Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
GHID din 12 decembrie 2018de securitate nucleară privind pregătirea retehnologizării instalaţiilor nucleare
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 09-01-2019


  Aprobat prin Ordinul nr. 341 din 12 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 22 din 9 ianuarie 2019.
  Capitolul I Domeniu, scop, definiţiiSecţiunea 1
  Domeniu şi scopArticolul 1Prin prezentul ghid se stabilesc recomandările Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, privind pregătirea retehnologizării instalaţiilor nucleare.Articolul 2Recomandările din prezentul ghid se aplică titularilor de autorizaţie pentru instalaţiile nucleare aflate în faza de exploatare care au luat decizia implementării unor activităţi de retehnologizare complexe, în cadrul unei opriri cu o durată mai mare decât opririle planificate de rutină.Articolul 3Recomandările din prezentul ghid se aplică următoarelor categorii de instalaţii nucleare:a) centrale nuclearoelectrice;b)
  reactoare de cercetare;
  c) reactoare de demonstraţie;d) reactoare nucleare pentru producerea de energie şi izotopi pentru scopuri medicale;e) alte instalaţii nucleare pentru care CNCAN recomandă aplicarea acestui ghid în procesul de autorizare.
  Secţiunea a 2-a DefiniţiiArticolul 4
  (1) Termenii utilizaţi în prezentul ghid sunt definiţi în normele de securitate nucleară emise de CNCAN, cu excepţia acelora ale căror definiţii se regăsesc în textul prezentului ghid. (2) Prin retehnologizarea unei instalaţii nucleare, în sensul prezentului ghid, se înţelege reparaţia capitală, modernizarea şi îmbunătăţirea, prin înlocuirea şi/sau modificarea unor echipamente sau sisteme ale instalaţiei, în scopul extinderii semnificative a duratei de exploatare a acesteia, în conformitate cu analizele de securitate nucleară şi evaluările de inginerie; retehnologizarea creează oportunitatea îmbunătăţirii securităţii nucleare la nivelul cerut de reglementările şi standardele moderne, inclusiv prin utilizarea celor mai noi soluţii tehnice şi cunoştinţe din domeniul proiectării şi exploatării instalaţiilor nucleare; retehnologizarea nu presupune schimbarea în ansamblu a tehnologiei instalaţiei nucleare.(3) Abrevierea SSCE se utilizează pentru a face referire în mod generic la sistemele, structurile, componentele şi echipamentele unei instalaţii nucleare, inclusiv software-ul pentru instrumentaţie şi control.
  Capitolul II Recomandări generale privind pregătirea activităţilor de retehnologizareArticolul 5
  Se recomandă ca titularul de autorizaţie să stabilească şi să transmită spre evaluare la CNCAN strategia şi planul de retehnologizare pentru instalaţia nucleară, în variantele preliminare, cu cel puţin 5 ani înainte de data la care se intenţionează începerea efectivă a activităţilor de retehnologizare.
  Articolul 6(1) Strategia de retehnologizare va menţiona obiectivele activităţilor de retehnologizare şi principalele direcţii de acţiune avute în vedere pentru planificarea şi implementarea retehnologizării în condiţii optime.(2) Planul de retehnologizare pentru o instalaţie nucleară va conţine cel puţin informaţiile specificate în anexa la prezentul ghid.(3) În situaţia în care, la emiterea iniţială a planului de retehnologizare, nu sunt disponibile toate informaţiile specificate în anexa la prezentul ghid, se va menţiona în plan modul în care se va asigura obţinerea acestora în timp util pentru buna desfăşurare a activităţilor de retehnologizare. (4) Planul de retehnologizare pentru instalaţia nucleară se va actualiza anual, până la începerea efectivă a activităţilor de retehnologizare.
  Articolul 7(1) La elaborarea planului de retehnologizare pentru instalaţia nucleară, titularul de autorizaţie va lua în considerare cel puţin următoarele aspecte:a) necesitatea îmbunătăţirii securităţii nucleare, prin alinierea, în măsura în care este fezabil, la cele mai noi standarde şi bune practici internaţionale curente în domeniul securităţii nucleare;b) asigurarea măsurilor adecvate pentru continuarea exploatării instalaţiei nucleare în condiţii de securitate nucleară, rezultate ca necesare din managementul îmbătrânirii şi revizuirea periodică a securităţii nucleare;c) starea fizică a SSCE, ţinând cont de toate informaţiile relevante disponibile, inclusiv de înregistrările privind bazele de proiectare, calificarea la condiţii de mediu, calificarea la evenimente externe, procedurile de operare, inspecţiile, verificările, reparaţiile, modificările, testele, îmbătrânirea şi/sau obsolescenţa, analizele/studiile de securitate nucleară, rezultatele activităţilor de cercetare şi experienţa de exploatare internă şi internaţională, inclusiv fiabilitatea în exploatare şi condiţiile anormale recurente;d) necesitatea înlocuirii SSCE pentru care marjele de securitate nucleară s-au diminuat semnificativ şi care nu pot fi înlocuite în opririle planificate de rutină;e) necesitatea înlocuirii sistemelor, echipamentelor şi componentelor uzate moral, pentru care nu se mai găsesc piese de schimb şi/sau care au înregistrat o performanţă scăzută în exploatare, în baza rezultatelor de monitorizare a performanţelor de fiabilitate a SSCE;
  f) necesitatea implementării de modificări de proiect identificate ca oportune pentru îmbunătăţirea securităţii nucleare şi/sau protecţiei la radiaţii ionizante, conform cu standardele industriale moderne în domeniul proiectării şi exploatării instalaţiilor nucleare şi care nu pot fi realizate în cadrul unor opriri planificate de rutină;g) bazele de autorizare pentru instalaţia nucleară respectivă;h) reglementările, codurile şi standardele aplicabile; i) rezultatele celei mai recente revizuiri periodice a securităţii nucleare;j) experienţa naţională şi internaţională în implementarea activităţilor de retehnologizare pentru instalaţii nucleare similare, cu documentarea lecţiilor învăţate din aceste proiecte şi a modului în care acestea sunt utilizate efectiv de titularul de autorizaţie pentru a-şi îmbunătăţi propriile planuri, proceduri şi pregătirea personalului;k) activităţile pentru care sunt necesare expertiză tehnică de specialitate şi/sau scule, dispozitive, echipamente şi instrumente speciale, care nu sunt disponibile în cadrul organizaţiei titularului de autorizaţie, care trebuie implementate cu implicarea directă a proiectanţilor şi fabricanţilor originali ai SSCE sau al unor companii specializate a căror capabilitate tehnică este recunoscută oficial de proiectanţii şi fabricanţii originali ai SSCE, în măsura în care acest lucru este practic posibil;l) necesitatea de a utiliza sistematic conceptul de client inteligent, prin dezvoltarea şi menţinerea, în cadrul organizaţiei proprii, a personalului care deţine calificările, expertiza şi experienţa necesare pentru utilizarea standardelor curente şi pentru stabilirea specificaţiilor tehnice, respectiv pentru evaluarea şi pentru verificarea independentă, în măsura în care acest lucru este practic posibil, a lucrărilor efectuate în beneficiul său de organizaţii externe, în cadrul retehnologizării instalaţiei nucleare, cu scopul de a se asigura că acestea respectă toate cerinţele aplicabile;
  m) necesităţile de pregătire specifică a personalului propriu şi a personalului furnizorilor de servicii, pentru implementarea activităţilor de retehnologizare, inclusiv pregătirea practică utilizând machete, acolo unde este necesar;n) procesul de identificare şi raportare a condiţiilor anormale/neconformităţilor cu impact asupra activităţilor de retehnologizare;o) documentarea adecvată a tuturor activităţilor de retehnologizare şi păstrarea înregistrărilor aferente;p) necesitatea de a actualiza raportul final de securitate nucleară.
  (2) La elaborarea planului de retehnologizare pentru instalaţia nucleară, titularul de autorizaţie va lua în considerare faptul că retehnologizarea trebuie să conserve şi să îmbunătăţească proiectul, fără să schimbe intenţia de proiectare.
  Capitolul III Prevederi generale privind utilizarea ghiduluiArticolul 8(1) Titularii de autorizaţie pentru instalaţiile nucleare aflate în faza de exploatare, care au luat decizia de a implementa activităţi de retehnologizare, vor informa CNCAN în acest sens, cu respectarea termenelor prevăzute în prezentul ghid.(2) Aplicarea recomandărilor din prezentul ghid se verifică de către CNCAN în cadrul procesului de evaluare, în vederea aprobării, a planului de retehnologizare, transmis conform cerinţelor de autorizare pentru faza de exploatare. Articolul 9Se recomandă ca titularii de autorizaţie pentru instalaţiile nucleare aflate în faza de exploatare, care au luat decizia să efectueze activităţi de retehnologizare, să elaboreze şi să transmită la CNCAN spre evaluare un plan cu măsurile necesare pentru aplicarea recomandărilor din prezentul ghid, în termen de un an de la intrarea în vigoare a ghidului.
  Articolul 10Anexa face parte integrantă din prezentul ghid.
  ANEXĂ la ghidCONŢINUTUL MINIM al planului de retehnologizare pentru o instalaţie nuclearăPlanul de retehnologizare pentru o instalaţie nucleară va conţine cel puţin următoarele informaţii:1. scopul şi domeniul activităţilor de retehnologizare;2. analiza experienţei de exploatare la nivel naţional şi internaţional pentru retehnologizarea unor instalaţii similare;
  3. principalele etape ale activităţilor de retehnologizare şi, pe măsură ce se definitivează, planul detaliat al activităţilor/logica de execuţie a activităţilor, cu indicarea momentelor de timp la care se intenţionează începerea, respectiv finalizarea activităţilor respective şi cu precizarea stărilor în care se va afla instalaţia pe perioada retehnologizării;4. limitele şi condiţiile tehnice de operare stabilite pe perioada retehnologizării instalaţiei nucleare pentru asigurarea funcţiilor de securitate nucleară, pentru diferitele stări în care se va afla instalaţia;5. lista SSCE care trebuie înlocuite şi/sau modificate, criteriile de selecţie a acestora şi detaliile privind înlocuirile echivalente şi modificările de proiect planificate, împreună cu analiza experienţei de exploatare la nivel naţional şi internaţional privind înlocuirea SSCE selectate;6. lista SSCE care urmează a fi păstrate şi exploatate în continuare fără modificări, criteriile utilizate pentru decizia de păstrare a lor, detaliile privind managementul îmbătrânirii şi estimarea duratei de viaţă în instalaţie a acestora, precum şi analiza interfeţelor şi interacţiunilor acestora cu SSCE care vor fi înlocuite;7. identificarea analizelor de securitate nucleară care trebuie revizuite pentru a ţine cont atât de înlocuirile, respectiv modificările SSCE, cât şi de îmbătrânirea SSCE care nu vor fi înlocuite, precum şi programul de actualizare al analizelor de securitate nucleară;8. măsurile pentru actualizarea listei datelor utilizate în analizele de securitate nucleară;9. identificarea activităţilor de demontare, construcţie, montaj, înlocuire, modificare, inspecţie, reparaţie, verificare, testare, supraveghere etc. pentru SSCE afectate de activităţile de retehnologizare, inclusiv activităţile de golire, aerisire, curăţare şi reumplere a sistemelor tehnologice, împreună cu planurile şi procedurile de lucru aferente;
  10. măsurile de conservare/protejare, supraveghere, întreţinere, inspecţie, testare şi verificare, pe durata retehnologizării instalaţiei nucleare, a SSCE neafectate de activităţile de retehnologizare, planurile şi procedurile de lucru aferente;11. identificarea modificărilor de proiect temporare ale SSCE, necesare pentru implementarea activităţilor de retehnologizare;12. lista testelor necesare pentru repunerea în funcţiune a SSCE afectate de activităţile de retehnologizare, procedurile de testare şi criteriile de acceptare pentru garantarea funcţionării în siguranţă a instalaţiei nucleare după retehnologizare, împreună cu detalii privind justificarea selecţiei testelor şi criteriilor de acceptare, ţinând cont de analiza experienţei de exploatare relevante la nivel naţional şi internaţional;13. lista de coduri şi standarde aplicate în activităţile de retehnologizare;14. procesele şi procedurile sistemului de management al titularului de autorizaţie aplicate pentru planificarea, implementarea, evaluarea şi controlul activităţilor de retehnologizare, astfel încât să se asigure îndeplinirea tuturor cerinţelor aplicabile;15. schimbările organizaţionale preconizate în vederea implementării activităţilor de retehnologizare;16.
  modul în care se va asigura suficient personal calificat în toate domeniile relevante pentru activităţile de retehnologizare, pe arii specifice de activitate, prin pregătirea personalului propriu, prin recrutarea de experţi şi/sau prin obţinerea de asistenţă externă din partea unor organizaţii cu experienţă practică în implementarea unor proiecte similare;
  17. lista potenţialilor furnizori de servicii şi produse identificaţi;18. planul de supraveghere ce urmează a fi implementat de titularul de autorizaţie pentru verificarea activităţilor furnizorilor de servicii şi produse pentru activităţile de retehnologizare;19. analiza pericolelor radiologice şi măsurile de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante pentru personalul implicat în activităţile de retehnologizare;20. analiza pericolelor pentru securitatea şi sănătatea în muncă pe perioada retehnologizării şi a măsurilor de protecţie aferente;21. analiza pericolelor pentru protecţia mediului pe perioada retehnologizării instalaţiei nucleare şi a măsurilor de protecţie aferente;22. modificările planurilor şi procedurilor de protecţie la incendiu pe perioada retehnologizării instalaţiei nucleare;
  23. managementul deşeurilor radioactive rezultate din activităţile de retehnologizare;24. modificările sistemelor şi procedurilor de protecţie fizică pe perioada retehnologizării instalaţiei nucleare, dacă este necesar;25. modificările planurilor şi procedurilor de urgenţă pe perioada retehnologizării instalaţiei nucleare, dacă este necesar;26. evaluarea impactului potenţial al activităţilor de retehnologizare a instalaţiei nucleare asupra altor instalaţii nucleare de pe acelaşi amplasament;27. identificarea instalaţiilor, echipamentelor, dispozitivelor etc. speciale, necesare pentru implementarea în condiţii optime a retehnologizării instalaţiei nucleare, care trebuie construite sau localizate temporar pe amplasamentul acesteia şi care pot interacţiona cu instalaţiile existente pe amplasament;28. actualizarea raportului final de securitate nucleară pentru instalaţia nucleară;29. estimarea şi asigurarea resurselor financiare necesare implementării cu succes a activităţilor de retehnologizare.
  -----