Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 19 decembrie 2018privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 27-12-2018


  Aprobat prin Ordinul nr. 223 din 19 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1102 din 27 decembrie 2018.
  Capitolul I Scop
  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte cadrul organizat pentru tranzacţionarea gazelor naturale pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A. în calitate de operator licenţiat (denumită în cele ce urmează BRM), având două segmente:– piaţa produselor standardizate pe termen scurt;– piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung.
  Capitolul II Termeni, definiţii şi abrevieriArticolul 2(1) În înţelesul prezentului regulament, termenii folosiţi au următoarele semnificaţii:a)
  piaţa produselor standardizate pe termen scurt reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a gazelor naturale în baza unor tranzacţii cu executare imediată, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în punctul virtual de tranzacţionare (denumit în continuare PVT), pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce urmează a fi livrate în PVT, în profil orar constant, în intervalul de timp rămas până la sfârşitul zilei gaziere în curs la data încheierii tranzacţiei Within-day (WD) sau în ziua gazieră următoare datei încheierii tranzacţiei Day-ahead (DA);
  b) piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a gazelor naturale în baza:(i) unor contracte standard de vânzare-cumpărare cu termen suspensiv de minimum două zile calendaristice de la data încheierii tranzacţiei, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce urmează a fi livrate în PVT, în profil zilnic constant, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră;(ii) unor contracte standard EFET (European Federation of Energy Traders) ce reflectă condiţiile specifice ale pieţei gazelor naturale din România, contracte preagreate de către părţile participante la tranzacţie sau a unor contracte de vânzare-cumpărare propuse de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, cu termen suspensiv de minimum două zile calendaristice de la data încheierii tranzacţiei, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce nu pot fi modificate ulterior şi care urmează a fi livrate în PVT, în profil constant stabilit prin contract, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră;c) produse standard - produse care sunt standardizate atât în ceea ce priveşte durata livrărilor de gaze naturale, cât şi în ceea ce priveşte locul de livrare, respectiv PVT; d) autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE);e) operatorul de transport şi sistem - OTS, în speţă Societatea Naţională de Transport de Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A.;
  f) broker - persoana fizică aflată în relaţii de muncă cu operatorul economic sau cu o societate de brokeraj, având ca principale atribuţii menţinerea relaţiei cu operatorul pieţei centralizate, introducerea şi întreţinerea ordinelor în timpul şedinţelor de tranzacţionare şi dreptul de a angaja răspunderea operatorului economic pe care îl reprezintă în relaţia cu operatorul pieţei centralizate;g) contraparte - entitate care se interpune, din punct de vedere financiar, între vânzător şi cumpărător, devenind cumpărător pentru vânzător, respectiv vânzător pentru cumpărător, cu scopul asigurării procesului de decontare a tranzacţiei încheiate pe piaţă, în numele acestora. BRM asigură rolul de contraparte în cadrul tranzacţiilor pe termen scurt desfăşurate pe pieţele centralizate de gaze naturale şi poate asigura rolul de contraparte şi în cadrul tranzacţiilor pe termen mediu şi lung;h) casa de clearing - societate financiară pe care BRM o desemnează să asigure rolul de contraparte. Casa de clearing operează conform procedurii proprii, conform licenţei proprii şi aprobărilor obţinute din partea organismelor de supraveghere financiară ESMA; i) convenţie de participare - acord standard definit de operatorul pieţei centralizate, care se încheie cu participanţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; convenţia de participare prevede drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor privind participarea la pieţele centralizate de gaze naturale administrate de către BRM;j) acord-cadru pentru prestări servicii de contraparte - acord încheiat între participantul la piaţă şi casa de clearing/contraparte prin care se stabilesc condiţiile de garantare a tranzacţiilor, conform modelului prevăzut în anexele care fac parte integrantă din procedurile specifice acestui tip de tranzacţionare;k) ofertă de vânzare/cumpărare - ofertă introdusă de către participanţi, constând dintr-o pereche preţ-cantitate şi care reprezintă angajamentul ferm al participantului;l) preţ - preţul la care s-a efectuat tranzacţia, înregistrat în sistemul de tranzacţionare;
  m) raport de tranzacţionare - situaţie emisă de sistemele de tranzacţionare ale BRM către OTS pentru fiecare participant, conţinând date complete privind tranzacţiile realizate, pe baza căreia se efectuează transferul dreptului de proprietate în PVT al cantităţilor de gaze tranzacţionate de participanţi;n) sisteme de tranzacţionare - sisteme informatice certificate exploatate şi administrate de BRM în scopul realizării tranzacţiilor;o) sesiunea de tranzacţionare - interval de timp în care se derulează procesul de tranzacţionare şi în care se pot introduce, modifica sau anula oferte şi încheia tranzacţii dacă sunt îndeplinite condiţiile de corelare a ofertelor de vânzare cu cele de cumpărare.
  (2) Ceilalţi termeni utilizaţi în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută prin legislaţia specifică.
  Capitolul III
  Participanţii la piaţăArticolul 3(1) Prezentul regulament se aplică titularilor unei licenţe valabile emise de către ANRE pentru comercializarea gazelor naturale, titularilor de licenţă de distribuţie, titularilor de licenţă de înmagazinare din sectorul gazelor naturale şi clienţilor finali care au încheiat, în prealabil, contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS. (2) Operatorii de distribuţie şi operatorii de înmagazinare pot participa la tranzacţionare doar pentru a cumpăra gaze naturale. Clienţii finali care au încheiat contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS au drept de tranzacţionare pe sensul de cumpărare, iar pe sensul de vânzare au dreptul să vândă gaze naturale doar pentru a-şi echilibra în mod eficient portofoliul propriu.(3) Participarea la tranzacţionare este permisă şi operatorului de transport şi de sistem, în scopul: întreprinderii acţiunilor de echilibrare fizică a sistemului de transport, achiziţiei unor volume de gaze naturale necesare acoperirii consumului tehnologic al Sistemului Naţional de Transport al Gazelor Naturale (SNT) şi constituirii stocului minim obligatoriu de gaze naturale.Articolul 4(1) Înscrierea, suspendarea sau revocarea participanţilor la pieţele centralizate, depunerea ofertelor şi organizarea şedinţelor de tranzacţionare se desfăşoară în conformitate cu procedurile specifice avizate de autoritatea competentă.
  (2) Înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată de gaze naturale se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată BRM, prin încheierea convenţiei de participare.
  Capitolul IV Produse destinate tranzacţionăriiArticolul 5(1) Produsele care pot fi tranzacţionate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de BRM sunt următoarele: A. Produse standardizate pe termen scurta) Within-day (livrare restul zilei); b) Day-ahead (livrare ziua următoare).
  B. Produse standardizate pe termen mediu şi lungB1. Produse standard, atât în ceea ce priveşte locul de livrare (PVT), cât şi durata livrărilor, ce vor fi tranzacţionate în baza contractelor standard avizate de ANRE:a) Week (interval de livrare - săptămâna gazieră);b) Month (interval de livare - luna gazieră);c) Quarter (interval de livrare - trimestrul gazier);d) Semester (interval de livrare - semestrul gazier);e) Cold season (interval de livrare - trimestrele IV şi I gaziere);f) Warm season (interval de livrare - trimestrele II şi III gaziere); g) Gas year (perioada de livrare - anul gazier);h) Calendar year (perioada de livrare - anul calendaristic).B2. Produse standard, atât în ceea ce priveşte locul de livrare (PVT), cât şi durata livrărilor, ce vor fi tranzacţionate în baza contractelor tip EFET/contractelor preagreate:a) Weekend (interval de livrare sâmbătă-duminică);b) Week (interval de livrare - săptămâna gazieră);c) Month (interval de livare - luna gazieră);
  d) Quarter (interval de livrare - trimestrul gazier);e) Semester (interval de livrare - semestrul gazier);f) Cold season (interval de livrare - trimestrele IV şi I gaziere);g) Warm season (interval de livrare - trimestrele II şi III gaziere); h) Gas year (perioada de livrare - anul gazier);i) Calendar year (perioada de livrare - anul calendaristic).
  B3. Produse standard, atât în ceea ce priveşte locul de livrare (PVT), cât şi durata livrărilor, ce vor fi tranzacţionate în baza contractelor propuse de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare:a) Week (interval de livrare - săptămâna gazieră);b) Month (interval de livare - luna gazieră);c) Quarter (interval de livrare - trimestrul gazier);d) Semester (interval de livrare - semestrul gazier);e) Cold season (interval de livrare - trimestrele IV şi I gaziere);f) Warm season (interval de livrare - trimestrele II şi III gaziere);
  g) Gas year (perioada de livrare - anul gazier);h) Calendar year (perioada de livrare - anul calendaristic).
  (2) Lista cu descrierea şi caracteristicile fiecărui produs standard este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
  Capitolul V
  Principii şi cerinţe specifice pieţelor produselor standardizateA. Principiile şi cerinţele specifice pieţei produselor standardizate pe termen scurt Articolul 6(1) Participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării de către participantul la piaţă a convenţiei de participare şi a încheierii prealabile a unui acord-cadru cu BRM în calitatea sa de contraparte.(2) Participarea la tranzacţionare este permisă titularilor licenţei de furnizare care au încheiat, în prealabil, un contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS.(3) Participarea la tranzacţionare este permisă şi operatorului de transport şi de sistem, în scopul întreprinderii acţiunilor de echilibrare fizică a sistemului de transport.(4) Participarea la tranzacţionare este permisă şi operatorilor de distribuţie, operatorilor de înmagazinare şi clienţilor finali care au încheiat, în prealabil, un contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS, aceştia având drept de tranzacţionare pe sensul de cumpărare. Clienţii finali, pe sensul de vânzare, au dreptul să vândă gaze naturale doar pentru a-şi echilibra în mod eficient portofoliul propriu.(5) BRM asigură disponibilitatea platformei de tranzacţionare a produselor standardizate pe termen scurt 24 de ore/zi, 7 zile pe săptămână.
  B. Principiile şi cerinţele specifice pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung Articolul 7(1) Participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării de către participantul la piaţă a convenţiei de participare şi, după caz, a încheierii prealabile a unui acord-cadru cu contrapartea.(2) Participarea la tranzacţionare este permisă titularilor licenţei de furnizare care au încheiat, în prealabil, un contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS.(3) Participarea la tranzacţionare este permisă OTS în scopul cumpărării gazelor naturale necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi pentru constituirea stocului minim obligatoriu de gaze naturale, precum şi operatorilor de distribuţie, operatorilor de înmagazinare şi clienţilor finali, cu condiţia încheierii de către aceştia din urmă a unui contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS. Operatorii de distribuţie şi operatorii de înmagazinare au doar dreptul de a cumpăra gaze naturale. Clienţi finali care au încheiat contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS au dreptul să vândă gaze naturale doar pentru a-şi echilibra în mod eficient portofoliul propriu.(4) Participarea efectivă la tranzacţionare este permisă sub condiţia îndeplinirii de către participantul la piaţa centralizată de gaze naturale a condiţiilor prevăzute în convenţia de participare şi acordul-cadru, după caz.
  (5) BRM asigură disponibilitatea platformei de tranzacţionare a produselor specifice conform unui orar stabilit de către aceasta şi publicat pe pagina proprie de internet.(6) BRM publică şi actualizează permanent pe pagina proprie de internet calendarul de tranzacţionare a produselor standard supuse tranzacţionării pe fiecare dintre pieţele centralizate organizate şi administrate subscrise pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung.
  Articolul 8Tranzacţiile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului regulament dau naştere unor obligaţii valide şi valabile pe întreaga durată, de la încheierea tranzacţiei până la stingerea tuturor obligaţiilor contractuale.Articolul 9Şedinţele de tranzacţionare se desfăşoară pe platforma electronică de tranzacţionare (on line), conform procedurilor de tranzacţionare specifice avizate de autoritatea competentă.
  Capitolul VI Cadrul de organizare a sesiunilor de licitaţii fără casă de clearing/contraparteArticolul 10(1) Pentru a participa la sesiunile de licitaţii, participantul trebuie să constituie o garanţie de participare în favoarea operatorului pieţelor centralizate, în contul acestuia şi în cuantumul stabilit de acesta în procedurile specifice de tranzacţionare. (2) În situaţia în care participantul este parte într-o tranzacţie, garanţia este blocată de operatorul pieţelor centralizate până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În această perioadă, garanţia blocată nu poate fi folosită în scopul participării la o altă şedinţă de tranzacţionare în cadrul pieţei centralizate de gaze naturale. (3) Operatorul pieţelor centralizate va executa garanţia de participare în condiţiile în care participantul, deşi a efectuat o tranzacţie, nu semnează contractul de vânzare-cumpărare de gaze naturale. (4) Garanţia executată de operatorul pieţelor centralizate se va vira părţii prejudiciate prin nesemnarea contractului de către cealaltă parte. (5) Operatorul pieţelor centralizate va executa garanţia ambilor participanţi - parte în contract în situaţia în care în contractul de vânzare-cumpărare semnat nu sunt consemnate aceleaşi elemente din oferta tranzacţionată, respectiv aceeaşi cantitate cu cea tranzacţionată, acelaşi preţ cu cel al tranzacţiei sau aceeaşi perioadă de livrare cu cea care a făcut obiectul tranzacţionării. (6) Operatorul pieţelor centralizate va notifica ANRE cu privire la participanţii care în contractul de vânzare-cumpărare semnat nu consemnează aceleaşi elemente din oferta tranzacţionată.(7) În cazul de executare a garanţiei prevăzut la alin. (5), contractul de vânzare-cumpărare semnat care nu consemnează aceleaşi elemente din oferta tranzacţionată nu va fi considerat valabil şi nu produce efecte juridice.Articolul 11În situaţia în care participantul nu este parte în tranzacţie, garanţia i se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare, pe baza unei cereri în care se menţionează contul şi banca în care se face restituirea. Articolul 12
  În situaţia în care participantul este parte într-o tranzacţie, dar cu o cantitate mai mică decât cea pentru care a depus garanţie, dispoziţiile de la art. 11 se aplică pentru partea din garanţie corespunzătoare cantităţii netranzacţionate.
  Capitolul VII Cadrul de organizare a sesiunilor de licitaţii cu utilizarea serviciilor unei case de clearing/contrapărţiArticolul 13(1) Operatorul pieţelor centralizate BRM este contraparte în tranzacţiile pe termen scurt. (2) BRM poate desemna drept contraparte casa de clearing. (3) Contrapartea are rolul de a garanta buna desfăşurare a procesului de decontare între clienţi prin interpunerea între aceştia, precum şi prin sistemul de garanţii aplicat participanţilor la piaţa centralizată. Contrapartea devine, din punct de vedere financiar, cumpărător pentru participantul la pieţele centralizate care vinde şi vânzător pentru participantul la pieţele centralizate care cumpără şi realizează atât facturarea, cât şi decontarea cu clienţii.
  (4) Sesiunile de licitaţii cu utilizarea serviciilor unei contrapărţi au următoarele caracteristici:a) pot participa toţi operatorii economici care se califică conform criteriilor stabilite de contraparte;b) sistemul de garantare va fi cel prevăzut în acordul-cadru încheiat între contraparte şi participantul la piaţă şi va consta în garanţii constituite de participantul la piaţă în calitate de cumpărător în favoarea contrapărţii sub forma unui cont escrow/unei scrisori de garanţie bancară sau a altor garanţii agreate între contraparte şi participant. Contrapartea va avea dreptul de a solicita garanţii financiare şi pentru participantul la pieţele centralizate care vinde gaze naturale, conform estimărilor de risc proprii ale contrapărţii. În cazul în care va solicita garanţii financiare pentru participantul la pieţele centralizate care vinde gaze naturale, contrapartea va garanta financiar în limita acestora executarea obligaţiei de livrare a gazelor naturale; c) cuantumul garanţiilor astfel constituite va fi stabilit pe baza criteriilor prevăzute în procedura de tranzacţionare a fiecărui produs standard, în funcţie de volumul tranzacţionabil;d) atât plata produselor tranzacţionate în sistemul contrapărţii, cât şi executarea garanţiilor în cazul neîndeplinirii condiţiilor tranzacţiei, precum şi plata tarifelor şi comisioanelor percepute de contraparte pentru serviciile sale se vor realiza prin debitare directă prin intermediul băncii contractate în acest scop de contraparte, în măsura în care contrapartea şi participantul nu agreează altă modalitate de plată.
  Capitolul VIII
  Cadrul de organizare a sesiunilor de tranzacţionare. Lansarea ordinelor la tranzacţionareArticolul 14În cadrul şedinţelor de tranzacţionare a produselor participanţii lansează ofertele de vânzare/cumpărare, constând în perechi de valori cantitate-preţ/număr de contracte standard-preţ (şi alte atribute specifice), în limita garanţiilor depuse. Articolul 15O tranzacţie este încheiată în momentul în care o pereche cantitate-preţ/număr de contracte standard-preţ (şi alte atribute specifice) ofertată de un participant coincide cu o ofertă cantitate-preţ/număr de contracte standard-preţ (şi alte atribute specifice) de sens contrar a altui participant. Pentru aceasta, participanţii îşi vor putea ajusta ofertele în intervalul de timp pus la dispoziţie de operatorul pieţelor centralizate, care este stabilit pentru fiecare produs în parte prin procedurile specifice avizate de ANRE, publicate pe site-ul BRM.Articolul 16Preţul de închidere al unei tranzacţii este preţul la care ofertanţii s-au pus de acord în cadrul şedinţei de tranzacţionare.
  Articolul 17(1) Produsele standardizate pe termen scurt se lansează la tranzacţionare de către operatorul pieţelor centralizate, prin mecanismul de tranzacţionare dublu competitiv, având BRM în calitate de contraparte. Accesul la tranzacţii, etapele sesiunilor de tranzacţionare, mecanismele licitare şi atribuire, precum şi procesul de garantare se realizează conform „Procedurii de organizare şi funcţionare a pieţei produselor standardizate pe termen scurt, administrată de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.“ avizată de ANRE.(2) Participanţii la tranzacţii au obligaţia de a respecta condiţiile din convenţia de participare şi acordul-cadru pentru prestări servicii de contraparte, încheiate cu BRM. (3) Produsele standard pe termen mediu şi lung care se tranzacţionează în baza contractelor standard avizate de ANRE, a contractelor tip EFET, a contractelor preagreate şi a contractelor propuse de către participantul iniţiator se lansează la tranzacţionare de către operatorul pieţelor centralizate, prin mecanismul de tranzacţionare simplu şi/sau dublu competitiv, după caz. Calendarul tranzacţiilor, accesul la piaţă, etapele sesiunilor de tranzacţionare, mecanismele de licitare şi atribuire, precum şi procesul de garantare sunt prevăzute în „Procedura de organizare şi funcţionare a pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung administrată de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.“ şi, respectiv, „Procedura de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., în condiţiile utilizării unei contrapărţi“, avizată de ANRE.
  Capitolul IX Caracteristicile produselor standardizate tranzacţionabileArticolul 18Produsele tranzacţionabile prezintă următoarele caracteristici: A. produsele tranzacţionabile pe termen scurt: 1. sunt produse standard atât în ceea ce priveşte durata livrărilor de gaze naturale, cât şi în ceea ce priveşte locul de livrare, respectiv PVT;2. elementele care pot fi modificate de către părţi în cadrul şedinţelor de tranzacţionare sunt: preţul, exprimat în lei/kWh, şi cantitatea tranzacţionată, exprimată în kWh/h;3. tranzacţiile încheiate se notifică OTS de către operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale;4. preţul şi cantitatea aferente unei tranzacţii încheiate nu pot fi modificate ulterior încheierii tranzacţiei;B. produsele tranzacţionabile pe termen mediu şi lung: 1. produsele tranzacţionate sunt produse standard în ceea ce priveşte locul de livrare, respectiv PVT, şi durata livrărilor de gaze naturale;
  2. pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza contractelor standard avizate de către ANRE, clauzele contractelor de vânzare-cumpărare aferente fiecărui produs tranzacţionat direct între participanţi nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei. Cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract este de 1 MWh/zi;3. pentru produsele tranzacţionate direct între participanţi în baza contractelor standard avizate de către ANRE, obiectul tranzacţiei este reprezentat de un contract standard sau un multiplu de contracte standard, iar elementele care pot fi modificate de către părţile interesate în cadrul şedinţelor de tranzacţionare sunt preţul per contract standard şi numărul de contracte standard tranzacţionate;4. în cazul tranzacţiilor încheiate direct între participanţi, preţul şi numărul de contracte standard aferente unei tranzacţii încheiate rămân fixe pe perioada derulării contractului standard;5. în cazul produselor tranzacţionate prin mecanismul cu contraparte, elementele care pot fi modificate în cadrul şedinţelor de tranzacţionare de către participanţii la piaţa centralizată sunt preţul, exprimat în lei/MWh, şi cantitatea tranzacţionată, exprimată în MWh/zi;6. în cazul tranzacţiilor încheiate prin mecanismul cu contraparte, preţul şi cantitatea aferente unei tranzacţii nu pot fi modificate ulterior datei încheierii acesteia;7. pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza contractului standard de tip EFET sau în baza unor contracte preagreate, fiecare dintre participanţii care au preagreat un astfel de contract va transmite la BRM, odată cu ordinul iniţiator, lista sa de eligibilitate. În această situaţie, accesul la tranzacţionarea produselor respective, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis numai participanţilor care se află pe lista de eligibilitate a iniţiatorului ordinului, cu condiţia ca în această listă să se regăsească minimum 8 participanţi;8. pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza unor contracte definite de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, accesul la tranzacţionarea produsului respectiv, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis oricărui participant înregistrat la piaţa centralizată de gaze naturale care îndeplineşte condiţiile prevăzute în convenţia de participare. În această situaţie, BRM are obligaţia publicării produsului ofertat la tranzacţionare, inclusiv a contractului aferent şi a eventualei documentaţii necesare, pentru o perioadă de cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru tranzacţionarea respectivului produs;
  9. clauzele contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (7) şi (8) aferente fiecărui produs tranzacţionat direct între participanţi nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei. Preţul este exprimat în lei/MWh, cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract este exprimată în MWh/zi, în profilul constant stabilit prin contract, şi nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei.
  Capitolul X Publicarea informaţiilorArticolul 19(1) Pentru tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, BRM publică zilnic, la sfârşitul intervalului de tranzacţionare, pe pagina proprie de internet, următoarele informaţii:a) volumele tranzacţionate pentru ziua următoare şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens;b) volumele tranzacţionate pentru restul zilei gaziere şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens - pentru fiecare produs în parte;c) preţul minim de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte;d) preţul maxim de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte;e) preţul mediu - pentru fiecare produs în parte, calculat ca medie ponderată a preţurilor la care s-a tranzacţionat respectivul produs; f) preţul de închidere al zilei de tranzacţionare - ultimul preţ de tranzacţionare înregistrat la închiderea pieţei pentru fiecare produs în parte; g) variaţia preţului de închidere al zilei faţă de preţul de închidere al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;h) numărul participanţilor înregistraţi la piaţă care au depus minimum o ofertă în piaţă, indiferent de sensul acesteia - vânzare sau cumpărare.
  (2) BRM va publica informaţiile prevăzute la lit. a)-e) la fiecare două ore şi zilnic informaţiile prevăzute la lit. f)-h).
  Articolul 20La solicitarea OTS, BRM va transmite acestuia informaţiile zilnice referitoare la tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, în conformitate cu un protocol de transmitere a informaţiilor agreat de comun acord.Articolul 21Pentru tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, BRM va publica zilnic, la sfârşitul intervalului de tranzacţionare, pe pagina proprie de internet, următoarele informaţii:a) volumele tranzacţionate şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens - pentru fiecare produs în parte;b)
  preţul minim de tranzacţionare al zilei - pentru fiecare produs în parte;
  c) preţul maxim de tranzacţionare al zilei - pentru fiecare produs în parte;d) preţul mediu al zilei de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte, calculat ca medie ponderată a preţurilor la care s-a tranzacţionat respectivul produs;e) preţul mediu actualizat - pentru fiecare produs în parte - pentru produsele tranzacţionabile în cadrul unui interval mai larg de timp, calculat ca medie ponderată a tuturor tranzacţiilor efectuate de la începutul intervalului de tranzacţionare a produsului respectiv până la sfârşitul zilei de tranzacţionare;f) variaţia preţului mediu actualizat faţă de preţul mediu/actualizat al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;g) preţul de închidere al zilei de tranzacţionare - ultimul preţ de tranzacţionare înregistrat la închiderea pieţei pentru fiecare produs în parte;h) variaţia preţului de închidere al zilei faţă de preţul de închidere al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;
  i) numărul participanţilor înregistraţi la piaţă care au depus minimum o ofertă în piaţă, indiferent de sensul acesteia -vânzare sau cumpărare.
  Articolul 22BRM va transmite lunar ANRE informaţii detaliate cu privire la fiecare tranzacţie încheiată pe piaţa centralizată de gaze naturale din fiecare sesiune de tranzacţionare până cel târziu la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, conform reglementărilor ANRE.
  Capitolul XI Dispoziţii finaleArticolul 23(1)
  Participarea la pieţele centralizate de gaze naturale administrate de BRM este voluntară.
  (2) Un participant la piaţa centralizată de gaze naturale se poate retrage din proprie iniţiativă de la piaţa centralizată în baza unei înştiinţări scrise, semnate de reprezentantul legal al participantului la piaţă.
  Articolul 24BRM va proceda la suspendarea sau excluderea unui operator economic de la participarea la piaţa centralizată în situaţia în care acesta nu respectă prevederile convenţiei de participare, ale acordului-cadru de prestări servicii de contraparte, ale regulamentului BRM privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale şi/sau ale procedurilor specifice organizării şi funcţionării pieţei centralizate. Excluderea va fi supusă aprobării unei comisii a BRM.Articolul 25Pentru activităţile şi serviciile desfăşurate, titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate, precum şi casa de clearing/contrapartea au dreptul să perceapă participanţilor la piaţa centralizată tarife şi comisioane, în condiţiile prevăzute de lege.
  Articolul 26Operatorul pieţelor centralizate va face publice pe site-ul său tarifele şi comisioanele practicate, prezentul regulament, precum şi toate procedurile asociate activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale avizate de ANRE.
  Anexa nr. 1 la regulamentDescrierea şi caracteristicile produselor standard tranzacţionabileA. Piaţa produselor pe termen scurt
  SpecificaţiiProduse standard
  SegmentPiaţa produselor pe termen scurt
  Denumire produsWithin-day (simbol:WD)
  Descriere
  Contracte cu livrare fizică gaze naturale în SNT Tranzacţionabile pentru restul orelor rămase din ziua Z, cu perioadă de graţie 3 h
  Punct de livrarePunct virtual de tranzacţionare (PVT) S.N.T.G.N. TRANSGAZ - ROMÂNIA
  Volum convenţional contract1 kWh/h
  Lot minim tranzacţionabil1 contract (adică volum minim = 1 lot = 1 kWh/h)
  Unitate de măsură preţconform legislaţiei în vigoare
  PAS preţ0,00001 lei/kWh/h sau 0,01 lei/MWh
  Perioada de tranzacţionare7 zile/săptămână, 24 h/zi
  Contracte tranzacţionabileRestul zilei
  SegmentPiaţa produselor pe termen scurt
  Denumire produs
  Day-ahead (simbol: DA)
  DescriereContracte cu livrare fizică gaze naturale în SNT Tranzacţionabile în următoarea zi lucrătoare
  Punct de livrarePunct virtual de tranzacţionare (PVT) S.N.T.G.N. TRANSGAZ - ROMÂNIA
  Unitate de măsură contractkWh/h
  Volum convenţional contract1 kWh/h
  Lot minim tranzacţionabil1 contract (adică volum minim = 1 lot = 1 kWh/h)
  Unitate de măsură preţConform legislaţiei în vigoare
  Perioada de tranzacţionare7 zile/săptămână, 24 h/zi
  B. Piaţa produselor pe termen mediu şi lung
  SpecificaţiiProduse standard
  SegmentPiaţa produselor pe termen mediu şi lung
  Denumire produseWeekend Week Month First Quarter Second Quarter Third Quarter Fourth Quarter First Semester Second Semester Cold Season Warm Season Gas Year Calendar year
  DescriereContracte cu livrare fizică gaze naturale în SNT Tranzacţionabile conform calendarului afişat pe website-ul BRM
  Punct de livrarePunct virtual de tranzacţionare (PVT) S.N.T.G.N. TRANSGAZ - ROMÂNIA
  Volum convenţional contract1 MWh/zi
  Lot minim tranzacţionabil1 contract (adică volum minim = 1 MWh/zi)
  Unitate de măsură preţConform legislaţiei în vigoare
  Tipuri de contracte tranzacţionabile- săptămânale (perioadă de livrare - oricare săptămână gazieră şi multiplu) - lunare (perioadă de livrare - oricare lună gazieră şi multiplu) - trimestriale (perioadă de livrare - oricare din cele 4 trimestre ale anului gazier) - semestriale (perioadă de livrare - oricare din cele 2 semestre ale anului gazier) - sezoniere: a) perioadă de livrare în sezon rece (octombrie-martie)
  b) perioadă de livrare în sezon cald (aprilie-septembrie) - anuale (perioadă de livrare - anul gazier/anul calendaristic)
  SpecificaţiiVolumul contractului este calculat ca produs între nr. zilelor din perioada de livrare şi cantitatea de gaze naturale care va fi livrată zilnic.
  Anexa nr. 2la regulamentCONVENŢIE DE PARTICIPAREla piaţa centralizată de gaze naturale administrată de BRM nr. ......./................Încheiată între:BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI - S.A.
  Nr. de înregistrare la registrul comerţului J40/19450/1992Cod unic de înregistrare RO1562694Licenţa nr. 1.797 din 19.07.2013 emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energieidenumită în cele ce urmează BRM, în calitate de operator al pieţelor centralizate de gaze naturale,şiSocietatea ...................................., cu sediul în localitatea ....................., str. ..........., cod poştal ............., tel. ......................, fax .................., adresă e-mail ...................., având cont deschis la banca ................., cont nr. ..................Nr. de înregistrare la registrul comerţului ....................................Cod unic de înregistrare ....................................................Licenţa nr. *) ......................./................. emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei,*) Unde este cazul.Nr. cont la Registrul de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale .................................,denumită în cele ce urmează participant, în calitate de participant în Ringul contractelor bilaterale de gaze naturale,denumite în mod colectiv părţile.PREAMBULParticipantul încheie cu Bursa Română de Mărfuri - S.A. prezenta convenţie de participare la piaţa centralizată de gaze naturale administrată de BRM, denumită în cele ce urmează Convenţie, în condiţiile transmiterii următoarelor documente:– Certificat constatator emis de către oficiul registrului comerţului, in original sau in copie, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii dosarului de afiliere;– copie a ultimului bilanţ contabil;– 
  copie CUI;
  – copie a licenţei valabile emise de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru comercializarea gazelor naturale (cu excepţia titularilor de licenţă de distribuţie, titularilor de licenţă de înmagazinare din sectorul gazelor naturale şi clienţilor finali care au încheiat, în prealabil, contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS);– contractul de echilibrare şi acces la PVT încheiat cu OTS;– dovada calităţii de membru acţionar sau de membru afiliat al Bursei Române de Mărfuri - S.A.;– dovada deţinerii unui cod ACER, în cazul participanţilor care se înscriu la tranzacţii pe piaţa angro.
  I. TerminologieTermenii utilizaţi în prezenta convenţie sunt definiţi conform prevederilor Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 223/2018 (denumit în continuare Regulament), ale procedurilor de tranzacţionare specifice pieţelor centralizate de gaze naturale administrate de BRM şi avizate de ANRE (denumite în cele ce urmează Proceduri), precum şi ale altor acte normative aplicabile.
  II. Obiectul convenţieiPrezenta convenţie defineşte drepturile şi obligaţiile părţilor: administrarea, organizarea, participarea şi derularea tranzacţiilor în Ringul contractelor bilaterale de gaze naturale.III. Drepturile participantului1. Participantul are dreptul să introducă şi să întreţină ordine, prin care îşi exprimă intenţia fermă de a cumpăra sau de a vinde anumite cantităţi de gaze naturale, la un preţ ferm precizat şi pe o perioadă predefinită, în baza:– produselor şi contractelor aferente, prevăzute în Regulament şi în procedurile specifice ca fiind aplicabile pentru piaţa produselor standardizate pe termen scurt sau pentru piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung;– acordului-cadru pentru prestarea serviciilor de contraparte, pentru produsele tranzacţionate prin intermediul contrapărţii.2. Participantul are dreptul să solicite retragerea ordinului iniţiator publicat în vederea organizării de şedinţe de tranzacţionare sau republicarea unui ordin iniţiator pentru care şedinţa de tranzacţionare a fost anulată, conform termenelor şi condiţiilor precizate prin Regulament.3. Participantul are dreptul să îi fie restituite garanţiile constituite în scopul participării la o şedinţă de tranzacţionare, în conformitate cu prevederile Regulamentului.
  4. Prezenta convenţie poate înceta în baza unei înştiinţări scrise, transmisă de participant în conformitate cu prevederile Regulamentului, fără ca acest lucru să afecteze îndeplinirea obligaţiilor participantului către alţi participanţi şi/sau către BRM, obligaţii existente la data încetării Convenţiei.5. În cazul în care textul Convenţiei este revizuit, iar modificarea/modificările avizate de ANRE nu sunt acceptate şi de către participant, acesta va notifica BRM cu privire la renunţarea la calitatea sa de participant, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data modificării. Într-o astfel de situaţie, Convenţia se va aplica în versiunea nemodificată până la data primirii notificării.6. În situaţia în care participantul renunţă la calitatea sa, acesta nu poate solicita restituirea tarifelor prevăzute în Regulament.7. Înainte de a primi originalele prin intermediul curieratului, participantul are dreptul de a primi prin poştă electronică/fax facturile care au ca obiect tarifele şi comisioanele aferente activităţii desfăşurate de BRM, în termen de două zile lucrătoare de la emiterea acestora şi în timp util, astfel încât să poată fi achitate la scadenţă.
  IV. Obligaţiile participantului1. Participantul trebuie să respecte pe deplin prevederile Regulamentului, procedurilor, precum şi ale prezentei convenţii.2. În vederea participării la şedinţele de tranzacţionare organizate, participantul trebuie să constituie garanţii de participare în favoarea BRM. Cuantumul, termenul de depunere şi valabilitatea acestor garanţii sunt cele stabilite prin Regulament şi proceduri.
  3. În cazul desemnării sale drept parte într-o tranzacţie, participantul este obligat să încheie contractul aferent produsului tranzacţionat, cu respectarea prevederilor Regulamentului şi procedurilor.4. Participantul are obligaţia să notifice BRM asupra oricăror modificări intervenite în documentele/datele furnizate în vederea înregistrării pentru participarea sa pe pieţele centralizate de gaze naturale. În cazul în care datele de identificare ale participantului menţionate în prezenta convenţie se modifică, părţile vor încheia un act adiţional în acest sens.
  V. Drepturile BRM1. BRM are dreptul să decidă suspendarea/revocarea dreptului de tranzacţionare sau rezilierea prezentei convenţii, în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare (ROF), cu Regulamentul şi/sau cu prezenta convenţie.2. În cazul în care, din culpa participantului, contractul de vânzare-cumpărare semnat de acesta cu partea desemnată şi notificată în urma şedinţei de tranzacţionare nu coincide în formă şi conţinut cu textul contractului asociat tipului de produs tranzacţionat (respectiv contractul standard al BRM, preagreat sau asociat ordinului iniţiator, după caz), BRM are dreptul de a executa garanţiile de participare la şedinţa de tranzacţionare, în conformitate cu prevederile Regulamentului.Excepţie fac situaţiile în care una sau mai multe dintre prevederile contractuale trebuie completate/modificate ca urmare a modificărilor legislaţiei aplicabile, ca urmare a depistării unei erori materiale ce impune corecţie sau ca urmare a depistării unor neconcordanţe între textul contractului şi legislaţia aplicabilă. Aceste completări/modificări se vor face cu înştiinţarea şi acordul părţilor.3. BRM are dreptul să solicite şi să încaseze tarifele şi comisioanele aferente activităţii desfăşurate, conform prevederilor Regulamentului. Participantul poate efectua plata facturilor care au ca obiect tarifele şi comisioanele aferente activităţii desfăşurate de BRM anterior primirii acestora în original.În cazul neachitării acestora până la termenul scadent, BRM are dreptul de a suspenda accesul participantului la şedinţele de tranzacţionare, până la momentul onorării obligaţiilor. 4. În situaţia în care nu este posibilă asigurarea bunei desfăşurări a şedinţei electronice de tranzacţionare, dar este posibilă reluarea acesteia în aceeaşi zi, BRM are dreptul de a prelungi perioada de tranzacţionare cel puţin cu perioada de timp de întrerupere, începând cu ora reluării şedinţei. VI. Obligaţiile BRM1. BRM are obligaţia să respecte pe deplin prevederile Regulamentului şi procedurilor specifice avizate de ANRE, precum şi prevederile prezentei convenţii.2. BRM are obligaţia de a programa, organiza şi anula şedinţele de tranzacţionare, cu respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului, procedurilor şi ale prezentei convenţii.3. BRM va transmite în timp util notificările aferente tranzacţiilor atât către participanţi, cât şi Operatorului Sistemului Naţional de Transport al Gazelor Naturale, în speţă Societatea Naţională de Transport de Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. 4. BRM va întocmi şi va transmite ANRE raportări aferente tranzacţiilor încheiate, conform reglementărilor în vigoare.5.
  BRM are obligaţia să asigure un mediu de tranzacţionare în condiţii de corectitudine, obiectivitate, independenţă, echidistanţă, transparenţă şi nediscriminare.
  6. BRM are obligaţia de a asigura securitatea accesului la platformele de tranzacţionare şi confidenţialitatea informaţiilor sensibile comercial.
  VII. Forţa majoră 1. Niciuna dintre părţi nu răspunde de neexecutarea în termen şi/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentei convenţii, dacă o asemenea situaţie se datorează unui caz de forţă majoră, survenit în condiţiile legii. Partea care invocă un caz de forţă majoră are obligaţia notificării celeilalte părţi, în termen de maximum 48 de ore de la data apariţiei acestuia, notificare urmată de remiterea înscrisului justificativ, emis în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de 20 de zile calendaristice de la aceeaşi dată. 2. Prevederile pct. 1 nu se aplică în situaţia cazului fortuit. VIII. Legislaţia aplicabilă. soluţionarea litigiilor 1. Prezenta convenţie este interpretată şi guvernată în conformitate cu legile române în vigoare.
  2. Părţile convin ca orice neînţelegere sau litigiu decurgând din sau în legătură cu prezenta convenţie, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea sa, să fie soluţionate pe cale amiabilă, într-un termen care nu poate depăşi 5 (cinci) zile de la data notificării.În caz contrar, se va apela la arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi şi în conformitate cu Codul de procedură civilă. Limba arbitrajului va fi limba română.
  IX. Dispoziţii finale Prezenta convenţie se consideră reziliată de plin drept, cu efect imediat, fără vreo altă formalitate ori intervenţia instanţei judecătoreşti/altei autorităţi, în situaţia în care participantului i-a fost retrasă calitatea de membru afiliat al BRM.Prezenta convenţie a fost încheiată astăzi, ............................, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, este valabilă pe durata unui an calendaristic şi se prelungeşte automat cu câte un an, în cazul în care niciuna din părţi nu notifică încetarea convenţiei în scris, cu un preaviz de minimum 15 zile.Reprezentant legalBursa Română de Mărfuri - S.A.Reprezentant legalS.C. ..............................…
  -----