Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2018pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018Data intrării în vigoare 29-12-2018

  Având în vedere exigenţa creării unui cadru legislativ clar şi previzibil pentru sprijinirea în continuare a dezvoltării tuturor comunităţilor locale, pentru atingerea indicatorilor Programului naţional de dezvoltare locală Etapa a II-a în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, şi anume finanţarea a până la 9.500 de obiective de investiţii, din care cel mult 2.500 de creşe şi grădiniţe şi cel mult 2.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar, se impune intervenţia legislativă de urgenţă.Precum şi faptul că, la acest moment, pentru unele obiective de investiţii din cadrul Etapei a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală introduse la finanţare în baza prevederilor art. 38 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a nu sunt încheiate contracte de finanţare, întrucât documentaţiile tehnico-economice sunt în diferite stadii de evaluare, altele sunt în diferite etape de analiză, solicitându-se de la beneficiari completări sau clarificări privind conţinutul documentaţiilor, alte documentaţii nu au fost încă depuse de către beneficiari întrucât sunt revizuite sau urmează a fi revizuite în conformitate cu modificările solicitate prin anumite avize, acorduri sau în funcţie de clarificarea regimului juridic al terenului pe care urmează să se realizeze obiectivele de investiţii, astfel că documentaţiile în ediţie finală urmând a fi înaintate spre analiză în anii următori, consecinţa directă fiind că contractele de finanţare nu se pot încheia până la finalul anului 2018.Astfel, este necesar şi de maximă celeritate ca prin prezentul act normativ să se creeze mecanismul prin care creditele de angajament rămase neutilizate din diverse cauze, pe parcursul perioadei de derulare a programului, respectiv în perioada 2017-2020, să se utilizeze în continuare, pentru încheierea angajamentelor legale cu beneficiarii cărora le-au fost alocate sume prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi nu au contracte de finanţare încheiate datorită situaţiilor descrise anterior, cu respectarea limitei maxime a sumei alocate pentru derularea Programului etapa a II-a, de 30 de miliarde lei.Sunt imperios necesare crearea şi detalierea acestui mecanism întrucât, conform prevederilor art. 4 alin. (6), coroborat cu art. 61 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care ordonatorii de credite nu încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv, în vederea realizării acţiunilor multianuale, acestea nu mai pot fi utilizate, intervine nulitatea de drept a creditelor de angajament neutilizate la sfârşitul anului bugetar, iar programul, aşa cum a fost el aprobat, nu va putea fi implementat, nefiind atinse obiectivele şi indicatorii preconizaţi ai Programului naţional de dezvoltare locală Etapa a II-a. Având în vedere că în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală Etapa a II-a există credite de angajament care se disponibilizează permanent, ca urmare a diminuării valorii obiectivelor datorită încheierii procedurilor de achiziţii publice sau datorită renunţării la finanţarea obiectivelor de investiţii prin program, fiind identificate de către beneficiari alte surse de finanţare, propunem ca, pe model similar programelor finanţate cu fonduri europene, bugetul alocat programului PNDL II pe perioada 2017-2020 să fie valabil în integralitatea lui, iar pentru obiectivele de investiţii din lista aprobată în prezent prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, să se poată încheia contracte de finanţare în continuare pe toată durata de derulare a etapei a II-a a programului după analizarea documentaţiei tehnico-economice şi elaborarea fişei-sinteză în condiţiile legii.Estimăm că neadoptarea prezentului act normativ ar duce la imposibilitatea îndeplinirii indicatorilor asumaţi prin program, la neutilizarea bugetului alocat PNDL II, în cuantum de 30.000.000.000 lei, şi la nerealizarea numărului de 9.500 de obiective, aspecte care ar afecta un număr însemnat de beneficiari, unităţi administrativ-teritoriale din România care au aplicat la finanţare pentru a realiza în comunităţile lor cele 10 servicii esenţiale, în conformitate cu prevederile Programului de Guvernare, şi la întreruperea circuitului economic întrucât au fost realizate cheltuieli de natura investiţiilor publice odată cu realizarea studiilor şi documentaţiilor tehnico-economice, au fost angajate sume pentru realizarea consultanţei pentru procedurile de achiziţii de lucrări, au fost încheiate contracte de lucrări/prestări servicii încheiate între prestatori şi beneficiari care nu ar mai utiliza fondurile alocate, fără promovarea ordonanţei de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri financiar-fiscale, şi astfel nu ar mai beneficia de sprijinul autorităţilor publice centrale pentru dezvoltare locală prin PNDL II.Pe parcursul derulării Programului naţional de dezvoltare locală Etapa a II-a, multianual 2017-2020, creditele de angajament pot fi dezangajate, ca urmare a diminuării valorii obiectivelor datorită încheierii procedurilor de achiziţii publice sau datorită renunţării la finanţarea obiectivelor de investiţii, beneficiarii identificând alte surse de finanţare, astfel, în scopul utilizării eficiente a creditelor de angajament alocate programului pe cei 4 ani se propune instituirea prezentului mecanism de contractare a sumelor rămase neutilizate în urma economiilor rezultate pe parcursul derulării programului în limita sumei de 30.000.000.000 lei.Consecinţa negativă generată de neadoptarea prezentului act normativ este, de asemenea, neîncheierea unui număr însemnat de contracte de finanţare aferente obiectivelor de investiţii aprobate la finanţare în cursul anului 2018, reprezentând 26,20% din numărul total de obiective de investiţii identificate ca fiind necesare pentru asigurarea dezvoltării locale şi coeziunii teritoriului naţional şi astfel, condamnarea unui număr foarte mare de unităţi administrativ-teritoriale la subdezvoltare, la lipsa unor servicii esenţiale care să asigure calitatea corespunzătoare a vieţii tuturor cetăţenilor în România.
  Şi ţinând seama de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii a căror reglementare este necesară şi nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICArticolul 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 38(1) Creditele de angajament prevăzute în fişa programului «Etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală», anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiilor bugetare ale anilor 2017 şi 2018, se utilizează, în anii următori, în condiţiile legii, pentru încheierea contractelor de finanţare multianuale pentru obiectivele de investiţii din etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, incluse în lista aprobată pentru perioada 2017-2020 prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În scopul utilizării eficiente a fondurilor alocate prin Etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate dezangaja, în vederea contractării, sumele rămase neutilizate în urma economiilor rezultate pe parcursul derulării contractelor de finanţare, în limita creditului de angajament alocat programului, în condiţiile legii.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 113.-----