Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 336 din 21 decembrie 2018privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 31-12-2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1)
  Se aprobă Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară, derulat pe perioada 2018-2020, denumit în continuare Programul.
  (2) Scopul Programului îl constituie crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe evitarea migraţiei, reprezentând un instrument activ în vederea atragerii tinerilor către muncă în agricultură, acvacultură şi industria alimentară.
  Articolul 2(1) Programul vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură şi industria alimentară în vederea angajării tinerilor beneficiari ai Programului pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, cu normă întreagă. (2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă angajatorului fermier pe o perioadă de 12 luni, în condiţiile angajării a minimum doi tineri beneficiari ai Programului pe locuri de muncă existente sau nou-create.Articolul 3
  (1) În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) angajator fermier - persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială constituită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cooperativă agricolă constituită potrivit prevederilor Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte forme de asociere care desfăşoară activităţi în agricultură, acvacultură şi/sau industrie alimentară;b) tânăr beneficiar al Programului - persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, la unul dintre angajatorii fermieri prevăzuţi la lit. a);c) loc de muncă nou-creat - locul de muncă pe care angajatorul fermier încadrează un tânăr beneficiar al Programului cu care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni calendaristice.(2) Pot beneficia de prevederile prezentei legi angajatorii fermieri care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt înregistraţi conform legislaţiei naţionale în vigoare;b) desfăşoară activităţi în domeniul agriculturii, acvaculturii şi/sau industriei alimentare, dovedite cu documentul de înfiinţare;
  c) nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată ori alte situaţii similare reglementate de lege;d) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;e) se obligă să încadreze cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, cu normă întreagă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cel puţin doi tineri beneficiari ai Programului;f) se obligă să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului şi numărul locurilor de muncă create prin Program.
  (3) Tinerii beneficiari ai Programului trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare, conform codurilor COR, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, pentru categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b).
  Capitolul II Modul şi durata de aplicare a ProgramuluiArticolul 4(1) Angajatorul fermier care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai Programului beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată:a) 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură şi/sau industrie alimentară;b) 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum şi cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare;c) 500 lei pentru persoanele fără studii.(2) Pentru ca angajatorul fermier să beneficieze de sprijinul financiar prevăzut la alin. (1), tânărul beneficiar al Programului trebuie să nu mai fi beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare sau să nu fi avut încheiat un contract individual de muncă cu acelaşi angajator cu cel puţin 12 luni înaintea angajării prin prezentul program.
  (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, tânărul beneficiar al Programului care a fost angajat în condiţiile prezentei legi beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul Programului.(4) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, angajatorii fermieri au obligaţia de a încheia cu tinerii beneficiari ai Programului contracte individuale de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Sumele necesare pentru acoperirea sprijinului prevăzut la art. 4 alin. (1) şi (3) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv prin direcţiile agricole judeţene şi/sau a municipiului Bucureşti.Articolul 6În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.Nr. 336.-----