Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 187 din 4 decembrie 2018privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 8 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 08-01-2019Văzând Referatul de aprobare nr. 1.952 din 18 octombrie 2018, întocmit de Direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:Articolul I
  Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 3 martie 2006, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins: ORDIN pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniul veterinar2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniul veterinar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva 89/608/CEE a Consiliului privind asistenţa reciprocă pe care autorităţile administrative ale statelor membre şi-o acordă şi colaborarea dintre acestea şi Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legislaţiei în sectorul veterinar, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 351 din 2 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 şi a Directivelor 89/608/CEE şi 90/425/CEE ale Consiliului, precum şi de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor («Regulamentul privind ameliorarea animalelor»), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 171 din 29 iunie 2016.
  4. Titlul normei sanitare veterinare prevăzute în anexa la ordin va avea următorul cuprins: NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniul veterinar5. Articolul 1 din norma sanitară veterinară va avea următorul cuprins: Articolul 1Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile în care autoritatea veterinară centrală a României, responsabilă cu controlul legislaţiei din domeniul veterinar, trebuie să coopereze cu autorităţile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cu departamentele de profil ale Comisiei Europene, pentru a asigura respectarea acestei legislaţii.
  6. La articolul 2 alineatul (1) din norma sanitară veterinară, litera b) se abrogă. 7. La articolul 4 din norma sanitară veterinară, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) La cererea autorităţii solicitante, care trebuie să fie motivată corespunzător, autoritatea solicitată trebuie să comunice acesteia toate informaţiile, atestările, documentele sau copiile legalizate ale acestora, pe care le are în posesie sau pe care le poate obţine conform alin. (2) şi care sunt de asemenea natură încât să îi permită să controleze faptul că prevederile stabilite în legislaţia din domeniul veterinar au fost respectate, să poată efectua orice anchetă relevantă cu privire la acurateţea faptelor notificate de autoritatea solicitantă şi să o informeze cu privire la rezultatul acestor anchete, incluzând informaţiile care au fost necesare pentru acestea.8. La articolul 5, alineatul (1) din norma sanitară veterinară va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitată trebuie, respectând reglementările în vigoare din România sau din statul membru al Uniunii Europene în care este situată, să notifice autorităţii solicitante sau să îi fie notificate toate mijloacele sau deciziile elaborate de către autorităţile competente referitoare la aplicarea legislaţiei în domeniul veterinar.
  9. Articolul 7 din norma sanitară veterinară va avea următorul cuprins: Articolul 7La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitată trebuie să îi furnizeze orice informaţie relevantă aflată în posesia sa sau pe care o obţine în concordanţă cu prevederile art. 4 alin. (2), în special sub formă de rapoarte sau alte documente ori copii certificate sau extrase din aceste rapoarte ori documente, referitoare la operaţiunile detectate efectiv şi care sunt considerate de autoritatea solicitantă ca fiind contrare legislaţiei din domeniul veterinar.10. La articolul 8 din norma sanitară veterinară, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Atunci când autorităţile competente ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene consideră util, în legătură cu respectarea legislaţiei din domeniul veterinar, acestea trebuie:a) în măsura în care este posibil, să menţină supravegherea la care se referă art. 6 sau să organizeze o astfel de supraveghere;b)
  să comunice, cât de curând posibil, autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în cauză toate informaţiile disponibile, în special sub formă de rapoarte şi alte documente ori copii sau extrase din astfel de rapoarte sau documente, referitoare la operaţiunile care sunt sau care par a fi contrare legislaţiei din domeniul veterinar şi îndeosebi mijloacele sau metodele utilizate pentru efectuarea acestor operaţiuni.
  11. Articolul 9 din norma sanitară veterinară va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Autorităţile competente ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene trebuie să comunice Comisiei Europene, de îndată ce intră în posesia lor:a) orice informaţii pe care le consideră utile, referitoare la:i) mărfurile care au fost sau sunt suspectate de a fi făcut obiectul tranzacţiilor contrare legislaţiei din domeniul veterinar;(ii) metodele sau procesele utilizate ori presupuse a fi fost utilizate, ce contravin acestei legislaţii;
  b) orice informaţii privind deficienţele sau lacunele legislaţiei menţionate, a cărei aplicare le-a relevat sau sugerat.
  (2) Comisia Europeană comunică autorităţilor competente ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene, de îndată ce dispune de acestea, orice informaţii de natură să permită respectarea legislaţiei din domeniul veterinar.
  12. La articolul 10 din norma sanitară veterinară, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Atunci când autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene devin conştiente de operaţiunile care sunt sau care par a fi contrare regulilor din domeniul veterinar şi care prezintă un interes special la nivelul Uniunii Europene, şi îndeosebi:.............................................................................................
  (3) Informaţiile referitoare la persoanele fizice şi juridice trebuie comunicate, aşa cum este prevăzut la alin. (1), numai în măsura strict necesară, pentru a permite să fie constatate operaţiunile care sunt contrare legislaţiei din domeniul veterinar.
  13. La articolul 14 din norma sanitară veterinară, alineatul (5) va avea următorul cuprins: (5) Prevederile alin. (1) nu trebuie să împiedice utilizarea informaţiilor obţinute conform prezentei norme sanitare veterinare în orice acţiuni sau procedee juridice instituite ulterior eşecului de conformare cu legislaţia privind problemele veterinare, cu privire la sau pentru prevenirea şi detectarea unor nereguli păgubitoare pentru fondurile din România sau pentru cele ale Uniunii Europene.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  Bucureşti, 4 decembrie 2018.Nr. 187.-----