Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 346 din 27 decembrie 2018pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 06-01-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în cazul contribuabilului aflat în procedura simplificată de insolvenţă, a contribuabilului care a intrat în faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, inactivitatea fiscală declarată pentru situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a)-c) şi e)-g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvenţă desemnat în procedură potrivit legii.
  2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 şi să aplice sancţiuni au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancţionează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sancţionat.3. La articolul 6 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. Inactivitatea fiscală a persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică înscrisă anterior radierii acestora în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor desemnaţi se scoate din evidenţă la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului reprezentat. În situaţia înscrierii inactivităţii fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor desemnaţi, aceasta se scoate din evidenţă la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii.4. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4)
  Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se poate transmite la organul fiscal de către persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul II(1) În situaţia în care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt înscrise în cazierul fiscal al practicianului în insolvenţă, ce are calitatea de reprezentant desemnat, informaţii privind inactivitatea fiscală a contribuabilului pentru situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (7^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, declarată anterior intrării în procedura simplificată de insolvenţă, în faliment sau pronunţării ori adoptării unei hotărâri de dizolvare, acestea se scot din evidenţa cazierului fiscal, de către organul fiscal competent, la cererea practicianului în insolvenţă.(2) Prevederile art. 6 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, referitoare la scoaterea din evidenţă a informaţiilor privind inactivitatea fiscală înscrise în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor desemnaţi ai contribuabililor se aplică şi situaţiilor existente în cazierul fiscal la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 346.------