Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.008 din 20 decembrie 2018privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155 + 125 - km 200 + 170; DN 19 Satu Mare - Livada, km 135 + 000 - km 150 + 000; reabilitare DN 1C Livada - Halmeu, km 200 + 170 - km 216 + 630"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018

  Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.143/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155 + 125 - 200 + 170; DN 19 Satu Mare - Livada, km 135 + 000 - 150 + 000; reabilitare DN 1C Livada - Halmeu, km 200 + 170 - 216 + 630“,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155 + 125 - km 200 + 170; DN 19 Satu Mare - Livada, km 135 + 000 - km 150 + 000; reabilitare DN 1C Livada - Halmeu, km 200 + 170 - km 216 + 630“, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut/prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
  Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155 + 125 - km 200 + 170; DN 19 Satu Mare - Livada, km 135 + 000 - km 150 + 000; reabilitare DN 1C Livada - Halmeu, km 200 + 170 - km 216 + 630“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, pe raza localităţii Medieşu Aurit, din judeţul Satu Mare, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilul supus exproprierii, situat pe raza localităţii Medieşu Aurit din judeţul Satu Mare, proprietarul sau deţinătorul acestuia, precum şi suma individuală aferentă despăgubirii, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3(1) Suma individuală estimată de către expropriator, aferentă despăgubirii pentru imobilul proprietate privată, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155 + 125 – km 200 + 170; DN 19 Satu Mare - Livada, km 135 + 000 – km 150 + 000; reabilitare DN 1C Livada - Halmeu, km 200 + 170 – km 216 + 630“, prevăzut la art. 1, situat pe raza localităţii Medieşu Aurit din judeţul Satu Mare, este în cuantum de 10,5 mii lei şi este alocată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“, alineatul 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile“.
  (2) Suma individuală prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarului imobilului proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
  Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilul proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 5Planul de amplasament reprezentând coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 1.008.Anexa nr. 2
  LISTAcuprinzând imobilul proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155 + 125 - km 200 + 170; DN 19 Satu Mare - Livada, km 135 + 000 - km 150 + 000; reabilitare DN 1C Livada - Halmeu, km 200 + 170 - km 216 + 630“, aflat pe raza localităţii Medieşu Aurit din judeţul Satu Mare, proprietarul sau deţinătorul acestuia, precum şi sumele individuale aferente despăgubirii
   
            
  Nr. crt.UAT Judeţul Numele şi prenumele proprietarului/deţinătoruluiNr. cadastral(număr topo)Categorie
  folosinţă
  Suprafaţă totală imobil (mp)Număr carte funciară/titlu de proprietateSuprafaţă de expropriat (mp)Intravilan/ ExtravilanValoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010(lei)
  1Medieşu AuritSatu MareComposesorat Medieşu Aurit2403/BP312.832
  10017812.680Extravilan10.474,00
    TOTAL    12.680 10.474,00
  -----