Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.548 din 29 noiembrie 2018pentru aprobarea criteriilor de înfiinţare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor şi al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate judeţene
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 5 decembrie 2018Data intrării în vigoare 05-12-2018

  Având în vedere:– art. 279 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20 din 23.11.2018 privind avizarea criteriilor de înfiinţare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor şi al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate judeţene;– 
  Referatul de aprobare al Comitetului Director al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. CD26 din 22.11.2018,
  în temeiul dispoziţiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă criteriile de înfiinţare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor şi al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate judeţene, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate judeţene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Liliana Maria Mihai
  Bucureşti, 29 noiembrie 2018.Nr. 1.548.ANEXĂCriterii de înfiinţare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor şi al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate judeţeneI. Casele de asigurări de sănătate judeţene pot înfiinţa oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor şi al municipiilor, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:1. Distanţa dintre localitatea în care se înfiinţează oficiul de asigurări de sănătate şi localitatea de reşedinţă a judeţului este mai mare de 50 de km şi, respectiv, greu accesibilă.2. Numărul de locuitori concentrat într-o anumită zonă conduce la o adresabilitate ridicată a persoanelor asigurate către casa de asigurări de sănătate.
  3. Numărul de furnizori de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care îşi desfăşoară activitatea într-o anumită zonă - concentrarea unui număr de furnizori de servicii medicale într-o anumită zonă, determină creşterea adresabilităţii persoanelor asigurate către casa de asigurări de sănătate.4. La nivelul localităţii în care se propune înfiinţarea de oficiu există organizate servicii ale altor instituţii a căror activitate se află în strânsă legătură cu activitatea casei de asigurări de sănătate (administraţii financiare, trezorerii etc.).5. Există un număr mare de angajatori concentrat în localitatea în care se propune înfiinţarea oficiului, care depun cereri de recuperare a indemnizaţiilor de concediu medical, însoţite de certificatele de concediu medical, pentru salariaţii proprii, în vederea recuperării sumelor ocazionate cu plata acestora.
  II. Oficiile de asigurări de sănătate se înfiinţează cu încadrarea în: numărul maxim de posturi aprobate pentru casa de asigurări de sănătate judeţeană, sumele alocate cu destinaţia cheltuieli de personal şi sumele pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare.III. Oficiile de asigurări de sănătate se înfiinţează cu aprobarea consiliului de administraţie al casei de asigurări de sănătate, cu informarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.IV. Casele de asigurări de sănătate judeţene care înfiinţează oficii de asigurări de sănătate sunt obligate să îşi actualizeze statutele proprii.
  -----