Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 19 decembrie 2018privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 27-12-2018


  Aprobate prin Ordinul nr. 1.516 din 19 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1104 din 27 decembrie 2018.
  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice stabilesc tipul beneficiarilor, condiţiile de eligibilitate, modelul cererii de plată, documentele care însoţesc cererea în vederea acordării sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin.(2) Solicitanţii sprijinului financiar sunt producătorii vitivinicoli, definiţi conform art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/273 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie, registrul plantaţiilor viticole, documentele însoţitoare şi certificarea, registrul de intrări şi de ieşiri, declaraţiile obligatorii, notificările şi publicarea informaţiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele şi sancţiunile relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 şi (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei, care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin.(3) Beneficiarii sprijinului financiar sunt solicitanţii prevăzuţi la alin. (2) ale căror cereri de plată au fost aprobate.Articolul 2În vederea aprobării sprijinului financiar, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:a) să exploateze o suprafaţă cultivată cu soiuri de viţă-de-vie ce produc struguri pentru vin, de minimum 0,1 ha;b) să fie înscrisă în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., suprafaţa de viţă-de-vie cu soiuri ce produc struguri pentru vin, pentru care s-a încheiat poliţa de asigurare a recoltei,
  c) să încheie cu un asigurător o poliţă de asigurare a recoltei în care să fie menţionate, cel puţin, cantitatea de struguri pentru vin asigurată, suprafaţa aferentă, localizarea acesteia, denumirea producătorului viticol care exploatează parcela viticolă şi valoarea primei de asigurare.
  Articolul 3Valoarea sprijinului financiar reprezintă:a) 80% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva pierderilor rezultate din fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale. Prin fenomen climatic cu efecte adverse care poate fi asimilat unui dezastru natural se înţelege fenomene meteorologice precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug peste 30% din producţia medie anuală a unui producător viticol în cei 3 ani precedenţi sau o medie pe 3 ani bazată pe cei 5 ani precedenţi, cu excepţia celei mai mari şi a celei mai mici dintre valori. Constatarea daunelor se face de către asigurător în prezenţa producătorului vitivinicol afectat;b) 50% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:(i) pierderilor menţionate la lit. a) şi împotriva altor pierderi cauzate de alte fenomene climatice;(ii) pierderilor cauzate de animale, boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători.
  Articolul 4Nu se acordă sprijin financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru:a) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole cu struguri de masă;b) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole cu hibrizi producători direcţi: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton şi Herbemont;c) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole care fac obiectul proiectelor de cercetare şi măsurilor destinate să susţină astfel de proiecte.
  Articolul 5(1) Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul măsurii de asigurare a recoltei, producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice/juridice, trebuie să depună, până la data de 15 decembrie a fiecărui exerciţiu financiar din perioada de programare 2019-2023, la centrele judeţene şi al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., o cerere de plată, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de următoarele documente:a) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;b) copia poliţei de asigurare cu dovada plăţii;c) document de identitate bancară.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de către reprezentantul A.P.I.A. prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul“, după care originalele se restituie solicitantului.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pentru exerciţiul financiar 2019, cererea de plată se depune până la data de 15 ianuarie 2019.
  (4) Prin exerciţiu financiar în sensul prezentelor norme metodologice se înţelege perioada care începe la data de 16 octombrie a anului „n-1“ şi se încheie la data de 15 octombrie a anului „n“.
  Articolul 6În situaţia în care un producător viticol asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin, ale căror suprafeţe sunt situate în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, acesta formulează şi depune cerere de plată la centrele judeţene ale A.P.I.A. în a căror rază de competenţă administrativă este situată plantaţia viticolă pentru care se solicită sprijin.Articolul 7(1) După verificarea şi aprobarea cererilor, A.P.I.A. întocmeşte o situaţie centralizatoare a sumelor de plată, care va fi înaintată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plată.(2) Plata sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei se efectuează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  ANEXĂla normele metodologiceCERERE DE PLATĂprivind sprijinul financiar pentru măsura de asigurare a recoltei de struguri pentru vin
  Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Operator date cu caracter personal: 9596 Centrul judeţean ........................Nr. de înregistrare şi data
  Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID)*)
  CERERE DE PLATĂprivind sprijinul financiar pentru măsura de asigurare a recoltei de struguri pentru vin
  DATE DE IDENTIFICARE BENEFICIARPERSOANE JURIDICE/PFA/ÎI/ÎF
  01. Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎI/IF*)
  02. Cod unic de înregistrare (CUI)/Cod de identificare fiscală (CIF)*)
  03. Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal*)04. Prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal*)
  05. CNP titular/administrator/reprezentant legal*)
  Cod ţară şi nr. act identitate (pentru altă cetăţenie)
  PERSOANE FIZICE
  06. Numele*)07. Prenumele*)
  08. CNP*)
  Cod ţară şi nr. act identitate (pentru altă cetăţenie)
  SEDIUL SOCIAL AL PJ/PFA/ÎI/ÎF/ADRESA DOMICILIULUI PF
  09. Judeţul/Sectorul*)10. Localitatea*)
  11. Satul/Strada12. Nr.13. Cod poştal14. Bl.15. Ap.
  16. Telefon*)17. Fax18. E-mail
  COORDONATE BANCARE ALE BENEFICIARULUI*):
  19. Banca*)20. Sucursala/Agenţia*)
  21. IBAN*)
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  22. Numele23. Prenumele
  24. CNP
  25. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale
  *) Câmpuri obligatoriu a fi completate.Solicit să beneficiez de ajutorul pentru asigurarea recoltelor de struguri pentru vin, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare.Valoarea totală a ajutorului .......................... lei,
  reprezentând80% [ ]50% [ ]din valoarea totală a primei de asigurare conform chitanţei nr...../................Valoarea totală a despăgubirilor încasate în legătură cu riscul asigurat ...................... leiAlte despăgubiri încasate pentru riscul asigurat în cadrul altor scheme de sprijin conform legislaţiei Uniunii Europene sau naţionale .................. leiTabel cu suprafeţe viticole asigurate
  Nr. crt.Codul numeric al parcelei viticole (CNPV)Suprafaţa parcelei - ha -Soiul viţei-de-vie
  1234
  TOTAL:
  Anexez în sprijinul prezentei cereri documentele justificative necesare:a) copie a actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;b) copia poliţei de asigurare cu dovada plăţii;c) document de identitate bancară.AngajamentSubsemnatul, ....................., mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi, în cazul în care declaraţia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a A.P.I.A. suma care a fost virată de aceasta cu titlu de ajutor, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Uniunii Europene şi naţionale privind asigurarea recoltelor de struguri pentru vin şi recunosc că orice încălcare a dispoziţiilor care sunt precizate de A.P.I.A. antrenează respingerea ajutorului sau înapoierea sumelor incorect încasate.Certific faptul că nu a mai fost încheiată nicio altă poliţă de asigurare pentru suprafaţa menţionată în prezenta cerere.Data ...../...../.................SemnăturaLS
  -----