Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 226 din 28 decembrie 2018pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 2 lit. x^1) şi ale art. 14 alin. (6), (6^2), (6^3) şi (6^4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1(1)
  Prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum şi care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde energia electrică produsă din acestea şi livrată în reţelele electrice furnizorilor de energie electrică cu care aceştia, în calitate de consumatori finali, au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, la preţul prevăzut la art. 14 alin. (6^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Pentru a beneficia de preţul prevăzut la alin. (1), indiferent de data punerii în funcţiune a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:a) activitatea principală a prosumatorului persoană juridică nu este producerea energiei electrice;b) puterea electrică instalată a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile este de cel mult 27 kW pe loc de consum;c) schema electrică a centralei electrice prevăzute la lit. b) este realizată astfel încât energia electrică produsă din surse regenerabile este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul de energie electrică este livrat în reţeaua electrică, astfel încât alimentarea cu energie electrică a prosumatorului din reţeaua electrică şi livrarea în reţeaua electrică a energiei electrice produse în respectiva centrală să se realizeze prin acelaşi racord;d) sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puţin citirea la distanţă, integrabile în sisteme de măsurare inteligente, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produse în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevăzută la lit. b) şi livrată în reţeaua electrică, precum şi a energiei electrice consumate din reţea.(3) Costurile cu achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie, inclusiv sistemul de comunicaţie, sunt suportate de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (1), în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Costurile cu achiziţia şi montarea, inclusiv sigilarea contoarelor de măsurare a energiei electrice din instalaţiile prosumatorului, se suportă după cum urmează: a) în cazul persoanelor juridice, de către prosumator pentru contorul de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicaţie aferent, precum şi pentru celelalte contoare de măsurare a energiei electrice necesare la determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), inclusiv sistemul de comunicaţie aferent acestor contoare, dacă schema electrică a centralei electrice conţine sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din reţeaua electrică;b) în cazul persoanelor fizice care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu:(i) de către Administraţia Fondului pentru Mediu pentru un contor de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicaţie, cu excepţia costurilor cu sigilarea acestuia care sunt suportate de către prosumator; (ii) de către prosumator pentru celelalte contoare de măsurare a energiei electrice necesare la determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), inclusiv sistemul de comunicaţie aferent acestor contoare, dacă schema electrică a centralei electrice conţine sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din reţeaua electrică;c) în cazul persoanelor fizice care nu accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, iar schema electrică a centralei electrice conţine sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din reţeaua electrică:(i) de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (1), pentru un contor de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicaţie, costurile aferente fiind recunoscute în programul de investiţii luat în considerare de autoritatea competentă la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice; (ii) de către prosumator pentru celelalte contoare de măsurare a energiei electrice necesare la determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), inclusiv sistemul de comunicaţie aferent acestor contoare.
  (5) În cazul persoanelor fizice care nu accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, nu este necesară montarea contorului de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile, în următoarele situaţii:a) schema electrică a centralei electrice prevăzute la alin. (1) nu conţine sistem de stocare a energiei electrice;b) schema electrică a centralei electrice prevăzute la alin. (1) conţine sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care nu poate fi alimentat cu energie electrică din reţeaua electrică.(6) Achiziţia şi montarea, inclusiv sigilarea contoarelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (4) lit. a), lit. b) pct. (ii) şi lit. c), se realizează de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (2) din anexa nr. 1, respectiv prevederile art. 39 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014 privind aprobarea condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare.(7) Achiziţia şi montarea contoarelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (4) lit. b) pct. (i) se realizează în conformitate cu prevederile programului privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, cu respectarea compatibilităţii sistemului de comunicaţie al acestora cu sistemul de comunicaţie al operatorului de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (1), iar sigilarea acestor contoare se realizează de către operatorul de distribuţie respectiv.
  Articolul 2(1) Operatorii de distribuţie la reţelele cărora sunt racordate centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum certifică calitatea de prosumator pentru deţinătorii respectivelor centrale electrice în vederea aplicării preţului prevăzut la art. 1 alin. (1) şi, în cazul persoanelor fizice, a prevederilor art. 14 alin. (6^6) şi (6^7) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În vederea certificării calităţii de prosumator, deţinătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum transmit operatorilor de distribuţie următoarele informaţii/documente:a) informaţii privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorilor de distribuţie, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;b) certificatul constatator, în original sau copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică;c) declaraţia pe proprie răspundere a prosumatorului persoană fizică din care să rezulte că acesta accesează/nu accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.(3)
  Prin derogare de la prevederile alin. (2), persoanele fizice nu transmit documentul prevăzut la alin. (2) lit. b), iar persoanele juridice nu transmit documentul prevăzut la alin. (2) lit. c).
  (4) Deţinătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum puse în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentului ordin transmit operatorilor de distribuţie informaţiile/documentele prevăzute la alin. (2) şi având în vedere prevederile alin. (3), odată cu depunerea solicitării de racordare a locului de consum şi de producere, cu excepţia informaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) care se transmit odată cu dosarul instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia.(5) În vederea certificării calităţii de prosumator, operatorii de distribuţie verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 1 alin. (2).(6) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (2) sunt complete şi sunt îndeplinite atât cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2), cât şi cele din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul de distribuţie emite certificatul de racordare pentru locul de consum şi de producere respectiv completat inclusiv cu calitatea de prosumator, la rubrica „Alte precizări/condiţii“, şi îl transmite solicitantului în termenul legal prevăzut.(7) În situaţia în care cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu sunt îndeplinite, operatorul de distribuţie transmite solicitantului, odată cu certificatul de racordare emis, o comunicare care conţine motivul care a stat la baza necertificării calităţii de prosumator.(8) Deţinătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum puse în funcţiune până la data intrării în vigoare a prezentului ordin transmit operatorilor de distribuţie o cerere de actualizare/emitere, după caz, a certificatului de racordare pentru locul de consum şi de producere respectiv, însoţită de informaţiile/documentele prevăzute la alin. (2) şi având în vedere prevederile alin. (3).(9) Pentru situaţia prevăzută la alin. (8), la actualizarea/ emiterea, după caz, a certificatului de racordare pentru locul de consum şi de producere respectiv, operatorul de distribuţie procedează conform prevederilor alin. (6) sau alin. (7), după caz.
  Articolul 3(1) În baza certificatului de racordare completat conform prevederilor art. 2 alin. (6), consumatorii finali care au calitatea de prosumatori solicită furnizorilor de energie electrică cu care încheie/au încheiat, după caz, contractul de furnizare a energiei electrice încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrate în reţeaua electrică, cu respectarea contractului-cadru aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.(2) Perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrate în reţeaua electrică este cel mult egală cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, fără a depăşi data încetării contractului de furnizare a energiei electrice.(3) De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1), furnizorii de energie electrică au obligaţia să achiziţioneze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică, la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în piaţa pentru ziua următoare în anul anterior, publicat de către Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu în prima zi lucrătoare din luna ianuarie a fiecărui an calendaristic.(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru consumatorii finali care au calitatea de prosumatori şi care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au încheiat contract de furnizare a energiei electrice, perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1) începe cel mai devreme la data semnării acestuia sau ulterior acesteia, la o dată prevăzută în contract, stabilită de comun acord între părţi.(5) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului, contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrate în reţeaua electrică îşi încetează aplicabilitatea la data încetării contractului de furnizare a energiei electrice, cu posibilitatea încheierii unui nou contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice cu noul furnizor de energie electrică, care nu poate intra în vigoare înainte de data intrării în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor.
  Articolul 4(1) În cazul în care în instalaţiile prosumatorului este montat contorul de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile, operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice ale căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unui prosumator este obligat să realizeze citirea simultană a contorului de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile şi a contorului de măsurare a energiei electrice livrate în reţelele electrice/consumate din reţelele electrice, fără costuri pentru prosumator, dacă operatorul de distribuţie a suportat costurile cu achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile. (2) Pentru situaţia în care, pentru determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) este necesară citirea a mai mult de un contor de măsurare a energiei electrice din instalaţiile prosumatorului, operatorul de distribuţie stabileşte formula de calcul utilizată la determinarea acesteia, respectiv realizează citirea simultană a acestor contoare şi a contorului de măsurare a energiei electrice livrate în reţelele electrice/consumate din reţelele electrice.(3) Contoarele de măsurare a energiei electrice din instalaţiile prosumatorului pe baza cărora se stabileşte energia electrică din surse regenerabile care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) trebuie să respecte prevederile metrologice legale în vigoare şi să fie sigilate de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică respectivă. (4) Formula de calcul şi datele colectate conform alin. (1) sau alin. (2), după caz, se transmit furnizorului de energie electrică de către operatorul de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu prevederile contractului de distribuţie a energiei electrice încheiat între aceştia.(5) Energia electrică livrată în reţeaua electrică de către prosumatori nu afectează modul de calcul al energiei electrice distribuite de către operatorul de distribuţie şi facturarea acesteia către furnizori, conform relaţiei comerciale dintre operatorii de distribuţie şi furnizorii de energie electrică.(6) Furnizorul de energie electrică determină în facturile emise prosumatorului cantitatea de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), calculată pe baza citirilor transmise de operatorul de distribuţie conform alin. (4), cu aplicarea formulei de calcul respective, dacă este cazul, conform prevederilor din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice.(7) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului, citirea înregistrărilor contorului/contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţelele electrice/consumate din reţelele electrice se realizează obligatoriu cu primul index citit sau determinat în data la care are loc efectiv schimbarea furnizorului de energie electrică.(8) Datele colectate de furnizorul de energie electrică ca urmare a citirii contorului/contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţelele electrice conform alin. (4) se transmit prosumatorului cu care acesta, în calitate de consumator final, are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, în factura de energie electrică emisă acestuia de către furnizor. Articolul 5(1) Regularizarea financiară prevăzută la art. 14 alin. (6^4) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dintre valoarea energiei electrice produse şi livrate şi valoarea energiei electrice consumate din reţea se realizează de către furnizorii de energie electrică, în fiecare factură de energie electrică emisă prosumatorilor, pe baza valorilor măsurate de contorul de măsurare a energiei electrice livrate în reţelele electrice/consumate din reţelele electrice şi, dacă este cazul, de contoarele de măsurare a energiei electrice amplasate în instalaţiile prosumatorului.(2) Furnizorii de energie electrică evidenţiază distinct în facturile de energie electrică prevăzute la alin. (1) cu semnul minus cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată de prosumatori în reţelele electrice, pe baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse şi livrate, înmulţită cu preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulţiri realizându-se, după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal.
  (3) Dacă valoarea totală a facturii curente de energie electrică prevăzută la alin. (1) rezultă cu semnul minus, atunci din această valoare se acoperă debitele înregistrate de prosumator în baza contractului de furnizare a energiei electrice, dacă este cazul.(4) În cazul în care după aplicarea prevederilor alin. (3) valoarea totală de plată a facturii este negativă, atunci furnizorul de energie electrică procedează după cum urmează:a) reportează suma de cel mult 100 lei până la emiterea următoarei facturi de energie electrică;b) plăteşte prosumatorului întreaga sumă, dacă aceasta este mai mare de 100 lei, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) lit. b), în cazul prosumatorului persoană juridică, dacă în urma regularizării financiare suma care trebuie restituită de către furnizorul de energie electrică este mai mare de 100 lei, aceasta poate fi reportată pentru luna următoare, dacă părţile convin în acest sens în contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţeaua electrică.(6) În vederea realizării plăţilor prevăzute la alin. (4) lit. b) furnizorul de energie electrică şi prosumatorul convin asupra modalităţii de returnare a sumelor respective.(7)
  Neachitarea facturilor de către furnizorii de energie electrică la termenul prevăzut la alin. (4) lit. b) conduce la aplicarea pentru aceştia a unor dobânzi penalizatoare egale cu cele stabilite în contractul de furnizare a energiei electrice pentru neachitarea facturilor de energie electrică de către prosumatori, în calitate de consumatori finali.
  (8) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului, emiterea de către furnizorul de energie electrică a facturii pentru regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţelele electrice şi valoarea energiei electrice consumate din reţelele electrice se realizează în baza înregistrărilor contorului/contoarelor de măsurare a energiei electrice produse şi livrate prevăzută la art. 4 alin. (7) şi se plăteşte integral de furnizor/prosumator, conform termenului de scadenţă a facturii şi a prevederilor contractuale.
  Articolul 6(1) Până în ultima zi a fiecărei luni calendaristice, operatorii de distribuţie transmit către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în formatul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin, următoarele informaţii:a) date privind prosumatorii racordaţi la reţelele acestora în cursul lunii anterioare, defalcaţi pe persoane juridice şi persoane fizice, puterea electrică instalată şi amplasamentul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile deţinute de aceştia şi formula de calcul al energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1);b) cantitatea/cantităţile de energie electrică înregistrate în luna anterioară de contorul/contoarele de măsurare a energiei electrice în baza căruia/cărora se stabileşte energia electrică care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), pentru fiecare prosumator racordat la reţelele acestora.(2)
  Până în ultima zi a fiecărei luni calendaristice, furnizorii de energie electrică transmit către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin, date privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrate în reţeaua electrică încheiate în luna anterioară cu prosumatorii, precizând următoarele informaţii:a) numărul şi data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrate în reţeaua electrică încheiat cu fiecare prosumator;b) perioada de valabilitate a fiecărui contract prevăzut la lit. a).
  Articolul 7(1) Prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot opta pentru vânzarea energiei electrice produse în centralele electrice respective şi livrate în reţelele electrice, la preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), către furnizorii de energie electrică cu care aceştia, în calitate de consumatori finali, au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, caz în care aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi se suspendă pe perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 3 alin. (1).(2) În baza datelor transmise de către furnizorii de energie electrică conform prevederilor art. 6 alin. (2), Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă prin decizie acreditarea acordată pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi prosumatorilor care au încheiat contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 3 alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. e) din Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018.(3)
  În cuprinsul deciziei de suspendare a acreditării prevăzute la alin. (2), Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei stabileşte recuperarea certificatelor verzi emise necuvenit pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 3 alin. (1) şi data deciziei de suspendare a acreditării, cu respectarea regulilor prevăzute în Regulamentul de emitere a certificatelor verzi aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 8Prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, furnizorii de energie electrică care au încheiate/încheie cu aceştia, în calitate de consumatori finali, contracte de furnizare a energiei electrice şi operatorii de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice cărora sunt racordate centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 9Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul 10(1)
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
  (2) Operatorii de distribuţie asigură achiziţionarea şi montarea contoarelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la art. 1 alin. (3), precum şi la alin. (4) lit. a) şi c), în termen de cel mult 45 de zile de la data înregistrării la operatorii de distribuţie a unei solicitări în acest sens din partea prosumatorilor care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum puse în funcţiune până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), emiterea de către furnizorii de energie electrică a facturilor de energie electrică conform prevederilor art. 5 se realizează cel târziu începând cu data de 1 martie 2019.(4) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3), Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. publică pe site-ul propriu preţul mediu ponderat înregistrat în piaţa pentru ziua următoare în anul 2018, cel târziu la data de 11 ianuarie 2019.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 226.Anexa nr. 1Operatorul de distribuţie a energiei electrice:Luna de raportare t:Tabelul nr. 1.1 - Informaţiile privind prosumatorii racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie în luna t-1
  Nr. crt.Denumirea prosumatoruluiForma de organizareDenumirea centralei electricePuterea electrică instalată (kW)Adresa locului de consum şi de producereFormula de calcul pentru energia electrică produsă şi livrată în reţea
  1.Prosumatorul 1
  .....
  Tabelul nr. 1.2 - Cantităţile de energie electrică măsurate în luna t-1 şi utilizate la stabilirea energiei electrice beneficiare de preţul legal stabilit pentru prosumatorii racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie
  Nr. crt.
  Denumirea prosumatorului/locului de consum şi de producereIdentificatorul contorului în formula de calculServiciul măsuratCantitate de energie electrică (kWh)
  1.Prosumatorul 1C1Energie electrică livrată în reţeaua electrică
  C2Energie electrică produsă în centrala electrică
  C3Energie electrică consumată din reţeaua electrică
  ............
  2.Prosumatorul 2
  .................
  n.Prosumatorul n............
  Anexa nr. 2Furnizorul de energie electrică:Luna de raportare t:Informaţiile privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice produseîn centralele electrice din surse regenerabile de energieşi livrate în reţeaua electrică încheiate cu prosumatorii în luna t-1
  Nr. crt.Denumirea prosumatoruluiNumărul şi data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice Perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare energie electrică
  1.Prosumatorul 1
  ......
  ......
  ----