Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 19 decembrie 2018de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 09-01-2019


  Aprobate prin Hotărârea nr. 98 din 19 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezentele norme sunt adoptate în baza Standardului internaţional de educaţie nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă, denumit în continuare IES 7, emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC).Articolul 2Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, este autoritatea competentă care reglementează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar conform art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare OUG nr. 75/1999). Articolul 3Prezentele norme conduc la aplicarea conceptului de pregătire profesională continuă şi se referă la activităţile de învăţământ care dezvoltă şi menţin capacităţile ce permit auditorilor financiari, membri ai Camerei, să ofere servicii de înaltă calitate în activităţile de audit financiar, altele decât auditul statutar.Articolul 4Prezentele norme preiau, dezvoltă şi adaptează cerinţele IES 7 în procesul de implementare şi derulare a Programului de pregătire profesională continuă, organizat de Cameră.Articolul 5Obiectivul pregătirii profesionale continue pentru activitatea de audit financiar, alta decât auditul statutar, denumită în continuare PPCADAS, este acela de a menţine şi de a dezvolta competenţa profesională a auditorilor financiari în vederea realizării activităţilor de audit financiar, altele decât cele de audit statutar, prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999, conform cerinţelor standardelor profesionale, reglementărilor, normelor şi regulilor din domeniu.
  Capitolul II Aria de cuprindere a PPCADASArticolul 6Camera trebuie să se asigure că auditorii financiari care efectuează activităţile de audit financiar stabilite la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999 participă anual la programe adecvate de formare PPCADAS pentru a-şi menţine cunoştinţele teoretice, competenţele şi valorile profesionale la un nivel înalt.
  Articolul 7Camera cere tuturor membrilor săi să îşi dezvolte şi să îşi menţină competenţa profesională relevantă pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999 şi responsabilităţile lor profesionale. Fiecărui auditor îi revine obligaţia respectării cerinţelor de PPCADAS pentru a răspunde provocărilor profesionale şi pentru a întări încrederea în activitatea de audit.Articolul 8Cerinţele PPCADAS se aplică tuturor auditorilor financiari activi care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999 şi non-activi.
  Capitolul III Participarea la PPCADASArticolul 9Camera are obligaţia, conform art. 5 alin. (6) lit. a) din OUG nr. 75/1999, să organizeze şi să promoveze programe de educaţie permanentă pentru toţi membrii săi care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999.
  Articolul 10Cerinţele PPCADAS se realizează prin Programul de pregătire profesională continuă, aprobat anual de către Consiliul Camerei.Articolul 11Camera are obligaţia să faciliteze participarea membrilor săi la Programul de pregătire profesională continuă.
  Capitolul IV Organizarea PPCADASArticolul 12În cadrul PPCADAS, auditorii financiari trebuie să efectueze anual 40 de ore de formare profesională, după cum urmează:a) 20 de ore structurate;b) 20 de ore nestructurate.Articolul 13(1) Formarea profesională continuă structurată include participarea la cursurile profesionale anuale obligatorii, organizate de către Cameră în baza PPCADAS, aprobat anual prin hotărâre a Consiliului Camerei.(2) În cazul delegării de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) a activităţii de formare profesională continuă pentru activitatea de audit statutar, orele efectuate de auditorii financiari în cadrul activităţii delegate vor fi considerate ca făcând parte din pregătirea anuală structurată.
  Articolul 14Formarea profesională continuă nestructurată include:a) participarea la cursuri/seminare în domeniu - se echivalează numărul de ore efectuate (dovedite prin adeverinţă/diplomă/certificat/atestat de participare/e-mail de confirmare participare în care să se specifice: denumirea cursului, numărul de ore efectuate şi data la care a fost efectuat respectivul curs);b) susţinerea de cursuri în domeniu, ca lector - se echivalează 20 de ore (dovedite prin adeverinţă/declaraţie pe propria răspundere care să ateste susţinerea de cursuri);c) participarea la activitatea Grupului de lucru al Camerei sau în cadrul oricărei comisii profesionale numite la nivelul Camerei sau la nivelul altor organisme profesionale din domeniu - se echivalează 10 ore/şedinţă. (Participarea la lucrările diferitelor comisii numite la nivelul organismelor profesionale din domeniu se atestă pe bază de adeverinţă, eliberată de respectivul organism profesional.);d) participarea la congrese sau conferinţe organizate de Cameră şi de alte organisme sau instituţii profesionale din domeniu pe plan naţional sau internaţional (organisme membre IFAC) - se echivalează câte 6 ore pentru fiecare manifestare de specialitate (dovedite prin adeverinţă/diplomă/certificat/ atestat/confirmare electronică de participare);e) participarea la cursurile organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan naţional sau internaţional. Se echivalează numărul de ore efectuate, în baza atestatului/adeverinţei/certificatului/diplomei de participare/ email confirmare participare în care să se specifice: denumirea cursului, numărul de ore efectuate şi data la care a fost efectuat respectivul curs;f) participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat în domeniu - se echivalează 20 de ore; echivalarea se face pe bază de atestat/adeverinţă/diplomă/certificat, după caz;
  g) publicarea unei cărţi în domeniu - se echivalează 20 de ore, în baza unei declaraţii pe propria răspundere în care să se specifice cel puţin următoarele elemente: titlul cărţii, autorul/autorii, editura, anul apariţiei, ISBN-ul;h) activitatea desfăşurată în calitate de îndrumător de stagiu - se echivalează 5 ore pentru fiecare stagiar, în baza raportului îndrumătorului de stagiu referitor la activitatea desfăşurată pe parcursul anului împreună cu stagiarul;i) elaborarea, publicarea şi recenzia de materiale de specialitate (documentul să aibă minimum 3 pagini) - se echivalează 5 ore/3 pagini material. Echivalarea se face în baza copiilor de pe materialele de specialitate publicate;j) participarea la elaborarea de studii/cercetări/rapoarte/ legislaţie de specialitate (documentul să aibă minimum 2 pagini) - se echivalează 5 ore/2 pagini material, în baza adeverinţei/declaraţiei pe propria răspundere care să ateste participarea la elaborarea materialului.
  Capitolul V Monitorizarea PPCADASArticolul 15Compartimentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari din cadrul Camerei monitorizează dacă auditorii financiari care desfăşoară activităţile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999 îndeplinesc cerinţele de formare profesională continuă anuală impuse de prezentele norme.Articolul 16Auditorii financiari sunt obligaţi să îşi păstreze o evidenţă proprie, precum şi documentele referitoare la formarea profesională, fiind responsabili să demonstreze că şi-au îndeplinit obligaţiile cerute de către Cameră.Articolul 17Anual, auditorii financiari trebuie să depună la sediul Camerei, până la data de 31 ianuarie, următoarele documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor de pregătire profesională continuă pentru anul precedent:a) fişa individuală de pregătire profesională, conform formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme;b) copia actelor doveditoare care atestă formarea profesională nestructurată.
  Articolul 18Compartimentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari din cadrul Camerei are obligaţia să înregistreze în baza de date a Camerei şi să ţină evidenţa documentelor care atestă îndeplinirea cerinţelor de formare profesională continuă de către fiecare auditor financiar. Termenul de păstrare este de 1 an.
  Capitolul VI Dispoziţii finale şi sancţiuniArticolul 19Viza anuală pentru exercitarea profesiei pentru activităţile unde Camera este autoritatea competentă, prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999, se acordă numai auditorilor financiari care fac dovada îndeplinirii cerinţelor art. 12.
  Articolul 20Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018 şi conform hotărârilor Camerei în vigoare.Articolul 21Prezentele norme se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ANEXĂla norme
  FIŞA INDIVIDUALĂ DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂSubsemnatul(a), ...................., posesor/posesoare al/a carnetului nr. ........, emis de către Camera Auditorilor Financiari din România (Camera),declar pe propria răspundere că am îndeplinit cerinţele de pregătire profesională continuă pentru anul ……………, astfel:I. Pregătire profesională continuă structurată pentru activităţile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (20 de ore):[] participarea la cursurile anuale obligatorii, organizate de către Cameră:○ în sistem e-learning, în perioada …………………….. SAU○ în sistem clasic, în perioada ...............................II. Pregătire profesională continuă nestructurată (20 de ore):[] participarea la cursuri/seminare în domeniu - se echivalează numărul de ore efectuate. Anexez adeverinţa/diploma/certificatul/atestatul de participare, după caz;[] susţinerea de cursuri în domeniu, ca lector - se echivalează 20 de ore. Anexez adeverinţă/declaraţie pe propria răspundere care să ateste susţinerea de cursuri;[] participarea la activitatea Grupului de lucru al Camerei sau în cadrul oricărei Comisii profesionale numite la nivelul Camerei - se echivalează 10 ore/şedinţă. Anexez adeverinţă care să ateste calitatea de membru în cadrul Comisiei/Comisiilor profesionale numite la nivelul .....................................;[] participarea la congrese sau conferinţe organizate de Cameră şi de alte organisme profesionale din domeniu pe plan naţional sau internaţional (organisme membre IFAC) - se echivalează câte 6 ore pentru fiecare manifestare de specialitate. Anexez atestatul/diploma/certificatul/adeverinţă/confirmare electronică de participare, după caz;[] participarea la cursurile profesionale, organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan naţional sau internaţional - se echivalează numărul de ore efectuate. Anexez atestatul/adeverinţa/diploma/certificatul de participare, după caz;[] participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat în domeniu - se echivalează 20 de ore. Anexez atestatul/adeverinţa/diploma/certificatul de participare, după caz;[] publicarea unei cărţi în domeniu - se echivalează 20 de ore. Anexez declaraţie pe propria răspundere cu următoarele specificaţii: numele cărţii, autor(i), editura, anul apariţiei, ISBN;[] calitatea de îndrumător de stagiu - se echivalează 5 ore pentru fiecare stagiar. Anexez raportul îndrumătorului de stagiu referitor la activitatea desfăşurată pe parcursul anului, împreună cu stagiarul;[] elaborarea, publicarea şi recenzia de materiale de specialitate (documentul să aibă minimum 3 pagini) - se echivalează 5 ore/3 pagini material. Anexez copii ale materialelor de specialitate publicate;
  [] participarea la elaborarea de studii/cercetări/rapoarte/legislaţie de specialitate (documentul să aibă minimum 2 pagini) - se echivalează 5 ore/2 pagini material. Anexez adeverinţă care să ateste participarea la elaborarea materialului.
  Dată                                                SemnăturăAcest formular se va completa anual şi se va depune până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.
  -----