Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 20 decembrie 2018de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1112 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018


  Aprobată prin Hotărârea Guvenului nr. 1.019 din20 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1112 din 28 decembrie 2018.
  Articolul 1În termenul prevăzut de art. 3 alin. (4) din hotărâre, personalul cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii generale, este preluat şi se consideră transferat în interesul serviciului în cadrul agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.Articolul 2Preluarea personalului aferent posturilor ocupate, prevăzut la art. 1 alin. (1), se constată prin încheierea unui protocol între direcţiile generale şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv agenţiile teritoriale. Modelul protocolului este prevăzut în anexa nr. 1a) la prezenta procedură.Articolul 3Până la finalizarea procedurilor de transfer al personalului, conform art. 3 alin. (4) din hotărâre, pentru efectuarea în luna ianuarie 2019 a plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap aferente lunii decembrie 2018, fiecare direcţie generală va delega la agenţiile teritoriale cel puţin o persoană, în condiţiile legii.Anexa nr. 1a)la procedură
  - Model^1 -^1 Protocolul se completează şi se adaptează în funcţie de specificul activităţii.PROTOCOL
  ANTET Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ................. Nr. ............ ANTET Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială......................... Nr. ..............
  Constatator al preluării personalului/posturilor Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, ..............................................., întreDirecţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ............., denumită DGASPC ........., reprezentată prin dl/dna ............................, având funcţia de .......................,şi
  Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială .............., denumită AJPIS ............., reprezentată prin dl/dna .................................., având funcţia de ..................................În temeiul art. 2 din Procedura de preluare a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţii prestaţiilor sociale de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti la agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobată în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr…./2018^2,^2 Se completează numărul hotărârii Guvernului, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.începând cu 1 ianuarie 2019, un număr de …………. persoane din cadrul DGASPC ………….. care au avut ca atribuţii stabilirea şi plata prestaţiilor sociale destinate persoanelor cu handicap, se preiau/se transferă în cadrul AJPIS ……………. .DGASPC ………….. pune la dispoziţia AJPIS …………… tabelul nominal cu persoana/persoanele cu atribuţii în efectuarea plăţilor, ce urmează a fi preluat/transferat.Prezentul protocol se încheie în două exemplare, din care unul pentru DGASPC ……….. şi al doilea pentru AJPIS …………….Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.............................Nume/prenume reprezentantŞtampila/SemnăturaAgenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială..............................Nume/prenume reprezentantŞtampila/Semnătura
  -----