Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 9 din 12 decembrie 2018privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2019
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 3 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 03-01-2019

  În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 12 decembrie 2018, hotărăşte:Articolul 1Pentru anul 2019 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:A.
  În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:– 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;– 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;– 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;– 350 lei - pentru persoanele juridice.
  B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2019:– 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;– 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
  – 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;– 2.350 lei - pentru persoanele juridice.
  Articolul 2Cotizaţiile variabile datorate în anul 2019, aferente veniturilor obţinute din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2018, se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2018, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, după cum urmează:1. pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;2. pentru persoane juridice: a)
  la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;
  b) la venituri realizate între 100.001 euro-1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.
  Articolul 3(1) Termenul scadent de plată a cotizaţiilor fixe aferente anului 2019 şi a cotizaţiilor variabile aferente activităţii din anul 2018 este 15 martie 2019. (2)
  Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.
  (3) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi - persoane fizice - se calculează de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii de consultanţă fiscală ulterior înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali. (4) Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii de consultanţă fiscală, ulterior autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.
  Articolul 4(1) Pentru plata integrală a cotizaţiei fixe şi a cotizaţiei variabile efectuată până la termenul scadent, inclusiv, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate, respectiv de 10% din cota procentuală pentru cotizaţia variabilă datorată, acordată la data plăţii, conform anexei nr. 1.(2) Neplata cotizaţiei fixe şi a cotizaţiei variabile de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în termen de 30 de zile de la termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) atrage majorarea cu 10% a cotizaţiei fixe, respectiv cu 10% a cotei procentuale pentru cotizaţia variabilă datorată, conform anexei nr. 1.
  Articolul 5În situaţia în care membrii Camerei Consultanţilor Fiscali îşi schimbă starea de membru activ sau inactiv în cursul anului, cotizaţia anuală datorată de aceştia va fi calculată proporţional, conform perioadelor aferente fiecărei stări.Articolul 6(1) Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 martie a anului în curs, declaraţia privind activitatea desfăşurată în anul precedent de raportare, conform anexei nr. 2.(2) În cazul în care consultanţii fiscali - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei nr. 2, în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 martie a anului în curs.(3) Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei nr. 2, până la data de 15 martie a anului în curs.
  Articolul 7(1) Viza anuală reprezintă dreptul de desfăşurare a activităţii de consultanţă fiscală.(2) Viza anuală se acordă numai membrilor activi, persoane fizice şi persoane juridice, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali, restante şi curente, inclusiv plata cotizaţiilor scadente datorate şi depunerea declaraţiei anuale prevăzută la art. 6. Viza anuală acordată membrilor persoane fizice este sub formă de card de membru activ.(3) Viza anuală este valabilă pe perioada 16 martie 2019-15 martie 2020, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv. (4) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultantul fiscal care nu a obţinut viza anuală reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.(5) Membrii care au îndeplinite la zi toate obligaţiile faţă de Camera Consultanţilor Fiscali şi se înregistrează în secţiunea membrilor inactivi primesc un card care atestă calitatea de membru inactiv al Camerei Consultanţilor Fiscali şi care este valabil pe toată perioada de inactivitate.
  Articolul 8(1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.(2) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracţiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracţiunile mai mici de 50 de bani.Articolul 9Declaraţiile prevăzute la art. 6 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.Articolul 10(1) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care vor încălca prevederile prezentei hotărâri prin depăşirea termenului de plată a cotizaţiilor cu mai mult de 12 luni îşi vor pierde calitatea de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali prin aplicarea prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017.(2) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali înregistraţi ca inactivi reprezintă infracţiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pedepseşte conform legii penale.Articolul 11Deciziile de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 14Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
  Dan Manolescu
  Bucureşti, 12 decembrie 2018.Nr. 9.Anexa nr. 1Cotizaţii fixe şi variabile stabilite pentru anul 2019
  A. Cotizaţii fixe:1. Cotizaţii fixe pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care sunt înregistraţi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală:
  Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali (persoane fizice şi persoane juridice)Cuantumul cotizaţiei fixe stabilite pentru anul 2019Cuantumul cotizaţiei fixe achitate până la 15 martie 2019 (inclusiv) include o reducere de 10%Cuantumul cotizaţiei fixe achitate în perioada 16 martie-14 aprilie 2019Cuantumul cotizaţiei fixe achitate după 14 aprilie 2019 include o majorare cu 10%
  Consultanţi fiscali activi410 lei369 lei410 lei451 lei
  Consultanţi fiscali inactivi170 lei
  153 lei170 lei187 lei
  Consultanţi fiscali asistenţi250 lei225 lei250 lei275 lei
  Societăţi de consultanţă fiscală350 lei315 lei350 lei385 lei
  2. Cotizaţii fixe pentru persoanele fizice şi persoanele juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2019:2.1. pentru persoane fizice:a) consultanţi fiscali activi - 1.410 lei;
  b) consultanţi fiscali inactivi - 1.170 lei;c) consultanţi fiscali asistenţi - 750 lei;
  2.2. pentru persoane juridice: - 2.350 lei.
  B. Cotizaţii variabileCotizaţiile variabile datorate în anul 2019, aferente veniturilor obţinute din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2018, se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2018, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, după cum urmează:1. pentru persoane fizice:
  Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali (persoane fizice)
  Cota procentuală a cotizaţiei variabile stabilite pentru anul 2019Cota procentuală a cotizaţiei variabile achitate până la 15 martie 2019 (inclusiv) include o reducere de 10%Cota procentuală a cotizaţiei variabile achitate în perioada 16 martie-14 aprilie 2019Cota procentuală a cotizaţiei variabile achitate după 14 aprilie 2019 include o majorare cu 10%
  la venituri realizate0,4%0,36%0,4%0,44%
  2. pentru persoane juridice:
  Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali (persoane juridice)Cota procentuală a cotizaţiei variabile stabilite pentru anul 2019
  Cota procentuală a cotizaţiei variabile achitate până la 15 martie 2019 (inclusiv) include o reducere de 10%Cota procentuală a cotizaţiei variabile achitate în perioada 16 martie-14 aprilie 2019Cota procentuală a cotizaţiei variabile achitate după 14 aprilie 2019 include o majorare cu 10%
  la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv0,4%0,36%0,4%0,44%
  la venituri realizate între 100.001 euro-1.000.000 euro inclusiv0,75%0,68%0,75%0,83%
  la venituri realizate de peste 1.000.000 euro1%0,90%1%
  1,1%
  Anexa nr. 2Declaraţie rectificativă []Se completează cu Xîn cazul declaraţiilor rectificative.DECLARAŢIEprivind activitatea desfăşurată în anul ......A 1. Numele şi prenumele ……………………………………………C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al Carnetului profesional nr./an…………… .2. Domiciliul:Localitatea ………………………………………, str. ………………… nr. ……………, bl. ………, sc. …………, et. ………, ap. …………, judeţul/sectorul ……...............……………………………, telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail …………………………………………, web ………………………………………… .3. Persoană fizică independentă/autorizată da/nu, cod fiscal ……………………, punct de lucru ………………………………4. Prin cabinete proprii cu angajaţi da/nu, cod fiscal ……………………………................……5. Angajat da/nu6. În anul ………… am efectuat următoarele:6.1.
  expertize extrajudiciare(Se va specifica, pentru fiecare expertiză în parte, beneficiarul.)
  6.2. expertize judiciare (Se vor specifica, pentru fiecare expertiză în parte, numărul dosarului, tribunalul şi stadiul specificându-se „încheiată“ sau „în curs de finalizare“.)
  7. Membru al următoarelor organizaţii profesionale/anul:----8. Dacă nu aţi desfăşurat activitate, completaţi direct lit. F.A.
  B 1. Date de identificare:1.1. Denumirea societăţii de consultanţă fiscală ……………………, autorizaţie nr./data …………, reprezentată prin administrator/administratori ………(nume, prenume)…, carnet profesional nr./data ………….......……., domiciliu ...................................................1.2. Sediul social, localitatea …………………………………………, str. .……………………………… nr. ……, bl. ……………, sc. …, et. …, ap. ……., judeţul/sectorul …………………………………, telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ........................ .1.3. Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. de înregistrare în registrul comerţului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|1.4. Capital social la 31 decembrie ………….: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei2. Asociaţi, acţionari,(nume şi prenume) (cota de participare la capitalul social)-
  --
  3. Filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru:Adresa Forma de organizare……………………………… ………………………… ……………………………………………4. Membru al următoarelor organizaţii profesionale/anul:----5. Persoane fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii: Carnetul profesional Numele şi prenumele Nr./An Localitatea de domiciliu………..............……. |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| …….............................…..............…….
  ………..............……. |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| …….............................…..............…….………..............……. |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| …….............................…..............…….
  6. Dacă nu aţi desfăşurat activitate, completaţi direct lit. F.B.
  C 1. Venituri totale realizate în anul ……………:Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, din care:Persoane juridice …………………………………………........................................Persoane fizice independente/autorizate ……………………………………………Prin cabinete proprii cu angajaţi ……………………………………..................……2. Venituri din activitatea de consultanţă fiscală realizate în anul……...........……:Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| leiNumăr total contracte ………..........................…………
  Din care: 2.1. venituri obţinute de persoane fizice din activitatea de expertize fiscale judiciare Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei2.2. venituri obţinute de persoane fizice din activitatea de expertize fiscale extrajudiciareTotal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|lei2.3. sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscaliTotal |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
  3. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţia variabilă):|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,
  D Certificări declaraţiiTipul declaraţiei/declaraţiilor certificate, denumirea, datele de identificare ale beneficiarului şi valoarea E Asigurare– număr poliţă/poliţe valabilă/valabile pentru anul încheiat ………………………………….– denumirea asiguratorului …………………………………………………………………………………………F.A Declar pe propria răspundere că NU am desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul ……………….
  F.B Declar pe propria răspundere că NU s-au desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu s-au obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul ………….Data |_|_|_|_|_|_|_|_|                                                 Semnătura şi parafaziua luna anul                                                               ………………………………………
  -----