenţă.6. Obiectiv specificObiectivul specific al prezentelor proceduri îl constituie stabilirea procedurilor/proceselor cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea planului de urgenţă:– în etapa premergătoare activării situaţiei de urgenţă;
  – în etapa din timpul activării situaţiei de urgenţă;– în etapa de după încheierea situaţiei de urgenţă.
  7. Niveluri de urgenţăNivelurile de urgenţă sunt stabilite la pct. 7 „Niveluri de urgenţă“ din planul de urgenţă, acestea fiind:a) nivelul de alertă timpurie (alertă timpurie);b) nivelul de alertă (alertă);c) nivelul de criză (criză).
  8. Acţiuni în caz de declanşare a nivelurilor de urgenţăa) Nivelul de alertă timpurie (alertă timpurie)În această etapă, autoritatea competentă va lua următoarele măsuri:– va centraliza informaţiile concrete şi sigure conform cărora ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările de ţiţei şi/sau produse petroliere;– va analiza împreună cu operatorii economici relevanţi din sectorul petrolier şi cu autorităţile publice centrale/locale informaţiile notificate referitoare la evenimentele care ar deteriora în mod semnificativ livrările;– după caz, va declara nivelul de alertă timpurie prin ordin al ministrului energiei.b) Nivelul de alertă (alertă)În această etapă, autoritatea competentă va lua următoarele măsuri:– va centraliza informaţiile concrete şi sigure conform cărora se înregistrează o întrerupere a aprovizionării sau se înregistrează o cerere excepţional de mare care afectează în mod semnificativ situaţia livrărilor de ţiţei şi/sau produse petroliere, dar piaţa este încă în măsură să gestioneze situaţia respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piaţă;
  – va analiza împreună cu operatorii economici relevanţi din sectorul petrolier şi cu autorităţile publice centrale/locale informaţiile notificate referitoare la evenimentele care determină înregistrarea unei întreruperi a aprovizionării sau înregistrarea unei cereri excepţional de mari care afectează în mod semnificativ situaţia livrărilor, dar piaţa este încă în măsură să gestioneze situaţia respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piaţă;– după caz, va declara nivelul de alertă prin ordin al ministrului energiei.
  c) Nivelul de criză (criză)În această etapă, autoritatea competentă va lua următoarele măsuri:– va centraliza informaţiile concrete şi sigure conform cărora se înregistrează o cerere excepţional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau o afectare semnificativă a situaţiei livrărilor de ţiţei şi/sau produse petroliere;– va analiza împreună cu operatorii economici relevanţi din sectorul petrolier şi cu autorităţile publice centrale/locale informaţiile notificate referitoare la evenimentele care determină înregistrarea unei cereri excepţional de mari sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau o afectare semnificativă a situaţiei livrărilor de ţiţei şi/sau produse petroliere;– dacă toate măsurile bazate pe mecanismele pieţei au fost implementate, dar oferta de ţiţei şi/sau produse petroliere este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită, va declara nivelul de criză prin ordin al ministrului energiei.
  În cadrul nivelului de alertă timpurie şi al nivelului de alertă, autoritatea competentă va monitoriza zilnic/săptămânal nivelul cantităţilor de ţiţei disponibile în rafinării şi cantităţile de produse petroliere introduse în piaţă.În aceste cazuri, rafinăriile şi operatorii economici care introduc pe piaţă produse petroliere au obligaţia să transmită autorităţii competente date operative privind cantităţile de ţiţei disponibile în rafinării şi cantităţile de produse petroliere introduse în piaţă.Raportările operative vor fi transmise prin fax, poştă electronică, iar confirmarea primirii acestora se va efectua telefonic şi/sau prin poştă electronică.În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, la nivel de criză, autoritatea competentă va notifica de îndată titularii obligaţiei de stocare/titularii delegaţi ai obligaţiei de stocare să elibereze către rafinării cantităţi de ţiţei din stocurile de urgenţă; notificările vor cuprinde, pentru fiecare titular al obligaţiei de stocare/titular delegat al obligaţiei de stocare, cantitatea de ţiţei şi destinatarul/rafinăria. Notificările vor fi transmise prin fax, poştă electronică, iar confirmarea primirii acestora se va efectua telefonic şi/sau prin poştă electronică.În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2018, reîntregirea/reconstituirea stocurilor de ţiţei se efectuează de către titularii obligaţiei de stocare în termen de 60 de zile de la încetarea situaţiei de urgenţă.În acest sens, la încetarea situaţiei de urgenţă care a generat eliberarea stocurilor de urgenţă, autoritatea competentă va notifica, în scris, titularii obligaţiei de stocare asupra necesităţii reconstituirii stocurilor de urgenţă.Titularii obligaţiei de stocare au obligaţia să notifice autoritatea competentă, în scris, imediat ce stocurile de urgenţă au fost reconstituite.
  9. Punerea în circulaţie a stocurilor minimeÎn conformitate cu prevederile pct. 8 „Ordinea de punere în circulaţie a stocurilor minime“ din planul de urgenţă, în cazul unor situaţii de urgenţă la nivel de criză, stocurile minime vor fi puse în circulaţie în următoarea ordine de prioritate:a) stocuri de urgenţă deţinute şi/sau delegate de operatorii economici pe teritoriul României;b) stocuri de urgenţă deţinute şi/sau delegate de operatorii economici în afara României;c) stocuri specifice deţinute de entitatea centrală de stocare din România, dacă este cazul.În conformitate cu prevederile pct. 9 „Ordinea de prioritate în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere“ din planul de urgenţă, în cazul unor situaţii de urgenţă la nivel de criză, autoritatea competentă va dispune:– aprovizionarea rafinăriilor cu cantităţi de ţiţei din stocurile minime, astfel încât să fie asigurată producţia zilnică de produse petroliere;– aprovizionarea consumatorilor cu produse petroliere din stocurile minime în următoarea ordine de prioritate:a) servicii sociale esenţiale;b) transport de mărfuri alimentare;c) sisteme de transport public;d) producători de energie electrică şi termică care utilizează produse petroliere - pentru cantităţile necesare producerii de energie termică necesare asigurării consumului populaţiei şi a serviciilor sociale esenţiale;e) populaţie - consumul pentru mijloacele de transport proprietate personală;
  f) alte categorii de consumatori.
  În cazul în care există informaţii concrete, sigure şi fiabile, conform cărora ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările de ţiţei şi/sau produse petroliere/siguranţa în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, autoritatea competentă convoacă, în termen de 24 de ore, titularii obligaţiei de stocare şi operatorii de transport pentru a stabili programul şi termenele de punere în circulaţie a stocurilor de urgenţă în cazul declarării unei situaţii de urgenţă, nivel de criză.În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, nivel de alertă timpurie, respectiv de alertă, piaţa este încă în măsură să gestioneze întreruperea sau cererea respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piaţă.În aceste situaţii, autoritatea competentă va monitoriza permanent situaţia aprovizionării cu ţiţei şi/sau produse petroliere. Dacă se constată o deteriorare a situaţiei aprovizionării, se va declanşa nivelul superior al situaţiei de urgenţă.În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, nivel de criză, autoritatea competentă va dispune punerea în circulaţie a stocurilor minime, conform ordinii de prioritate şi programului şi termenelor de punere în circulaţie a stocurilor de urgenţă.În aceste situaţii, autoritatea competentă va notifica de îndată titularii obligaţiei de stocare/titularii delegaţi ai obligaţiei de stocare asupra măsurilor dispuse în vederea asigurării siguranţei în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere.Notificările vor fi transmise prin fax, poştă electronică, iar confirmarea primirii acestora se va efectua telefonic şi/sau prin poştă electronică.În cazul declarării unei situaţii de urgenţă, în vederea deţinerii unor informaţii cât mai exacte ale nivelului şi structurii sortimentale a stocurilor de urgenţă şi/sau a stocurilor specifice, autoritatea competentă va solicita titularilor obligaţiei de stocare, alţii decât entitatea centrală de stocare din România:– în cazul unei situaţii de urgenţă, nivel de alertă timpurie şi, respectiv, de alertă: să raporteze săptămânal cantităţile de ţiţei şi/sau produse petroliere puse la dispoziţia pieţei, din stocurile comerciale, precum şi prognoze privind capacitatea de acoperire a cererii de consum pentru săptămâna următoare celei de raportare, raportat la portofoliul propriu de clienţi;– în cazul unei situaţii de urgenţă, nivel de criză: să raporteze zilnic cantităţile de ţiţei şi/sau produse petroliere puse la dispoziţia pieţei, atât din stocurile comerciale, cât şi din stocurile de urgenţă constituite şi disponibilizate conform deciziilor autorităţii competente, precum şi prognoze privind capacitatea de acoperire a cererii de consum pentru ziua următoare celei de raportare, raportat la portofoliul propriu de clienţi.
  În cazul declarării unei situaţii de urgenţă, nivel de criză, autoritatea competentă va solicita entităţii centrale de stocare din România să raporteze zilnic cantităţile de produse petroliere puse la dispoziţia pieţei, din stocurile specifice constituite şi disponibilizate conform deciziilor autorităţii competente.
  10. Măsuri cuprinse în programul de punere în circulaţie a stocurilor de urgenţă pentru asigurarea aprovizionării cu ţiţei şi/sau produse petroliere în situaţii de urgenţăStocurile de ţiţei şi/sau produse petroliere sunt deţinute de operatorii economici, care au obligaţia constituirii şi menţinerii stocurilor de urgenţă, cu respectarea ponderii de minimum o treime produse petroliere şi de maximum două treimi ţiţei, conform prevederilor hotărârilor anuale ale Guvernului privind stabilirea nivelului stocurilor de urgenţă şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici.În anumite circumstanţe se poate dovedi posibil ca industria petrolieră să reacţioneze iniţial în mod adecvat la lipsa temporară de ţiţei şi/sau produse petroliere prin intermediul mecanismelor de piaţă.Chiar şi în timpul unei situaţii de urgenţă, aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere ar trebui să funcţioneze în condiţii comerciale normale atât timp cât situaţia permite acest lucru. În aceste cazuri, companiile petroliere vor lua măsuri, pe baze comerciale, privind alocarea cantităţilor necesare către clienţii lor în vederea asigurării continuării activităţilor la un nivel cât mai aproape de normal.Dacă situaţia de urgenţă ajunge la nivel de criză şi aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere este grav afectată, suplimentar utilizării stocurilor comerciale, autoritatea competentă dispune eliberarea stocurilor de urgenţă şi/sau a celor specifice, în conformitate cu programul de punere în circulaţie.A. Majorarea producţieiÎn conformitate cu prevederile pct. 13.1 „Majorarea producţiei“ din planul de urgenţă, în cazul apariţiei unei întreruperi a aprovizionării cu ţiţei şi/sau produse petroliere din import, autoritatea competentă şi operatorii economici din industria petrolieră vor identifica posibilităţile de creştere a producţiei interne de ţiţei şi/sau de majorare a producţiei de produse petroliere în rafinării, prin utilizarea de ţiţei din stocurile de urgenţă.Măsurile de creştere a producţiei dispuse de autoritatea competentă pot consta în:– majorarea producţiei interne de ţiţei, inclusiv prin reintroducerea temporară în producţie a zăcămintelor/sondelor cu randament scăzut/nivel scăzut al rentabilităţii economice;– majorarea producţiei de produse petroliere în rafinării, prin utilizarea de cantităţi de ţiţei provenite din stocurile de urgenţă.B.
  Măsuri de limitare a cererii/consumuluiMăsurile de limitare a cererii şi, respectiv, a consumului sunt prevăzute de pct. 13.2 „Măsuri de limitare a cererii“ din planul de urgenţă.Măsurile specifice luate în considerare includ apeluri adresate publicului pentru măsuri voluntare de limitare a consumului, restricţii de viteză pentru autovehicule, restricţii de circulaţie şi limitarea utilizării anumitor grupuri de autovehicule. Autoritatea competentă va colabora cu instituţia prefectului din teritoriu pentru monitorizarea livrărilor de ţiţei şi/sau produse petroliere pentru activităţile şi serviciile aferente sectorului public.În acest sens, un prim pas în rezolvarea deficienţelor regionale în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere îl constituie redistribuirea cantităţilor disponibile/în surplus, existente la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.În timpul unei situaţii de urgenţă, nivel de criză, când preţurile produselor petroliere au tendinţa să crească rapid, consumatorii vor reacţiona în mod natural, reducând consumul. În această situaţie, autoritatea competentă va propune Guvernului adoptarea de măsuri voluntare şi/sau obligatorii pentru limitarea cererii/consumului, măsuri care pot fi:a) lansarea unei campanii de informare a consumatorilor care să vizeze informarea acestora privind necesitatea limitării voluntare a consumului de carburanţi pentru a reduce cererea de pe piaţă.Campania de informare a consumatorilor va conţine informaţii clare/precise cu privire la situaţia înregistrată, care să contribuie la calmarea pieţei şi la minimizarea presiunilor de creştere a preţurilor produselor petroliere;b) raţionalizarea utilizării de carburanţi prin:(i) impunerea de restricţii suplimentare de viteză pentru autovehicule; (ii) impunerea de restricţii de circulaţie pe baza numerelor de înmatriculare (circulaţie alternativă par/impar); (iii) limitarea utilizării anumitor categorii de autovehicule;(iv)
  măsuri de raţionalizare a consumului - fie prin cantitate, fie, în circumstanţe extreme, prin alocare, corelat cu ordinea de prioritate în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere;
  (v) restricţionarea temporară a cantităţilor de produse petroliere care pot fi achiziţionate - această restricţionare poate fi pusă în practică prin limitarea vânzării/achiziţiei individuale de produse petroliere la o anumită cantitate, inclusiv prin interdicţia completă privind vânzările de carburanţi în alte recipiente/containere (canistre) şi/sau prin restricţionarea temporară a utilizării parcului auto;(vi) limitarea şi/sau interzicerea temporară a exportului de produse petroliere, conform prevederilor planului de urgenţă.Aceste măsuri nu sunt aplicabile autovehiculelor care asigură serviciile sociale esenţiale (salvare, pompieri, transportul public, poliţie, ISU etc.).
  C. Comunicare/Campanii de informareÎn cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă, nivel de criză, pentru a se asigura că toate părţile interesate - public, instituţii, operatori economici etc. au informaţii exacte cu privire la situaţie şi înţeleg măsurile dispuse de autorităţi şi operatorii din industria petrolieră pentru gestionarea acestora, este necesar un proces de comunicare, corectă şi în timp util, în special în cazul dispunerii de măsuri care vizează reducerea cererii. Autoritatea competentă şi operatorii din industria petrolieră vor disemina, prin mijloace specifice, măsurile dispuse pentru gestionarea situaţiei. Ca parte a campaniei de informare a publicului, publicul trebuie încurajat să se abţină de la călătorii inutile, să folosească mijloacele de transport în comun acolo unde este posibil, ciclismul şi mersul pe jos la locul de muncă. Angajatorii ar trebui încurajaţi să ofere condiţii de muncă flexibile, precum săptămâna de lucru comprimată sau flexibilă, să ofere autobuze pentru personal, să încurajeze scheme de carpooling intern etc.
  11. Comunicare în situaţii de urgenţăÎn etapa premergătoare activării situaţiei de urgenţă şi în cadrul nivelurilor de urgenţă, autoritatea competentă, autorităţile publice centrale/locale, operatorii economici din sectorul petrolier vor pune în practică măsurile prevăzute la pct. 11 „Rolul şi responsabilităţile autorităţii competente, autorităţilor publice centrale, operatorilor economici din sectorul petrolier, premergătoare activării situaţiei de urgenţă“ din planul de urgenţă.Informările şi comunicările vor fi transmise managerului de criză - Ministerul Energiei - în calitate de autoritate competentă, conform prevederilor art. 2 lit. ac) din Legea nr. 85/2018.Date de contact ale Ministerului Energiei:adresă: Splaiul Independenţei nr. 202 E, sectorul 6, Bucureştifax: 021 3156590e-mail: office.cabinet@energie.gov.ro; oildata@energie.gov.roToţi operatorii din industria petrolieră vor desemna şi comunica autorităţii competente un punct unic de contact, disponibil nonstop.Deciziile şi măsurile dispuse de managerul de criză/autoritatea competentă se publică pe pagina de internet a Ministerului Energiei şi vor fi transmise prin fax şi poştă electronică, iar confirmarea primirii acestora se va efectua telefonic şi/sau prin poştă electronică.12. Simulare răspuns pentru scenariile din planul de urgenţăScenariile de risc referitoare la aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere în România sunt prevăzute la pct. 6 „Scenarii de risc“ din planul de urgenţă, respectiv:– scenariul 1: deficienţe pe direcţiile de transport din import;– scenariul 2: defecţiuni tehnice în Sistemul naţional de transport al ţiţeiului;
  – scenariul 3: defecţiuni/dezechilibre în activitatea de producţie ţiţei şi/sau produse petroliere;– scenariul 4: defecţiuni/dezechilibre în activitatea de stocare a ţiţeiului şi/sau produselor petroliere;– scenariul 5: condiţii meteo extreme;– scenariu 6: lipsa surselor de aprovizionare cu ţiţei şi/sau produse petroliere din surse externe.
  Anual, autoritatea competentă convoacă operatorii din industria petrolieră la întâlniri de lucru în care vor fi identificate şi analizate atât cauzele care pot conduce la afectarea aprovizionării cu ţiţei şi/sau produse petroliere în România, cât şi măsurile necesare pentru a se asigura siguranţa în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere.Aceste întâlniri se pot organiza atât la sediul autorităţii competente sau al operatorilor din industria petrolieră, cât şi prin teleconferinţă.
  13. Grupul interinstituţional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, nivel de crizăConform prevederilor pct. 15 „Managerul de criză“ din planul de urgenţă, autoritatea competentă poate institui prin ordin al ministrului de resort un grup interinstituţional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, nivel de criză.În cadrul grupului pot fi desemnaţi reprezentanţi ai administraţiei publice centrale/locale şi ai operatorilor economici producători/furnizori de ţiţei şi/sau produse petroliere, după caz.
  În situaţia constituirii grupului de lucru, acesta va stabili programul şi termenele de punere în circulaţie a stocurilor de urgenţă şi va acţiona conform prezentelor proceduri.
  -----