Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.905 din 19 decembrie 2018privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A. aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea Actului adiţional nr. 4 pentru anul 2018, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2018 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2018
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 27-12-2018

  Având în vedere:– Referatul Direcţiei transport feroviar - Ministerul Transporturilor nr. 47.758/Ad.4/AP din data de 6.12.2018; – Hotărârea Consiliului de administraţie al Metrorex - S.A. nr. 4 din data de 5.12.2018,
  ţinând cont de prevederile:– art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;– art. 47 alin. (8), precum şi art. 48 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul cărora ordonatorul principal de credite a aprobat suplimentarea cu suma de 133.632,00 mii lei, cu referire la creditele bugetare, a prevederilor anuale şi a celor aferente trimestrului al IV-lea a.c., la titlul IV „Subvenţii“, art. 40.05 „Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul“, subcapitolul 84.01.04 „Transport feroviar“, paragraful 84.01.04.02 „Transport cu metroul“;– cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul ISe aprobă actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX“- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 şi 340 bis din 4 mai 2016, cu modificările ulterioare, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2018 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2018, prin încheierea Actului adiţional nr. 4 pentru anul 2018 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, care se încheie în două exemplare originale.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 1.905.ANEXĂ Deschideți ACT ADITIONAL nr. 4pentru anul 2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX“- S.A., aprobat prinOrdinul ministrului transporturilor nr. 350/2016