Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 99 din 19 decembrie 2018privind acordarea vizei anuale pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 09-01-2019

  În temeiul:– art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (3) şi (4), art. 3,art. 15 alin. (1),(2) şi (5), art. 30 alin. (1) lit. l) şi art. 31 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;– 
  art. 4 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
  Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 19 decembrie 2018, adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Auditorul financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera sau CAFR, activ sau nonactiv, solicită anual acordarea vizei pe carnetul de auditor financiar, emis de CAFR.(2) Viza anuală este acordată pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar, altele decât auditul statutar, aşa cum sunt reglementate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 75/1999). (3) Viza anuală va avea forma cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2
  (1) Viza anuală se obţine de la sediul CAFR sau de la reprezentanţele regionale, începând cu prima zi lucrătoare a anului în curs până la 31 decembrie, şi este valabilă până la data de 31 martie a anului următor.(2) Viza nu se aplică retroactiv.
  Articolul 3Pentru obţinerea vizei anuale, auditorul financiar membru al Camerei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:a) să aibă achitate la zi (de la momentul înscrierii în Cameră şi până în prezent) cotizaţia fixă şi variabilă, pentru activitatea desfăşurată în calitate de persoană fizică, conform normelor CAFR. În cazul în care auditorul financiar, membru CAFR, care solicită viza anuală deţine calitatea de asociat sau administrator al unei firme de audit, membră CAFR, şi firma de audit respectivă trebuie să aibă achitate la zi cotizaţia fixă şi variabilă (de la momentul înscrierii în Cameră şi până în prezent);b) să aibă completat şi transmis, la zi (de la momentul înscrierii în Cameră şi până în prezent), raportul anual de activitate pentru activitatea desfăşurată în calitate de persoană fizică, precum şi pentru activitatea desfăşurată de firma de audit, membră CAFR, în cadrul căreia auditorul financiar deţine calitatea de asociat sau administrator, dacă este cazul, sau declaraţia anuală fără activitate, după caz;c) să îndeplinească cerinţele de pregătire profesională pentru anul precedent, conform art. 5 alin. (6) lit. a) din OUG nr. 75/1999 şi normelor emise de CAFR;
  d) să facă dovada asigurării pentru risc profesional pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor financiar persoană fizică, contractant principal sau subcontractant (care a desfăşurat activităţi în calitate de auditor financiar, individual, în oricare dintre formele legale de exercitare a activităţii din punct de vedere economic). În cazul în care auditorul financiar care solicită viza anuală deţine calitatea de asociat sau administrator al unei firme de audit, membră CAFR, se face dovada asigurării pentru risc profesional pentru activitatea desfăşurată de firma de audit respectivă. Poliţa de asigurare pentru risc profesional trebuie să acopere întreaga perioadă a contractului, respectiv contractelor de audit. În cazul în care poliţa de asigurare nu acoperă un an calendaristic (01.01-31.12), auditorul financiar depune împreună cu poliţia de asigurare o declaraţie pe propria răspundere prin care declară că poliţia de asigurare acoperă întreaga perioadă a contractului, respectiv a contractelor derulate în anul anterior.
  Articolul 4(1) Raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate, după caz, se completează şi se transmite Camerei doar de către auditorii financiari activi şi firmele de audit, membri ai CAFR, până la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru activitatea desfăşurată în anul anterior. Auditorii financiari declaraţi nonactivi conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, membri ai CAFR, nu au obligaţia de a completa raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate.(2) Raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate este dată pe propria răspundere a auditorului financiar/firmei de audit, membru(ă) al/a Camerei, iar orice informaţie eronată sau neconformă cu realitatea atrage răspunderea disciplinară a auditorului financiar sau firmei de audit.(3) Raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate, după caz, se completează online, pe site-ul CAFR, în spaţiul privat al fiecărui membru al Camerei, folosind propriile date de autentificare.(4)
  În urma completării online se generează automat din baza de date a CAFR un număr de înregistrare al documentului transmis, care reprezintă numărul de înregistrare al raportului de activitate/declaraţiei anuale fără activitate.
  (5) În cazuri excepţionale, auditorii financiari sau firmele de audit care nu pot accesa spaţiul privat depun la CAFR raportul anual de activitate sau declaraţia anuală fără activitate, după caz, în format fizic, semnat şi datat, iar Compartimentul servicii şi asistenţă membri sau reprezentanţele regionale introduc în baza de date a CAFR datele din documentul depus.(6) Rectificarea datelor cuprinse în raportul anual de activitate sau în declaraţia anuală fără activitate se poate face cel mult în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Cameră a acestor documente.(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), conţinutul raportului anual de activitate se rectifică şi în urma constatărilor echipei de inspecţie din cadrul Compartimentului monitorizare, control, competenţă şi cercetare profesională.
  Articolul 5Viza anuală menţionată la art. 1 se acordă începând cu anul 2019.
  Articolul 6Compartimentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Articolul 7Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 99.ANEXĂForma vizelor anuale ce vor fi trecute în carnetul de auditor financiar, pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar, altele decât auditul statutarViza anuală pentru auditorii financiari activi şi pentru auditorii financiari nonactivi*)*) Modelul vizelor este reprodus în facsimil.
  -----