Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 352 din 27 decembrie 2018pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 06-01-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (4), litera h) se abrogă.
  2. La articolul 7 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) angajamentul operatorului pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 5 şi 6. În cazul unităţilor/fermelor de producţie, operatorul va indica data la care încetează cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este în conformitate cu prevederile art. 5;3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cadrul inspecţiilor şi controalelor prevăzute la alin. (1), organismele de control trebuie să respecte prevederile art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 250 din 18 septembrie 2008, şi să se asigure că analiza probelor prelevate se realizează în laboratoarele oficiale desemnate conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produse alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 30 aprilie 2004, sau în laboratoarele de referinţă desemnate conform art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.4. La articolul 8, alineatele (3^2) şi (3^3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3^2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. l), personalul cu atribuţii de inspecţii tehnice de la nivel central sau teritorial din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prelevă probe de sol, din plante şi din produsele agroalimentare ecologice ale operatorilor înscrişi în sistemul de agricultură ecologică, în baza sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz.(3^3) Pentru analiza probelor prevăzute la alin. (1^1) şi (3^2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale desemnează laboratoarele oficiale şi de referinţă cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 şi art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
  5. La articolul 8, după alineatul (3^5) se introduce un nou alineat, alineatul (3^6), cu următorul cuprins:(3^6) Condiţiile şi procedurile detaliate de colectare, procesare, definirea scopului analizelor şi transferul datelor referitoare la rezultatele analizelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul importurilor de produse ecologice din ţări terţe, verificarea lotului şi vizarea certificatului de inspecţie se efectuează de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţă Alimentelor, autoritate competentă relevantă pe teritoriul României, în punctele de intrare desemnate, în conformitate cu art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 334 din 12 decembrie 2008.7. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3)
  Regulile naţionale privind importul de produse ecologice din ţări terţe, pe teritoriul României se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  8. Articolul 13 se abrogă.9. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „organism de inspecţie şi certificare“ se înlocuieşte cu sintagma „organism de control“.
  Articolul IIOrdinele autorităţilor publice competente prevăzute la art. 8 alin. (3^3) şi (3^6), precum şi la art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se elaborează şi se publică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 352.-----