Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 150 din 20 decembrie 2018pentru aprobarea atribuţiilor specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a fişelor posturilor personalului din conducerea acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1108 din 28 decembrie 2018Data intrării în vigoare 28-12-2018În temeiul art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă atribuţiile specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă prevăzute în anexa nr. 1*.* Anexa nr. 1 nu se publică deoarece este clasificată potrivit legii.
  Articolul 2Se aprobă fişele posturilor personalului din conducerea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzute în anexele nr. 2-4.Articolul 3Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 150.Anexa nr. 2FIŞA POSTULUIA. Identificarea postului1. Compartimentul: Comanda Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă2. Denumirea şi codul postului: inspector general3. Poziţia postului în statul de organizare: 14.
  Relaţii cu alte posturi:4.1. Relaţii ierarhice:– se subordonează nemijlocit şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi direct ministrului afacerilor interne;– are în subordine nemijlocită prim-adjunctul inspectorului general, adjunctul inspectorului general, Direcţia financiară, Direcţia resurse umane, Direcţia control şi verificări interne, Serviciul afaceri europene, asistenţă şi relaţii internaţionale, Serviciul juridic, Serviciul secretariat, documente clasificate şi arhivă, Serviciul informare şi relaţii publice şi compartimentele Psihologie şi Protecţia datelor cu caracter personal, precum şi inspectorii şefi/comandanţii tuturor unităţilor subordonate;– este persoana cu autoritate învestită legal, care exercită actul de comandă asupra personalului structurilor subordonate, precum şi a celui aflat temporar în subordine.4.2. Relaţii funcţionale: – îndrumă şi coordonează activitatea întregului personal din compunerea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi asigură controlul şi îndrumarea subordonaţilor pentru executarea de calitate a ordinelor şi dispoziţiilor;– asigură coordonarea tehnică şi de specialitate a centrelor operaţionale şi a centrelor operative şi asigură menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu acestea.
  4.3. Relaţii de control: – controlează şi evaluează activitatea prim-adjunctului inspectorului general, a adjunctului inspectorului general şi a şefilor structurilor funcţionale din subordinea sa nemijlocită, precum şi a subalternilor acestora, respectiv a şefilor/comandanţilor unităţilor din subordinea IGSU;– asigură verificarea, în toate structurile subordonate, a modului de aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare.4.4. Relaţii de reprezentare: – asigură relaţiile cu organismele şi organizaţiile internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, în baza mandatului încredinţat de ministrul afacerilor interne;– reprezintă inspectoratul general în raporturile cu instituţiile şi autorităţile publice centrale de specialitate din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi cu celelalte ministere, instituţii publice şi private, organizaţii neguvernamentale, societăţi comerciale şi persoane juridice cu atribuţii în managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.4.5.
  Relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private: – cooperează cu şefii inspectoratelor generale/direcţiilor din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitate;– colaborează cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, ai instituţiilor publice şi organizaţiilor internaţionale, precum şi cu persoane juridice private, care au atribuţii în domeniul apărării vieţii şi a bunurilor, respectiv al protecţiei mediului.
  5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:– exercită managementul inspectoratului general şi al structurilor subordonate, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei;– asigură prin structurile subordonate, la nivel naţional, punerea în aplicare într-o concepţie unitară a legislaţiei în vigoare în domeniile apărării vieţii, bunurilor şi a mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi al realizării măsurilor de protecţie civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;– are calităţile de ordonator secundar de credite, comandant cu drept de competenţă de gestiune a resurselor umane şi conducător al unităţii cu personalitate juridică;
  – emite ordine în domeniile de competenţă, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare;– înlocuieşte comandantul acţiunii, pe şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în lipsa acestuia sau când este desemnat de acesta pentru comanda acţiunii.
  B. Cerinţele postului1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer2. Gradul militar necesar ocupantului postului: colonel3. Pregătirea necesară ocupantului postului:3.1. Pregătire de bază: – 
  studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în una dintre specializările următoarelor domenii de licenţă: „Matematică“, „Informatică“, „Fizică“, „Chimie“, „Inginerie chimică“, „Inginerie civilă“, „Ingineria instalaţiilor“, „Inginerie electrică“, „Inginerie mecanică“, „Inginerie energetică“, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale“, „Ingineria autovehiculelor“, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei“, „Ingineria sistemelor“, „Inginerie genistică“, „Inginerie industrială“, „Ingineria transporturilor“, „Ştiinţe inginereşti aplicate“, „Ingineria materialelor“, „Ingineria mediului“, „Inginerie şi management“, „Inginerie de armament, rachete şi muniţii“, „Drept“, „Ştiinţe administrative“, „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică“, „Cibernetică, statistică şi informatică economică“, „Contabilitate“, „Economie“, „Finanţe“, „Management“.
  3.2. Pregătire de specialitate: – studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;– curs de perfecţionare/specializare în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă sau în domenii conexe.3.3. Alte cunoştinţe: - 3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: să deţină/să obţină autorizaţie/certificat de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanţă Deosebită, NATO SECRET şi SECRET UE, după încadrare.3.5. Limbi străine: -
  4. Experienţă:4.1. Vechime în muncă/din care în MAI: 15 ani/15 ani4.2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei/specialitatea structurii: 7 ani/- ani4.3. Vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI: 4 ani4.4. Perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: -5.
  Aptitudini şi abilităţi necesare: aptitudini de conducere (de previziune/planificare, organizare, decizie, coordonare şi control); gândire analitică şi conceptuală; flexibilitate în gândire (capacitatea de a face faţă situaţiilor noi, de a se acomoda la acestea şi de a impune/prelua soluţiile cele mai potrivite/ eficiente, indiferent de provenienţa acestora); capacităţi de comunicare (orală şi scrisă), mediere şi negociere; capacităţi de a lucra în echipă, de îndrumare şi consiliere; rezistenţă la stres (capacitatea de adaptare la situaţiile generate de stres şi gestionarea eficientă a acestora); stăpânire de sine (aptitudinea de a se comporta echilibrat, fără excese sau izbucniri emoţionale); abilităţi în utilizarea computerului personal şi a altor echipamente informatice
  6. Aptitudini şi abilităţi necesare: spirit de iniţiativă, asumarea responsabilităţii, preocupare pentru dezvoltare profesională; probitate; respect faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei; obiectivitate; consecvenţă; spirit critic; exigenţă; fermitate; prestanţă (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe)7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere
  C. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă2. Programul de lucru: de regulă, 8 ore/zi în zilele lucrătoare, între orele 8,00-16,00
  3. Deplasări curente: – verificări şi controale la unităţile subordonate - inopinat;– instruiri metodice, sesiuni, schimburi de experienţă, comunicări, simpozioane şi alte activităţi de pregătire şi instruire - conform planurilor/programelor stabilite;– aplicaţii şi exerciţii - conform planificărilor stabilite.4. Condiţii de muncă:– expunere la radiaţii electromagnetice.5. Riscuri implicate de post:– 
  expus riscului de accidente de muncă, solicitărilor emoţionale intense, riscului de îmbolnăvire profesională (din cauza expunerii la radiaţii electromagnetice, ortostatism prelungit static, suprasolicitări neuropsihice crescute).
  6. Compensări:– compensări salariale potrivit legislaţiei în vigoare;– concediu de odihnă suplimentar potrivit legislaţiei în vigoare;– se încadrează permanent în condiţii speciale de muncă.
  D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului1.
  Sarcini şi îndatoriri:1.1. Munca de fiecare zi:– asigură, prin structurile subordonate, capacitatea operaţională pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi informarea oportună a secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a conducerii Ministerului Afacerilor Interne în cazul producerii acestora;– conduce activităţile desfăşurate pentru apărarea vieţii, bunurilor şi mediului în situaţii de urgenţă, precum şi pe cele în domeniul acordării primului ajutor calificat şi descarcerării;– asigură cooperarea şi colaborarea cu toate componentele Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă în vederea îndeplinirii rolului acestora, potrivit atribuţiilor legale;– coordonează activitatea de prevenire a incendiilor şi a dezastrelor, respectiv de cercetare, experimentare, certificare, testare, atestare şi agrementare în domeniul situaţiilor de urgenţă;– conduce activităţile de planificare şi mobilizare a resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege şi la declararea stării de mobilizare şi de război;– aprobă planificarea activităţilor pe linia pregătirii continue şi conduce acţiunile de evaluare/promovare a subordonaţilor pe baza calităţilor profesionale şi morale ale acestora;– 
  coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activităţile pe domeniile prevenire, pregătire, răspuns, comunicaţii şi informatică, logistică, implementare proiecte cu finanţare din fonduri externe, achiziţii, financiar, resurse umane, relaţii internaţionale, juridic, informare şi relaţii publice;
  – adoptă măsuri pentru optimizarea funcţionării structurilor din subordine şi eliminarea paralelismelor, înaintând propuneri în acest sens conducerii Ministerului Afacerilor Interne;– gestionează, prin instrumentele legale aflate la dispoziţie, resursele financiare, logistice şi umane ale instituţiei, în scopul îndeplinirii la parametri optimi a activităţilor;– îndeplineşte pe linie financiar-contabilă, în calitate de ordonator de credite, atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute de legislaţia în vigoare;– răspunde de implementarea şi respectarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul inspectoratului general şi al structurilor subordonate;– dispune măsurile necesare pentru elaborarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial în inspectoratul general şi în unităţile subordonate;– aprobă proiectele de ordin emise în îndeplinirea atribuţiilor ce revin instituţiei;
  – asigură promovarea către secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi către conducerea Ministerului Afacerilor Interne, la termenele ordonate sau prevăzute de actele normative în vigoare, a rapoartelor, sintezelor, dărilor de seamă, informărilor şi situaţiilor statistice referitoare la posibilităţile şi gradul de realizare a capacităţii de răspuns necesare prevenirii şi protejării populaţiei în situaţii de urgenţă, precum şi a celor ce privesc celelalte domenii de competenţă;– participă la activităţile organizate la nivelul MAI sau al altor ministere, precum şi la cele cu caracter internaţional desfăşurate în ţară sau în străinătate;– efectuează instruirea la locul de muncă şi periodică pentru personalul aflat în subordine nemijlocită şi are obligaţiile angajatorului prevăzute în legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;– asigură implementarea şi veghează la respectarea normelor procedurale în materia prelucrării datelor cu caracter personal;– este conducătorul locului de muncă, pentru personalul subordonat nemijlocit.
  1.2. Săptămânal:– organizează şedinţe de lucru cu personalul cu funcţii de conducere;
  – urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi activităţilor planificate de inspectoratul general şi structurile subordonate.
  1.3. Ocazional:– avizează regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc din domeniile de competenţă ale ministerelor şi celorlalte instituţii publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă;– participă, în domeniul de competenţă, la îndeplinirea funcţiilor de strategie, reglementare, control, administrare şi reprezentare, ce revin, potrivit legii, Ministerului Afacerilor Interne;– analizează şi aprobă concepţia generală privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia specifică de acţiune în situaţii de urgenţă;– propune şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă participarea cu forţe şi mijloace la înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă în afara teritoriului ţării, potrivit tratatelor, acordurilor şi înţelegerilor internaţionale la care România este parte;– dispune punerea în aplicare, la ordinul preşedintelui Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, a procedurilor de activare a Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi/sau de convocare în şedinţă extraordinară a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;– conduce activităţile de elaborare a planului creşterii operaţionale a inspectoratului general şi a structurilor subordonate, execută antrenamente pentru punerea acestuia în aplicare şi dispune valorificarea concluziilor rezultate;– propune măsuri în baza studiilor, prognozelor şi analizelor statistice privind evoluţia factorilor de risc, natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse la nivel judeţean, regional, naţional şi transfrontalier;– propune spre aprobare conducerii MAI proiectul statului de organizare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi proiectele organigramelor unităţilor subordonate;– aprobă, potrivit competenţelor, statele de organizare, regulamentele de organizare şi funcţionare, respectiv tabelele de înzestrare ale unităţilor subordonate;– aprobă normele tehnice în baza cărora se realizează exploatarea şi mentenanţa mijloacelor tehnice specifice utilizate în situaţii de urgenţă, respectiv planul anual de producţie al Bazei de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina;– aprobă controale tematice şi de fond sau verificări ale structurilor subordonate;
  – dispune, prin ordin de zi pe unitate, executarea cercetărilor administrative de îndată ce se ia la cunoştinţă despre existenţa pagubelor materiale aduse patrimoniului IGSU;– conduce activităţile de evaluare semestrială/anuală a activităţii desfăşurate de către direcţiile şi serviciile subordonate nemijlocit şi prezintă propuneri pentru evaluarea anuală a activităţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;– coordonează activităţile de implementare a proiectelor de dezvoltare instituţională în care inspectoratul general este implicat;– îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;– aprobă normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate;– răspunde de modul de organizare şi executare a activităţilor de securitate şi sănătate în muncă, protecţie a mediului, supraveghere tehnică şi metrologie legală, conform legislaţiei în vigoare;– dezvoltă relaţiile cu mass-media potrivit prevederilor actelor normative specifice şi strategiei de comunicare a eşalonului superior;
  – convoacă Consiliul de conducere al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în şedinţe ordinare, dar şi extraordinare pentru dezbaterea unor probleme deosebit de importate;– ia măsuri pentru rezolvarea rapoartelor/cererilor şi propunerilor subordonaţilor sau le înaintează pentru soluţionare la eşaloanele superioare;– organizează, coordonează şi controlează activitatea de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire în audienţă a cetăţenilor;– dispune iniţierea proiectelor de modificare/actualizare a cadrului normativ actual, conform evoluţiei concepţiilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, precum şi a standardelor operaţionale existente la nivelul Uniunii Europene;– informează prim-adjunctul/adjunctul cu datele necesare preluării comenzii;– execută serviciul de continuitate la conducerea IGSU în afara orelor de program.
  1.4. Temporar: – îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Ministerului Afacerilor Interne sau a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în condiţiile legii.
  2. Responsabilităţi:2.1. De planificare: – organizează activităţile curente şi de perspectivă, din domeniile de responsabilitate;– aprobă planul anual, respectiv graficul lunar cu principalele activităţi ale inspectoratului general, documentele de planificare a muncii pentru structurile subordonate nemijlocit, precum şi documentele de analiză a modului de îndeplinire a sarcinilor; – organizează pregătirea continuă a personalului din subordine.
  2.2. De raportare:– prezintă conducerii MAI, prin şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, ori de câte ori este nevoie, rapoarte şi informări pe domeniile din responsabilitate.2.3. De lucru cu publicul:– dispune măsuri organizatorice pentru derularea în condiţii optime a activităţii de primire, evidenţă şi examinare a petiţiilor, precum şi de primire în audienţă a cetăţenilor;– asigură consultaţii pe probleme de specialitate în domeniul prevenirii şi managementul situaţiilor de urgenţă.2.4. De luare a deciziei:– exercită autoritatea de inspector general şi ia decizii potrivit competenţelor;
  – emite ordine, metodologii, norme, normative, regulamente, instrucţiuni, standarde operaţionale şi proceduri în domeniile din responsabilitate, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
  2.5. Accesul la informaţii: – acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanţă Deosebită, NATO SECRET şi SECRET UE.2.6. De prevenire a faptelor de corupţie:– asigură participarea personalului din subordine la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de Direcţia Generală Anticorupţie;– sprijină personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie în organizarea şi implementarea campaniilor şi acţiunilor de prevenire a corupţiei;– 
  asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul MAI, a Strategiei naţionale anticorupţie;
  – asigură managementul riscurilor la corupţie şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie;– solicită sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupţie din domeniul de competenţă;– sprijină personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie în realizarea vizitelor de evaluare privind reacţia instituţională la incidentele de integritate;– furnizează Direcţiei Generale Anticorupţie documente referitoare la organizarea şi funcţionarea structurii, precum şi alte date necesare pentru pregătirea activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie;– asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relaţiilor cu publicul/primirii în audienţă, săli de aşteptare, suprafaţa exterioară a clădirilor etc.), precum şi pe prima pagină a site-urilor proprii de internet şi intranet a mesajelor sau materialelor anticorupţie puse la dispoziţie de către Direcţia Generală Anticorupţie.
  E. Standarde de performanţă asociate postului1. Indicatori cantitativi: – asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor din sfera de competenţă.2. Indicatori calitativi: – eficacitatea^1 pregătirii şi desfăşurării acţiunilor/misiunilor;– calitatea documentelor operative şi de suport; – eficacitatea activităţii de comandă şi control; – capacitatea operaţională (pregătire, disciplină, stare morală);– calitatea activităţii de prevenire, pregătire şi de management operaţional; – eficacitatea activităţii de resurse umane; – performanţa^2 folosirii resurselor financiare, materiale şi de promovare a unor proiecte; – eficacitatea activităţii de relaţii publice, reprezentare şi apărare a intereselor unităţii. 3. Costuri: – cele determinate de îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, cu încadrarea în bugetul alocat.
  4. Timp: – termenele stabilite de actele normative în vigoare, precum şi în funcţie de ordinele/dispoziţiile primite.5. Utilizarea resurselor: – computer personal, echipamente, resurse materiale şi financiare, potrivit normativelor stabilite, conform principiilor eficienţei şi economicităţii;– personalul inspectoratului general şi al unităţilor subordonate, conform normelor de sănătate şi securitate în muncă.6. Mod de realizare: – 
  controlul permanent al subordonaţilor asupra îndeplinirii sarcinilor;
  – întocmirea lucrărilor individual sau în colective de lucru, în raport cu cerinţele identificate/stabilite;– coordonarea activităţilor desfăşurate de subordonaţi, în conformitate cu reglementările în domeniu.
  Ministrul afacerilor interneNumele şi prenumele ………………..Semnătura ………………….Data …………………Secretar de stat Numele şi prenumele ………………….Semnătura ……………………..Data ……………………
  Titularul postuluiInspector generalNumele şi prenumele …………………Semnătura ……………….Data ………………
  ^1 Eficacitate (calitate) = reprezintă raportul dintre rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate. ^2 Performanţă = Eficienţă (reprezintă raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele angajate pentru obţinerea acestora) +Eficacitate + aşteptările beneficiarilor.
  Anexa nr. 3FIŞA POSTULUIA. Identificarea postului 1. Compartimentul: Comanda Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă2. Denumirea şi codul postului: prim-adjunct al inspectorului general
  3. Poziţia postului în statul de organizare: 24. Relaţii cu alte posturi:4.1. Relaţii ierarhice:– se subordonează nemijlocit inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU);– are în subordine nemijlocită Centrul Operaţional Naţional, Inspecţia de Prevenire, Direcţia pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor, Direcţia planificare exerciţii şi management stări excepţionale şi structura de securitate;– este şeful Structurii de securitate şi funcţionar de securitate NATO şi UE.4.2. Relaţii funcţionale: – coordonează activitatea întregului personal al structurilor din unităţile subordonate IGSU cu atribuţii pe linia managementului situaţiilor de urgenţă, exercitării controlului de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile, pregătirii personalului operativ, a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă, respectiv a planificării şi mobilizării resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege şi la declararea stărilor de mobilizare şi război;
  – coordonează activitatea prim-adjuncţilor inspectorilor- şefi/şefilor de stat major din unităţile subordonate IGSU;– îndrumă şi coordonează activitatea pe linia protecţiei informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE din IGSU şi unităţile subordonate, inclusiv pe linie de secretariat şi documente clasificate.
  4.3. Relaţii de control: – controlează şi evaluează activitatea şefilor structurilor funcţionale din subordinea sa nemijlocită şi a subalternilor acestora, precum şi a unităţilor subordonate inspectoratului general, în domeniul de competenţă, precum şi în alte domenii stabilite de inspectorul general;– controlează, în toate domeniile protecţiei informaţiilor clasificate, unităţile subordonate IGSU;– conduce comisiile de control de fond, organizate la nivelul IGSU, conform planificării aprobate de către inspectorul general.
  4.4. Relaţii de reprezentare: – asigură relaţiile IGSU cu instituţiile naţionale şi internaţionale, în baza mandatului încredinţat;– reprezintă inspectoratul general, în domeniul de competenţă, în raporturile cu instituţiile şi autorităţile publice centrale din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu celelalte ministere, instituţii publice şi private, organizaţii neguvernamentale, societăţi comerciale şi persoane juridice şi fizice.4.5 Relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private: – colaborează cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, ai instituţiilor publice şi organizaţiilor internaţionale, precum şi cu persoane juridice private, care au atribuţii în domeniul apărării vieţii, bunurilor şi al protecţiei mediului.
  5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:– asigură, prin structurile subordonate şi cele coordonate, managementul situaţiilor de urgenţă, exercitarea controlului de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile, pregătirea personalului operativ propriu şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă, desfăşurarea activităţilor de planificare şi mobilizare a resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege, precum şi la declararea stărilor de mobilizare şi război, şi informarea oportună a inspectorului general asupra măsurilor întreprinse;
  – avizează documentele necesare organizării, conducerii şi desfăşurării activităţii IGSU şi structurilor subordonate pe domeniul de competenţă;– asigură îndeplinirea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE, în toate componentele acesteia;– reprezintă IGSU în lipsa inspectorului general, cu excepţia situaţiilor când se dispune altfel;– înlocuieşte comandantul acţiunii, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în lipsa acestuia şi a inspectorului general sau când este desemnat pentru comanda acţiunii.
  B. Cerinţele postului 1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer2. Gradul militar minim necesar ocupantului postului: colonel3. Pregătirea necesară ocupantului postului:3.1. Pregătire de bază: – studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în una dintre specializările următoarelor domenii de licenţă: „Matematică“, „Fizică“, „Chimie“, „Inginerie chimică“, „Inginerie civilă“, „Ingineria instalaţiilor“, „Inginerie electrică“, „Inginerie mecanică“, „Inginerie energetică“, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale“, „Ingineria autovehiculelor“, „Ingineria sistemelor“, „Inginerie genistică“, „Inginerie industrială“, „Ştiinţe inginereşti aplicate“, „Ingineria materialelor“, „Ingineria mediului“, „Inginerie şi management“, „Drept“, „Ştiinţe administrative“, „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică“, „Management“.3.2. Pregătire de specialitate: – studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;– curs de perfecţionare/specializare în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă sau în domenii conexe.
  3.3. Alte cunoştinţe: - 3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: să deţină/să obţină autorizaţie/certificat de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanţă Deosebită, NATO SECRET şi SECRET UE, după încadrare.3.5. Limbi străine: -
  4. Experienţă:4.1. Vechime în muncă din care în Ministerul Afacerilor Interne (MAI): 15 ani/15 ani4.2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei/specialitatea structurii: 7 ani - ani4.3. Vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI: 4 ani
  4.4. Perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: -
  5. Aptitudini şi abilităţi necesare: aptitudini de conducere (de previziune/planificare, organizare, decizie, coordonare şi control); gândire analitică şi conceptuală; flexibilitate în gândire (capacitatea de a face faţă situaţiilor noi, de a se acomoda la acestea şi de a impune/prelua soluţiile cele mai potrivite/eficiente, indiferent de provenienţa acestora); capacităţi de comunicare (orală şi scrisă), mediere şi negociere; capacităţi de a lucra în echipă, de îndrumare şi consiliere; rezistenţă la stres (capacitatea de adaptare la situaţiile generate de stres şi gestionarea eficientă a acestora); stăpânire de sine (aptitudinea de a se comporta echilibrat, fără excese sau izbucniri emoţionale); abilităţi în utilizarea computerului personal şi a altor echipamente informatice.6. Aptitudini şi abilităţi necesare: spirit de iniţiativă, asumarea responsabilităţii, preocupare pentru dezvoltare profesională; probitate; respect faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei; obiectivitate; consecvenţă; spirit critic; exigenţă; fermitate; prestanţă (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe).7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere
  C. Condiţii specifice de muncă 1. Locul de muncă: Sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.2. Programul de lucru: de regulă 8 ore/zi în zilele lucrătoare, între orele 8,00-16,00.3. Deplasări curente:– verificări şi controale la unităţile subordonate - inopinat;– instruiri metodice, sesiuni, schimburi de experienţă, comunicări, simpozioane şi alte activităţi de pregătire şi instruire - conform planurilor/programelor stabilite;– aplicaţii şi exerciţii - conform planificărilor stabilite;– intervenţii pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă - conform deciziilor stabilite.
  4. Condiţii de muncă:– expunere la radiaţii electromagnetice.5. Riscuri implicate de post:– expus riscului de accidente de muncă, solicitărilor emoţionale intense, riscului de îmbolnăvire profesională (din cauza expunerii la radiaţii electromagnetice, ortostatism prelungit static, suprasolicitări neuropsihice crescute).6. Compensări:– compensări salariale potrivit legislaţiei în vigoare;– concediu de odihnă suplimentar potrivit legislaţiei în vigoare;
  – se încadrează permanent în condiţii speciale de muncă.
  D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului 1. Sarcini şi îndatoriri:1.1. Munca de fiecare zi:– coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activităţile operative de management al situaţiilor de urgenţă, de exercitare a controlului de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile, de pregătire a personalului operativ şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă, precum şi cele referitoare la organizarea şi desfăşurarea serviciului de permanenţă;– asigură menţinerea cooperării şi colaborării cu toate componentele Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă;– organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire şi cercetare ştiinţifică de specialitate, în vederea perfecţionării măsurilor de prevenire, pregătire şi răspuns specifice salvării vieţii oamenilor, protecţiei mediului şi bunurilor materiale;
  – dispune evaluarea şi monitorizarea riscurilor pe domenii de activitate, analizarea evenimentelor produse şi efectelor acestora asupra vieţii, bunurilor şi mediului, precum şi, în raport cu concluziile reieşite, luarea măsurilor necesare;– întocmeşte şi prezintă informări şi situaţii statistice referitoare la posibilităţile şi gradul de realizare a capacităţii de răspuns necesar pentru managementul tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă, în care IGSU are un rol principal sau secundar;– prezintă argumente operaţionale pentru fundamentarea proiectelor de dotare a unităţilor cu tehnică şi bunuri materiale necesare îndeplinirii misiunilor din competenţă;– avizează normele specifice de apărare împotriva incendiilor şi reglementările tehnice incidente emise de ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale;– organizează activităţile de emitere a avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, de autorizare şi control al persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul de reglementare, precum şi de acordare a brevetului de pompier specialist;– este responsabil cu informarea autorităţilor administraţiei publice centrale asupra activităţilor preventive desfăşurate la obiective aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora, asupra evenimentelor înregistrate şi măsurilor propuse pentru îmbunătăţirea activităţii;– colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale pe domeniile de competenţă comune, stabilite prin lege, şi acordă asistenţă tehnică de specialitate acestora pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă;
  – desemnează participanţi în cadrul comisiilor de atestare a verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici pentru cerinţa esenţială securitate la incendiu, a elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului în cazul obiectivelor care prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi în cadrul comitetelor tehnice de specialitate constituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate;– organizează, independent sau în comun cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă/alte autorităţi competente, controale de prevenire la operatori economici şi instituţii ale căror construcţii au categoria de importanţă deosebită sau excepţională, sunt de interes strategic ori au caracter de unicat;– participă la elaborarea actelor normative în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă şi asigură armonizarea acestora cu reglementările UE, ONU, NATO, precum şi ale altor organisme internaţionale;– coordonează activităţile specifice în vederea desemnării organismelor de evaluare a conformităţii şi de supraveghere a acestora, organizează controale în domeniul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii cu rol în securitatea la incendiu şi a mijloacelor tehnice de apărare a incendiilor, precum şi auditul de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încercări la foc în vederea autorizării/supravegherii;– propune inspectorului general, spre avizare, programele de pregătire transmise în acest sens de către furnizorii de formare profesională în ocupaţii din domeniul de reglementare al IGSU;– emite puncte de vedere pentru aprobări tehnice ale produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu;– participă, prin personalul din subordine, la organizarea şi desfăşurarea unor exerciţii în domeniul de competenţă şi la evaluarea efectelor dezastrelor;– iniţiază campanii naţionale de informare preventivă şi evaluează rezultatele acestora;– coordonează activităţile de planificare şi mobilizare a resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege, precum şi la declararea stărilor de mobilizare şi război;– coordonează activitatea de planificare a înzestrării IGSU şi structurilor subordonate;– asigură schimbul operativ de informaţii, în domeniile de competenţă, cu organizaţiile europene şi internaţionale şi organisme similare din statele cu care România are încheiate tratate sau protocoale de colaborare;– răspunde de elaborarea proiectelor documentelor strategice ale instituţiei;– coordonează activitatea de elaborare a cadrului organizatoric şi procedural necesar organizării, planificării şi desfăşurării exerciţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă/ conexe la nivel naţional, regional şi judeţean;
  – coordonează, la nivelul IGSU şi al structurilor subordonate, activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi monitorizează, prin personalul de specialitate din subordine, modul de aplicare a normelor în domeniu şi de respectare a prevederilor acestora;– asigură relaţionarea cu Direcţia generală de protecţie internă, instituţie abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;– informează inspectorul general şi Direcţia generală de protecţie internă despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;– este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, pe linie INFOSEC, conform normelor în vigoare;– asigură monitorizarea echipamentelor care intră/ies din zonele de securitate;– coordonează activitatea Subregistrului NATO/UE din cadrul IGSU;– monitorizează implementarea normelor interne de securitate a informaţiilor clasificate NATO şi UE, precum şi modul de respectare a acestora în cadrul instituţiei;
  – coordonează activitatea organului structural de cifru organizat la nivel IGSU;– semnează corespondenţa care urmează a fi prelucrată criptografic prin sisteme aparţinând cifrului de stat;– face propuneri pentru fundamentarea proiectului de buget cu sumele necesare bunei desfăşurări a activităţii din sfera de competenţă;– organizează transmiterea la timp, către structurile subordonate, a ordinelor inspectorului general şi controlează îndeplinirea lor;– este conducătorul locului de muncă pentru personalul subordonat nemijlocit.
  1.2. Săptămânal:– 
  participă la şedinţele de lucru organizate de către inspectorul general, prezentând date şi informaţii de interes necesare fundamentării deciziilor;
  – urmăreşte, pe domeniul de competenţă, îndeplinirea obiectivelor şi activităţilor planificate de inspectoratul general şi structurile subordonate;– consiliază conducerea IGSU în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE;– informează inspectorul general şi Direcţia generală de protecţie internă cu privire la vulnerabilităţile, riscurile şi încălcările reglementărilor de securitate şi propune măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora;– răspunde de implementarea normelor interne privind securitatea personalului pe linia NATO şi UE;– la ordinul inspectorului general, iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate pe linia NATO şi UE.
  1.3.
  Ocazional:– conduce activităţile de evaluare semestrială/anuală a activităţii desfăşurate de structurile subordonate nemijlocit şi prezintă propuneri pentru evaluarea anuală a activităţii IGSU;– organizează antrenamente de alertare cu personalul IGSU şi cu unităţile subordonate acestuia şi exploatează concluziile rezultate;– îndrumă activitatea de elaborare a documentelor planului de mobilizare a instituţiei;– coordonează activitatea de elaborare a proiectului normei de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare IGSU şi unităţilor subordonate, respectiv a tabelelor de înzestrare ale acestora; – propune, în domeniul de competenţă, măsuri de eficientizare, modernizare şi optimizare a structurilor organizatorice;– asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;– avizează norme interne privind protecţia informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE, cu aplicabilitate la nivelul IGSU şi al unităţilor subordonate;
  – coordonează activitatea de întocmire a programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute de IGSU, pe care îl supune avizării Direcţiei generale de protecţie internă, şi acţionează pentru aplicarea acestuia, după aprobare;– prezintă conducerii IGSU propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;– desemnează persoane din cadrul structurii de securitate pentru a efectua controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele sale;– asigură punerea la dispoziţia şefului CSTIC a listei cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţiile clasificate deţinute de personalul IGSU;– dispune executarea cercetărilor în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate sau a încălcării reglementărilor de securitate;– acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;– 
  organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate, pe clase şi niveluri de secretizare;
  – verifică modul de întocmire şi actualizare a listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de inspectoratul general, pe clase şi niveluri de secretizare, respectiv ţinerea la zi a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;– elaborează planul de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO şi UE la nivelul instituţiei;– pune la dispoziţia persoanei pentru care se solicită eliberarea certificatului de securitate formularul-tip corespunzător nivelului de acces solicitat, prin Structura de Securitate;– acordă asistenţă tehnică în vederea completării formularelor de verificare, cu respectarea termenului de transmitere a solicitării;– acordă sprijinul necesar instituţiilor cu atribuţii în efectuarea verificărilor asupra personalului ce urmează să aibă acces la informaţii clasificate NATO şi UE;– verifică actualizarea evidenţei tuturor persoanelor din cadrul instituţiei, care au acces la informaţii clasificate NATO şi UE, şi ia măsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;
  – reanalizează periodic şi actualizează normele interne de implementare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO şi UE;– coordonează şi urmăreşte punerea în aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO şi UE în cadrul IGSU;– inspectează activitatea CSNR din instituţie privind modalităţile de gestionare a documentelor clasificate NATO şi UE;– transmite către Direcţia generală de protecţie internă solicitarea şi documentaţia necesare înfiinţării în cadrul instituţiei sale a unei CSNR;– stabileşte măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;– verifică condiţiile de securitate ale spaţiilor, birourilor, încăperilor, containerelor, în care sunt manipulate sau păstrate informaţii clasificate NATO şi UE;– adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecţie fizică corespunzător în toate încăperile în care se desfăşoară activităţi în cadrul cărora sunt vehiculate informaţii clasificate NATO şi UE;– pregăteşte şi execută programele de inspecţie a măsurilor de securitate fizică în cadrul CSNR, din competenţă, şi îl informează pe şeful instituţiei cu privire la vulnerabilităţile existente;– realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică;– stabileşte planul de cooperare cu alte structuri cu responsabilităţi în asigurarea protecţiei fizice;– avizează planul specific de pregătire pe linia protecţiei informaţiilor clasificate NATO/UE şi îl prelucrează cu personalul autorizat la informaţii clasificate NATO/UE;– verifică întocmirea fişelor de pregătire individuală pentru personalul autorizat NATO şi UE;– instruieşte înainte de începerea unei activităţi personalul care deţine certificate de securitate NATO/UE;– 
  periodic, informează Registrul Intern al MAI asupra formelor de pregătire desfăşurate şi personalul participant;
  – întocmeşte şi actualizează lista cu personalul din cadrul IGSU care necesită acces la informaţii clasificate NATO şi UE;– pune în aplicare instrucţiunile privind protecţia informaţiilor clasificate NATO din domeniul industrial în România;– execută serviciul de continuitate la conducerea IGSU în afara orelor de program, după caz.
  1.4. Temporar: – îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea inspectoratului general, în condiţiile legii.
  2. Responsabilităţi:2.1. De planificare – organizează activităţile curente şi de perspectivă, din domeniul de competenţă;– avizează planul anual, respectiv graficul lunar cu principalele activităţi ale inspectoratului general;– aprobă documentele de planificare a muncii pentru structurile subordonate nemijlocit, precum şi documentele de analiză a modului de îndeplinire a sarcinilor de către acestea;– organizează pregătirea continuă a personalului din subordine.2.2. De raportare– prezintă inspectorului general, ori de câte ori este nevoie, rapoarte şi informări pe domeniile din responsabilitate.
  2.3. De lucru cu publicul – asigură consultaţii pe probleme de specialitate din domeniul organizării şi desfăşurării intervenţiilor în situaţii de urgenţă; – acordă săptămânal audienţe.2.4. De luare a deciziei – hotărăşte asupra activităţilor curente ale subordonaţilor, pe domenii de activitate.2.5. Accesul la informaţii: – 
  acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanţă Deosebită, NATO SECRET şi SECRET UE.
  2.6. De prevenire a faptelor de corupţie:– asigură participarea personalului din subordine la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de Direcţia Generală Anticorupţie;– sprijină personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie în organizarea şi implementarea campaniilor şi acţiunilor de prevenire a corupţiei;– asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul MAI, a Strategiei naţionale anticorupţie;– asigură managementul riscurilor la corupţie şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie;– solicită sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupţie din domeniul de competenţă;
  – sprijină personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie în realizarea vizitelor de evaluare privind reacţia instituţională la incidentele de integritate;– furnizează Direcţiei Generale Anticorupţie documente referitoare la organizarea şi funcţionarea structurii, precum şi alte date necesare pentru pregătirea activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie;– asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relaţiilor cu publicul/primirii în audienţă, săli de aşteptare, suprafaţa exterioară a clădirilor etc.), precum şi pe prima pagină a site-urilor proprii de internet şi intranet a mesajelor sau materialelor anticorupţie puse la dispoziţie de către Direcţia Generală Anticorupţie.
  E. Standarde de performanţă asociate postului1. Indicatori cantitativi: – asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor din sfera de competenţă.
  2. Indicatori calitativi: – eficacitatea^1 pregătirii şi desfăşurării acţiunilor/misiunilor;^1 Eficacitate (calitate) = reprezintă raportul dintre rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate.– calitatea documentelor operative şi de suport; – eficacitatea activităţii de management operaţional; – calitatea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă; – performanţa^2 activităţilor de pregătire a populaţiei;^2 Performanţă = Eficienţă (reprezintă raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele angajate pentru obţinerea acestora) + Eficacitate + aşteptările beneficiarilor.
  – eficacitatea capacităţii operaţionale (capacitate de acţiune, disciplină, stare morală); – eficacitatea cooperării şi colaborării cu alte instituţii; – eficacitatea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate.
  3. Costuri: – cele determinate de îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, cu încadrarea în bugetul alocat.4. Timp: – termenele stabilite de actele normative în vigoare, precum şi în funcţie de ordinele/dispoziţiile primite.5. Utilizarea resurselor: – computer personal, echipamente, resurse materiale şi financiare, potrivit normativelor stabilite, conform principiilor eficienţei şi economicităţii; personalul inspectoratului general şi al unităţilor subordonate, conform normelor de sănătate şi securitate în muncă.6. Mod de realizare: – controlul permanent al subordonaţilor asupra îndeplinirii sarcinilor;– întocmirea lucrărilor individual sau în colective de lucru, în raport cu cerinţele identificate/stabilite;– coordonarea activităţilor desfăşurate de subordonaţi, în conformitate cu reglementările în domeniu.
  Secretar de statNumele şi prenumele ……………Semnătura ……………..Data ……………….Inspector general al IGSUNumele şi prenumele ….......……….Semnătura ………..Data …………AvizatDirecţia generală de protecţie internăDirector generalNumele şi prenumele …………Semnătura …………….Data …………Titularul postuluiPrim-adjunct al Inspectoratului GeneralŞeful structurii de securitate
  Numele şi prenumele …………Semnătura …………..Data …………
  Anexa nr. 4FIŞA POSTULUIA. Identificarea postului1. Compartimentul: Comanda Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă2. Denumirea şi codul postului: adjunct al inspectorului general3. Poziţia postului în statul de organizare: 34.
  Relaţii cu alte posturi:4.1. Relaţii ierarhice:– se subordonează nemijlocit inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU);– are în subordine nemijlocită Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei, Direcţia logistică, Direcţia proiecte cu finanţare externă şi Serviciul achiziţii publice.4.2. Relaţii funcţionale: – coordonează activitatea structurilor cu responsabilităţi în domeniile comunicaţii şi tehnologia informaţiei, logistică, achiziţii publice şi implementare proiecte cu finanţare din fonduri externe şi asigură îndrumarea subordonaţilor pentru executarea de calitate a ordinelor inspectorului general al IGSU;– coordonează activitatea adjuncţilor inspectorilor şefi (similari) din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă (unităţilor subordonate IGSU). 4.3. Relaţii de control: – 
  controlează activitatea şefilor de direcţie/serviciu subordonaţi, precum şi a subalternilor acestora, respectiv a adjuncţilor inspectorilor şefi (similari) din cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste (unităţilor subordonate IGSU), în domeniul de competenţă şi în alte domenii stabilite de inspectorul general;
  – conduce comisiile de control de fond, organizate la nivelul IGSU, conform planificării aprobate de către inspectorul general.
  4.4. Relaţii de reprezentare: – asigură relaţiile IGSU cu instituţiile naţionale şi internaţionale, în baza mandatului încredinţat de inspectorul general;– reprezintă inspectoratul general, în domeniul de competenţă, în raporturile cu instituţiile şi autorităţile publice centrale de specialitate din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu celelalte ministere, instituţii publice şi private, organizaţii neguvernamentale, societăţi comerciale şi persoane juridice şi fizice.4.5. Relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private: – colaborează, în domeniul de competenţă, cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, ai instituţiilor publice şi organizaţiilor internaţionale, precum şi cu persoane juridice private.
  5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:– asigură, prin structurile subordonate şi cele coordonate, activitatea de asigurare tehnico-materială cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare îndeplinirii misiunilor ce revin IGSU şi unităţilor din subordine, precum şi cea pe linia implementării şi monitorizării proiectelor cu finanţare din fonduri externe;– avizează documentele necesare organizării, conducerii şi desfăşurării activităţii IGSU şi structurilor subordonate pe domeniul de competenţă;– coordonează, îndrumă, controlează şi evaluează activităţile specifice pe linie de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, logistică, implementare proiecte finanţate din fonduri externe şi achiziţii publice.
  B. Cerinţele postului1.
  Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer
  2. Gradul militar minim necesar ocupantului postului: colonel3. Pregătirea necesară ocupantului postului:3.1. Pregătire de bază: – studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în una dintre specializările următoarelor domenii de licenţă: „Matematică“, „Informatică“, „Fizică“, „Chimie“, „Inginerie chimică“, „Inginerie civilă“, „Ingineria instalaţiilor“, „Inginerie electrică“, „Inginerie mecanică“, „Inginerie energetică“, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale“, „Ingineria autovehiculelor“, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei“, „Ingineria sistemelor“, „Inginerie genistică“, „Inginerie industrială“, „Ingineria transporturilor“, „Inginerie şi management“, „Inginerie de armament, rachete şi muniţii“, „Drept“, „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică“, „Cibernetică, statistică şi informatică economică“, „Contabilitate“, „Economie“, „Finanţe“, „Management“.3.2. Pregătire de specialitate: – studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;– curs de perfecţionare/specializare în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, logistică, financiar, conducere sau stat major.
  3.3. Alte cunoştinţe: - 3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: – să deţină/să obţină autorizaţie/certificat de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanţă Deosebită, NATO SECRET şi SECRET UE, după încadrare.3.5. Limbi străine: -
  4. Experienţă:4.1. Vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne (MAI): 15 ani/15 ani4.2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei/specialitatea structurii: 7 ani/- ani4.3. Vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI: 4 ani4.4. Perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: -5. Aptitudini şi abilităţi necesare: aptitudini de conducere (de previziune/planificare, organizare, decizie, coordonare şi control); gândire analitică şi conceptuală; flexibilitate în gândire (capacitatea de a face faţă situaţiilor noi, de a se acomoda la acestea şi de a impune/prelua soluţiile cele mai potrivite/eficiente, indiferent de provenienţa acestora); capacităţi de comunicare (orală şi scrisă), mediere şi negociere; capacităţi de a lucra în echipă, de îndrumare şi consiliere; rezistenţă la stres (capacitatea de adaptare la situaţiile generate de stres şi gestionarea eficientă a acestora); stăpânire de sine (aptitudinea de a se comporta echilibrat, fără excese sau izbucniri emoţionale); abilităţi în utilizarea computerului personal şi a altor echipamente informatice).6. Aptitudini şi abilităţi necesare: spirit de iniţiativă, asumarea responsabilităţii, preocupare pentru dezvoltare profesională; probitate; respect faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei; obiectivitate; consecvenţă; spirit critic; exigenţă; fermitate; prestanţă (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe).7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical8.
  Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere
  C. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: Sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă2. Programul de lucru: de regulă, 8 ore/zi în zilele lucrătoare, între orele 8,00-16,003. Deplasări curente:– verificări şi controale la unităţile subordonate - inopinat;– instruiri metodice, sesiuni, schimburi de experienţă, comunicări, simpozioane şi alte activităţi de pregătire şi instruire - conform planurilor/programelor stabilite;– aplicaţii şi exerciţii - conform planificărilor stabilite;
  – intervenţii pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă - conform deciziilor stabilite.
  4. Condiţii de muncă:– expunere la radiaţii electromagnetice5. Riscuri implicate de post:– expus riscului de accidente de muncă, solicitărilor emoţionale intense, riscului de îmbolnăvire profesională (din cauza expunerii la radiaţii electromagnetice, ortostatism prelungit static, suprasolicitări neuropsihice crescute).6. Compensări:– 
  compensări salariale potrivit legislaţiei în vigoare;
  – concediu de odihnă suplimentar potrivit legislaţiei în vigoare;– se încadrează permanent în condiţii speciale de muncă.
  D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului1. Sarcini şi îndatoriri:1.1. Munca de fiecare zi:– coordonează, conduce, execută, îndrumă şi controlează activităţile, măsurile şi acţiunile privind asigurarea cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate IGSU şi structurilor subordonate;– asigură elaborarea proiectelor de acte normative pentru aplicarea unitară a strategiilor, politicilor şi a procedurilor în domeniul de competenţă, precum şi formularea punctelor de vedere la cele elaborate de structurile MAI;
  – elaborează sinteze cu privire la înzestrarea IGSU şi a unităţilor subordonate, analizează situaţia gradului de asigurare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale şi face propuneri pentru completarea deficitelor;– efectuează analize privind introducerea în dotare a unor categorii de produse noi, cât şi pentru scoaterea din înzestrarea unităţilor a tipurilor de mijloace tehnice şi materialelor uzate moral şi fizic;– asigură monitorizarea comportării în exploatare a mijloacelor tehnice nou-intrate în dotarea unităţilor IGSU;– asigură elaborarea concepţiei de organizare şi funcţionare a reţelelor de comunicaţii;– urmăreşte, verifică şi are în responsabilitate activitatea şi documentele pe linie de cifru şi codificare a mesajelor transmise şi recepţionate prin sistemul de comunicaţii, la nivelul inspectoratului general şi al unităţilor subordonate;– asigură supravegherea şi funcţionarea permanentă şi de calitate a sistemului informatic organizat la nivelul IGSU şi al unităţilor subordonate;– 
  răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, pentru lucrările realizate la obiective de investiţii noi şi intervenţii la construcţiile existente aflate în administrare;
  – coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare desfăşurată în scopul realizării de produse şi mijloace de tehnică nouă sau modernizate, specifice înzestrării inspectoratului; – răspunde de elaborarea reglementărilor tehnice ale mijloacelor tehnice de intervenţie în situaţii de urgenţă în vederea introducerii acestora pe piaţă, de executarea, la timp şi de calitate, a lucrărilor vizând atât concepţia, cercetarea-dezvoltarea, realizarea şi omologarea, fabricarea, standardizarea şi perfecţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă, realizate în ţară, cât şi acceptarea celor oferite de agenţi economici indigeni şi/sau importatori;– asigură elaborarea normelor tehnice privind exploatarea, întreţinerea, repararea autospecialelor, aparaturii, mijloacelor şi echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;– răspunde de înregistrarea/înmatricularea şi radierea din evidenţă a mijloacelor auto-moto şi navale din dotare;– asigură condiţiile pentru determinarea şi supunerea spre aprobare a normelor de consum pentru autospecialele de intervenţie;– verifică şi avizează documente cu propuneri pentru scoaterea din funcţiune, valorificare, disponibilizare sau casare a tehnicii/bunurilor materiale;
  – asigură redistribuirea între unităţile subordonate IGSU a mijloacelor tehnice şi bunurilor materiale disponibilizate de către acestea, precum şi a celor ce se aprovizionează la nivel teritorial;– asigură întocmirea specificaţiilor tehnice pentru bunurile materiale din competenţă pe care le supune aprobării inspectorului general;– organizează şi nominalizează participanţi în cadrul comisiilor de recepţie a mijloacelor tehnice şi bunurilor materiale contractate;– coordonează activităţile specifice desfăşurate pentru inventarierea bunurilor materiale şi valorifică rezultatele acesteia;– coordonează şi controlează activitatea privind donaţiile, sponsorizările şi primirea bunurilor prin contract de comodat desfăşurată în unităţile subordonate IGSU;– asigură elaborarea concepţiei privind echiparea şi hrănirea efectivelor;– asigură organizarea în mod unitar a evidenţei de cadastru pentru toate imobilele aflate în proprietatea statului şi administrarea MAI prin IGSU;
  – asigură, în baza solicitărilor unităţilor subordonate IGSU, întocmirea situaţiei centralizatoare cu necesarul de locuinţe în vederea fundamentării programului de investiţii de locuinţe;– verifică activitatea de întreţinere, reparare şi urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor aferente din administrare;– dispune analizarea cererilor de restituire pe cale administrativă sau judecătorească a unor imobile aflate în patrimoniul MAI, prezintă propuneri de soluţionare a acestora şi asigură punerea la dispoziţie a datelor tehnice necesare susţinerii în instanţă a drepturilor şi intereselor legitime ale MAI;– verifică respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului în unităţile IGSU şi îndrumă metodologic personalul cu atribuţii în domeniul vizat;– organizează şi asigură derularea activităţii Comisiei de protecţie a mediului şi ecologie constituită la nivelul IGSU;– asigură programarea, evaluarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare externă pentru care IGSU are calitatea de aplicant, partener sau beneficiar;– răspunde de elaborarea proiectului programului logistic al IGSU, a proiectelor de programe anuale sau multianuale sau strategii de dotare cu bunuri materiale pentru unităţile IGSU;– asigură elaborarea programului anual al achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, pentru acţiunile ce se planifică şi organizează la nivel teritorial;– asigură managementul activităţii de achiziţii publice pentru produse, lucrări şi servicii prevăzute în programele anuale aprobate, precum şi monitorizarea procesului de execuţie bugetară la titlurile repartizate în competenţă, prin analiza soldurilor financiare, pe titluri, articole şi alineate bugetare la nivelul tuturor ordonatorilor de credite;– desemnează participanţi în comisiile de cercetare administrativă pentru pagube produse patrimoniului IGSU;– face propuneri pentru fundamentarea proiectului de buget cu sumele necesare bunei desfăşurări a activităţii din sfera de competenţă;– participă la activităţile cu caracter internaţional desfăşurate în ţară sau în străinătate ce vizează domeniul din competenţă;– este conducătorul locului de muncă pentru personalul subordonat nemijlocit.
  1.2. Săptămânal:– participă la şedinţele de lucru organizate de către inspectorul general, prezentând date şi informaţii de interes necesare fundamentării deciziilor;– urmăreşte, pe domeniul de competenţă, îndeplinirea obiectivelor şi activităţilor planificate de inspectoratul general şi structurile subordonate.1.3. Ocazional:– conduce activităţile de evaluare semestrială/anuală a activităţii desfăşurate de structurile subordonate nemijlocit şi prezintă propuneri pentru evaluarea anuală a activităţii IGSU;– propune, în domeniul de competenţă, măsuri de eficientizare, modernizare şi optimizare a componentelor organizatorice din IGSU şi din unităţile subordonate cu responsabilităţi în domeniile: comunicaţii şi tehnologia informaţiei, logistică, implementare proiecte cu finanţare din fonduri externe şi achiziţii publice;– asigură, pe domeniul de competenţă, examinarea şi soluţionarea petiţiilor şi a solicitărilor transmise de persoane fizice/juridice;
  – face propuneri de recompensare sau de sancţionare disciplinară a personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;– execută serviciul la continuitate la conducerea IGSU în afara orelor de program.
  1.4. Temporar:– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea inspectoratului general, în condiţiile legii.
  2. Responsabilităţi:2.1. De planificare– 
  organizează activităţile curente şi de perspectivă, din domeniul de competenţă;
  – avizează planul anual, respectiv graficul lunar cu principalele activităţi ale inspectoratului general;– aprobă documentele de planificare a muncii pentru structurile subordonate nemijlocit, precum şi documentele de analiză a modului de îndeplinire a sarcinilor de către acestea;– organizează pregătirea continuă a personalului din subordine.
  2.2. De raportare:– prezintă inspectorului general, ori de câte ori este nevoie, rapoarte şi informări pe domeniul de responsabilitate.2.3.
  De lucru cu publicul:– asigură consultaţii pe probleme de specialitate din domeniile aflate în responsabilitate;– acordă săptămânal audienţe.
  2.4. De luare a deciziei:– hotărăşte asupra activităţilor curente ale subordonaţilor, pe domenii de activitate.2.5. Accesul la informaţii: – acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanţă Deosebită, NATO SECRET şi SECRET UE.
  2.6. De prevenire a faptelor de corupţie:– asigură participarea personalului din subordine la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de Direcţia Generală Anticorupţie;– sprijină personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie în organizarea şi implementarea campaniilor şi acţiunilor de prevenire a corupţiei;– asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul MAI, a Strategiei naţionale anticorupţie;– asigură managementul riscurilor la corupţie şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie;– solicită sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupţie din domeniul de competenţă;– sprijină personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie în realizarea vizitelor de evaluare privind reacţia instituţională la incidentele de integritate;– 
  furnizează Direcţiei Generale Anticorupţie documente referitoare la organizarea şi funcţionarea structurii, precum şi alte date necesare pentru pregătirea activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie;
  – asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relaţiilor cu publicul/primirii în audienţă, săli de aşteptare, suprafaţa exterioară a clădirilor etc.), precum şi pe prima pagină a site-urilor proprii de internet şi intranet a mesajelor sau materialelor anticorupţie puse la dispoziţie de către Direcţia Generală Anticorupţie.
  E. Standarde de performanţă asociate postului1. Indicatori cantitativi: – asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor din sfera de competenţă.2. Indicatori calitativi: – 
  eficacitatea^1 activităţilor de logistică; ^1 Eficacitate (calitate) = reprezintă raportul dintre rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate.
  – calitatea activităţilor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei;– eficacitatea activităţii de management al proiectelor; – calitatea activităţii de achiziţii; – performanţa^2 activităţii de suport la nivelul unităţilor teritoriale;^2 Performanţă = Eficienţă (reprezintă raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele angajate pentru obţinerea acestora) + Eficacitate + aşteptările beneficiarilor.– eficacitatea cooperării cu direcţia financiară şi serviciul juridic; – eficacitatea documentelor operative şi de suport; – promovarea unor proiecte noi de dotare şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului.
  3. Costuri: – cele determinate de îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, cu încadrarea în bugetul alocat.4. Timp:– termenele stabilite de actele normative în vigoare, precum şi în funcţie de ordinele/dispoziţiile primite.5.
  Utilizarea resurselor:– computer personal, echipamente, resurse materiale şi financiare, potrivit normativelor stabilite, conform principiilor eficienţei şi economicităţii; personalul inspectoratului general şi al unităţilor subordonate, conform normelor de sănătate şi securitate în muncă.
  6. Modul de realizare:– controlul permanent al subordonaţilor asupra îndeplinirii sarcinilor;– întocmirea lucrărilor individual sau în colective de lucru, în raport cu cerinţele identificate/stabilite;– coordonarea activităţilor desfăşurate de subordonaţi, în conformitate cu reglementările în domeniu.
  Secretar de stat
  Numele şi prenumele ………….Semnătura …………….Data ……….Inspector general al IGSUNumele şi prenumele ………Semnătura ………Data …………….Titularul postuluiAdjunct al Inspectoratului GeneralNumele şi prenumele …………..Semnătura ……………..Data …………………..
  -----