Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.853 din 10 decembrie 2018privind aprobarea Normelor specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă şi modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 09-04-2019

  Având în vedere Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 35.171 din 13 septembrie 2018, ţinând cont de prevederile: – art. 16 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (ii) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR“ la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Feroviare Române - AFER“ la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:
  Articolul I(1) Se aprobă Normele specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Normele specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă stabilesc o serie de prevederi specifice pentru circulaţia acestor trenuri numai pe anumite secţii de circulaţie, cu aplicare complementară faţă de normele naţionale de siguranţă în vigoare. (3) Prevederile prezentului ordin nu se aplică operatorilor de transport feroviar care stabilesc să utilizeze în deservirea trenurilor directe de marfă echipe complete, formate din mecanic şi mecanic ajutor de locomotivă, sau sistem simplificat, fără mecanic ajutor de locomotivă.(4) Secţiile de circulaţie pe care vor circula trenurile de marfă deservite de către un singur agent - mecanicul de locomotivă trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice minime prevăzute în anexa la prezentul ordin.(5) Înainte de aplicarea tipului de deservire a trenurilor de marfă numai cu un singur agent - mecanicul de locomotivă, operatorii de transport feroviar care vor opera aceste trenuri, precum şi administratorul/gestionarii pe a cărui/căror infrastructură feroviară vor circula aceste trenuri vor evalua şi vor aprecia riscurile schimbării efectuate pentru acest tip de deservire, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda de siguranţă comună pentru evaluarea şi aprecierea riscurilor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Pentru aplicarea tipului de deservire a trenurilor de marfă numai cu un singur agent - mecanicul de locomotivă, operatorii de transport feroviar care vor opera aceste trenuri, precum şi administratorul/gestionarii pe a cărui/căror infrastructură feroviară vor circula aceste trenuri vor întocmi proceduri specifice de evaluare a riscurilor pentru gestionarea schimbării şi pentru aplicarea metodei de siguranţă comune în vederea evaluării şi aprecierii riscurilor, conform Regulamentului (UE) nr. 1.158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţă feroviară, respectiv Regulamentului (UE) nr. 1.169/2010 al Comisiei din 10 decembrie 2010 privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele pentru obţinerea autorizaţiei de siguranţă feroviară, proceduri care vor face parte din propriul sistem de management al siguranţei.(7) Trenurile de marfă deservite de către un singur agent - mecanicul de locomotivă nu vor avea în compunere vagoane încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile“.(8) În cazul efectuării transportului de mărfuri periculoase, altele decât cele din categoria „explozibile“, operatorii de transport feroviar, pe lângă aplicarea prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013, trebuie să implice în evaluarea şi aprecierea riscurilor şi consilierul de siguranţă transport mărfuri periculoase, certificat de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, conform reglementărilor specifice aplicabile.
  Articolul IIRegulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.186/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 157, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pot fi deservite numai de către un singur agent - mecanicul de locomotivă trenurile de marfă, conform normelor specifice pentru acest tip de deservire.
  Articolul IIIRegulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 şi 1.064 bis din 28 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: – La articolul 108, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Trenurile trebuie să fie deservite de către cel puţin doi agenţi, dintre care unul este mecanicul, iar al doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, şef de tren sau un alt agent autorizat pentru a executa funcţia de şef de tren. În cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frână de către mecanic din postul de conducere, al doilea agent al trenului poate fi conductor de tren autorizat pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei cu care sunt echipate automotoarele, pentru menţinerea pe loc a acestora la manevră şi/sau în circulaţia trenurilor în cazul conducerii simplificate. Trenurile care pot fi deservite de cel puţin un agent - mecanicul de locomotivă sau conducătorul vehiculului feroviar - sunt: a) automotoarele şi ramele electrice sau diesel; b) UAM cu sau fără vagoane; c) locomotiva izolată;d) trenurile de marfă, conform normelor specifice pentru acest tip de deservire.
  Echipamentele şi/sau dispozitivele de siguranţă şi vigilenţă din dotarea vehiculelor feroviare prevăzute la lit. a), b), c) şi d) trebuie să îndeplinească cerinţele obligatorii impuse, să fie în stare de funcţionare şi în acţiune.
  Articolul IVRegulamentul de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.815/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 şi 1.043 bis din 24 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 60 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f) înainte de plecarea trenului din staţie sau linie curentă, în cazul când durata staţionării sau timpul de la terminarea ultimei probe de frână a depăşit 30 de minute, numai pentru trenurile de călători;
  2. După articolul 70 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 7-a „Alte verificări la trenurile de marfă“, cuprinzând articolul 70^1, cu următorul cuprins: Secţiunea a 7-a Alte verificări la trenurile de marfăArticolul 70^1Înainte de plecarea trenului de marfă din staţie, în cazul când durata staţionării sau timpul de la terminarea ultimei probe de frână a depăşit 30 de minute, se va executa verificarea ieşirii aerului prin robinetul frontal de la ultimul vehicul feroviar remorcat din compunerea trenului, prin deschiderea de către un agent al operatorului de transport feroviar a robinetului frontal de aer de la ultimul vehicul feroviar remorcat din tren timp de 15-20 de secunde, în funcţie de lungimea trenului, mecanicul urmărind în acest timp scăderea bruscă a presiunii în conducta generală de aer a trenului şi creşterea presiunii în cilindrii de frână ai locomotivei.3. La articolul 71 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) la punerea în mişcare a trenului de marfă după ce acesta a fost oprit în linie curentă, în cazul în care durata staţionării a depăşit 30 de minute.
  4. La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 80(1) Când trenul este compus din vehicule feroviare echipate cu frână moderabilă la defrânare şi locomotiva este echipată cu robinet al mecanicului care compensează pierderile de aer în poziţia de frânare de serviciu, menţinerea pe loc a trenului se asigură cu frâna automată, făcând o scădere a presiunii de 0,6 ÷ 0,7 bar, cu frâna directă şi de mână a locomotivei, respectiv a automotorului.5. La articolul 80, alineatul (2) se abrogă.
  Articolul VInstrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.229/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 şi 23 bis din 15 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 13 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) mecanicul aflat în deservirea trenului de marfă fără al doilea agent se deplasează pentru menţinerea pe loc a trenului sau a grupurilor de vagoane, dar numai după:– efectuarea unei frânări rapide cu frâna automată a trenului;– asigurarea locomotivei cu ambele frâne de mână, după caz;– aducerea robinetului mecanicului în poziţie neutră şi blocarea acestuia;– oprirea motorului diesel/deconectarea locomotivei, coborârea pantografului.În acest caz se vor lua măsuri de încuiere a locomotivei de către mecanic.2. La articolul 60, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pot fi deservite numai de către un singur agent - mecanicul de locomotivă trenurile de marfă, conform normelor specifice pentru acest tip de deservire.Articolul VIInstrucţiunile privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 şi 1.039 bis din 23 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 59 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f) înainte de plecarea trenului din staţie sau linie curentă, în cazul când durata staţionării sau timpul de la terminarea ultimei probe de frână a depăşit 30 de minute, numai pentru trenurile de călători;
  2. După articolul 69 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 6-a „Alte verificări la trenurile de marfă“, cuprinzând articolul 69^1, cu următorul cuprins: Secţiunea a 6-a Alte verificări la trenurile de marfăArticolul 69^1Înainte de plecarea trenului de marfă din staţie, în cazul când durata staţionării sau timpul de la terminarea ultimei probe de frână a depăşit 30 de minute, se va executa verificarea ieşirii aerului prin robinetul frontal de la ultimul vehicul feroviar remorcat din compunerea trenului, prin deschiderea de către un agent al operatorului de transport feroviar a robinetului frontal de aer de la ultimul vehicul feroviar remorcat din tren timp de 15-20 de secunde, în funcţie de lungimea trenului, mecanicul urmărind în acest timp scăderea bruscă a presiunii în conducta generală de aer a trenului şi creşterea presiunii în cilindrii de frână ai locomotivei.
  Articolul VIINorma privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 256/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 8 aprilie 2013, se modifică după cum urmează:– 
  La articolul 3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) 9 ore pentru trenurile de călători şi mixte, precum şi pentru trenurile de marfă deservite de către un singur agent - mecanicul de locomotivă, din care timpul de conducere efectivă a locomotivei nu va depăşi 7 ore;
  Articolul VIIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării.
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  Bucureşti, 10 decembrie 2018.Nr. 1.853.
  ANEXĂ Deschideți NORME SPECIFICEpentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivăşi modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar