Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 21 decembrie 2018pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 27-12-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IHotărârea Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 8 august 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, litera d) se abrogă.
  2. La articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) dezvoltarea turistică echilibrată şi integrată a zonei turistice din Delta Dunării şi a litoralului Mării Negre;3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3În scopul îndeplinirii activităţilor majore prevăzute la art. 2 lit. a) se are în vedere finanţarea următoarelor investiţii pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere: parc balnear, traseu de cură, centru balnear, bază kinetoterapie, instalaţie de punere în valoare a mofetelor, aquaparc/parc acvatic, baie tradiţională, amenajare plajă, amenajare în scop turistic a lacurilor naturale cu proprietăţi terapeutice, creare/reabilitare facilităţi de utilizare a izvoarelor minerale.4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4
  În scopul îndeplinirii activităţilor majore prevăzute la art. 2 lit. b) se are în vedere finanţarea următoarelor investiţii pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere: pârtii de schi, instalaţie de transport pe cablu, instalaţie de iluminat nocturn, instalaţie de zăpadă artificială, utilaj de bătut zăpada, clădire administrativă, parcare şi utilităţi aferente proiectului, pârtie/pistă săniuş, infrastructură pentru alte activităţi recreaţionale, bandă transport, trambulină, patinoar, parcuri tematice de iarnă.
  5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5În scopul îndeplinirii activităţilor majore prevăzute la art. 2 lit. c) se are în vedere finanţarea următoarelor investiţii pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere: parcuri tematice, aquaparc, instalaţie sanie/tobogan/carusel pentru petrecerea timpului liber alternativă de vară, infrastructură pentru alte activităţi recreaţionale, bandă transport, centru/zonă de agrement, patinoar, zonă de picnic/campare, camping, sat de vacanţă, port de agrement/marină turistică/miniport turistic, amenajare în scop turistic a lacurilor pentru agrement.6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6În scopul îndeplinirii activităţilor majore prevăzute la art. 2 lit. d) se are în vedere finanţarea următoarelor investiţii pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere: post de prim ajutor/foişor salvamar, Delfinariu, port de agrement/marină turistică/miniport turistic, cheu de acostare/ponton acostare, zonă de campare şi pentru pescuit în Delta Dunării şi litoralul Mării Negre, infrastructură uşoară de vizitare şi observare în zonele protejate.
  7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7În scopul îndeplinirii activităţilor majore prevăzute la art. 2 lit. e) se are în vedere finanţarea de investiţii pentru: construire/reabilitare/modernizare/extindere: port de agrement/ marină turistică/miniport turistic, centru/zonă de agreement şi amenajare în scop turistic a lacurilor/plajelor de agrement.8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8În scopul îndeplinirii activităţilor majore prevăzute la art. 2 lit. f) se are în vedere finanţarea următoarelor investiţii pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere: refugiu montan/centru/bază/punct salvamont şi infrastructură de acces.
  9. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11(1) Sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor în turism se alocă, în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinaţie, prin transferuri de la bugetul Ministerului Turismului, către bugetele locale, pentru susţinerea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, în completarea surselor proprii ale acestora, şi se defalcă prin ordin al ministrului turismului.(2) Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita decontarea sumelor cheltuite pentru întocmirea proiectului tehnic de execuţie la data încheierii procesului-verbal de recepţie parţială a lucrărilor sau la data realizării recepţiei la terminarea lucrării, după caz, dar nu mai mult de 3% din valoarea fondurilor alocate în contractul de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 13.10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 12(1)
  Transferul de fonduri de la bugetul Ministerului Turismului, titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, cod 51.02.21 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism“, către unităţile administrativ-teritoriale ale căror proiecte sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. B care au fost selectate pe baza criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexa nr. 2 se face conform prevederilor din contractele de finanţare.
  (2) Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia respectării tuturor prevederilor legale în vigoare la utilizarea sumelor primite pentru realizarea proiectelor de investiţii şi au obligaţia înregistrării separate în contabilitatea proprie a operaţiunilor legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de la Ministerul Turismului. Unităţile administrativ-teritoriale sunt responsabile de atribuirea şi derularea contractelor de achiziţii publice încheiate între acestea şi executanţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Ministerul Turismului monitorizează anual derularea contractelor de finanţare prin structurile sale de specialitate sau în colaborare cu alte instituţii publice pe baza unor protocoale în condiţiile legii sau cu persoane juridice de drept privat, pe baza unor contracte/acorduri încheiate în condiţiile legii.(4) Transferul de fonduri de la bugetul Ministerului Turismului, titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, cod 51.02.21 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism“, către unităţile administrativ-teritoriale ale căror proiecte sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A se face conform prevederilor din contractele de finanţare, precum şi cu obligativitatea prezentării următoarelor documente:a) autorizaţia de construire valabilă;b) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii;c) contractele de achiziţii publice care au fost încheiate, în vigoare, inclusiv actele adiţionale încheiate, după caz;d) garanţia de bună execuţie a contractului aflată în termenul de valabilitate.
  11. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 13Nivelul fondurilor alocate în contractele de finanţare este următorul:a) pentru investiţiile de importanţă naţională contribuţia Ministerului Turismului este de 100% din capitolul IV «Cheltuieli pentru investiţia de bază»;b) pentru investiţiile realizate în staţiunile turistice de interes naţional sau staţiunile balneare şi balneoclimatice, atestate în condiţiile legii, contribuţia Ministerului Turismului este de 90% din capitolul IV «Cheltuieli pentru investiţia de bază»; c) pentru investiţiile realizate în staţiunile turistice de interes local, atestate în condiţiile legii, cu excepţia celor care au statut de staţiuni balneare sau balneoclimatice care se finanţează conform lit. b), contribuţia Ministerului Turismului este de 85% din capitolul IV «Cheltuieli pentru investiţia de bază»;
  d) pentru investiţiile în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, altele decât cele de la lit. b) şi c), contribuţia Ministerului Turismului este de 70% din capitolul IV «Cheltuieli pentru investiţia de bază
  12. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins: Articolul 13^1Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării şi acestea sunt următoarele:a) cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;b) cheltuieli pentru expertizele tehnice şi/sau audit energetic;c) cheltuieli pentru asistenţa tehnică sau consultanţă;d) cheltuieli specifice taxelor pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii;e) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale;f) cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, penalităţi, costuri credite;g) cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar;h) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi a cap. I secţiunea a 2-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;i) cheltuieli cu construirea/reabilitarea/modernizarea/ extinderea pârtiilor de schi cu lungimea mai mică de 800 m indiferent de gradul de dificultate;j)
  cheltuieli diverse şi neprevăzute.
  13. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Unităţile administrativ-teritoriale care solicită finanţarea propunerilor de proiecte prevăzute în anexa nr. 1 lit. B au obligaţia să depună la Ministerul Turismului, în vederea avizării documentaţiei, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)/studiul de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiţii, precum şi alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiţii, după caz, până la data de 31 decembrie 2020.(2) Neprezentarea studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)/studiului de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiţii, precum şi alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiţii, după caz, în termenul prevăzut la alin. (1), determină eliminarea propunerii de proiect din anexa nr. 1.(3) Pentru investiţiile propuse de unităţile administrativ-teritoriale ulterior anului 2017, în vederea actualizării anuale conform art. 9 alin. (2), data-limită de transmitere a propunerilor de proiecte, însoţite de studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)/studiul de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiţii, precum şi alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiţii, după caz, este 1 august a fiecărui an.
  14. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 8 august 2017, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:

  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.Nr. 1.022.ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017)CRITERIILE DE ELIGIBILITATE a proiectelor de investiţii în turismA. Criteriile de identificare a potenţialelor proiecte de investiţii în turism, de interes naţional sau local 1. Unităţile administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, care transmit propuneri de proiecte trebuie să fie incluse în anexele Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009, cu modificările ulterioare.Pot fi acceptate şi UAT-urile care au demarat procedura de includere în lista unităţilor administrativ-teritoriale cu resurse naturale şi antropice mari şi foarte mari.
  2. UAT-urile care transmit propuneri de proiecte care se referă la dezvoltarea infrastructurii balneare trebuie să fie incluse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările şi completările ulterioare.Pot fi acceptate şi UAT-urile care au demarat procedura în vederea acordării statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică.3. UAT-urile care transmit propuneri de proiecte care se referă la dezvoltarea domeniului schiabil trebuie să fie incluse în anexa la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România“, cu modificările şi completările ulterioare.Pot fi acceptate şi UAT-urile care au demarat procedura în vederea includerii în anexa acestei legi.4. UAT-urile care transmit propuneri de proiecte care se referă la programul „Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement“ pot fi:– staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, conform Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare.Pot fi acceptate şi UAT-urile care au demarat procedura în vederea includerii în lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local; sau – staţiuni balneare/balneoclimatice, conform prevederilor de la pct. 2.Pot fi acceptate şi UAT-urile care au demarat procedura în vederea acordării statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică; sau– UAT-uri care fac parte din zona metropolitană a municipiului Bucureşti şi cei 8 poli: Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Sibiu, Timişoara, prevăzuţi în anexa nr. 1 la Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi.
  5. UAT-urile care au demarat procedurile de includere: în lista UAT-urilor cu resurse naturale şi antropice mari şi foarte mari, în vederea acordării statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică, în vederea includerii în anexa Legii nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în vederea includerii în lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local vor fi acceptate la finanţare în momentul în care sunt incluse în modificările legislative ale actelor normative specifice. Demararea procedurilor de includere reprezintă depunerea documentaţiei complete la autorităţile publice centrale competente.
  B. Criteriile de calificare a proiectelor de investiţii prevăzute la lit. B pct. I şi II din anexa nr. 1. 1. Terenul pe care se va derula proiectul trebuie să se afle în proprietatea publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale care propune proiectul, aceasta urmând să deţină toate documentele legale privind proprietatea asupra terenului.2. Unitatea administrativ-teritorială care propune proiectul va trebui să deţină toate documentele de urbanism, conform legislaţiei în vigoare, pentru terenul pe care se va derula proiectul.3. În cazul programului de dezvoltare „Schi în România“, cu componenta principală „Turism pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă“, unitatea administrativ-teritorială va prezenta:– documentele privind schimbul de teren pentru scoaterea din fondul forestier a terenurilor destinate realizării investiţiilor în turism, dacă este cazul;– studii climatice realizate de autoritatea competentă, dacă este cazul;
  – îndeplinirea criteriilor minime de omologare a pârtiilor de schi pentru agrement prevăzute în Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, cu modificările şi completările ulterioare, sau prevederilor din Regulamentul competiţiilor internaţionale de schi ale Federaţiei Internaţionale de schi, după caz.
  4. „Studiul de fezabilitate/Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)/Studiul de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiţii, precum şi alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiţii, după caz, şi orice modificare a acestora, vor obţine avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Turismului, denumit în continuare CTE-MT.5. Prezentarea studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)/studiului de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiţii, precum şi alte avize/ acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiţii, după caz, se face până la data de 31 decembrie 2020, în vederea acordării finanţării. Neprezentarea acestora duce la eliminarea proiectului din anexa nr. 1. 6. UAT-urile trebuie să depună studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)/studiul de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiţii, precum şi alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiţii, după caz, în termenele specificate la art. 14 din hotărâre.7. Prezentarea de către beneficiar a unei analize a capacităţii proprii de cazare în arealul de referinţă, respectiv a listei structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau alimentaţie publică, precum şi a unei estimări a capacităţii de cazare ca urmare a realizării investiţiei8. Prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite ai unităţilor administrativ-teritoriale solicitante de fonduri, din care să reiasă faptul că investiţia ce urmează a fi realizată nu este finanţată sau, după caz, nu a solicitat finanţare din alte fonduri cu finanţare internă de la bugetul statului sau externă rambursabilă sau nerambursabilă
  9. Pot fi acceptate şi proiecte depuse de către asociaţiile formate din unităţi administrativ-teritoriale, constituite în condiţiile legii.
  C. Criterii pentru prioritizarea proiectelor de investiţii în turism în vederea finanţării: 1. capacitate financiară multianuală de susţinere a proiectelor;2. necesarul de fonduri pentru investiţii începute şi nefinalizate: stadiu financiar, respectiv raport decontat/valoare totală obiectiv de investiţii conform deviz general;3. data semnării contractului de lucrări.
  -----