Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.528 din 20 decembrie 2018privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 07-01-2019

  Văzând Raportul final privind auditul efectuat în România în perioada 17 aprilie 2018-25 aprilie 2018 în vederea evaluării sistemului de control privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 243.482 din 20 decembrie 2018, în conformitate cu prevederile:– art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 şi ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,
  în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 31 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:i) să efectueze, la cel puţin 10% din operatorii cu care au fost încheiate contracte de prestări servicii, inspecţii suplimentare prin sondaj. Cel puţin 10% din totalul inspecţiilor efectuate în conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (1) şi (4) din R (CE) nr. 889/2008 trebuie să fie neanunţate. Inspecţiile suplimentare sunt stabilite în baza evaluării generale a riscului de nerespectare a regulilor de producţie şi în baza rezultatelor inspecţiei obligatorii anunţate, conform prevederilor art. 92c alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008. Criteriile generale pentru evaluarea riscului se stabilesc luând în considerare în mod obligatoriu:– rezultatul controalelor anterioare;– gravitatea sancţiunilor aplicate;– dimensiunea exploataţiei în sistemul de agricultură ecologică/unităţii, tipul şi structura operatorului;– categoria de produse obţinute care implică un risc de apariţie a neconformităţilor;
  – cantitatea de produs;– riscul de a schimba produsele convenţionale cu produse ecologice în cazul activităţilor mixte;– obţinerea de derogări de la regulile de producţie ecologică.Algoritmul de aplicare a factorilor de risc, măsurile de management al riscului în cazul în care se înregistrează rate mari de neconformităţi în cadrul eşantionului se stabilesc printr-o procedură elaborată de către OC. Procedura va cuprinde şi metoda de evaluare a eficienţei factorilor de risc şi modalitatea de extindere a eşantionului în cazul incidenţei mari a neconformităţilor;
  2. La articolul 11 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f) în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 92a din R (CE) nr. 889/2008, în cazul în care un OC constată nereguli în aplicarea prevederilor privind producţia ecologică, nereguli care afectează statutul ecologic al produsului şi/sau al terenului, sau este informat din alte surse despre nereguli cu produse ecologice, acesta informează imediat autoritatea competentă şi investighează originea neregulilor sau încălcărilor, în conformitate cu lit. d). În cazul neregulilor constatate asupra produselor provenite din alte ţări din UE şi din afara UE, informarea trebuie să fie completată şi transmisă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16 la prezentul ordin.Informarea cu privire la rezultatele verificărilor în cazul notificărilor primite prin sistemul informatic pentru agricultura ecologică, denumit în continuare OFIS, sau oricăror altor tipuri de sesizări trebuie să cuprindă toate acţiunile întreprinse, informarea celorlalte OC şi documentele care demonstrează constatările din timpul investigaţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 17 la prezentul ordin;
  3. La articolul 11 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) OC transmit rezultatul verificărilor şi documentele menţionate la lit. f) în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării/informării iniţiale. În cazul în care autoritatea competentă solicită informaţii suplimentare, acestea se înaintează de către OC astfel încât răspunsul formulat prin OFIS să se încadreze în termenul prevăzut la art. 92a alin. (4) din R (CE) nr. 889/2008;4. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 21Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul ordin.5.
  Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
  6. După anexa nr. 15 se introduc două noi anexe, anexele nr. 16 şi 17, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 1.528.Anexa nr. 1 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 895/2016)LISTA sancţiunilor pe care organismele de control le aplică operatorilor
  SancţiuniTipul sancţiuniiModul de aplicareAcţiuni şi măsuri obligatorii
  MinoreRemarcă simplă (RS)Se aplică în cazul unei nereguli minore sau al unei încălcări involuntare care nu prezintă risc asupra deciziei de certificare. 
  Cerere de ameliorare (CA)Se aplică în cazul constatării unei încălcări şi este însoţită de cererea de ameliorare, cu precizarea modului de ameliorare şi a termenului în care va fi remediată.
   
  Avertisment (AS)Se aplică însoţit de menţiunea sancţiunii ce urmează a fi dată în cazul în care operatorul nu a respectat cererea de ameliorare; avertismentul este de regulă urmat de un control suplimentar ce vizează verificarea documentelor de clarificare transmise de operator şi/sau control la faţa locului. 
  Control suplimentar (CS)Cheltuielile privind controlul suplimentar sunt suportate de către operator.Se aplică în vederea verificării acţiunilor corective sau în caz de suspiciuni privind iregularităţi în activitatea operatorului.
  MajoreDeclasare suprafaţă şi produs/lot/serie de producţie (DS şi DP)*Se aplică suprafeţei totale, unei parcele sau unei părţi a acesteia; impune retragerea indicaţiilor privind metoda de producţie ecologică în etichetarea şi promovarea întregului lot de producţie sau a seriei de producţie aferente suprafeţei respective şi reînceperea perioadei de conversie menţionate la art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, denumit în continuare R(CE) nr. 889/2008.În situaţia în care în timpul inspecţiei se constată că au fost folosite în tehnologia de cultură produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele I şi II la R(CE) nr. 889/2008, se va lua măsura declasării suprafeţei în cauză la statutul de convenţional, se vor declasa produsele obţinute la statutul de convenţional şi va reîncepe perioada de conversie.
  Declasarea produsului/lot/serie de producţie (DP)*Se aplică unui anumit produs sau unui anumit lot, prin retragerea indicaţiilor privind metoda de producţie ecologică în etichetarea şi promovarea întregului lot sau a seriei de producţie; impune retragerea lotului de produs afectat de declasare de pe piaţă şi controale suplimentare.În situaţia în care în timpul inspecţiei se constată că sunt prezente produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele I, II, V, VI, VII, VIII, VIIIa, IX la R(CE) nr. 889/2008, precum şi o manipulare sau procesare necorespunzătoare a produselor care afectează statutul acestora, se vor lua măsuri imediate de retragere a menţiunilor la metoda de producţie ecologică şi procesare.
   Suspendarea activităţii operatorului^1 (SA)**Interzicerea operatorului respectiv de a comercializa pentru o perioadă determinată produse cu indicaţii privind metoda de producţie ecologică în etichetare şi promovare, care atrage suspendarea certificării respectivului operator.După încheierea perioadei de suspendare, organismul de control va notifica imediat autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR) în legătură cu statutul operatorului în cauză, privitor la remedierea/neremedierea neconformităţilor care au condus la suspendare; în situaţia în care operatorul a remediat neconformităţile, acesta va beneficia de statutul avut anterior suspendării, iar în situaţia în care operatorul nu a remediat neconformităţile, acesta va fi exclus, aplicându-se măsurile prevăzute la punctul următor (EO).
  Excluderea operatorului (EO)***În cazul constatării unei încălcări a dispoziţiilor în mod grav sau într-un mod care provoacă efecte îndelungate de la producerea/comercializarea produselor cu indicaţii privind metoda de producţie ecologică, organismele de control interzic operatorului în cauză să desfăşoare activităţi în sistemul de agricultură ecologică^2. În acest caz se va rezilia contractul şi se vor retrage în mod obligatoriu toate documentele justificative eliberate operatorului (certificate).Organismul de control va informa^3 imediat autoritatea competentă cu privire la aplicarea acestei sancţiuni în scopul publicării acestei informaţii pe site-ul oficial al MADR şi informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
  * În cazul declasării produsului în urma constatării în tehnologia de cultură a unor produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele I şi II la R(CE) nr. 889/2008. Se va proceda concomitent la declasarea suprafeţei respective.
  ** În cazul suspendării operatorului în urma constatării în tehnologia de cultură a unor produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele I şi II la R(CE) nr. 889/2008, se va proceda concomitent la declasarea suprafeţei respective şi la declasarea produsului.*** În cazul excluderii operatorului, se va proceda concomitent la declasarea suprafeţei respective şi la declasarea produsului.^1 În vederea aplicării prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, în cazul constatărilor de încălcări ale dispoziţiilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate, autoritatea competentă stabileşte, în vederea suspendării operatorului, o perioadă de maximum un an.^2 În cazul încălcării dispoziţiilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate, organismele de control aplică sancţiunea de excludere a operatorilor pentru o perioadă de 5 ani.^3 Informarea cuprinde rezultatul verificărilor, precum şi documentele analizate care au stat la baza aplicării sancţiunii.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 895/2016)INFORMARE cu privire la neregulile constatate asupra produselor provenite din alte ţări din UE şi din afara UE (model)A. Produs 1. Produs/Denumirea comercială:2. Ţara de origine: 3. Descrierea produsului: ambalare, cantitate etc.: 4. Identificarea lotului: nr. de lot, data predării etc.: 5. Alte informaţii: B. Trasabilitate^1 ^1 Nume, adresă, telefon/fax, e-mail, website, persoana de contact.1. Producător: 2. Procesator/Vânzător în ţara de origine: 3. Importator:
  4. Angrosist: 5. Comerciant cu amănuntul sau alt operator: 6. Autoritatea/Organismul de control al operatorului:
  C. Iregularitate, suspiciune de infringement, alte problemă 1. Neregula constatată^2: ^2 În ce aspecte se încalcă Regulamentul (CE) nr. 834/2007 şi Regulamentul (CE) nr. 889/2008? 2. Data şi locul de constatare a neregulii:
  3. Data şi locul prelevării de probe - dacă s-au efectuat: 4. Rezultatele analizelor: Substanţe detectate: Niveluri detectate: Nivelul de substanţă detectată depăşeşte limita admisă în alimente (sau furaje) prevăzută în legislaţia generală? [] Da [] NuNivelul de organisme modificate genetic depăşeşte nivelul prevăzut în legislaţia generală? [] Da [] Nu5. Alte rezultate ale investigaţiei:
  D. Măsuri luate 1. Au fost adoptate măsuri corective, voluntare sau obligatorii - produs, operator, punct vânzare? [] Da, descrieţi măsurile.[] Nu
  2. A fost informată autoritatea de control/organismul de control al furnizorului?  Da  Nu3. Data aplicării măsurii şi durata, temeiul juridic:
  E. Alte informaţii/evaluare F. Anexe^3 ^3 Vă rog ataşaţi o copie a documentelor relevante: documente privind produsul (sigiliu, etichetă etc.), facturi, documente de transport şi înregistrări sau scrisoare de transport CMR, rapoarte de analiză etc. N.B. Toate răspunsurile trebuie să fie sintetice şi clare. Se solicită să se anexeze documente justificative numai dacă acestea sunt în mod evident utile pentru înţelegerea faptelor.
  Anexa nr. 3
  (Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 895/2016)INFORMARE privind rezultatele verificărilor efectuate pentru stabilirea originii iregularităţii în cazul notificărilor primite prin OFIS sau oricăror altor tipuri de sesizări (model)Informaţii cu privire la iregularitatea investigată.……………...………………………………………………………………………………………………….……………...………………………………………………………………………………………………….……………...………………………………………………………………………………………………….……………...…………………………………………………………………………………………………
  Nr. crt.SolicitareRăspunsul detaliat al OC Documente anexate care să demonstreze constatările din timpul verificărilor
  1.Ce tip de investigaţie a fost adoptat?
  2.Care este rezultatul verificărilor?Descrierea aspectelor investigate, a originii produselor, schimbului de informaţii cu alte OC-uri etc.
  3.Operatorul a fost informat despre suspiciunea iregularităţii? Dacă da, a informat OC?
  4.Operatorii implicaţi în iregularitate au făcut subiectul unor alte iregularităţi/infringement în ultimii trei ani?
  5.Ce măsuri preventive au fost luate?
  6.Au fost clarificate originea contaminării şi responsabilitatea operatorului?
  7.Care este opinia dumneavoastră asupra gravităţii acestei iregularităţi?
  8.Ce măsuri corective şi sancţiuni au fost luate în privinţa operatorului?
  9.Sunt planificate inspecţii suplimentare la acest operator?Dacă da, ce se intenţionează să se verifice şi de ce?Clasa de risc în care a fost încadrat operatorul? Istoricul operatorului.
  10.Alte informaţii
  N.B. Toate răspunsurile trebuie să fie sintetice şi clare. Se solicită să se anexeze documente justificative numai dacă acestea sunt în mod evident utile pentru înţelegerea faptelor.
  -----