Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.728 din 20 decembrie 2018pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 09-01-2019

  În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. n) şi art. 284 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul IMetodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 şi 993 bis din 23 noiembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.
  La articolul 28, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Personalul didactic titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care până la 1 septembrie 2019 împlineşte vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare şi dovedeşte competenţă profesională deosebită, a obţinut calificativul «Foarte Bine» şi nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, poate fi menţinut în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei metodologii.
  2. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În vederea menţinerii în activitate ca titular, în funcţia didactică peste vârsta de 65 de ani, cadrele didactice titulare, femei, care se încadrează în prevederile alin. (4), pot depune până la data de 31 ianuarie 2019 la secretariatele unităţilor de învăţământ atât cerere pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la 65 de ani după împlinirea vârstei standard de pensionare, cât şi cerere de menţinere în activitate ca titular, în funcţia didactică peste vârsta de 65 de ani.
  Articolul IIDirecţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 5.728.-----