Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 325 din 21 decembrie 2018pentru modificarea şi completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 27 decembrie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:LEGEprivind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional
  2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1(1) Se acordă gratuit pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional miere polifloră, în limita unei cantităţi de 350 grame miere lunar.3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Autorităţile competente naţionale pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Educaţiei Naţionale.(1^2) Autorităţile competente la nivel local pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) sunt consiliile judeţene, care îşi asumă organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie, în condiţiile legii, a mierii de albine poliflore destinate preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar de stat, privat şi confesional.
  4. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.5. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Mierea polifloră destinată consumului pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional va fi ambalată în borcane de 250 ml, cu capac de culoare verde, marcat cu hologramă care atestă calitatea, va proveni exclusiv din stupinele autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi va fi achiziţionată din lanţul scurt de aprovizionare. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor verifică periodic calitatea mierii acordate în acest program.6. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Achiziţionarea mierii poliflore, transportul şi distribuţia acesteia la unităţile de învăţământ pot fi contractate şi de către consiliile judeţene, respectiv de către consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu asistenţa direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  7. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Sănătăţii şi a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, va adopta normele metodologice de aplicare.8. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Condiţiile de calitate a mierii de albine poliflore destinate consumului pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional, modul de certificare a calităţii, atribuirea şi aplicarea hologramei care atestă calitatea, modul de distribuire şi entităţile implicate se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.9. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins:Articolul 4(1) Resursele financiare necesare implementării prezentei legi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  (2) Resursele financiare necesare implementării prezentei legi se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judeţelor, respectiv bugetul local al municipiului Bucureşti, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(3) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (2) se realizează cu încadrare în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice».(4) Sumele alocate rămase necheltuite se reportează pentru anul următor celui pentru care s-a făcut repartizarea.
  Articolul II
  Prezenta lege intră în vigoare începând cu data încetării suspendării prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.Nr. 325.