Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 209 din 19 decembrie 2018pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 8 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 08-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d^1) şi ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul IRegulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 4, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) şi la art. 7 alin. (10), OSD are obligaţia de a notifica solicitantul în acest sens, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de racordare la SD.(4) Prin notificarea prevăzută la alin. (3) OSD îi pune la dispoziţie cu titlu gratuit solicitantului următoarele informaţii:a) lungimea, diametrul, capacitatea tehnică şi regimul de presiune aferente racordului existent care deserveşte cu gaze naturale imobilul în care se regăseşte instalaţia de utilizare comună;b) punctul de delimitare dintre racord şi instalaţia de utilizare;c) date cu privire la tipul contorului, inclusiv dotarea/ nedotarea acestuia cu dispozitiv de corecţie, care urmează să fie montat la viitorul loc de consum, inclusiv căderea de presiune;d) presiunea din aval de echipamentul de reglare.(5) Notificarea prevăzută la alin. (3) stă la baza întocmirii documentaţiei tehnice/proiectului tehnic necesară/necesar execuţiei instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
  2. La articolul 7, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:(12) Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare prevăzute la art. 4 alin. (2), inclusiv repunerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare modificate prevăzute la alin. (10) se realizează conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, şi ale Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2012.3. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Amplasarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM se stabileşte de OSD cu luarea în considerare a punctului de vedere al solicitantului exprimat în cererea de racordare la SD şi ţinând cont de prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018.4. La articolul 24, alineatul (7) se abrogă.
  5. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 27(1) OSD urmăreşte lucrările de execuţie a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale şi/sau a racordului cu respectarea prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018; operatorul economic autorizat ANRE, selectat de solicitant, solicită OSD, cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuţie, un reprezentant în vederea urmăririi lucrărilor.6. La articolul 29, alineatele (3) şi (6) se abrogă.7. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu următorul cuprins:Articolul 43^1(1) Pentru obţinerea avizului prealabil al ANRE, prevăzut la art. 104 alin. (6) din Lege, necesar extinderii zonei concesionate pentru una sau mai multe localităţi aparţinătoare unităţii administrativ-teritoriale, din cadrul căreia, pentru cel puţin o localitate, serviciul de distribuţie a fost deja concesionat, concedentul/concesionarul/unitatea administrativ-teritorială depune la ANRE o cerere în acest sens.
  (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină următoarele informaţii:a) localitatea/localităţile aparţinătoare comunei/oraşului/ municipiului, care face/fac obiectul solicitării;b) localitatea/localităţile aparţinătoare comunei/oraşului/ municipiului în care serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale este concesionat şi numărul, data de încheiere, precum şi părţile contractante ale contractului de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale.(3) Pentru încheierea actului adiţional la contractul de concesiune existent, în cazul localităţilor aparţinătoare unităţilor administrativ-teritoriale care nu sunt incluse în contractele de concesiune aferente acestora, în care operatorul de distribuţie a gazelor naturale operează obiective ale sistemului de distribuţie la care sunt racordaţi şi puşi în funcţiune clienţii finali, prevăzut la art. IV din Legea nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, nu este necesar avizul prealabil al ANRE.
  Articolul IIConcedenţii, unităţile administrativ-teritoriale, operatorii de distribuţie a gazelor naturale, operatorii economici şi verificatorii de proiecte autorizaţi/atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi solicitanţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Henorel Florin Soreaţă
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 209.-----