Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.523 din 19 decembrie 2018pentru aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsurii 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 31.899 din 10.12.2018 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,în baza prevederilor:– Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;– Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă sistemul de sancţiuni aplicabil cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, submăsurii 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu“ din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 1.523.ANEXĂSISTEMUL DE SANCŢIUNIaplicabil cererilor de sprijin/plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, submăsurii 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu“ din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată aferente schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“ depuse de beneficiari începând cu sesiunea 1/2017 pentru anul 1 şi 2 de angajament se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:– neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;– 
  intenţia presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile.A doua repetiţie este considerată intenţie (neconformitate deliberată) numai în cazul în care ponderea suprafaţei afectate de neconformitatea care a generat a doua repetiţie faţă de suprafaţa declarată este mai mare sau egală cu 20%. În cazul în care această pondere nu depăşeşte 20%, neconformitatea se încadrează la repetiţie (Această prevedere se aplică doar la cerinţele specifice care se verifică şi sancţionează la nivel de unitate amenajistică/unitate de producţie (u.a./UP), după caz, nu şi la supradeclarare.);
  – amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;– durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;– repetiţia - identificarea unor neconformităţi similare în ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;– gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate.
  Definiţii:– grupă de culturi (grup de plată) - o grupă pentru fiecare dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării schemei de ajutor de stat, în cazul căreia este aplicabilă o rată a sprijinului diferită;
  – suprafaţă determinată - suprafaţa unităţilor amenajistice incluse în amenajamentul silvic rezultată în urma efectuării controalelor administrative şi/sau controalelor la faţa locului.
  Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în ordinea enumerării, la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare. Ordinea aplicării sancţiunilor este următoarea:A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;B. sancţiuni privind selecţia, eligibilitatea, cerinţele specifice şi cele obligatorii:B1. sancţiuni pentru nerespectarea punctajului acordat în urma aplicării criteriilor de selecţie;B2. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a celor obligatorii prevăzute de legislaţia silvică sau de dreptul intern relevant;C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;D.
  sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor din cadrul exploataţiei agricole, după caz;
  E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii, din cadrul exploataţiei agricole, după caz;F. sancţiuni suplimentare.
  În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de sprijin/plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea suprafeţei angajate şi, după caz, a fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv. Recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.Beneficiarul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.Angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forţă majoră şi se închide în caz de circumstanţe excepţionale şi deces. Pentru anul în care s-au manifestat cazul de forţa majoră ori circumstanţele excepţionale, beneficiarul nu va primi plata compensatorie şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare.Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:– decesul beneficiarului;– incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;– exproprierea în totalitate a terenurilor forestiere angajate sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii de sprijin/plată;
  – exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;– o catastrofă naturală gravă care afectează puternic terenurile forestiere şi/sau exploataţia agricolă (exemple: inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente, incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă etc.);– distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;– o epizootie sau o boală a plantelor, un atac biotic care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile/pădurile beneficiarului.
  A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelora) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.b) Dacă în ceea ce priveşte o grupă de culturi, suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de culturi în cauză.d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, beneficiarul este exclus de la plată pentru grupa de culturi în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.B. Sancţiuni privind selecţia, eligibilitatea, cerinţele specifice şi cele obligatoriiB1. Sancţiuni pentru nerespectarea punctajului acordat în urma aplicării criteriilor de selecţieAcest tip de sancţiune se aplică numai beneficiarilor ale căror cereri de sprijin au fost selectate într-o sesiune în care valoarea publică a cererilor de sprijin depuse a depăşit alocarea financiară a sesiunii respective, caz în care se determină punctajul în vederea realizării selecţiei. În cazul în care pe toată perioada de implementare a angajamentului punctajul total al cererii de sprijin nu este menţinut la un nivel cel puţin egal cu cel al ultimei cereri de sprijin selectate pentru finanţare în cadrul Raportului de selecţie final al aceleiaşi sesiuni, angajamentul va fi închis şi se vor stabili debite aferente plăţilor acordate necuvenit în anii anteriori, cu excepţia apariţiei unei situaţii de forţă majoră sau a modificărilor survenite ca urmare a reamenajării în ceea ce priveşte încadrarea în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale a u.a. din suprafaţa solicitată. Excepţia referitoare la modificările grupei, subgrupei şi categoriei funcţionale este acceptată numai dacă solicitarea de modificare este făcută (şi consemnată în procesul-verbal al Conferinţei I de amenajare) în cadrul Conferinţei I de amenajare de către:– administratorul/custodele ariei protejate/instituţiile responsabile pentru aria naturală protejată, în situaţia în care aceasta este constituită parţial sau total peste u.a. în cauză;– reprezentantul structurii judeţene sau regionale pentru protecţia mediului;– reprezentantul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate.
  Calculul punctajului total se va realiza utilizând criteriile de selecţie şi punctajele aferente stabilite pentru sesiunea în care cererea de sprijin a fost selectată pentru finanţare.Pentru calcularea punctajului aferent principiilor de selecţie se va utiliza suprafaţa totală eligibilă stabilită în urma controalelor administrative şi la faţa locului, în cazul în care se efectuează şi acest tip de control.
  B2. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a celor obligatorii prevăzute de legislaţia silvică sau de dreptul intern relevantSancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor:
  Codul sancţiuniiTipul sancţiunii
  1Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
  2Se aplică o sancţiune de 10% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
  3Se aplică o sancţiune de 25% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
  4Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
  5Se aplică o sancţiune de 75% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
  6Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.
  7Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe măsură pe anul respectiv de angajament, iar, în plus, beneficiarul este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori); în cazul în care se încadrează la intenţie se exclude de la plată şi pentru anul următor.
  Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu: 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui pachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, beneficiarului i se aplică pe pachetul respectiv cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte la nivel de u.a/UP. În cazul nivelului 7 al sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor specifice, recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare. Sancţiunea se aplică la nivel de u.a./UP.La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea şi durata (persistenţa) neconformităţilor. Reducerile, excluderile şi recuperările se aplică sumelor deja plătite în anii precedenţi pentru angajamentul respectiv.
  a) Condiţii de eligibilitate generale
  Condiţii de eligibilitateSancţiune
  1. Suprafaţa minimă pentru care se încheie angajamentul este de 100 ha.Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, beneficiarul este exclus de la plată pentru campania în curs, angajamentul se închide şi se recuperează sumele primite anterior. Nu se recuperează sumele plătite anterior, în cazul în care suprafaţa aflată sub angajament scade sub 100 ha ca urmare a aplicării art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. a), e), f) şi/sau art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a unei reparcelări rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispoziţiilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafaţa angajată.
  Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie într-unul din cei 5 ani de angajament, beneficiarul este exclus de la plată pentru anul în care s-a constatat încălcarea condiţiei. În cazul în care această condiţie nu este respectată în doi ani de angajament, angajamentul se închide şi se recuperează sumele plătite anterior. Nu se recuperează sumele plătite anterior în cazul în care condiţia nu este respectată ca urmare a apariţiei de fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II sau reducerii suprafeţei ca urmare a aplicării art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. a), e), f) şi/sau art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Suprafaţa trebuie să facă parte dintr-un amenajament silvic în vigoare - amenajamentul se consideră a fi în vigoare după ce a fost avizat procesul-verbal al conferinţei a II-a de amenajare [Pe toată perioada de angajament întreaga suprafaţă angajată trebuie să fie cuprinsă într-un(în) amenjament(e) silvic(e) în vigoare.] Dacă pe parcursul derulării angajamentului, amenajamentul expiră, cerinţa se consideră respectată, dacă documentaţia necesară pentru noul amenajament a fost depusă la Garda Forestieră înainte de data expirării amenajamentului anterior, iar avizul (cu Fişa rezumativă a dosarului tehnic anexată) eliberat de GF în baza noului amenajament va fi depus la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) odată cu cererea de plată sau în maximum 20 de zile calendaristice de la eliberarea acestuia.1. Se exclude de la plată pentru anul de angajament în curs UP pentru care se constată că în orice perioadă a unui an de angajament orice suprafaţă din componenţa acesteia nu face parte dintr-un amenajament silvic în vigoare, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare. 2. În cazul în care se constată într-un alt an decât cel precizat la pct. 1) că în orice perioadă din anul respectiv orice suprafaţă din componenţa UP nu face parte dintr-un amenajament silvic în vigoare, beneficiarul este exclus de la plată pentru anul de angajament în curs pentru UP respectivă, sumele primite anterior pentru UP respectivă se recuperează, iar angajamentul se amendează prin eliminarea acesteia de la finanţare, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare. Nu se exclude de la plată şi nu se recuperează sumele plătite anterior, în cazul în care suprafaţa care nu se mai găseşte în noul amenajament a fost exclusă din angajament.
  4. Beneficiarul este deţinătorul unei suprafeţe de teren forestier din cadrul Fondului Forestier Naţional (FFN).Se exclude de la plată u.a. pentru care se constată că, în orice an din perioada de angajament, orice suprafaţă din componenţa acesteia solicitată la plată nu face parte din fondul forestier naţional. Sumele primite anterior pentru u.a. respectivă se recuperează, iar angajamentul se amendează prin eliminarea acesteia de la finanţare. În cazul în care condiţia nu este respectată ca urmare a aplicării art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. a), e), f) şi/sau art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a unei reparcelări rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispoziţiilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se recuperează sumele plătite anterior, iar plata în anul de angajament în curs se diminuează proporţional cu suprafaţa care nu mai face parte din FFN. În acest caz angajamentul se amendează prin reducerea suprafeţei angajate cu suprafaţa care nu mai face parte din FFN (dacă suprafaţa scade sub 100 ha se închide angajamentul fără recuperarea sumelor).
  5. Terenurile grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor cadastrale locale, nu sunt eligibile.Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie în oricare din anii de implementare, pentru oricare dintre unităţile amenajistice, se refuză la plată u.a. care contribuie la nerespectarea acestui criteriu pentru anul cererii de sprijin/plată în cauză (anul n). În cazul în care se constată că şi în anul n+1 criteriul nu este îndeplinit, u.a. se exclude de la plată pentru anul n şi anul n+1 şi se recuperează sumele primite anterior pentru această u.a.; angajamentul se închide pentru u.a. în cauză.
  6. Beneficiarul se angajează să menţină angajamentul de silvomediu pentru o perioadă de 5 ani, de la data semnării acestuia. Beneficiarul se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de silvomediu pentru care aplică.Nu se permite deschiderea angajamentului dacă nu au fost semnate angajamentele de respectare a condiţiilor de eligibilitate.
  7. Beneficiarul trebuie să deţină contract de administrare/prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat. Dacă un ocol silvic se desfiinţează, proprietarul este obligat să încheie contract cu un alt ocol silvic. Nu se permite deschiderea angajamentului. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, este exclus de la plată în campania în curs UP care nu îndeplineşte această condiţie şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare atât în campania în curs, cât şi în anii anteriori de angajament.
  8. Beneficiarul trebuie să participe cu toată suprafaţa deţinută de acesta într-o unitate de producţie/protecţie.Se exclude de la plată pentru anul de angajament în curs şi se recuperează sumele primite anterior pentru întreaga suprafaţă din UP din angajament, dacă pe parcursul derulării angajamentului se constată că beneficiarul deţinea la momentul depunerii cererii de sprijin şi altă suprafaţă forestieră în cadrul UP respective.
  Angajamentul se amendează prin eliminarea de la finanţare a suprafeţei din UP respectivă, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare atât în campania în curs, cât şi în anii anteriori de angajament.
  b) Cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant aplicabile submăsurii
  Cerinţe obligatoriiCondiţia de aplicare a sancţiuniiSancţiune
  Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte
  1. Beneficiarul este obligat ca pe toată perioada de angajament să respecte cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legislaţia naţională silvică sau de dreptul intern relevant referitoare la executarea lucrărilor de extragere a materialului lemnos prin tăieri de igienă, rărituri, tăieri de conservare şi regenerare. Nerespectarea cerinţei Se exclude de la plată pentru campania în curs u.a. pentru care s-a constatat de către instituţiile specializate în cadrul sarcinilor care le revin încălcarea prevederilor amenajamentului la nivel de u.a. referitor la aplicarea lucrărilor de extragere a materialului lemnos prin tăieri de igienă, rărituri, tăieri de conservare şi regenerare; sumele primite anterior pentru u.a. respectivă se recuperează, iar angajamentul se amendează prin eliminarea acesteia de la finanţare.
  Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri
  1. Beneficiarul este obligat ca pe toată durata de angajament să respecte cerinţele obligatorii relevante referitoare la executarea lucrărilor de extragere a materialului lemnos cu atelaje din u.a. selectate voluntar.Nerespectarea cerinţeiSe exclude de la plată u.a. în care se execută rărituri, pentru care s-a constatat de către instituţiile specializate, în cadrul sarcinilor care le revin, încălcarea prevederilor referitoare la executarea lucrărilor de extragere cu atelaje a materialului lemnos; sumele primite anterior pentru u.a. respectivă se recuperează.
  c) Cerinţe specifice angajamentelor
  Cerinţe specifice angajamentelorCondiţia de aplicare a sancţiuniiSancţiune şi cod sancţiune (în cazul sancţiunilor proporţionale)
  Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte
  1. Zona de linişte compactă din cadrul unei UP nu poate avea o suprafaţă mai mică de 20 ha.
  Nerespectarea cerinţei privind mărimea zonei de linişte compactăDacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, beneficiarul este exclus de la plată pentru UP în cauză pentru campania în curs, angajamentul se închide pentru UP în cauză şi se recuperează sumele primite anterior pentru suprafaţa angajată în cadrul UP în cauză. Nu se recuperează sumele plătite anterior, în cazul în care suprafaţa zonei de linişte scade sub 20 ha ca urmare a aplicării art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. a), e), f) şi/sau art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a unei reparcelări rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispoziţiilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.3
  2. Zona de linişte compactă este de minimum 20% din totalul suprafeţei eligibile angajate. Pentru terenurile forestiere situate în mai multe UP (administrate de acelaşi ocol silvic sau de ocoale silvice diferite), delimitarea zonei de linişte compacte de minimum 20% se va asigura la nivelul fiecărei UP.Nerespectarea cerinţei privind mărimea zonei de linişte compactă (în cazul în care suprafaţa diminuată are suprafaţa de peste 20 ha)1*) Dacă pe perioada de derulare a angajamentului la nivel de UP suprafaţa determinată a zonei de linişte scade sub 20% din suprafaţa determinată angajată în anul 1, dar nu mai mult de 17,5%.3
  2*) Dacă pe perioada de derulare a angajamentului la nivel de UP suprafaţa determinată a zonei de linişte scade sub 17,5% din suprafaţa determinată angajată în anul 1, dar nu mai mult de 15%.4
  3*) Dacă pe perioada de derulare a angajamentului la nivel de UP suprafaţa determinată a zonei de linişte scade sub 15% din suprafaţa determinată angajată în anul 1.5
  Repetiţie Nu se consideră repetiţie dacă procentul zonei de linişte pentru care s-a stabilit sancţiunea se modifică în anii rămaşi de aplicare a angajamentului, în cazul în care modificarea procentului nu se datorează încălcării cerinţelor în alte u.a. decât cele care au condus la stabilirea sancţiunii iniţiale. În acest caz, aceeaşi sancţiune se aplică în fiecare an, din anul constatării până la încheierea angajamentului.4/5/6
  Intenţie7
  *) Nu se aplică sancţiunile prevăzute la pct. 1), 2) şi 3) în cazul în care condiţia nu este respectată ca urmare a aplicării art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. a), e), f) şi/sau art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unei reparcelări rezultate în urma înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit dispoziţiilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în cazul aplicării prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, cu modificările şi completările ulterioare. 
  3.1* În cadrul zonelor de linişte pentru perioada de angajament vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorare a regenerărilor naturale, întreţinere a culturilor şi a seminţişurilor până la realizarea stării de masiv, descopleşiri, degajări, depresaje şi curăţiri, precum şi lucrări de reconstrucţie ecologică care se continuă din perioada premergătoare angajamentului. 3.2* În cazul în care pe perioada de aplicare a angajamentului în cadrul zonei de linişte apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II pe o suprafaţă mai mică de 50% din suprafaţa zonei de linişte, lemnul afectat va fi extras în condiţiile legii. 3.3* În cazul în care suprafaţa pe care apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II este de cel puţin 50% din suprafaţa zonei de linişte, angajamentul se încheie fără a fi necesară rambursarea sprijinului primit anterior în cadrul angajamentului.
  Nerespectarea cerinţei3.1. În cazul în care într-o u.a. din zona de linişte, pe perioada de derulare a angajamentului se execută într-un singur an lucrări de extragere a materialului lemnos prin rărituri, tăieri de regenerare, tăieri de conservare sau tăieri de igienă, se exclude de la plată pentru anul de campanie în curs u.a. respectivă, iar angajamentul rămâne în desfăşurare.1
  Repetiţie2
  Intenţie5
  3.2. În cazul în care în cadrul zonei de linişte apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II pe o suprafaţă mai mică de 50% din suprafaţa zonei de linişte şi lemnul afectat nu a fost extras în condiţiile legii1
  Repetiţie2
  Intenţie5
  3.3. În cazul în care suprafaţa pe care apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II este de cel puţin 50% din suprafaţa zonei de linişte, angajamentul se încheie fără a fi necesară rambursarea sprijinului primit anterior în cadrul angajamentului.-
  4.1** În cadrul zonei din afara zonei de linişte, în u.a. încadrate în T II nu se execută lucrări de extragere masă lemnoasă prin lucrări de conservare pe toată perioada de aplicare a angajamentului. 4.2** În situaţia în care pe suprafaţa unei u.a. are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II, lemnul afectat va fi extras în condiţiile legii.Nerespectarea cerinţei4.1 În cazul în care într-o u.a. din afara zonei de linişte încadrată în TII pe perioada de derulare a angajamentului se execută într-un singur an lucrări de extragere a materialului lemnos prin lucrări de conservare, se exclude de la plată pentru anul de campanie în curs u.a. respectivă, iar angajamentul rămâne în desfăşurare.1
    Repetiţie2
    Intenţie5
    4.2. În cazul în care într-o u.a. din afara zonei de linişte are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II şi lemnul afectat nu a fost extras în condiţiile legii1
    Repetiţie2
    Intenţie5
  * şi ** O lucrare se consideră executată într-un an dacă aceasta se execută într-o singură perioadă cuprinsă între 01.01 anul n – 31.12 anul n. În cazul în care o partidă nu a putut fi exploatată în întregime până la data de 31.12 a anului n şi stocul este reautorizat la data de 01.01 a anului n+1 pentru extragerea stocului rămas, nu se consideră a fi lucrări separate, cu condiţia ca durata de timp de la începutul exploatării şi până la reprimirea parchetului să nu depăşească 365 de zile calendaristice.
  5.1*** Pe suprafaţa din angajament care nu face obiectul constituirii zonei de linişte se pot executa lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada angajamentului să nu se intervină cu lucrări mai mult de o dată pe aceeaşi u.a., cu excepţia cazului în care este necesar să se efectueze lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreţinere a culturilor şi a seminţişurilor până la realizarea stării de masiv, descopleşiri, degajări, depresaje şi curăţiri. Nerespectarea cerinţei5.1. În cazul în care într-o u.a. din afara zonei de linişte pe perioada de derulare a angajamentului se intervine cu lucrări mai mult de o dată pe aceeaşi u.a., cu excepţia cazului în care este necesar să se efectueze lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreţinerea culturilor şi a seminţişurilor până la realizarea stării de masiv, descopleşiri, degajări, depresaje şi curăţiri, se respinge de la plată pentru campania în curs u.a. respectivă, iar angajamentul rămâne în desfăşurare.1
  5.2*** În situaţia în care pe suprafaţa unei u.a. din afara zonei de linişte are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II (conform definiţiei din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“), cu modificările şi completările ulterioare, lemnul afectat va fi extras în condiţiile legii. Repetiţie2
  Intenţie5
  5.2. În cazul în care într-o u.a. din afara zonei de linişte are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II şi lemnul afectat nu a fost extras în condiţiile legii1
  Repetiţie2
  Intenţie5
  *** Lucrarea prevăzută în amenajamentul silvic a se executa o singură dată la nivel de u.a. pe perioada angajamentului se execută într-o singură perioadă cuprinsă între 01.01 anul n-31.12 anul n (condiţia se aplică inclusiv în anul I de angajament). În cazul în care o partidă nu a putut fi exploatată în întregime până la data de 31.12 a anului n şi stocul este reautorizat la data de 01.01 a anului n+1 pentru extragerea stocului rămas, nu se consideră a fi lucrări separate, cu condiţia ca durata de timp de la începutul exploatării şi până la reprimirea parchetului să nu depăşească 365 de zile calendaristice. În cazul angajamentelor care se întind pe perioada a două amenajamente, se va avea în vedere ca pe u.a. pe care s-au executat lucrări în perioada de aplicabilitate a primului amenajament să nu se mai execute lucrările prevăzute în noul amenajament pe perioada rămasă din angajament.
  6. Respectarea volumului rămas de recoltat prin tăieri de regenerare la nivel de UP Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de regenerare pe toată suprafaţa din angajament trebuie să fie egal cel puţin cu volumul rezultat din înmulţirea indicelui de recoltare a produselor de igienă cu de cinci ori suprafaţa din angajament din zona de linişte şi de patru ori suprafaţa din angajament din afara zonei de linişte.Nerespectarea cerinţei1. Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de regenerare pe toată suprafaţa din angajament scade până la 75% din volumul rezultat din înmulţirea indicelui de recoltare a produselor de igienă cu de cinci ori suprafaţa din angajament din zona de linişte şi de patru ori suprafaţa din angajament din afara zonei de linişte.2
  2. Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de regenerare pe toată suprafaţa din angajament este între 50%-75% din volumul rezultat din înmulţirea indicelui de recoltare a produselor de igienă cu de cinci ori suprafaţa din angajament din zona de linişte şi de patru ori suprafaţa din angajament din afara zonei de linişte.3
  3. Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de regenerare pe toată suprafaţa din angajament scade sub 50% din volumul rezultat din înmulţirea indicelui de recoltare a produselor de igienă cu de cinci ori suprafaţa din angajament din zona de linişte şi de patru ori suprafaţa din angajament din afara zonei de linişte.4
  Repetiţie3/4/5
  Intenţie7
  7. Respectarea volumului rămas de recoltat prin tăieri de conservare Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de conservare pe toată suprafaţa din angajament trebuie să fie egal cu cel puţin cinci posibilităţi anuale de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de conservare prevăzute în amenajamentul sau amenajamentele silvice (cumulate).Nerespectarea cerinţei1. Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de conservare pe toată suprafaţa scade până la 75% din volumul aferent a cinci posibilităţi anuale de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de conservare prevăzute în amenajamentul sau amenajamentele silvice (cumulate).3
  2. Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat4
    prin tăieri de conservare pe toată suprafaţa din angajament este între 50%-75% din volumul aferent a cinci posibilităţi anuale de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de conservare prevăzute în amenajamentul sau amenajamentele silvice (cumulate).4
  3. Până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de conservare pe toată suprafaţa din angajament scade sub 50% din volumul aferent a cinci posibilităţi anuale de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de conservare prevăzute în amenajamentul sau amenajamentele silvice (cumulate).5
  Repetiţie4/5/6
  Intenţie7
  Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri
  1. Poate fi aplicat doar adiţional la pachetul 1.-Nu este permisă deschiderea angajamentului pentru pachetul 2, dacă nu optează şi pentru pachetul 1.
  2. Adoptând acest pachet, solicitantul sprijinului exploatează materialul lemnos provenit din rărituri folosind exclusiv atelaje la operaţiile de adunat, scos şi apropiat pe suprafaţa ce face obiectul angajamentului, până la platforma primară.
  Nerespectarea cerinţei privind echipamentele utilizate pentru efectuarea lucrărilor de colectare a materialului lemnosNerespectarea cerinţei privind echipamentele utilizate pentru efectuarea lucrărilor de colectare a materialului lemnos pe u.a. a căror suprafaţă cumulată este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pădure aflată sub angajament prin acest pachet.3
  Nerespectarea cerinţei privind echipamentele utilizate pentru efectuarea lucrărilor de colectare a materialului lemnos pe u.a. a căror suprafaţă cumulată este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pădure aflată sub angajament prin acest pachet.4
  Nerespectarea cerinţei privind echipamentele utilizate pentru efectuarea lucrărilor de colectare a materialului lemnos pe u.a. a căror suprafaţă cumulată este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pădure aflată sub angajament prin acest pachet.5
  Repetiţie4/5/6
  Intenţie7
  3. La nivel de UP, suma suprafeţelor de parcurs cu lucrări de rărituri a u.a. selectate nu poate depăşi jumătate din suprafaţa totală a u.a. prevăzute cu lucrări de rărituri în Planul lucrărilor de îngrijire/rărituri, aferente suprafeţei care face obiectul cererii de sprijin/plată. Nerespectarea cerinţeiÎn cazul în care se constată depăşirea suprafeţei reprezentând jumătate din suprafaţa totală a u.a. prevăzute cu lucrări de rărituri în Planul lucrărilor de îngrijire/rărituri, aferente suprafeţei care face obiectul cererii de sprijin/plată, valoarea plăţii se limitează la maximum jumătate din suprafaţa totală a u.a. prevăzute cu lucrări de rărituri în Planul lucrărilor de îngrijire/rărituri, aferente suprafeţei care face obiectul cererii de sprijin/plată, fără aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
  4. Lucrările de colectare trebuie să cuprindă cel puţin operaţia de adunat şi una sau amândouă din operaţiile de scos şi apropiat cu atelaje.Nerespectarea cerinţeiNerespectarea cerinţei privind efectuarea lucrărilor de colectare care trebuie să cuprindă cel puţin operaţia de adunat şi una sau amândouă din operaţiile de scos şi apropiat cu atelaje în u.a. selectate a căror suprafaţă cumulată este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pădure aflată sub angajament prin acest pachet.1
    Nerespectarea cerinţei privind efectuarea lucrărilor de colectare, care trebuie să cuprindă cel puţin operaţia de adunat şi una sau amândouă din operaţiile de scos şi apropiat cu atelaje în u.a. selectate, a căror suprafaţă cumulată este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pădure aflată sub angajament prin acest pachet.2
  Nerespectarea cerinţei privind efectuarea lucrărilor de colectare care trebuie să cuprindă cel puţin operaţia de adunat şi una sau amândouă din operaţiile de scos şi apropiat cu atelaje în u.a. selectate, a căror suprafaţă cumulată este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pădure aflată sub angajament prin acest pachet.3
  Repetiţie2/3/4
  Intenţie6
  5. Suprafaţa anuală pentru care se poate solicita sprijin este de 20% din suprafaţa selectată (+/-10%)*. *Această sancţiune se aplică numai în cazul în care beneficiarul, conform cererii de sprijin/plată, avea obligaţia respectării acestei cerinţe.Nerespectarea cerinţeiSuprafaţa anuală pentru care solicită sprijin este mai mică decât 10% sau mai mare decât 30% din suprafaţa totală angajată/selectată pentru pachetul 2.2
  Repetiţie3
  Intenţie6
  6. Distanţa de colectare pentru care se solicită sprijin trebuie să fie de minimum 100 m, iar cea maximă de 1.000 m; distanţa de colectare va fi precizată în documentele privind organizarea lucrărilor de exploatare.Nerespectarea cerinţei privind distanţa minimă şi maximă de colectare1. Distanţa de colectare pentru o u.a. pentru care se solicită sprijin este cuprinsă între 75 m şi 100 m şi/sau 1.000 m şi 1.250 m.1
  2. Distanţa de colectare pentru o u.a. pentru care se solicită sprijin este cuprinsă între 50 m şi 75 m şi/sau 1.250 m şi 1.500 m.
  2
  3. Distanţa de colectare pentru care se solicită sprijin este mai mică de 50 m şi/sau mai mare 1.500 m.3
  Repetiţie2/3/4
  Intenţie. Se recuperează sumele plătite în anii anteriori.6
  7. *Atelajele vor fi folosite avându-se în vedere ca volumul arborelui mediu colectat să fie de cel mult 0,3 m^3. *) În situaţia în care, după constituirea actului de punere în valoare (APV) conform Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, se constată că în u.a. respectivă volumul arborelui mediu este mai mare decât 0,3 m^3 sau distanţa de colectare nu se încadrează în limitele de la pct. 6, beneficiarul poate solicita înlocuirea (numai în perioada de depunere a cererilor de plată) sau excluderea acestei u.a. din lista u.a. selectate pentru Pachetul 2. Informaţia privind volumul arborelui mediu se regăseşte în APV întocmit de către ocolul silvic anterior efectuării lucrării de rărituri.Nerespectarea cerinţeiVolumul arborelui mediu colectat este cu până la 30% mai mare de 0,3 mc, în anul de cerere.2
  Volumul arborelui mediu colectat este cu 30-50% mai mare de 0,3 mc, în anul de cerere.3
  Volumul arborelui mediu colectat este cu peste 50% mai mare de 0,3 mc, în anul de cerere.4
  Repetiţie3/4/5
  Intenţie. Se recuperează sumele plătite în anii anteriori.6
  C. Sancțiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de platăData-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este 15 mai a fiecărui an calendaristic potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare.Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, constatate conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate.Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni doar până la data de 31 mai. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.Pentru cererile de sprijin/plată depuse în anii 2017 şi 2018, termenul de depunere al acestora a fost 15 iunie, fără penalizări.Prin Cererea de retragere totală a declaraţiei privind pachetele pentru care s-a solicitat sprijin financiar, beneficiarul poate retrage oricând întreaga suprafaţă angajată în cererea de sprijin, cu excepţia situaţiilor în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)/Gărzile Forestiere din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor (GF)/Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR):– a informat deja beneficiarul de existenţa unor nereguli în cererea de sprijin/plată;– a notificat beneficiarul de intenţia de a realiza control pe teren; sau– au fost constatate nereguli în urma controlului.
  Pentru cererile de plată, retragerea totală/parţială a suprafeţei angajate/pachetului 2 atrage recuperarea sumelor acordate în anul/anii anteriori.Beneficiarul poate solicita, până la data de 31 mai a anului de cerere de sprijin/plată, modificări privind suprafeţele solicitate pentru Pachet 1/Pachet 2, suprafeţe zone de linişte/în afara zonei de linişte, tipul funcţional/categoria funcţională, procente suprafeţe Pachet 2, valori publice estimate şi alte elemente care determină eligibilitatea cererii de sprijin/plată.
  D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor din cadrul exploataţiei agricoleÎn cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele exploataţiei agricole, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat nedeclararea se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:– dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%;– dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;– dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.E.
  Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii din cadrul exploataţiei agricoleÎn cazul în care beneficiarul sprijinului are depusă cerere unică de plată pe suprafaţă, acesta are obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. Cererea unică va fi supusă eşantionării în scop de verificare a respectării normelor de ecocondiţionalitate.În cazul în care beneficiarul sprijinului nu are depusă cerere unică de plată pe suprafaţă, în perioada de depunere a acesteia, va depune cererea unică de plată cu declararea tuturor suprafeţelor exploataţiei agricole pe care o deţine, fără a fi obligatorie solicitarea sprijinului pe vreuna dintre scheme/măsuri de sprijin, însoţită de documentele justificative privind utilizarea terenurilor agricole, precum şi de adeverinţa de la Primărie privind identificarea şi modul de utilizare a terenului.Pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat care deţin exploataţii agricole, în cazul în care se constată nerespectarea cerinţelor obligatorii, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu sistemul de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  F. Sancţiuni suplimentareSumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - lit. d) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - lit. d) nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.Aplicarea sancţiunilor în cazul transferului terenurilor forestiere aflate sub angajament:– dacă cesionarul preia suprafaţa, dar nu preia angajamentul, cedentul nu returnează plăţile primite până la acea dată pentru respectiva suprafaţă, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent;– dacă cesionarul preia suprafaţa împreună cu angajamentul, cesionarul este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi, ca urmare, acestuia i se vor aplica sancţiunile privind neconformităţile legate de nerespectarea angajamentelor, precum şi sumele acordate necuvenit în anii anteriori transferului.
  ------