Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6.385 din 6 decembrie 2018pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 4 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 04-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor şi a altor lucrări de investiţii cu grad mare de repetabilitate, denumite în continuare proiect-tip.
  Articolul 2Proiectul-tip este proiectul destinat realizării construcţiilor de toate categoriile din cadrul obiectivelor de investiţii care se realizează în industrie, agricultură, transporturi, educaţie, sănătate, sport, precum şi construcţiile de locuinţe, social-culturale şi administrative ce fac parte din programe de investiţii specifice, cu scopul utilizării sustenabile a resurselor, în condiţii tehnice şi de eficienţă economică ridicate.Articolul 3Temele de proiectare pentru proiectele-tip vor fi întocmite de către autorităţi ale administraţiei publice ori instituţii interesate care derulează programele prevăzute la art. 2.Articolul 4Evaluarea costurilor aferente investiţiei de bază se stabileşte pe baza cap. I, secţiunea a 4-a „Cheltuieli pentru investiţia de bază“ din Metodologia privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect prevăzută în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Proiectul-tip se adaptează de către proiectant în funcţie de condiţiile climatice, geologice, geotehnice şi seismice specifice de amplasament, precum şi de cele impuse de necesităţile de protecţie a patrimoniului cultural, în baza unor studii de specialitate dacă amplasamentul este stabilit sau în baza unor documentaţii tehnico-economice, în cazul în care există minimum două variante de amplasare în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale.Articolul 6Actualizarea proiectelor-tip se va putea face în cazul în care proiectele existente nu mai întrunesc nivelul tehnic calitativ corespunzător ca urmare a evoluţiei tehnice în domeniul proiectării, tehnologiilor de execuţie, materialelor şi produselor pentru construcţii şi/sau în cazul în care devin aplicabile cerinţe superioare privind calitatea în construcţii, potrivit legii.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Adrian Ionuţ Gâdea,

  secretar de stat
  Bucureşti, 6 decembrie 2018.Nr. 6.385.ANEXĂ Deschideți INSTRUCTIUNIprivind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate