Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 227 din 28 decembrie 2018pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 2 lit. x^1) şi art. 14 alin. (6), (6^2), (6^4) şi (6^7) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, prevederile art. 21 alin. (2) şi art. 62 alin. (1) lit. h^5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. g) şi x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2(1) Contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate în temeiul contractului-cadru prevăzut la art. 1 produc efecte numai în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între prosumator, în calitate de client final şi furnizor, în calitate de vânzător.(2) În cazul unui prosumator care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, are calitatea de client final într-un contract de furnizare a energiei electrice, data până la care este valabil contractul de vânzare-cumpărare prevăzut la art. 2 este cel mult egală cu data până la care este valabil contractul de furnizare.(3) În cazul unui prosumator care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu are calitatea de client final într-un contract de furnizare a energiei electrice, perioada pentru care se încheie contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 2 este inclusă în perioada pentru care se încheie contractul de furnizare sau este cel mult egală cu aceasta.Articolul 3(1)
  În contractele de furnizare a energiei electrice încheiate între prosumator, în calitate de client final, şi furnizor, în calitate de vânzător, periodicitatea de citire a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este de o lună calendaristică.
  (2) În cazul în care contractul de furnizare a energiei electrice intră în vigoare/încetează în cursul unei luni calendaristice, citirea indexului contorului se face şi la data intrării în vigoare/încetării contractului de furnizare.(3) Prevederile cuprinse la alin. (1) şi (2) se aplică de drept contractelor de furnizare a energiei electrice în vigoare, începând cu data intrării în vigoare a contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la art. 2, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi.
  Articolul 4(1) Furnizorii de energie electrică au obligaţia de a transmite prosumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice şi care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, contractele de vânzare-cumpărare emise în temeiul prezentului ordin, semnate, în termen de 10 zile de la solicitare.(2) Prosumatorii au obligaţia de a returna furnizorilor contractele de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (1), semnate, în termen de 10 zile de la primire, sau de a comunica, în scris, în acelaşi termen, cauzele pentru care nu semnează/returnează contractul.(3)
  Solicitarea prevăzută la alin. (1) cuprinde, în anexă, certificatul de racordare emis de către operatorul de distribuţie, conform reglementărilor aplicabile.
  Articolul 5Articolul 11 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 22 februarie 2018, se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11Titularii de licenţă care achiziţionează energia electrică de la producătorii de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligaţia licenţierii, precum şi furnizorii de energie electrică, care achiziţionează energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de către prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, sunt obligaţi să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor generate pe piaţa de energie electrică de către producătorii/prosumatorii respectivi.Articolul 6(1)
  Contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6Operatorul de distribuţie asigură măsurarea energiei electrice active şi a energiei electrice reactive aferente locurilor de consum/locurilor de consum şi producere precizate în anexa nr. 1A, în conformitate cu reglementările în vigoare.2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7Citirea contoarelor aferente locurilor de consum/locurilor de consum şi producere se face de către operatorul de distribuţie cu periodicităţile convenite între părţile contractante, prevăzute în anexa nr. 1B, cu respectarea reglementărilor în vigoare.3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 8Operatorul de distribuţie transmite furnizorului datele de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică/cantităţii de energie electrică produsă şi livrată în reţea de către prosumatori, în formatul-cadru stabilit de ANRE, în termen de maximum 8 zile lucrătoare, calculat de la ultima zi calendaristică a fiecărei luni contractuale.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică de drept contractelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice în vigoare, începând cu data intrării în vigoare a contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la art. 2, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi.
  Articolul 7(1) În cazul locurilor de consum şi de producere, operatorul de distribuţie transmite furnizorului datele de măsurare în vederea decontării cantităţii de energie electrică produsă şi livrată în reţea de către prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi care încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru prevăzut la art. 1.
  (2) Datele prevăzute la alin. (1) se transmit la aceeaşi dată şi în acelaşi format cu datele de măsurare transmise în vederea decontării consumului de energie electrică în conformitate cu prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.790/2015 privind aprobarea formatului-cadru al datelor de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică*. * Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.790/2015 privind aprobarea formatului-cadru al datelor de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 8Prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi care încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru prevăzut la art. 1, furnizorii de energie electrică, care au obligaţia de a achiziţiona energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de către aceşti prosumatori şi operatorii de distribuţie a energiei electrice la reţelele cărora sunt racordate centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 227.ANEXĂCONTRACT-CADRUde vânzare-cumpǎrare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consumNr. ........... din data ...........Părţile contractanteÎntre ....................................., prosumator persoană fizică/persoană juridică, cu domiciliul/sediul în ..........................., adresa ..........................., judeţul/sectorul ............................., cod poştal .................., telefon ...................., fax ................., e-mail ..........., document de identitate/cod fiscal .................................., înscrisă în registrul comerţului la nr. ............................., IBAN .................., deschis la ....................., titular al licenţei ANRE nr. ......... (Se va completa numai în cazul prosumatorilor care deţin licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice.), posesor al certificatului de racordare nr. ............., emis de .................., reprezentat legal prin .........................., având calitatea de vânzător, pe de o parte,şi............................................, furnizor de energie electrică, cu sediul în ..........................., adresa ..................., judeţul .................................., cod poştal .................., telefon ...................., fax ........................, cod fiscal .........................., înscrisă în registrul comerţului la nr. ....................., IBAN nr. ................., deschis la ......................, titular al licenţei ANRE nr. .........................., reprezentat legal prin ....................., având calitatea de cumpărător, pe de altă parte, ambele denumite în continuare părţi,s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice, denumit în continuare contract.TerminologieArticolul 1Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1 la contract.Obiectul şi durata contractuluiArticolul 2Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea de către vânzător şi cumpărarea de către cumpărător a cantităţilor de energie electrică stabilite conform prevederilor art. 4, la preţul de contract stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la contract.
  Articolul 3(1) Prezentul contract intră în vigoare la data de ................ şi este valabil pe o perioadă de ............/până la data de ................ .(2) Prin semnarea prezentului contract, vânzătorul înţelege şi acceptă faptul că, pe durata de valabilitate a acestuia, prevăzută la alin. (1), nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, acreditarea acordată pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi fiind suspendată, conform reglementărilor aplicabile.(3) Prezentul contract se poate prelungi prin act adiţional, cu condiţia ca data până la care acesta se prelungeşte să fie cel mult egală cu data până la care este valabil contractul de furnizare.(4) După încetarea contractului, părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor care iau naştere din derularea contractului până la data încetării acestuia.
  Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării
  Articolul 4(1) Cumpărătorul achiziţionează de la vânzător, la preţul de contract, întreaga cantitate de energie electrică produsă şi livrată în reţea de centrala electrică de producere a energiei electrice deţinută de vânzător, la locul de consum şi de producere următor: ..................................................................... (se va completa conform certificatului de racordare).(2) Cantităţile de energie electrică lunare estimate a fi vândute/cumpărate sunt prevăzute în anexa nr. 2 la contract.Articolul 5Cantitatea de energie electrică, care face obiectul prezentului contract, este măsurată în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui ANRE.
  Facturarea şi condiţiile de platăArticolul 6Contravaloarea energiei electrice vândute/ cumpărate conform prezentului contract, în fiecare lună contractuală, se calculează cu următoarea formulă:V = Q_luna x p_contract (lei)unde:– Q_luna - reprezintă cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţea în luna contractuală;Se stabileşte astfel:– pe baza citirii indexului contorului de decontare .......................... (se completează de către părţi),sau– pe baza formulei de calcul agreate de părţi, după cum urmează (formula de calcul se completează de către cumpărător, cu explicitarea fiecărui termen component).– p_contract - preţul de contract, stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la contract, în lei/MWh;
  Articolul 7(1) Pe întreaga durată a contractului, suma care trebuie plătită de cumpărător pentru respectiva lună contractuală, calculată conform prevederilor art. 6, este evidenţiată distinct, cu semnul minus, în factura emisă de către furnizor, conform contractului de furnizare.(2) Dacă valoarea facturii prevăzute la alin. (1) este negativă, această valoare se reportează în următoarea factură emisă.(3) În cazul în care, în urma regularizării financiare/reportării, suma care trebuie restituită de către furnizor este mai mare de 100 lei, suma se restituie de către furnizor, integral, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care prosumatorul este persoană juridică, reportarea prevăzută la alin. (2) şi restituirea sumelor rezultate din regularizarea financiară/reportare se pot realiza şi pentru sume care depăşesc valoarea prevăzută la alin. (3), conform înţelegerii părţilor.(5)
  În vederea realizării plăţilor prevăzute la alin. (3) şi (4), vânzătorul şi cumpărătorul convin asupra modalităţii de restituire a sumelor respective, în concordanţă cu prevederile similare din contractul de furnizare, în cazul în care acesta cuprinde astfel de clauze.
  (6) Neîndeplinirea de către cumpărător, în termenul prevăzut la alin. (3) şi (4), a obligaţiei de restituire a sumelor rezultate din regularizarea financiară/reportare, conduce la plata de către acesta a unor dobânzi penalizatoare egale cu cele stabilite în contractul de furnizare, pentru neachitarea facturilor de energie electrică de către prosumator, în calitate de client final.
  Articolul 8În factura emisă de către furnizor, conform contractului de furnizare, suplimentar faţă de contravaloarea energiei electrice, determinată conform prevederilor art. 6, se adaugă, dacă este cazul, contravaloarea obligaţiilor fiscale stabilite conform legislaţiei aplicabile.
  Obligaţii şi garanţiiArticolul 9(1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul la toate informaţiile, documentaţiile, datele sau cunoştinţele necesare pentru buna derulare a prezentului contract, cu respectarea restricţiilor privind confidenţialitatea conform prevederilor art. 12.(3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre părţi din vina celeilalte părţi vor fi suportate de partea vinovată.Articolul 10Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie în termenii prezentului contract.Modificarea circumstanţelor
  Articolul 11În sensul prezentului contract, modificare de circumstanţe semnifică modificarea cadrului legislativ, existenţa unor hotărâri judecătoreşti definitive, existenţa unor condiţii sau modificări ale statutului părţilor care împiedică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum şi alte situaţii prevăzute în reglementările specifice emise de ANRE.
  ConfidenţialitateaArticolul 12(1) Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi contractante.(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;c) informaţiile solicitate de operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile;d) informaţiile comunicate de către vânzător afiliaţilor/prestatorilor de servicii implicaţi în executarea contractului.(3) Prevederile alin. (1) produc efecte timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.Forţa majoră
  Articolul 13Răspunderea părţilor este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţa majoră, în condiţiile prevăzute de Codul civil.
  Răspunderea contractualăArticolul 14Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform legii.Articolul 15Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului contract care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente.Articolul 16Niciuna dintre părţi nu poate cesiona parţial sau total drepturile şi obligaţiile decurgând din acest contract fără obţinerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părţi.Încetarea contractuluiArticolul 17Prezentul contract încetează în oricare din următoarele situaţii:a) la încetarea perioadei de valabilitate stabilită conform prevederilor art. 3;b)
  la încetarea contractului de furnizare;
  c) prin acordul de voinţă al părţilor;d) prin denunţare unilaterală de către vânzător, cu o notificare transmisă în scris cumpărătorului cu cel puţin 21 zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale;e) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre părţile contractante, părţile fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei; partea care se află în una din aceste situaţii are obligaţia să notifice celeilalte părţi data apariţiei situaţiei, care va fi considerată data de la care prezentul contract încetează să-şi producă efectele, în cel mult 3 zile de la apariţia situaţiei.
  Alte clauzeArticolul 18
  (1) Detalii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale vânzătorului, în contextul încheierii şi executării prezentului contract, se regăsesc în anexa nr. 5 la contract - Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) Anexa nr. 5 se completează de către vânzător numai în cazul în care cumpărătorul este persoană fizică.
  Dispoziţii finaleArticolul 19Prezentul contract şi toate obligaţiile părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei române în vigoare.
  Articolul 20(1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul contract.(2) Dacă printr-un act normativ (Lege, Ordonanţă a Guvernului, Ordonanţă de urgenţă a Guvernului, Hotărâre de Guvern, reglementare ANRE, Regulament UE direct aplicabil) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar părţile au obligaţia preluării modificării/completării într-un act adiţional la contract.
  Prezentul contract a fost încheiat la data de [..................] în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.SEMNATARI:Reprezentantul legal al vânzătorului Reprezentantul legal al cumpărătoruluiNOTĂ:Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru şi reglementările specifice emise de ANRE.Anexa nr. 1la contractul-cadru
  Terminologie
  ANREAutoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
  Centrală electricăAnsamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; poate fi constituită din unul sau mai multe grupuri electrice
  Contract de furnizare Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între prosumator, în calitate de client final şi furnizor, în calitate de vânzător
  Certificat de racordareDocument emis de operatorul de distribuţie, pentru locul de consum şi de producere al vânzătorului, în vederea certificării calităţii de prosumator, conform reglementărilor aplicabile
  Grup electricUnitatea tehnologică producătoare de energie electrică ce poate fi individualizată în privinţa realizării, retehnologizării şi punerii în funcţiune
  Lună contractualăO lună calendaristică din cadrul unui an calendaristic Prin excepţie, în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice intră în vigoare/încetează în cursul lunii calendaristice, se consideră “lună contractuală“ perioada rămasă din luna calendaristică respectivă, cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului şi ultima zi a lunii calendaristice şi/sau cuprinsă între prima zi a lunii calendaristice şi data încetării contractului.
  Parte/Părţi[prosumator] sau [furnizor] / [prosumator] şi [furnizor ]
  ProsumatorClientul final care deţine instalaţii de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară Calitatea de prosumator se certifică conform reglementărilor aplicabile.
  Anexa nr. 2la contractul-cadruCantităţi de energie electrică estimateTabelul 2 - Cantităţi de energie electrică lunare estimate
  Nr. crt.Luna/AnulCantitatea de energie electrică estimată [MWh]
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  NOTE:1. Tabelul 2 se completează la semnarea contractului, cu datele aferente unei perioade de 12 luni calendaristice (sau mai puţin, dacă durata contractului este mai mică de 12 luni).2. Pentru următoarea perioadă (12 luni calendaristice sau mai puţin), cantităţile de energie electrică lunare estimate se stabilesc prin încheierea unui act adiţional, cu cel puţin 15 zile înainte de începutul perioadei.
  3. Cantităţile orare de energie electrică prognozate sunt stabilite de către cumpărător, conform reglementărilor aplicabile. Nu este obligatoriu ca suma cantităţilor orare dintr-o lună calendaristică să fie egală cu cantitatea aferentă lunii calendaristice respective, prevăzută în tabelul nr. 2.
  Anexa nr. 3la contractul-cadruPreţul de contractPreţul de contract este egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în piaţa pentru ziua următoare în anul anterior, publicat de către Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu, conform reglementărilor aplicabile.Modificarea anuală a preţului de contract se face cu notificarea cumpărătorului, prin intermediul facturii emise de către furnizor conform contractului de furnizare, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la prezentul contract.La data intrării în vigoare a prezentului contract, preţul de contract este de ......... [lei/MWh] (egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în piaţa pentru ziua următoare în anul ......., publicat de către Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu, în data de .............) şi se aplică pentru energia electrică vândută/cumpărată în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentului contract şi data de 31 decembrie ...... (sau data până la care este valabil contractul, prevăzută la art. 3, în cazul în care aceasta este anterioară datei de 31 decembrie ....)
  Anexa nr. 4la contractul-cadruPrevederi specifice privind procedura de derulare a contractuluiPersoana/Persoanele de contact din partea vânzǎtorului: ..........................................................Persoana/Persoanele de contact din partea cumpărătorului: .....................................................Căile de comunicare convenite: ......................................................................................................Anexa nr. 5la contractul-cadruNotă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
  -----