Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCȚIUNI din 16 noiembrie 2018pentru modificarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 6 decembrie 2018Data intrării în vigoare 06-12-2018


  Puse în aplicare prin Ordinul nr. 1.411 din 16 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1036 din 6 decembrie 2018.
  În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.
  Articolul IInstrucţiunile privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Potrivit art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, Consiliul Concurenţei acceptă angajamente în condiţiile prevăzute de lege.2. Punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Prevederile art. 49 din lege asigură cadrul legal pentru adoptarea unei decizii prin care autoritatea de concurenţă conferă forţă juridică obligatorie angajamentelor propuse de întreprinderi, în măsura în care acestea sunt suficiente pentru protecţia concurenţei şi dacă îndeplinirea lor conduce la înlăturarea situaţiei care a determinat declanşarea investigaţiei.3. Punctul 4 va avea următorul cuprins:4. Procedura de angajamente prevăzută la art. 49 din lege face parte din etapa de investigare, iar desfăşurarea discuţiilor privind acceptarea de angajamente propuse de întreprinderi nu suspendă desfăşurarea investigaţiei. Cererile efectuate de întreprinderi sau alte documente furnizate în scopul procedurii privind angajamentele nu pot fi folosite în cadrul investigaţiei decât cu acordul expres al întreprinderii care a formulat cererea de angajamente.
  4. Punctul 6^1 va avea următorul cuprins:6^1. Procedura de angajamente se aplică, de regulă, pentru încălcări mai puţin grave ale legii sau încălcări grave sub forma unor înţelegeri anticoncurenţiale verticale, precum şi în cazuri de abuz de poziţie dominantă, atunci când este posibilă restabilirea rapidă a mediului concurenţial normal. În categoria practicilor excluse de la procedura de angajamente sunt restricţionările pe orizontală de tipul cartelurilor, care sunt interzise prin dispoziţiile art. 5 alin. (1) din lege şi care nu sunt exceptate de prevederile art. 7 din lege.Consiliul Concurenţei nu va accepta angajamente în cazurile în care rezultă, pe baza probelor acumulate, existenţa unor acţiuni grave, de lungă durată, care au fost deja implementate şi au produs o distorsionare substanţială a concurenţei, distorsionare care ar fi imposibil de reparat prin intermediul angajamentelor.5. Punctul 10 va avea următorul cuprins:10. Consiliul Concurenţei nu va accepta angajamente în acele cazuri în care consideră, la aprecierea sa, că este necesară constatarea unei încălcări şi că aplicarea unei sancţiuni răspunde mai bine obiectivelor politicii de concurenţă.Consiliul Concurenţei va fi rezervat în a accepta propunerile de angajamente formulate de întreprinderile care ar fi avut posibilitatea de a înainta cereri de clemenţă.6.
  Punctul 12 va avea următorul cuprins:12. Angajamentele trebuie să fie relevante, respectiv să aibă legătură cu posibila încălcare investigată. Pot fi considerate ca fiind relevante şi acele angajamente a căror îndeplinire facilitează îndeplinirea altor angajamente propuse.În aprecierea proporţionalităţii angajamentelor propuse de întreprindere, evaluarea Consiliului Concurenţei se limitează la verificarea faptului că angajamentele în discuţie răspund îngrijorărilor exprimate de Consiliul Concurenţei şi comunicate întreprinderii în cauză, ţinând seama şi de interesele terţilor.
  7. Punctul 20 va avea următorul cuprins:20. Întreprinderile pot contacta în scris, din propria iniţiativă, Consiliul Concurenţei pentru a verifica disponibilitatea autorităţii de concurenţă de a se angaja în discuţii privind acceptarea de angajamente în cazul ce face obiectul investigaţiei.Întreprinderile pot contacta Consiliul Concurenţei în orice moment după ce au luat cunoştinţă de declanşarea investigaţiei şi de cadrul acesteia, însă cel mai târziu până la data transmiterii de către Consiliul Concurenţei a raportului de investigaţie, potrivit art. 45 alin. (1) din lege. Având în vedere scopul principal urmărit prin angajamente, şi anume restabilirea rapidă a mediului concurenţial, angajamentele vor fi acceptate cu atât mai uşor cu cât acestea sunt formulate mai devreme după declanşarea investigaţiei, de regulă în termen de 6 luni de la data la care părţile au fost informate în legătură cu declanşarea investigaţiei.În cazul în care consideră oportun să examineze disponibilitatea întreprinderilor investigate de a propune angajamente, Consiliul Concurenţei transmite acestora o solicitare în acest sens, prin care stabileşte un termen de cel puţin 15 zile în care să îşi exprime în scris intenţia privind formularea de angajamente. Solicitarea Consiliului Concurenţei se poate transmite în cursul procedurii de investigaţie până la comunicarea raportului de investigaţie.8. Punctul 22 va avea următorul cuprins:22. Atunci când întreprinderea investigată şi-a exprimat în scris intenţia de a propune angajamente, Consiliul Concurenţei va realiza o evaluare a problemelor concurenţiale şi a oportunităţii de a intra în discuţii privind acceptarea de angajamente.
  9. Punctul 32 va avea următorul cuprins:32. După primirea propunerii de angajamente, Consiliul Concurenţei va efectua o evaluare preliminară şi, dacă este necesar, va acorda întreprinderii, o singură dată, posibilitatea de a-şi completa propunerea, într-un termen care nu poate depăşi 30 de zile.10. Punctul 33 va avea următorul cuprins:33. Dacă întreprinderea nu îşi completează propunerea de angajamente în termenul indicat sau dacă neîndeplinirea condiţiilor de formă şi/sau fond persistă, Consiliul Concurenţei va informa întreprinderea cu privire la respingerea angajamentelor şi va continua procedura de investigaţie.11. Punctul 34^1 va avea următorul cuprins:34^1. Durata maximă a procedurii de angajamente, între data la care părţile sunt informate cu privire la acceptarea propunerii de intrare în discuţii şi până la adoptarea unei decizii în acest sens, nu va putea depăşi 12 luni. O prelungire a acestui termen poate avea loc numai în situaţii justificate.
  12. Punctul 35 va avea următorul cuprins:Aprobarea prima facie a angajamentelor şi testul de piaţă35. În situaţia în care angajamentele propuse sunt considerate prima facie acceptabile, Consiliul Concurenţei va publica pe pagina web un rezumat al cazului şi conţinutul esenţial al angajamentelor propuse în scopul realizării unui test de piaţă. În cazul în care investigaţia a fost iniţiată pe baza unei plângeri, Consiliul Concurenţei îl va informa, de asemenea, în acest stadiu, pe reclamant cu privire la testul de piaţă şi îl va invita să prezinte observaţii. Terţii interesaţi îşi pot prezenta observaţiile în termenul stabilit de autoritatea de concurenţă, care nu poate fi mai mic de 30 de zile. Pe lângă publicarea pe pagina web, Consiliul Concurenţei poate solicita anumitor persoane fizice sau juridice ori instituţii şi autorităţi publice, cu competenţe în domeniu, să formuleze observaţii cu privire la angajamentele propuse.13. Punctul 36 va avea următorul cuprins:36. După evaluarea observaţiilor formulate de terţi, Consiliul Concurenţei va aduce la cunoştinţa întreprinderilor implicate în procedura de angajamente rezultatele testului de piaţă. Dacă este cazul, Consiliul Concurenţei poate să solicite întreprinderii să îşi modifice propunerea de angajamente, într-un termen care nu poate depăşi 15 zile. Dacă întreprinderea nu formulează propuneri de angajamente adecvate în termenul indicat, Consiliul Concurenţei va putea decide închiderea procedurii de angajamente.14.
  Punctul 38 va avea următorul cuprins:38. Decizia Consiliului Concurenţei privind acceptarea angajamentelor poate fi adoptată pe o durată determinată. Obligaţia întreprinderii de a respecta angajamentele încetează de drept la data expirării perioadei prevăzute în decizia privind acceptarea angajamentelor, dacă este stabilită o astfel de dată. După expirarea perioadei de valabilitate a angajamentelor, întreprinderile sunt ţinute să se abţină de la orice acţiuni care ar conduce la revenirea unor împrejurări similare celor care au stat la baza deschiderii investigaţiei.
  15. Punctul 39 va avea următorul cuprins:39. Decizia adoptată de Consiliul Concurenţei potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) lit. c) şi art. 49 alin. (3) din lege va fi comunicată părţilor în termenul prevăzut de lege.16. Punctul 40 va avea următorul cuprins:40. Atunci când constată că angajamentele propuse nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (3) din lege, Consiliul Concurenţei va informa în scris întreprinderea cu privire la motivele respingerii propunerii de angajamente şi la continuarea procedurii de investigaţie.
  17. Punctul 41 va avea următorul cuprins:41. Consiliul Concurenţei va monitoriza îndeplinirea angajamentelor cuprinse în decizia emisă potrivit prevederilor art. 49 alin. (3) din lege.18. Punctul 49 va avea următorul cuprins:49. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a angajamentelor asumate prin decizia Consiliului Concurenţei de acceptare a angajamentelor este sancţionată potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. e) din lege.19. Punctul 50 va avea următorul cuprins:50. Potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) lit. c) din lege, Consiliul Concurenţei poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina să respecte angajamentele cărora Consiliul Concurenţei le-a conferit forţă obligatorie prin decizia adoptată potrivit prevederilor art. 49 alin. (3) din lege.20. Punctul 51 va avea următorul cuprins:51. Potrivit prevederilor art. 49 alin. (5) din lege, Consiliul Concurenţei poate, la cerere sau din oficiu, să redeschidă procedura de investigaţie atunci când:a) intervine o schimbare esenţială privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;b) întreprinderile acţionează contrar angajamentelor asumate;c) decizia a fost fundamentată pe informaţii incomplete, inexacte sau care induc în eroare, furnizate de părţi.
  Articolul IIPrezentele instrucţiuni sunt puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.----