Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.677 din 28 decembrie 2018pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.677 din 28 decembrie 2018
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.609 din 27 decembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 03-01-2019

  Văzând Referatul de aprobare nr. SP16.099 din 28.12.2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG5.589 din 27.12.2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:– art. 58 alin. (4) şi (5), art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională „Unifarm“ - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, aprobată prin Legea nr. 182/2018;
  – Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul IAnexele nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*^) care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2019.
  p. Ministrul sănătăţii,

  Dan-Octavian Alexandrescu,
  secretar de stat
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Liliana-Maria Mihai
  ANEXE nr. 1-2 Deschideți ANEXEpentru modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedinteluiCasei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014