Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.236 din 27 decembrie 2018pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018Având în vedere dispoziţiile art. 435 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 752.396 din 27.12.2018,ţinând cont de prevederile pct. 160 alin. (2) din titlul VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1
  Se aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, prevăzută în anexa nr. 1.
  Articolul 2Procedura prevăzută la art. 1 nu se aplică pentru produsele energetice preambalate.Articolul 3Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi de comercializare în sistem angro de produse energetice“, prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 4Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en détail de produse energetice“, prevăzut în anexa nr. 3.
  Articolul 5Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Atestat de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice“, prevăzut în anexa nr. 4.Articolul 6Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem en détail de produse energetice“, prevăzut în anexa nr. 5.Articolul 7Birourile vamale de interior şi/sau frontieră vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 10(1) Operatorii economici care deţin atestate de comercializare, emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare, pot, până la 31 ianuarie 2019 inclusiv, să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente, potrivit prezentului ordin.(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele de comercializare emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare, îşi pierd valabilitatea.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), atestatele de comercializare emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru operatorii economici care comercializează produse energetice în baza unor contracte de achiziţii publice aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la expirarea acestor contracte.
  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Ionuţ Mişa
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 3.236.Anexa nr. 1 Deschideți PROCEDURAde înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détailproduse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili
  Anexa nr. 2- Model -MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................Biroul Vamal ..................CEREREde înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi de comercializare în sistem angro de produse energeticeA. Cerere de:
  înregistrare menţiuni 
  B. Datele de identificare ale operatorului economic
  Denumirea operatorului economicCodul de identificare fiscală
  Adresa:
  JudeţulSectorulLocalitatea
  Str.Nr.Bl.Sc.Ap.
  Codul poştalTelefon
  FaxE-mail
  C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activităţii (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)1. ........................................................................................2. ........................................................................................
  Nr. rezervoare Capacitate rezervoare 
  D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării în sistem angro:1. Denumire produs, cod NC .....................2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................5. ................................................................E. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor de comercializare în sistem angro a produselor energeticeDeclar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestei activităţi.În susţinerea cererii anexez următoarele documente:1. ................................................................
  2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................5. ................................................................
  F. Alte menţiuni:Persoana de contact pentru locaţia autorizată ...................................................................Altele:(data de încetare a activităţii de comercializare în sistem angro a produselor energetice)...................................................................
  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele din această cerere sunt conforme şi complete şi solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare angro de produse energetice.Numele şi prenumele ...............................SemnăturaFuncţia/Calitatea ......................................Data .........................................................Loc rezervat autorităţii competenteNr. de înregistrare ....................................Data .........................................................
  Anexa nr. 3- Model -
  CEREREde înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en détail de produse energetice
  A. Cerere de:
  înregistrare menţiuni 
  B. Datele de identificare ale operatorului economic
  Denumirea operatorului economicCodul de identificare fiscală
  Adresa:
  JudeţulSectorulLocalitatea
  Str.Nr.
  Bl.Sc.Ap.
  Codul poştalTelefonFaxE-mail
  C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activităţii de comercializare în sistem en détail a produselor energetice (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)1. ...........................................................................................................................................................................................2. ............................................................................................................................................................................................
  Nr. rezervoareCapacitate rezervoare
  Nr. pompe de distribuţie carburanţiSerie pompe de distribuţie
  D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării în sistem en détail:1. Denumire produs, cod NC .....................2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................5. ................................................................
  E. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor de comercializare în sistem en détail a produselor energeticeDeclar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestei activităţi.În susţinerea cererii anexez următoarele documente:1. ................................................................2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................5. ................................................................
  F. Alte menţiuni:Persoana de contact pentru locaţia autorizată .......................................................................Altele:(data de încetare a activităţii de comercializare în sistem en détail a produselor energetice)....................................................................Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele din această cerere sunt conforme şi complete şi solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare en détail de produse energetice.Numele şi prenumele ................................ Semnătura ...............Funcţia/Calitatea ......................................Data .........................................................Loc rezervat autorităţii competenteNr. de înregistrare ....................................Data .........................................................
  Anexa nr. 4MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice ...............Biroul Vamal ..................ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ......./pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energeticeCa urmare a Cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice nr. .......... din data de ................. şi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. .................... pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, se atestă că operatorul economic ........................., cu sediul în localitatea ................................., judeţul ....................., str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ......, sectorul ......, codul de identificare fiscală ...................., a fost înregistrat pentru comercializare angro a produselor energetice:1. Denumire produs ......................... cod NC ............................2. ............................................3. ............................................
  4. ............................................
  Depozit angro:
  DenumireaCodul de identificare fiscalăAdresa (judeţul, localitatea, sectorul, str. nr.)

  Nr. rezervoare Capacitate rezervoare 
  Prezentul atestat de distribuţie şi comercializare angro este valabil începând cu data de ............ .Data la care îşi încetează valabilitatea Atestatul nr. ............... eliberat anterior.Şef birou vamal,........................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
  Data emiterii:
  Anexa nr. 5MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........Biroul Vamal .............ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ......./pentru comercializare în sistem en détail de produse energeticeCa urmare a Cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en détail de produse energetice nr. ............... din data de .................. şi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ..................... pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare se atestă că operatorul economic ........................................., cu sediul în localitatea ..................., judeţul ................, str. ...................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ......, sectorul ......, codul de identificare fiscală ...................., a fost înregistrat pentru comercializarea en détail a produselor energetice:1. Denumire produs, cod NC .........................2. ..............................................................
  3. .............................................................
  Spaţiul de comercializare:
  DenumireaCodul de identificare fiscalăAdresa (judeţul, localitatea, sectorul, str. nr.)

  Nr. rezervoare Capacitate rezervoare Nr. pompe de distribuţie carburanţi Serie pompe de distribuţie 
  Prezentul atestat este valabil începând cu data de ........................ .Data la care îşi încetează valabilitatea Atestatul nr. ..................... eliberat anterior ....................Şef birou vamal,
  ...............................................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
  Data emiterii:..............................
  -----