Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 213 din 19 decembrie 2018privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 09-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 15 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1.
  Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează: a) La articolul 3, punctul 3 va avea următorul cuprins: 3. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare;b) Articolul 17 va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) Titularul autorizaţiei informează autoritatea competentă în termen de 30 de zile, dacă Legea şi Regulamentul nu prevăd altfel, despre schimbarea:a) denumirii titularului autorizaţiei;b) formei juridice a societăţii;c) sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul autorizaţiei;
  d) structurii acţionariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului;e) datelor de contact (telefon, fax, e-mail).
  (2) Schimbarea datelor de contact, structurii acţionariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului nu constituie motiv pentru modificarea autorizaţiei.(3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul autorizaţiei, conform prevederilor Regulamentului, titularul autorizaţiei transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a autorizaţiei.(4) Divizarea, fuziunea sau transformarea titularului autorizaţiei este notificată autorităţii competente, în condiţiile Regulamentului, cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea de divizare/fuziune/ transformare potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului autorizaţiei.
  c) La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) În cazul unor modificări ale statutului titularului autorizaţiei determinate de schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul autorizaţiei sau determinate de realizarea unor operaţiuni de divizare/fuziune/transformare, autoritatea competentă examinează cererea de modificare a autorizaţiei şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:a) retragerea autorizaţiei şi eliberarea unei autorizaţii noi; b) modificarea autorizaţiei.
  2. Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează: a) La articolul 5, punctul 2 va avea următorul cuprins: 2.
  Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 29(1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu 60 de zile lucrătoare înainte, intenţia de a se efectua operaţiuni (inclusiv fuziuni, divizări sau transformări) în urma cărora activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane.c) La articolul 34 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins: c) modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul licenţei/structurii acţionariatului/valorii capitalului social ori a patrimoniului sau determinate de realizarea unor operaţiuni de divizare/fuziune/transformare, în termen de 30 de zile de la producerea acestora; în cazul divizării/fuziunii/transformării, se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea «Menţinerea activelor»;
  d) La articolul 34, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins: (2) Schimbarea datelor de contact, structurii acţionariatului, valorii capitalului social ori a patrimoniului nu constituie motiv pentru modificarea licenţei.(3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.e) La articolul 42, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins: (2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei determinate de schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul licenţei sau determinate de realizarea unor operaţiuni de divizare/fuziune/transformare, autoritatea competentă examinează cererea de modificare a licenţei şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:a) retragerea licenţei şi acordarea unei licenţe noi;b) modificarea licenţei.
  (3) Constituie motiv de modificare a licenţei situaţia includerii în licenţă a unor capacităţi energetice noi sau excluderii unor capacităţi energetice dintre cele prevăzute în licenţă, precum şi situaţia modificării unor caracteristici tehnice ce conduc la modificarea puterii instalate sau a delimitării teritoriale a zonei geografice în care se poate desfăşura activitatea, caz în care autoritatea competentă examinează cererea de modificare a licenţei şi dispune conform prevederilor alin. (2).
  Articolul IITitularii autorizaţiilor de înfiinţare şi ai licenţelor pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestuia.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Henorel Florin Soreaţă
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 213.-----