Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.911 din 19 decembrie 2018privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  În temeiul art. 6 alin. (2) pct. 1 din Statutul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor emite prezentul ordin.Articolul IArticolul 22 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1039 şi 1039 bis din 23 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8)
  Pentru vagoanele de călători scadente la reparaţii planificate de tip revizie tehnică generală - RTG sau de tip reparaţie planificată - RP în perioada 1 ianuarie 2019-30 iunie 2019, termenul de reparaţie planificată se poate prelungi prin majorarea normei de timp cu cel mult 6 luni calendaristice şi fără a depăşi data-limită de circulaţie 30 iunie 2019.
  2. După alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Prelungirea termenului de reparaţie planificată pentru vagoanele de călători conform art. 22 alin. (8), se face după efectuarea unei revizii planificate de tip revizie tehnică intermediară - RTI 2 în subunităţile proprii operatorului de transport feroviar, menţionate în anexă la Certificatul ERI pentru efectuarea acestui tip de serviciu, pe baza unei specificaţii tehnice avizate de Autoritatea Feroviară Română - AFER.
  Articolul IIAutoritatea Feroviară Română - AFER şi operatorii de transport feroviar de călători care utilizează vagoane de călători vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 1.911.----