Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.200 din 20 decembrie 2018privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 8 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 08-01-2019

  Având în vedere prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 73.403 din 18.12.2018,în temeiul prevederilor art. 101 şi art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 25 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Anexa nr. 1, formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“, cod. 14.13.01.04, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Anexa nr. 3 „Instrucţiuni de completare a formularului 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04“, se modifică şi se completează după cum urmează:a) La capitolul I „Depunerea declaraţiei“, textul de la ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:Declaraţia se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.b) La capitolul II „Completarea declaraţiei“, textul de la punctul 1 „Perioada de raportare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Perioada de raportareÎn rubrica «Anul» se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2018).Persoanele care intră sub incidenţa prevederilor art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reţinut.Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (5^1) şi alin. (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul în care s-a încheiat anul fiscal modificat.Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul închiderii procedurii de lichidare.Rubricile privind «Perioada» se completează astfel:– perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului, realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit şi sfârşitul anului de raportare (de exemplu: 1 iulie 18 - 31 decembrie 18). Microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi şi care optează să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal completează perioada din anul fiscal pentru care datorează impozit pe profit;– perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (5^1) şi alin. (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  c) La capitolul II „Completarea declaraţiei“, la punctul 2 „Secţiunea A «Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului»“, textul de la al doilea paragraf se elimină.d) La capitolul II „Completarea declaraţiei“, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, după instrucţiunile de la rândul 8.3 se introduce un nou text, cu următorul cuprins:Rândul 8.4 - se completează cu sumele care reprezintă elemente similare veniturilor potrivit art. 25 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.e) La capitolul II „Completarea declaraţiei“, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, la textul prevăzut pentru instrucţiunile de la rândul 9, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f)
  alte elemente similare cheltuielilor, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  f) La capitolul II „Completarea declaraţiei“, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, textul prevăzut pentru instrucţiunile de la rândul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:Rândul 12 - se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, reportate potrivit art. 40^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul «Cheltuieli cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare» din «Declaraţia privind impozitul pe profit» depusă pentru anul anterior. De asemenea, în cadrul acestui rând se înscriu şi sumele reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 27 alin. (5), în vigoare până la data de 31 decembrie 2017, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul «Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate pentru perioada următoare» din «Declaraţia privind impozitul pe profit» depusă pentru anii anteriori.g) La capitolul II „Completarea declaraţiei“, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, textul prevăzut pentru instrucţiunile de la rândul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:Rândul 30 - se completează cu suma care reprezintă pierderea netă nedeductibilă potrivit art. 25 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.h) La capitolul II „Completarea declaraţiei“, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, textul prevăzut pentru instrucţiunile de la rândul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:Rândul 31 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 40^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume reprezintă cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic înregistrate în anul curent însumate cu cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate din anul precedent (inclusiv cele reportate potrivit art. 27, în vigoare până la data de 31 decembrie 2017, din Codul fiscal), care depăşesc limitele prevăzute la art. 40^2 din Codul fiscal.
  i) La capitolul II „Completarea declaraţiei“, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, după instrucţiunile de la rândul 42.3 se introduce un nou text, cu următorul cuprins:Rândul 42.3.1 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare.j) La capitolul II „Completarea declaraţiei“, după punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“ se introduce un nou punct, punctul 4 „Secţiunea C «Datele de identificare a împuternicitului»“, cu următorul cuprins:4. Secţiunea C «Datele de identificare a împuternicitului»:4.1. Se completează în cazul în care obligaţiile de declarare se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.4.2. În caseta «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.4.3. În rubrica «Nume, prenume/Denumire» se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului.4.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.
  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2018.Articolul IIIDirecţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Ionuţ Mişa
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 3.200.ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.386/2016)
  -----