Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ TEHNICĂ din 28 decembrie 2018"Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea"
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 228 din 28 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1114 din 28 decembrie 2018.
  Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1
  ScopArticolul 1Prezenta normă tehnică stabileşte condiţiile tehnice minimale pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injecţie de putere activă în reţea, puşi sub tensiune după data de 27 aprilie 2019 inclusiv, astfel încât să fie asigurată funcţionarea în siguranţă a sistemului electroenergetic şi a prosumatorului cu injecţie de putere activă în reţea.
  Secţiunea a 2-a Domeniu de aplicareArticolul 2(1) Prezenta normă tehnică se aplică în relaţiile dintre operatorii de reţea şi prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea care deţin instalaţii de producere a energiei electrice de categorie A şi care solicită racordarea la reţelele electrice de interes public.(2) În cazul în care la un loc de producere şi de consum, racordarea instalaţiei de producere a energiei electrice la reţeaua electrică de interes public se realizează printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum, gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice nu este considerat prosumator.
  (3) În cazul prevăzut la alin. (2) instalaţia de producere a energiei electrice trebuie să respecte cerinţele tehnice de racordare prevăzute în norma tehnică de racordare elaborată în temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare.
  Secţiunea a 3-a Definiţii şi abrevieriArticolul 3(1) În înţelesul prezentei norme tehnice, termenii utilizaţi au următoarea semnificaţie:
  1. ProsumatorClientul final care deţine instalaţii de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară
  2. Instalaţie de producere a energiei electriceInstalaţie care converteşte energia primară în energie electrică şi care este compusă dintr-una sau mai multe unităţi generatoare racordate la o reţea electrică într-unul sau mai multe puncte de racordare
  3. Gestionarul instalaţiei de producere a energiei electricePersoană fizică sau juridică ce deţine o instalaţie de producere a energiei electrice.
  4. Prosumator în regim cu injecţie în reţeaProsumatorul a cărui energie orară înregistrată dinspre prosumator către reţea este mai mare de 0 kWh
  5. Prosumator în regim fără injecţie în reţeaProsumatorul a cărui energie orară înregistrată dinspre prosumator către reţea este 0 kWh; modalitatea tehnică pentru îndeplinirea acestei condiţii se convine cu operatorul de reţea relevant
  6. Modul generatorUn echipament sau un ansamblu de echipamente generatoare (inclusiv grupuri generatoare sincrone sau asincrone) care este racordat la reţea asincron sau prin electronică de putere, şi care are un singur punct de racordare la o reţea de transport, la o reţea de distribuţie, inclusiv la reţelele de distribuţie închise, sau la un sistem de înaltă tensiune în curent continuu
  7. Operator de reţea relevantOperatorul de transport şi de sistem sau un operator de distribuţie la al cărui/al cărei sistem/reţea electrică este sau urmează să fie racordată o unitate generatoare, un loc de consum, un prosumator, o reţea electrică de distribuţie sau un sistem de înaltă tensiune în curent continuu
  (2) În cuprinsul prezentei norme tehnice se utilizează următoarele abrevieri:ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul EnergieiRFA-CR - Reglaj de frecvenţă activ - limitat la creşterea frecvenţei
  LVRT - Capabilitatea de trecere peste un defect (Low voltage ride through)OD - Operator de distribuţie; poate fi operatorul de distribuţie concesionar sau un alt operator care deţine o reţea electrică de distribuţieORR - Operator de reţea relevantOTS - Operatorul de transport şi de sistemMT - Medie tensiuneJT - Joasă tensiune
  Capitolul II Condiţii tehnice de racordare pentru modulele generatoare/generatoarele sincrone ale prosumatorilor cu injecţie de putere activă în reţeaArticolul 4Modulele generatoare/generatoarele sincrone aparţinând prosumatorului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii în ceea ce priveşte stabilitatea de frecvenţă:a)
  modulele generatoare/generatoarele sincrone trebuie să rămână conectate la reţea şi să funcţioneze în domeniile de frecvenţă şi perioadele de timp prevăzute în tabelul 1P;
  b) modulele generatoare/generatoarele sincrone trebuie să rămână conectate la reţea şi să funcţioneze la viteze de variaţie a frecvenţei de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms şi de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, în funcţie de tipul de tehnologie şi de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare. Reglajele protecţiilor din punctul de racordare trebuie să permită funcţionarea modulelor generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de variaţie a frecvenţei;c) valoarea prevăzută la lit. b) se precizează de ORR în ATR.Tabelul 1P. Durata minimă în care un modul generator trebuie să fie capabil să rămână conectat la reţea şi să funcţioneze la frecvenţe care se abat de la valoarea nominală
  Domeniul de frecvenţeDurata de funcţionare
  47,5 Hz - 48,5 HzMinimum 30 de minute
  48,5 Hz - 49 HzMinimum 30 de minute
  49 Hz - 51 HzNelimitat
  51,0 Hz - 51,5 Hz30 de minute
  Articolul 5Modulele generatoare/generatoarele sincrone aparţinând prosumatorului trebuie să aibă capabilitatea de a asigura un răspuns limitat la abaterile de frecvenţă, respectiv la creşterile de frecvenţă peste valoarea nominală de 50 Hz astfel:a) la creşterile de frecvenţă, modulele generatoare/generatoarele sincrone trebuie să scadă puterea activă produsă corespunzător variaţiei de frecvenţă, în conformitate cu figura 1P, şi cu următorii parametri:(i) pragul de frecvenţă de la care modulele generatoare asigură răspunsul la creşterea de frecvenţă este 50,2 Hz;
  (ii) valoarea statismului setat se situează între 2% şi 12% şi este dispusă de ORR prin dispoziţii de dispecer, la punerea sub tensiune a modulelor generatoare/generatoarelor sincrone. De regulă, valoarea statismului este de 5%;(iii) modulele generatoare/generatoarele sincrone trebuie să fie capabile să scadă puterea activă corespunzătoare variaţiei de frecvenţă cu o întârziere iniţială mai mică de 500 ms. În cazul în care această întârziere este mai mare de 500 ms, prosumatorul justifică pentru modulele generatoare/generatoarele sincrone această întârziere, furnizând dovezi tehnice către ORR, care se consultă cu OTS referitor la analiza justificării. Timpul de răspuns pentru scăderea puterii active în cazul creşterii de frecvenţă, de regulă, trebuie să fie mai mic sau egal cu 2 secunde pentru o variaţie de putere de 50% din puterea activă maximăș
  b) la atingerea puterii corespunzătoare nivelului minim de reglaj, modulele generatoare/generatoarele sincrone trebuie să fie capabile:(i) să funcţioneze în continuare la acest nivel (în limitele puterii admisibile date de sursa primară); sau(ii) să reducă în continuare puterea activă produsă, conform dispoziţiei de dispecer şi în conformitate cu propria caracteristică tehnică, transmisă odată cu datele tehnice şi care nu se abate de la caracteristicile funcţionale ale modulelor generatoare de acelaşi tip;(iii) să menţină nivelul de putere atins cu o abatere permisă de ± 5% P_max, cât timp se menţine abaterea de frecvenţă;
  c) modulele generatoare/generatoarele sincrone trebuie să fie stabile pe durata funcţionării în modul RFA-CR, la creşteri ale frecvenţei peste 50,2 Hz. Când RFA-CR este activ, consemnul RFA-CR prevalează asupra oricărei referinţe a puterii active.
  Fig. 1P. Capabilitatea de răspuns în putere activă la abaterile de frecvenţă în modul RFA-CR pentru modulele generatoare/generatoarele sincrone aparţinând prosumatoruluiunde: ΔP este variaţia puterii active produsă de modulul generator/generatorul sincron al prosumatorului; P_max este referinţa de putere activă faţă de care se stabileşte ΔP - şi anume puterea maximă a modulului generator/generatorului sincron al prosumatorului; Δf este abaterea frecvenţei în reţea; f_n este frecvenţa nominală (50 Hz) în reţea. În cazul creşterilor de frecvenţă, unde Δf este mai mare de + 200 mHz faţă de valoarea nominală (50 Hz), modulul generator/generatorul sincron trebuie să scadă puterea activă în conformitate cu statismul S_2.
  Articolul 6Modulele generatoare/Generatoarele sincrone aparţinând prosumatorului trebuie să poată menţine constantă valoarea puterii active mobilizate indiferent de variaţiile de frecvenţă, în limita puterii oferite de sursa primară, cu excepţia cazului în care modulul generator/generatorul sincron răspunde la creşterile de frecvenţă sau are reduceri acceptabile de putere la scăderea frecvenţei în conformitate cu prevederile art. 5 şi 7.Articolul 7ORR în consultare cu OTS, după caz, stabileşte reducerea de putere activă produsă de modulele generatoare/generatoarele sincrone aparţinând prosumatorilor faţă de puterea activă produsă (puterea admisibilă, dată de sursa primară), ca urmare a scăderii frecvenţei, în limitele prezentate în figura 2P, astfel:a)
  la scăderea frecvenţei sub 49 Hz se admite scăderea puterii active produse (puterea admisibilă, dată de sursa primară) în procent egal cu 2% din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenţei cu 1 Hz. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime produse în funcţie de frecvenţă, care se situează deasupra liniei punctate;
  b) se admite o reducere maximă a puterii active produse la scăderea frecvenţei sub 49,5 Hz, cu un procent egal cu 10% din puterea activă maximă produsă la frecvenţa de 50 Hz, pentru fiecare scădere a frecvenţei cu 1 Hz dacă frecvenţa este mai mică decât 49,5 Hz pentru o durată mai mare de 30 s. Este admisă orice curbă de reducere a puterii active maxime în funcţie de frecvenţă, care se situează deasupra liniei continue.
  Fig. 2P. Limitele admisibile ale reducerii de putere stabilite de ORR în consultare cu OTS în cazul scăderii frecvenţei
  Articolul 8(1) Modulele generatoare/Generatoarele sincrone aparţinând prosumatorilor trebuie să fie prevăzute cu o interfaţă logică în scopul de a reduce injecţia de putere activă în reţea până la oprire, într-un timp de maximum cinci secunde de la recepţionarea comenzii de deconectare la nivelul portului. ORR are dreptul să stabilească cerinţele pentru echipamentele de telecomunicaţie pentru ca această reducere să fie comandată de la distanţă.(2) Condiţiile tehnice pentru interfaţa logică prevăzută la alin. (1) sunt obligatorii pentru modulele generatoare/ generatoarele sincrone aparţinând prosumatorilor cu injecţie de putere activă în reţea racordaţi la MT.(3) Pentru modulele generatoare/generatoarele sincrone aparţinând prosumatorilor cu injecţie de putere activă în reţea racordaţi la JT, ORR împreună cu prosumatorii stabilesc, de comun acord, condiţiile tehnice şi modul de utilizare a interfeţei logice.Articolul 9(1) Reducerea admisibilă de putere activă faţă de puterea activă maximă produsă (puterea admisibilă, dată de sursa primară), în cazul unor abateri de frecvenţă sub valoarea de 49,5 Hz, se stabileşte:a) în condiţii de mediu standard, corespunzătoare temperaturii de 20°C; prosumatorul transmite ORR, după caz, diagrama de dependenţă a puterii active de temperatură pentru cel puţin un set de temperaturi: -10°C, 0°C, 15°C, 25°C, 30°C, 40°C;b) în funcţie de capabilitatea tehnică a modulelor generatoare/generatoarelor sincrone.(2) Prosumatorul trebuie să transmită la ORR diagrama de dependenţă a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianţă solară, respectiv viteza vântului, după caz) şi datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a modului generator/generator sincron, prevăzute în anexa la prezenta normă tehnică.(3)
  Datele prevăzute la alin. (2) se transmit în etapa de punere în funcţiune, aferentă procesului de racordare.
  Articolul 10(1) ORR stabileşte condiţiile în care un modul generator/generator sincron aparţinând prosumatorului se poate conecta automat la reţea, după ce acestea au fost agreate cu OTS. (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) includ:a) domeniul de frecvenţă în care este admisă conectarea automată, respectiv 47,5-51 Hz, domeniul de tensiune (0,9-1,1 Un), timpul de observare/validare (inclusiv timpul de sincronizare) şi de menţinere a parametrilor măsuraţi în domeniul precizat, de maximum 300 secunde;b) rampa admisă pentru creşterea puterii active după conectare, de regulă 10% din Pmax/min (valoarea setată se alege în intervalul indicat de producătorul modulului generator/generatorului sincron);c) nu se permite reconectarea instalaţiilor de producere a energiei electrice aparţinând prosumatorului la reţeaua electrică decât după un interval de 15 minute de la reapariţia tensiunii în reţea.
  Articolul 11În regim normal de funcţionare a reţelei, prosumatorul cu injecţie de putere activă în reţea nu trebuie să producă în punctul de racordare/delimitare, după caz, variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5% din tensiunea nominală a reţelei la care este racordat.Articolul 12Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, prosumatorul cu injecţie de putere activă în reţea trebuie să asigure în punctul de racordare/delimitare, după caz, calitatea energiei electrice în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene şi standardul de performanţă pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, după caz).Articolul 13Prosumatorul cu injecţie de putere activă în reţea este monitorizat din punctul de vedere al calităţii energiei electrice în punctul de racordare/delimitare, după caz, pe durata testelor de punere sub tensiune. ORR poate solicita, după caz, monitorizarea permanentă a calităţii energiei electrice în punctul de racordare/delimitare, după caz, şi integrarea echipamentului de monitorizare permanentă în sistemul propriu de monitorizare a calităţii energiei electrice.
  Articolul 14Soluţia de racordare a prosumatorului cu injecţie de putere activă în reţea, cu puteri instalate mai mici de 1 MW, nu trebuie să permită funcţionarea acestora în regim insularizat, inclusiv prin dotarea cu protecţii care să întrerupă injecţia puterii active în reţea a prosumatorilor la apariţia unui asemenea regim; în acest caz, prosumatorul poate utiliza puterea produsă doar pentru consumul propriu. Articolul 15Prosumatorii furnizează ORR datele aferente instalaţiilor de producere a energie, consum şi stocare a energiei, prevăzute în anexa la prezenta normă tehnică.
  Capitolul III Cerinţe tehnice generale de racordare pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea, care deţin sisteme de stocare a energieiArticolul 16
  Integrarea sistemului de stocare a energiei electrice în instalaţia prosumatorilor cu injecţie de putere activă în reţea se realizează astfel încât schema electrică să permită măsurarea directă a energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţeaua electrică.
  Articolul 17Prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea şi cu sisteme de stocare a energiei trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 4 lit. a), la art. 5-8 şi la art. 10-15 din prezenta normă tehnică.
  Capitolul IV ProtecţiiArticolul 18(1) Prosumatorul cu injecţie de putere activă în reţea este obligat să asigure protecţia instalaţiei de producere a energiei electrice, a invertoarelor componente şi a instalaţiilor auxiliare, a sistemului de stocare a energiei şi a instalaţiei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instalaţiile proprii sau împotriva impactului reţelei electrice asupra acestora, la acţionarea protecţiilor de declanşare a prosumatorului ori la incidente în reţea (supratensiuni tranzitorii, acţionări ale protecţiilor în reţea, scurtcircuite cu şi fără punere la pământ), cât şi în cazul apariţiei unor condiţii tehnice excepţionale/anormale de funcţionare.
  (2) Prosumatorul are obligaţia să comunice, la solicitarea ORR, tipul protecţiilor şi schemele electrice prin care se poate evidenţia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune şi de curent electric, valorile de declanşare stabilite prin proiect la interfaţa cu reţeaua electrică a ORR sau încorporate în instalaţiile de producere a energiei electrice/stocare a energiei electrice, după caz.
  Capitolul V Măsurarea energiei electriceArticolul 19Sistemele de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puţin citirea la distanţă, integrabile în sisteme de măsurare inteligente, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice în vigoare, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produse în instalaţia de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie şi livrate în reţeaua electrică.Articolul 20Pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea, care au în componenţă şi sisteme de stocare a energiei, se va monta suplimentar un contor (inteligent sau cu citire de la distanţă) pe sistemul de stocare.
  Capitolul VI TelecomunicaţiaArticolul 21Prosumatorii trebuie să asigure calea de comunicaţie necesară transmiterii datelor în cazul în care asigură un serviciu solicitat de ORR sau OTS, după caz. În situaţia în care prosumatorii sunt agregaţi de către un terţ în scopul asigurării unui serviciu solicitat de ORR sau OTS, după caz, terţul asigură calea de comunicaţie necesară transmiterii datelor solicitate de ORR/OTS. Articolul 22În cazul prosumatorilor care au obţinut finanţare în vederea achiziţionării instalaţiilor proprii prin diferite programe specifice, aceştia vor respecta suplimentar prevederile pentru telecomunicaţie specificate în ghidurile de finanţare asociate acelor programe.Capitolul VII
  Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 23Prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea care au o putere maximă evacuată mai mică sau egală cu 11 kVA aplică prevederile art. 4 lit. a), art. 5 lit. a), art. 10 alin. (2) lit. a) şi c), art. 12, 14 şi 15 din prezenta normă tehnică. Articolul 24Prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea care deţin sisteme de stocare a energiei electrice şi care au o putere maximă evacuată mai mică sau egală cu 11 kVA aplică prevederile art. 4 lit. a), art. 5 lit. a) pct. (i) şi (ii), art. 10 alin. (2) lit. a) şi c), art. 12, 14 şi 15 din prezenta normă tehnică.Articolul 25În cazul în care prosumatorii solicită, pentru instalaţiile de producere a energiei electrice ce le aparţin, derogări de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din prezenta norma tehnică, aceştia trebuie să respecte prevederile procedurii privind acordarea derogărilor instalaţiilor de producere a energiei electrice de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare, în vigoare.
  ANEXĂla norma tehnicăDate tehnice ale prosumatorilor cu injecţie de putere activă în reţea1. Prosumatorul are obligaţia de a transmite ORR datele tehnice prevăzute în tabelul 1, în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.2. Datele standard de planificare (S), comunicate prin cererea de racordare şi utilizate în fişele/studiile de soluţie, reprezintă totalitatea datelor tehnice generale care caracterizează modulul de generare/generatorul sincron aparţinând prosumatorului.3. Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de stabilitate statică şi tranzitorie, dimensionarea instalaţiilor de automatizare şi reglajul protecţiilor, precum şi alte date necesare în programarea operativă; datele detaliate pentru planificare (D) se transmit ORR cu minim 1 lună înainte de punerea sub tensiune.4. Datele, validate şi completate la punerea sub tensiune sunt verificate şi trebuie să fie conforme cu cerinţele tehnice privind racordarea la reţelele electrice de interes public (R).Tabelul 1 - Date prosumator cu injecţie de putere activă în reţea
  Descrierea datelorUnitatea de măsură/Formatul informaţiei
  Categoria datelor
  Punctul de racordare la reţeaText, schemăS, D, R
  Condiţiile standard de mediu pentru care au fost determinate datele tehnice*TextD, R
  Tensiunea nominală în punctul de racordare/delimitare, după cazkVS, D, R
  Puterea nominală aparentă a unităţii generatoarekVAS, D, R
  Puterea activă nominală produsă la bornele unităţii generatoare kWS, D, R
  Tensiunea nominală a unităţii generatoarekVS, D, R
  Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametri nominaliHzS, D, R
  Date generale pentru module generatoare
  Puterea activă minimă produsăkWS, D, R
  Puterea reactivă maximă la bornekvarS, D, R
  Puterea reactivă minimă la bornekvarS, D, R
  Diagrama de capabilitate P-QDate în format graficD, R
  Diagrama de variaţie a datelor tehnice în funcţie de abaterile faţă de condiţiile standard de mediu*DiagramăR
  Funcţiile de protecţie interne   
  Capabilitatea de trecere peste defect LVRT **DiagramăS, D, R
  Date pentru module generatoare de tip fotovoltaic (după caz)
  Numărul de panouri fotovoltaice NumărS
  Tipul panourilor fotovoltaiceDescriereD
  Puterea nominală a panoului fotovoltaic (c.c.)kWS
  Puterea maximă a panoului fotovoltaic (c.c.)kWS
  Date pentru invertoare
  Numărul de invertoareNumărS
  Tipul invertorului DescriereS
  Invertor de tip hibridDa/Nu 
  Certificatele de tip pentru invertoare, însoţite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variaţii de frecvenţă, de tensiune şi trecere peste defect*CertificateD
  Puterea nominală de intrare (c.c.)kWS
  Puterea maximă de intrare recomandată (c.c.)kWS
  Domeniul de tensiune de intrare (c.c.)VS
  Tensiunea maximă de intrare (c.c.)VS
  Curentul maxim de intrare (c.c.)AS
  Puterea activă nominală de ieşire (c.a.)kWS
  Puterea activă maximă de ieşire (c.a.)kWS
  Puterea reactivă nominală de ieşire (c.a.)kvarS
  Tensiunea nominală de ieşire (c.a.)V, kVS
  Curentul nominal de ieşire (c.a.)AS
  Domeniul de frecvenţăHzS
  Domeniul de reglaj al factorului de putere D
  Consumul propriu maxim (c.a.)WD
  Consumul pe timp de noapte (c.a.)WD
  Protecţiile conţinute de invertor  
  Parametrii de calitate ai energiei electrice
  Numărul maxim de variaţii ale puterii (ΔS/S_sc) pe minut S
  Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune V, kVS
  Factorul total de distorsiune de curent electric S
  Armonicele de curent electric (până la armonica 50) S
  Factorul total de distorsiune de tensiune S
  Armonicele de tensiune (până la armonica 50) S
  Date pentru module generatoare de tip eolian (după caz)
  Tipul unităţii eoliene (cu ax orizontal/vertical)DescriereS, R
  Diametrul rotoruluimS, R
  Înălţimea axului rotoruluimS, R
  Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall)TextS, R
  Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil)TextS, R
  Tipul de generatorDescriereS, R
  Certificatele de tip, însoţite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru variaţii de frecvenţă, de tensiune şi trecere peste defect*certificateD
  Tipul de convertor de frecvenţă şi parametrii nominali kWS, R
  Viteza de variaţie a puterii activeMW/minS, R
  Curentul nominalAS, R
  Tensiunea nominalăVS, R
  Viteza vântului de pornirem/sS, R
  Viteza vântului (corespunzătoare puterii nominale)m/sS, R
  Viteza vântului de deconectarem/sS, R
  Variaţia puterii generate cu viteza vântuluiTabelS, R
  Parametrii de calitate ai energiei electrice
  Coeficientul de flicker la funcţionare continuă S
  Factorul treaptă de flicker pentru operaţii de comutare S
  Factorul de variaţie a tensiunii S
  Numărul maxim de operaţii de comutare la interval de 10 minute S
  Date generator sincron din componenţa centralelor cu cogenerare (după caz)
  Puterea activă maximă produsă la borneMWS, D, R
  Puterea activă minimă produsăMWS, D, R
  Puterea reactivă maximă la borne*MvarS, D, R
  Puterea reactivă minimă la borne*MvarS, D, R
  Tensiunea nominalăkVS, D, R
  Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametri nominaliHzS, D, R
  Constanta de inerţie a turbogeneratorului (H)* sau momentul de inerţie (GD^2)*MWs/MVAD, R
  Turaţia nominală*rpmD, R
  Raportul de scurtcircuit* D, R
  Curent statoric nominal*AD, R
  Reactanţe saturate şi nesaturate
  Reactanţa nominală [tensiune nominală^2/putere aparentă nominală]*OhmS, D, R
  Reactanţa sincronă longitudinală [% din reactanţa nominală]*%D, R
  Reactanţa sincronă longitudinală [% din reactanţa nominală]*%D, R
  Reactanţa tranzitorie longitudinală [% din reactanţa nominală]*%D, R
  Reactanţa supratranzitorie longitudinală [% din reactanţa nominală]*%D, R
  Reactanţa sincronă transversală [% din reactanţa nominală]*%D, R
  Reactanţa tranzitorie transversală [% din reactanţa nominală]*%D, R
  Reactanţa supratranzitorie transversală [% din reactanţa nominală]*%D, R
  Reactanţa de scăpări statorică [% din reactanţa nominală]*%D, R
  Reactanţa de secvenţă zero [% din reactanţa nominală]*%S, D, R
  Reactanţa de secvenţă negativă [% din reactanţa nominală]*%S, D, R
  Reactanţa Potier* [% din reactanţa nominală]%D, R
  Constante de timp
  Constanta de timp tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul închis (T_d’)*sD, R
  Constanta de timp supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul închis (T_d“)*sD, R
  Constanta de timp tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul deschis (T_d0’)*sD, R
  Constanta de timp supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul deschis (T_d0“)*sD, R
  Constanta de timp tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul deschis, pe axa q (T_q0’)*sD, R
  Constanta de timp supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul deschis, pe axa q (T_q0“)*sD, R
  Diagrama de capabilitate P-Q*Date în format graficD, R
  Diagrama de variaţie a datelor tehnice în funcţie de abaterile faţă de condiţiile standard de mediu* R
  Date consum
  Puterea absorbităkWD, S
  Frecvenţa
  Domeniul de frecvenţă în care prosumatorul rămâne în funcţiuneHzD
  Frecvenţa nominală HzD
  Timpul de rămânere în funcţiune de domeniul de frecvenţămin.D
  Tensiuni
  Tensiune nominală VS, D
  Tensiune minimă/maximă la care sistemul de distribuţie/ prosumatorul rămâne în funcţiune în punctul de racord la sistemul de distribuţieVD
  Timpii de rămânere în funcţiune în funcţie în domeniile de tensiune sD
  Date unitate de stocare energie (după caz)
  Capacitatea maximă stocată (kWh)D, R
  Numărul de acumulatori conţinuţi de sistem-D, R
  Puterea nominală a acumulatorilorkWh sau kWD, R
  Diagrama de menţinere a capacităţii stocate şi ciclurile de reîncărcare (intervale de timp, durata de încărcare etc.)diagramăD, R
  Rampa maximă de descărcare (livrare de putere), precum şi domeniul de valori posibile a fi setate pentru acest parametrukWh/hD, R
  Timpul de încărcare maxim şi domeniul de alegere a valorilorsD, R
  Capacitatea de a furniza putere reactivă (diagrama PQ)*diagramăD, R
  Capacitatea de a menţine un consemn de putere activă fixatăDa/NuD, R
  Modul de răspuns în cazul golurilor de tensiune*Da/NuD, R
  Descărcarea bateriei după o curbă P-f prestabilită, numai pentru situaţiile în care frecvenţa scade sub o anumită limitădiagramă/tabelD, R
  Monitorizarea permanentă a puterii consumate şi livrate a sistemului de stocare*Da/NuD, R
  * Date transmise de prosumator în funcţie de caracteristicile comunicate de producătorul modulelor de generare, respectiv al generatorului sincron** Doar dacă prosumatorul cu injecţie de putere activă în reţea este dotat cu funcţia LVRT
  NOTĂ: În funcţie de necesităţile privind siguranţa în funcţionare a SEN, ORR şi/sau OTS pot solicita de la prosumator informaţii suplimentare celor prevăzute în tabelul 1.
  -----