Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009Data intrării în vigoare 26-06-2009
    Formă consolidată valabilă la data 29-12-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-12-2018 până la data de 24-07-2019
    Notă CTCE Conform pct. 10 al art. 20, Cap. II din ORDONANŢA nr. 17 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 24 august 2012, din cuprinsul ordonanţei de urgenţă a Guvernului se elimină sintagma "jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune".Conform art. unic din LEGEA nr. 280 din 31 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013, la articolul 20, punctul 10 se abrogă.
    Notă CTCE Reproducem mai jos prevederile art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 decembrie 2014:Articolul II(1) Licenţele de organizare a jocurilor de noroc pe tipuri de activităţi acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea până la data expirării, cu condiţia plăţii în cuantumul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, astfel cum a fost modificată prin intermediul prezentei ordonanţe de urgenţă, a taxelor anuale aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, scadente în intervalul cuprins între intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi expirarea licenţelor.(2) Cuantumul şi modalitatea de calcul al taxelor pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se menţin până la expirarea termenului de valabilitate a acestora şi sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare la data emiterii respectivelor autorizaţii. Pentru obţinerea unei noi autorizaţii vor fi respectate cuantumurile şi modalitatea de calcul prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
    Notă CTCE Reproducem mai jos prevederile art. 53 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018:Articolul 53(1) Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar.(2) Taxa menţionată la alin. (1) se calculează, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare.