Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCȚIUNI din 6 decembrie 2018privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 4 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 04-01-2019


  Aprobate prin Ordinul nr. 6.385 din 6 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 9 din 4 ianuarie 2019.
  Termenii folosiţi în prezentele instrucţiuni la singular includ şi pluralul, termenii folosiţi la plural includ şi singularul, iar utilizarea unui termen la un gen include şi celălalt gen, cu excepţia cazului în care înţelesul din text exclude o astfel de extindere.Proiectul-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate - numit în continuare proiect-tip - trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să răspundă cerinţelor aplicabile de natură tehnică, economică şi tehnologică ale beneficiarului şi va cuprinde cel puţin următoarele capitole/subcapitole:I.
  PĂRŢI SCRISEI.1. Borderou de piese scrise şi desenateI.2. Lista şi semnăturile proiectanţilorI.3. Memoriu tehnic generalI.3.1. Date şi indici care caracterizează proiectul-tipI.3.2. Soluţia tehnicăI.4. Memorii tehnice pe specialităţiI.4.1. Memoriu de arhitecturăI.4.2.
  Memoriu de structură
  I.4.3. Memorii instalaţiiI.4.4. Memoriu de dotări şi instalaţii tehnologice
  I.5. Breviare de calculI.6. Caiete de sarciniI.7. Liste cu cantităţi de lucrăriI.8.
  Graficul general de realizare al proiectului-tip
  II. PĂRŢI DESENATEII.1. Planşe generaleII.2. Planşele aferente specialităţilorII.2.1. Planşe de arhitecturăII.2.2. Planşe de structurăII.2.3. Planşe de instalaţiiII.2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice
  II.2.5. Planşe de dotări
  III. DETALII DE EXECUŢIECapitolele/subcapitolele cuprinse în proiectul-tip vor avea următorul conţinut:I. PĂRŢI SCRISEI.1. Borderou de piese scrise şi desenate - cu precizarea capitolelor/subcapitolelor şi numărului paginii la care acestea se regăsescI.2. Lista şi semnăturile proiectanţilorSe completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
  I.3. Memoriu tehnic generalI.3.1. Date şi indici care caracterizează proiectul-tip:– categoria de importanţă a construcţiei;– suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;– înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;– volumul construcţiilor.NOTĂ:Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare a terenului sunt indicatori urbanistici necesari adaptării proiectului-tip la amplasamente şi sunt stabiliţi prin regulamentele locale de urbanism aprobate în corelare cu actele normative aplicabile.I.3.2. Soluţia tehnică a)
  caracteristici tehnice şi parametri specifici proiectului-tip;
  b) soluţia constructivă de realizare a proiectului-tip;c) necesarul de utilităţi cu modul de asigurare a acestora.
  I.4. Memorii tehnice pe specialităţiI.4.1. Memoriu de arhitectură Conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiuniiI.4.2. Memoriu de structură
  I.4.3. Memorii instalaţiiCorespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiuniiI.4.4. Memoriu de dotări şi instalaţii tehnologice
  I.5. Breviare de calculBreviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. În acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate.I.6. Caiete de sarciniCaietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului-tip, care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în condiţiile legii, servicii de proiectare în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.Caietele de sarcini, împreună cu planşele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor.Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:a) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;b) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;c) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;d) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).2. Tipuri de caiete de sarcini2.1. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi:a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.
  2.2. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse;c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.
  3. Conţinutul caietelor de sarciniCaietele de sarcini trebuie să cuprindă:a) nominalizarea planşelor, părţilor componente ale proiectului-tip, care guvernează lucrarea;b) descrierea obiectivului de investiţii; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea;c) descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice şi etapele privind realizarea execuţiei;d) măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuţiei proiectului-tip;e) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea pentru produsele/ materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiţii;f) standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul execuţiei proiectului-tip, produselor/ materialelor, confecţiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;g)
  condiţii privind recepţia.
  I.7. Liste cu cantităţi de lucrăriAcest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (conform formularului F1 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni);b) centralizatorul cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări (conform formularului F2 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni);c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (conform formularului F3 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni);d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi active necorporale (conform formularului F4 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni);
  e) fişele tehnice ale utilajelor, echipamentelor tehnologice, de transport şi dotărilor (conform formularului F5 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni);f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS - organizare de şantier (conform formularului F3 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni).
  NOTĂ:Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
  I.8. Graficul general de realizare a proiectului-tip Graficul general de realizare a proiectului-tip reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de construire (conform formularului F6 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni).NOTĂ:Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa la prezentele instrucţiuni.
  II.
  PĂRŢI DESENATESunt documentele principale ale proiectului-tip pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:II.1. Planşe generaleSunt planşe de ansamblu şi cuprind:a) planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a construcţiilor, accesurilor în construcţii, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;b) planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/ transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi cerinţele specifice ale oţelului, clasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;c) planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.II.2. Planşele aferente specialităţilorSunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:II.2.1. Planşe de arhitecturăDefinesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură:– planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran şi suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, cotate, cu indicarea funcţiunilor şi finisajelor, cu mobilier reprezentat;
  – secţiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;– faţade, cu indicarea finisajelor.
  II.2.2. Planşe de structurăDefinesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:– planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;– planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;– descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.
  II.2.3. Planşe de instalaţiiDefinesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.II.2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologiceVor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:– planşe de ansamblu;– scheme ale fluxului tehnologic;– scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;– scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;– planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;– diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;– liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.II.2.5. Planşe de dotăriCuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:– piese de mobilier;– elemente de inventar gospodăresc;– dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
  – dotări necesare securităţii muncii;– alte dotări necesare în funcţie de specific.
  NOTĂ:La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător).
  III. DETALII DE EXECUŢIEDetaliile de execuţie, parte componentă a proiectului-tip, respectă prevederile acestuia şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.În funcţie de complexitatea proiectului, anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva la adaptarea proiectului la amplasament şi/sau pe parcursul execuţiei obiectivelor de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel).Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri:a) detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant;b) detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu aparatură şi echipamente;c) detalii de execuţie curente standardizate sau detalii de execuţie care depind de un specific tehnologic, care se vor executa, de regulă, de către constructor.În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul poate, în cadrul asistenţei tehnice pentru adaptarea proiectului-tip, să supervizeze întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, indiferent de elaboratorul acestora.În cazul în care proiectantul nu supervizează întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, asistenţa tehnică, întocmirea şi adaptarea funcţională a detaliilor de execuţie vor fi asigurate de elaboratorul proiectului de adaptare a proiectului-tip.ANEXĂla InstrucţiuniFORMULARUL F1
  OBIECTIV…….........……….(denumirea)Proiectant, .....................................................(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) CENTRALIZATORULcheltuielilor pe obiectiv
  Nr. cap./subcap. deviz. general
  Denumirea capitolelor de cheltuieliValoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)Din care: C+M
  leilei
  1234
  1.2Amenajarea terenului 1.2.1 ….. .…
  1.3Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 1.3.1 .… ….
  1.4Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
  1.4.1 .... .…
  2Realizarea utilităţilor necesare obiectivului
  3.5Proiectare
  4Investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora 4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice .…
  5.1Organizare de şantier 5.1.1 .... 5.1.2 ....
  6.2Probe tehnologice şi teste
  Total valoare (exclusiv TVA):
  Taxa pe valoarea adăugată
  Total valoare (inclusiv TVA):
  Proiectant,........................................(numele şi semnătura persoanei autorizate)L.S.PRECIZARE:Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.
  FORMULARUL F2OBIECTIV…….........……….(denumirea)
  Proiectant, .....................................................(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)CENTRALIZATORULcheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrăriObiectul ............
  Nr. cap./subcap. deviz generalCheltuieli pe categoria de lucrăriValoarea (exclusiv TVA)
  lei
  123
  4.1Construcţii şi instalaţiile aferente acestora
  4.1.1Terasamente
  4.1.2Rezistenţă
  4.1.3Arhitectură
  4.1.4Instalaţii
  Total I
  4.2Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
  Total II
  Procurare
  4.3Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
  4.4Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
  4.5Dotări
  4.6Active necorporale
  Total III
  6.2Probe tehnologice şi teste
  Total IV
  Total valoare (exclusiv TVA):
  Taxa pe valoarea adăugată
  Total valoare
  Proiectant,.....................................(numele şi semnătura persoanei autorizate)L.S.PRECIZARE:Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.Coloana 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.
  FORMULARUL F3OBIECTIV…….........……….(denumirea)Proiectant, .....................................................(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)LISTAcu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări Obiectul ................. Categoria de lucrări .........
  -lei-
  Nr. crt.Capitolul de lucrăriU.M.CantitatePreţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport …….............Total a) + b) + c) + d)M Materiale (3 x 4a) m Manoperă (3 x 4b)
  U Utilaj (3 x 4c)t Transport (3 x 4d)T Total (3 x 4)
  SECŢIUNE TEHNICĂSECŢIUNE FINANCIARĂ
  012345678
  9
  1Capitol de lucrare 1.1. Subcapitol 1.2. Subcapitol ................        
  2Capitol de lucrare 2.1. Subcapitol 2.2. Subcapitol ................        
  …..…….....................................        
  Cheltuieli directe MmUtT
  Alte cheltuieli directe:
  - CAS - şomaj - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
       
  Total cheltuieli directeM(O)m(O)U(O)t(O)T(O)
  Cheltuieli indirecte = T(O) x%I(O)
  Profit = [T(O) + I(O)] x%P(O)
  TOTAL GENERALV(O) = T(O) + I(O) + P(O)
  Proiectant,.....................................
  (numele şi semnătura persoanei autorizate)L.S.
  PRECIZĂRI:Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1-3.Coloanele 4-9 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.
  FORMULARUL F4OBIECTIV…….........……….(denumirea)Proiectant, .....................................................(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)LISTAcu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi active necorporale
  Nr. crt.DenumireaU.M.Preţul unitar - lei/U.M. -Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -Fişa tehnică ataşată
  0123
  45
   Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj    
   a)...   Fişa tehnică nr. ...
   b)...   Fişa tehnică nr. ...
   .....   Fişa tehnică nr. ...
   Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport    
   a)...   Fişa tehnică nr. ...
   b)...   Fişa tehnică nr. ...
   .....   Fişa tehnică nr. ...
   Dotări   Fişa tehnică nr. ...
   Active necorporale   Fişa tehnică nr. ...
   TOTAL 
  Proiectant,..................................................(numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S.PRECIZARE:Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.Coloanele 3-5 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.
  FORMULARUL F5
  OBIECTIV…….........……….(denumirea)Proiectant, .....................................................(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)FIŞA TEHNICĂ Nr. ......(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) Utilajul, echipamentul tehnologic: ...(denumirea)....
  Nr. crt.Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarciniCorespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarciniFurnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
  0
  123
  1Parametri tehnici şi funcţionali …………..............................….
  2Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare ........
  3Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante ........
  4Condiţii de garanţie şi postgaranţie
  5Condiţii cu caracter tehnic
  Proiectant,..................................................(numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S.
  PRECIZARE:Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.
  FORMULARUL F6OBIECTIV…….........……….(denumirea)Proiectant, .....................................................(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)GRAFICUL GENERALde realizare a proiectului-tip

  Nr. crt.Denumirea obiectivului/categoriei de lucrăriAnul 1Anul n
  Luna
  123n
  IOrganizare de şantier     
  1Obiect ....... Categoria de lucrări:     
  2Obiect ....... Categoria de lucrări:  
     
  ...Obiect ...... Categoria de lucrări:     
  Proiectant,..................................................(numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S.
  -----