Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 212 din 19 decembrie 2018privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 09-01-2019

  Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. n) şi s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul IRegulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 21 septembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 4 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) transmite la ANRE o cerere redactată în limba română, conform modelului din anexa nr. 1, însoţită de o traducere necertificată în limba română a documentului prevăzut la lit. a) şi o declaraţie pe propria răspundere, întocmită sau tradusă în limba română conform modelului din anexa nr. 2, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta îşi asumă respectarea obligaţiilor rezultate din calitatea de titular al deciziei de confirmare, prevăzută la lit. c), precum şi un document de înregistrare la autorităţile competente din ţara de origine, tradus în limba română în formă necertificată;c) deţine o decizie de confirmare emisă de ANRE prin care se recunoaşte acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, ca urmare a îndeplinirii cerinţelor prevăzute la lit. a), b) şi e);
  2. La articolul 6 alineatul (1), după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:2^1. confirmare - recunoaşterea dreptului unui operator economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) de a presta servicii transfrontaliere în România;2^2. decizie de confirmare - act administrativ emis unui operator economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), prin care se recunoaşte acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România; decizia de confirmare ţine loc de atestat;3.
  La articolul 6 alineatul (2), punctele 5 şi 9 se abrogă.
  4. La articolul 7, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) instalaţii electrice de medie tensiune: instalaţii electrice de utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de medie tensiune), instalaţiile electrice de protecţie şi automatizări din staţiile electrice, precum şi partea electrică (partea de medie tensiune) a staţiilor de înaltă tensiune şi a centralelor, instalaţiile electrice de protecţie şi automatizări aferente instalaţiilor electrice de medie tensiune;c) instalaţii electrice de înaltă tensiune: instalaţii electrice de utilizare de înaltă tensiune, linii electrice aeriene sau subterane şi staţii electrice cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV, instalaţiile electrice de protecţie şi automatizări din staţiile electrice aferente instalaţiilor electrice de înaltă tensiune.5. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În situaţia în care se constată că în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 11 alin. (1) suma aferentă tarifului de emitere a atestatului nu a fost integral şi efectiv virată în contul de destinaţie, solicitarea se clasează de drept, solicitantul fiind notificat cu privire la acest lucru şi cu privire la posibilitatea de a i se restitui documentele anexate cererii sale. Prevederile referitoare la clasare se aplică şi în cazul solicitării de emitere a deciziei de confirmare.6.
  La articolul 14 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) Fişa cu privire la personalul operatorului economic - structura cu personalul angajat/contractat, alocat activităţilor supuse atestării, existent la momentul solicitării atestării, întocmită conform anexei nr. 9; structura de personal trebuie să cuprindă cel puţin un angajat având calitatea de electrician autorizat, având minimum gradul şi tipul de autorizare aferent atestatului solicitat conform corespondenţei indicate în anexa nr. 5; fişa va fi însoţită de un extras din Registrul electronic de evidenţă al salariaţilor (care se completează la nivelul operatorului economic şi se transmite la inspectoratul teritorial de muncă potrivit normelor în vigoare), datat şi semnat de reprezentantul legal al solicitantului de atestat, din care să rezulte calitatea de angajaţi a persoanelor din structura de personal sau, după caz, de copia certificată pentru conformitate a contractelor de prestări servicii încheiate cu acestea;
  7. La articolul 14 alineatul (1), litera e) se abrogă.8. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:Capitolul IV Procedura de atestare/confirmare9. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 17
  (1) În termen de 10 zile de la data la care documentaţia este completă, direcţia de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care propune acordarea sau refuzul acordării atestatului/deciziei de confirmare.
  10. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Termenul prevăzut la alin. (1) se decalează în mod corespunzător, până la finalizarea verificării, în situaţia în care se aplică prevederile art. 15 alin. (2).11. La articolul 17, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Decizia de acordare/refuz de acordare a atestatului şi atestatul sau decizia de confirmare/refuz de confirmare se emit de către ANRE în cel mult 5 zile lucrătoare de la data şedinţei Comisiei de atestare şi se comunică solicitantului, la cererea scrisă a acestuia, în copie, prin fax sau e-mail.(4)
  Atestatele şi deciziile în original:a) se ridică de la sediul ANRE de către:(i) reprezentantul legal;(ii) angajaţii titularului, care prezintă o împuternicire în acest sens, semnată de reprezentantul legal al titularului;(iii) orice altă persoană care prezintă o împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii;b) se transmit, la cerere, pe cheltuiala titularului, prin intermediul serviciilor poştale.
  (5) Decizia de refuz de acordare a atestatului/confirmării conţine motivele de refuz.
  12. La articolul 19 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) analizează raportul cu privire la soluţionarea cererii de atestare/confirmare şi hotărăşte solicitarea de informaţii/ clarificări suplimentare, atestarea/confirmarea, refuzul atestării sau refuzul confirmării dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România de către operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1);13. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Şedinţele Comisiei de atestare se programează şi se desfăşoară cel puţin o dată într-o lună calendaristică, data şedinţei şi ordinea de zi propusă afişându-se pe pagina de internet a ANRE.14. La articolul 19 alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) emite decizia de acordare/refuz de acordare a atestatului/confirmării, de modificare, de suspendare sau de retragere a atestatului/confirmării şi, după caz, atestatul acordat;
  15. La articolul 20 alineatul (1), literele c) şi e) se abrogă. 16. La articolul 20 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) angajamentul solicitantului, la momentul acordării/vizării atestatului, în raport cu obligaţiile titularului de atestat prevăzute la art. 31 lit. a)-c);17. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 22(1) Cu cel puţin 60 de zile înainte de data împlinirii termenului de vizare a atestatului, dar nu mai mult de 120 de zile înainte de această dată, titularul atestatului transmite la ANRE o cerere de vizare periodică, semnată de reprezentantul său legal, în vederea verificării şi vizării atestatului de către ANRE, întocmită conform modelului din anexa nr. 7, documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a)-d) actualizate, originalul atestatului, precum şi dovada achitării unui tarif de vizare a atestatului, egal cu 50% din valoarea tarifului de emitere a respectivului tip de atestat.18. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot transmite la ANRE conform prevederilor art. 14 alin. (3).19. La articolul 22, alineatele (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) În baza documentelor transmise potrivit prevederilor alin. (1), direcţia de specialitate din cadrul ANRE verifică îndeplinirea de către titularul de atestat a criteriilor prevăzute la art. 20 alin. (1). În cazul în care documentaţia este completă, criteriile de vizare sunt îndeplinite şi tariful de vizare a atestatului a fost efectiv virat în contul ANRE, direcţia de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care se propune Comisiei de atestare să constate îndeplinirea condiţiilor pentru vizarea atestatului.……………………………………………………………………(7) Atestatele vizate, în original, se comunică solicitantului conform prevederilor art. 17 alin. (4).
  20. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot transmite la ANRE conform prevederilor art. 14 alin. (3).21. La articolul 24, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) În cazul aprobării, decizia de modificare a atestatului, precum şi atestatul modificat se emit de către ANRE în cel mult 5 zile lucrătoare de la data şedinţei Comisiei de atestare şi se comunică solicitantului, la cererea scrisă a acestuia, în copie, prin fax sau e-mail.(4) Atestatele şi deciziile modificate, în original, se comunică solicitantului conform prevederilor art. 17 alin. (4).
  22. La articolul 24, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Titularul de atestat are obligaţia să transmită la ANRE originalul atestatului modificat.23. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:Articolul 25^1Prevederile de la art. 23-25 se aplică şi operatorilor economici, persoane juridice străine prevăzute la art. 4 alin. (1), cu privire la modificarea deciziei de confirmare, emise de ANRE, prin care se recunoaşte acestora dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România.24. La articolul 26 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) la cererea scrisă, motivată, a titularului de atestat;
  25. La articolul 26, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul în care operatorul economic este cercetat în urma producerii unor accidente soldate cu victime umane şi/sau pagube materiale, ANRE poate decide, la solicitarea instituţiilor îndreptăţite ale statului român sau din oficiu, în baza propunerii făcute de direcţia generală control, suspendarea atestatelor până la finalizarea cercetărilor şi stabilirea responsabilităţilor.26. La articolul 27, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f) la cererea scrisă, motivată, a titularului de atestat;27. La articolul 27, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) după două suspendări consecutive pentru motivul invocat la art. 26 alin. (1) lit. e).
  28. La articolul 29, alineatul (4) şi se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Deciziile de suspendare/retragere, în original, se comunică solicitantului, conform prevederilor art. 17 alin. (4).29. La articolul 29, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Titularul de atestat are obligaţia să transmită la ANRE originalul atestatului retras.30. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:
  Articolul 29^1Prevederile de la art. 26-29 se aplică şi operatorilor economici, persoane juridice străine prevăzute la art. 4 alin. (1), cu privire la suspendarea sau retragerea deciziei de confirmare, emise de ANRE, prin care se recunoaşte acestora dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România.
  31. La articolul 31, literele a), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) să respecte legile, prevederile regulamentului, ale condiţiilor de valabilitate ale atestatului/confirmării, ale normelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare, precum şi ale oricăror reglementări emise de ANRE, aplicabile activităţilor atestate, inclusiv pe cele privind protecţia persoanelor, bunurilor şi activităţilor;……………………………………………………………………g) să transmită la ANRE, întocmai şi la termen, orice informaţie sau document solicitat, în condiţiile legii, care este necesar pentru activitatea ANRE, şi să dea curs convocărilor adresate de către ANRE;h) să ţină la zi, pentru fiecare an de valabilitate a atestatului/deciziei de confirmare şi să arhiveze pe o perioadă de 10 ani, în format electronic:(i) un registru unic de evidenţă conţinând lista contractelor de proiectare/executare/verificare instalaţii electrice încheiate şi aflate în derulare şi a celor finalizate în anul respectiv de valabilitate a atestatului/deciziei de confirmare, precum şi evidenţa gradelor de satisfacţie a beneficiarilor, întocmit conform modelului din anexa nr. 12;(ii)
  aprecierile pentru fiecare lucrare finalizată, întocmite potrivit modelului din anexa nr. 13;
  (iii) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de executare de instalaţii electrice, semnate de către beneficiar sau, în cazul lucrărilor de proiectare realizate, procesele-verbale de avizare, eliberate de către beneficiarii acestora;
  32. La articolul 31, litera o) se abrogă.33. După articolul 39 se introduc două noi articole, articolele 39^1 şi 39^2, cu următorul cuprins: Articolul 39^1În cazul retragerii cererii de atestare/vizare/ confirmare de către operatorul economic, precum şi în cazul neacordării/nevizării atestatului sau refuzului de confirmare, indiferent de motiv, tarifele prevăzute la art. 39 nu se înapoiază operatorului economic.
  Articolul 39^2Drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul regulament se aplică şi operatorilor economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), titulari ai deciziilor de confirmare emise de ANRE.
  34. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) ANRE poate publica, pe portalul propriu, datele şi informaţiile cuprinse în registrele unice de evidenţă întocmite de către titularii de atestate, conform prevederilor art. 31 lit. h), precum şi valorile gradelor de satisfacţie a beneficiarilor contractelor finalizate de titularii de atestate.35. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.36. Anexa nr. 3 se abrogă.37. Anexele nr. 6, 7, 10 şi 12 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IISolicitările de acordare de atestate/decizii de confirmare nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluţionează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice în vigoare la data emiterii deciziei prin care se soluţionează cererea.Articolul IIITitularii de atestate pentru proiectarea, executarea şi verificarea de instalaţii electrice, titularii deciziilor de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România, precum şi solicitanţii de atestate sau solicitanţii de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.Articolul IV
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Henorel Florin Soreaţă
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 212.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la regulament)- Model -CERERE DE CONFIRMAREa dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în RomâniaCătre: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANREDomnule Preşedinte,Subsemnatul, …....……....….., posesor al actului de identitate/paşaportului seria …… nr. ….......……, eliberat de ………… la data …………, în calitate de ......(administrator/director general etc.).., reprezentant legal al operatorului economic ……........................……, cu sediul social în statul (membru al UE/SEE/Elveţia) …………., adresa (completă a sediului social) …………….., solicit confirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, în limitele competenţelor acordate de următorul tip de atestat/următoarele tipuri de atestate: ….....(Se vor menţiona tipurile de atestate corespunzătoare.)......... .Cererea este însoţită de documentele precizate în opis.Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:– 
  este înmatriculat în registrului comerţului cu nr. …………;
  – are codul de înregistrare fiscală nr. …………… şi– contul nr. ………………. deschis la Banca …......(denumirea/localizarea băncii unde este deschis contul)........ .
  În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix ..........., nr. de fax .........., nr. telefon mobil ......., adresa de e-mail .....................…… sau prin împuternicit: ............, la nr. telefon fix …………….., nr. de fax ………, nr. telefon mobil ………., adresa de e-mail .........(Se anexează împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii.).....La data prezentei declar că operatorul economic, în numele şi pe seama căruia semnez această declaraţie, nu se află în faliment.Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.Data ………………Semnătura reprezentantului legal (în original)
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 6 la regulament)
  Competenţele titularilor de atestate acordate de ANRE
  Tip atestatCompetenţele titularului de atestat
  A1Realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de joasă tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv normelor tehnice incidente.
  A2Toate competenţele atestatului de tip A1 şi, în plus, realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de medie tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv normelor tehnice incidente.
  AToate competenţele atestatelor de tip A1 şi A2 şi, în plus, realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de înaltă tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv normelor tehnice incidente.
  A3Încercări de echipamente şi instalaţii electrice în vederea certificării conformităţii tehnice a centralelor electrice în raport cu normele tehnice aplicabile
  BiToate competenţele atestatului de tip A1 şi, în plus:a) execută instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile şi industriale;b) execută instalaţii de utilizare de joasă tensiune;c) execută, verifică, măsoară prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale şi emite buletinele de verificare/măsurare aferente acestora.
  BeToate competenţele atestatului de tip Bi şi, în plus, execută branşamente electrice şi instalaţii de racordare la joasă tensiune, aeriene şi/sau subterane, monofazate şi trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum şi producere.
  BpProiectează:a) instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile şi industriale;b) instalaţii de utilizare de joasă tensiune;c) branşamente electrice şi instalaţii de racordare la joasă tensiune, aeriene şi/sau subterane, monofazate şi trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum şi producere.
  BToate competenţele atestatelor de tip Be şi Bp
  C1AToate competenţele atestatului de tip Bp şi, în plus, proiectează:a) linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV-20 kV aeriene şi/sau subterane;b) posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente;c) staţii de medie tensiune şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune;d) reţele electrice de iluminat public aeriene şi/sau subterane;e) reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe;f) instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare);g) baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere;h) instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;i) instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee.
  C2AToate competenţele atestatului de tip Be şi, în plus, execută:
  a) linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV-20 kV aeriene şi/ sau subterane;b) posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente;c) staţii de medie tensiune şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune;d) reţele electrice de iluminat public aeriene şi/sau subterane;e) reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe;f) instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare);g) baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere;h) instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;i) instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee;j) măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite, măsurarea rezistenţei de contact la PT;k) verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice de medie tensiune, aferente reţelelor electrice de distribuţie şi posturilor de transformare.
  C1BToate competenţele atestatului de tip C1A şi, în plus, proiectează linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV aeriene şi/sau subterane, inclusiv fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 110 kV, staţii de medie tensiune şi 110 kV, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.
  C2BToate competenţele atestatului de tip C2A şi, în plus, execută:a) linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV aeriene şi/sau subterane;b) instalare de fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 110 kV;c) verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice de înaltă tensiune, aferente reţelelor electrice de distribuţie şi posturilor de transformare;d) staţii de medie tensiune şi 110 kV şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.
  D1
  Toate competenţele atestatului de tip C1B şi, în plus, proiectează linii electrice cu orice tensiuni nominale standardizate aeriene şi/sau subterane, inclusiv fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA.
  D2Toate competenţele atestatului de tip C2B şi, în plus, execută:a) linii electrice cu orice tensiuni nominale standardizate aeriene şi/sau subterane;b) instalare de fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA;c) verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice aferente reţelelor electrice de transport şi distribuţie.
  E1Toate competenţele atestatului de tip C1B şi, în plus, proiectează staţii electrice şi instalaţii electrice aparţinând părţii electrice a centralelor electrice cu orice tensiuni nominale standardizate, inclusiv:a) instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare);b) instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee;c) instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice.
  E2PAExecută lucrări la instalaţiile electrice de protecţie şi automatizări din staţiile electrice, inclusiv:a) instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare);b) instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee;c) instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice.
  E2Toate competenţele atestatului de tip E2PA şi C2B, şi, în plus, execută staţii electrice şi instalaţii electrice aparţinând părţii electrice a centralelor electrice cu orice tensiuni nominale standardizate, inclusiv:a) instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare);b) instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee;
  c) instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice.
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 7 la regulament) - Model -Cerere de atestare/vizare periodicăCătre: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANREDomnule Preşedinte,Subsemnatul ............, cod numeric personal …............……., posesor al actului de identitate seria ……… nr. ……………, eliberat de ……………… la data ………………………., în calitate de ……...(administrator/director general etc.)……, reprezentant legal al operatorului economic ………….....………., cu sediul social în localitatea ………...……., str. ………………. nr. ........., bl. ........., sc. ........., ap. ........., judeţul ….........……, solicit acordarea/vizarea periodică a următoarelor tipuri de atestate: .........(Se vor menţiona tipurile de atestate solicitate.)........... .Cererea este însoţită de documentele precizate în opis. Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:– este înmatriculat în registrului comerţului cu nr. ……………….;– are codul unic de înregistrare (CUI) nr. ………………………… şi– contul nr. …………… deschis la Banca ……………, Sucursala ………..(denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul.)....…… .În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix ….....……..….., nr. de fax …….......………., nr. telefon mobil ........................, adresa de e-mail …………............… sau prin împuternicit: ……….........……., la nr. telefon fix ……………, nr. de fax ……., nr. telefon mobil ………, adresa de e-mail …...........(Se anexează împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii.)………… .Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.Data ……………Semnătura reprezentantului legal (în original)Anexa nr. 4(Anexa nr. 10 la regulament)Conţinutul-cadru al unui atestat(Faţă)Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANREÎn conformitate cu Decizia ANRE nr. ……..[data deciziei: ZZ.LL.AAAA]………. se acordă ……[denumirea solicitantului]...., cu sediul în ........[sediul solicitantului]........., înregistrat în registrului comerţului cu nr. .....[numărul de înregistrare al solicitantului]....... . având codul unic de înregistrare nr. .......[CUI nr. ...]......,ATESTATULnr. ............/.....[data acordării: ZZ.LL.AAAA]...
  de tip ....................[tip atestat conform art. 8 alin. (1) din regulamentul aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016].............pentru ........................[descrierea de la art. 8 alin. (1) din regulamentul aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016]......................Condiţii de valabilitate asociate atestatului:1. Atestatul este valabil pe termen nelimitat. Valabilitatea atestatului este condiţionată de verificarea şi vizarea periodică a acestuia în condiţiile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016.2. Titularul atestatului are drepturile şi trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, precum şi în orice altă reglementare aplicabilă aprobată de ANRE.3. Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularul prezentului atestat a obligaţiilor impuse de lege sau de reglementările aprobate de ANRE în desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul atestatului nu atrag/atrage răspunderea penală, civilă, contravenţională, administrativă sau materială a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul de responsabilităţi de la aceştia către ANRE şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin.Data emiterii ......[ZZ.LL.AAAA]...... Preşedinte,.................................(Verso)
  Loc ştampilăANREData vizării
  ..........................
  Loc ştampilăANREData vizării...........................Loc ştampilăANREData vizării...........................Loc ştampilăANREData vizării...........................Loc ştampilăANREData vizării...........................
  Următorul termen de vizare………………..
  Următorul termen de vizare………………..Următorul termen de vizare………………..Următorul termen de vizare………………..Următorul termen de vizare………………..
  Loc ştampilăANREData vizării.........................Loc ştampilăANREData vizării...........................
  Loc ştampilăANREData vizării....................Loc ştampilăANREData vizării...........................Loc ştampilăANREData vizării...........................
  Următorul termen de vizare………………..Următorul termen de vizare………………..Următorul termen de vizare
  ………………..
  Următorul termen de vizare………………..Următorul termen de vizare………………..
  Anexa nr. 5(Anexa nr. 12 la regulament)REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂa contractelor încheiate de titularul de atestat şi gradul de satisfacţie a beneficiarilor lucrărilor
  Nr. crt.Contract nr. ...Lucrări/Servicii ce fac obiectul contractului (descriere succintă)
  Beneficiar (parte a contractului)Data încheierii contractuluiData finalizării contractuluiApreciere contract finalizat (valoarea gradului de satisfacţie)
  1
  2
  3
  ..
  Gradul de satisfacţie anual (media aritmetică a valorilor gradului de satisfacţie al contractelor finalizate în perioada de referinţă):
  -----