Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENTUL din 20 noiembrie 2018muzicilor militare din Armata României
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 5 decembrie 2018Data intrării în vigoare 05-12-2018


  Aprobat prin Ordinul nr. M.202 din 20 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1034 din 5 decembrie 2018.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Regulamentul muzicilor militare din Armata României reglementează organizarea şi funcţionarea structurilor specializate în domeniul muzicilor militare din Armata României.Articolul 2Prezentul regulament prevede atribuţiile şi misiunile specifice ale structurilor, instituţiilor, formaţiunilor şi personalului specializat în domeniul muzicilor militare din Armata României.
  Capitolul II Organizarea structurilor în domeniul muzicilor militareSecţiunea 1 Inspectoratul general al muzicilor militareArticolul 3(1) Inspectoratul general al muzicilor militare este structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale, de nivel ierarhic 3, care conduce, organizează şi controlează domeniul muzicilor militare în Armata României. (2) Inspectoratul general al muzicilor militare funcţionează în subordinea Comandamentului logistic întrunit, are în organigramă Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale şi în subordine Centrul de Instruire pentru Muzici Militare.Articolul 4(1) Misiunea Inspectoratului general al muzicilor militare este de a conduce activitatea Muzicii Reprezentative a Ministerului Apărării Naţionale, de a coordona, îndruma şi controla activităţile muzicilor militare şi ale Centrului de Instruire pentru Muzici Militare.(2) Inspectoratul general al muzicilor militare are următoarele atribuţii specifice:a) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea specifică muzicilor militare la acordarea onorurilor militare şi desfăşurarea ceremoniilor militare, manifestări artistice şi activităţi culturale desfăşurate la nivel naţional şi internaţional;b) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de formare, perfecţionare şi specializare a personalului militar în domeniul „muzici militare“;
  c) elaborează şi propune spre aprobare proiectul statului de organizare pentru structura proprie şi al Centrului de Instruire pentru Muzici Militare;d) analizează şi propune numărul de locuri pentru admitere, precum şi funcţiile în care vor fi repartizaţi absolvenţii Centrului de Instruire pentru Muzici Militare;e) desfăşoară activităţi pentru acordarea/menţinerea, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-o clasă inferioară, respectiv retragerea titlului de specialist de clasă în domeniul „muzici militare“, potrivit reglementărilor specifice;f) desfăşoară, anual, convocări de specialitate în domeniul „muzici militare“;g) execută controale la muzicile militare şi la Centrul de Instruire pentru Muzici Militare, evaluează şi propune structurilor decizionale soluţii de remediere a deficienţelor constatate;h) execută activităţi de cercetare aplicativă în domeniul „muzici militare“;i)
  elaborează standarde, reglementări şi norme specifice;
  j) elaborează şi transmite, anual, muzicilor militare Tematica pregătirii de specialitate a personalului muzicilor militare;k) planifică, anual, fondurile necesare pentru achiziţia şi repararea instrumentelor muzicale;l) gestionează compoziţiile, orchestraţiile şi aranjamentele muzicale pentru fanfară proprii;m) stabileşte, prin precizări ale inspectorului general al muzicilor militare, Registrul de evidenţă a bibliotecii muzicale şi modul de evidenţă a repertoriului pe genuri şi forme muzicale în ordine alfabetică;n) asigură managementul activităţilor cultural-artistice specifice, conducerea demersurilor către optimizarea rezultatelor şi eficientizarea utilizării resurselor;o) desfăşoară activităţi de informare şi relaţii publice, în condiţiile legii, şi gestionează comunicarea cu mass-media;
  p) promovează şi păstrează valorile muzicale româneşti şi universale.
  Secţiunea a 2-a Centrul de Instruire pentru Muzici MilitareArticolul 5Centrul de Instruire pentru Muzici Militare este o structură militară destinată formării profesionale iniţiale şi continue a personalului din Ministerul Apărării Naţionale, subordonată Inspectoratului general al muzicilor militare.Articolul 6(1) Centrul de Instruire pentru Muzici Militare are ca misiuni de bază formarea, confirmarea, perfecţionarea şi specializarea cadrelor militare în activitate în specialităţile militare specifice serviciului specializat „muzici militare“.(2) Centrul de Instruire pentru Muzici Militare are următoarele atribuţii specifice:a) asigură calitatea educaţiei în raport cu transformările care se produc la nivel naţional în învăţământ şi cu noile politici NATO privind instruirea în vederea modernizării Armatei României; b) formează, pe filiera indirectă, cadre militare în activitate în specialităţile militare specifice serviciului specializat „muzici militare“;c) specializează şi perfecţionează cadre militare în activitate în specialităţile militare specifice serviciului specializat „muzici militare“, prin programe de formare continuă nonuniversitară;d) îmbunătăţeşte programele de formare şi dezvoltare profesională în raport cu locul şi rolul ofiţerilor şi subofiţerilor din specialităţile militare specifice serviciului specializat „muzici militare“;e) promovează şi păstrează valorile muzicale româneşti şi universale.
  Secţiunea a 3-a Structura şi modul de organizare a muzicilor militareArticolul 7Muzicile militare sunt formaţii muzicale profesioniste de instrumentişti care participă prin activităţi specifice la procesul de instruire din Armata României şi la promovarea tradiţiilor militare şi a culturii naţionale.Articolul 8(1) Misiunea de bază a muzicilor militare este participarea la acordarea onorurilor, desfăşurarea ceremoniilor militare şi alte activităţi culturale care se organizează de Ministerul Apărării Naţionale sau de autorităţile publice centrale şi locale.(2) Muzicile militare au următoarele atribuţii specifice:a) participă la acordarea onorurilor şi desfăşurarea ceremoniilor militare organizate în garnizoanele de dislocare sau, la ordin, în alte garnizoane;b) participă la realizarea programelor culturale în cadrul acordurilor, parteneriatelor şi relaţiilor bilaterale stabilite cu armatele altor state;c) promovează tradiţiile militare, arta, istoria şi valorile culturale ale poporului român prin participarea la activităţi artistice şi culturale, organizate de Ministerul Apărării Naţionale sau de autorităţile publice centrale şi locale;d) susţin activităţi artistice care contribuie la formarea şi educarea publicului;e) contribuie la promovarea imaginii Armatei României pe plan naţional şi internaţional;f) promovează şi păstrează valorile muzicale româneşti şi universale.
  Articolul 9(1) Muzicile militare sunt organizate diferenţiat în raport de obiectiv, misiunea de bază, nivelul de reprezentare şi sunt ierarhizate, începând cu nivelul superior, astfel:a) Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale - 2 dirijori, 70 de instrumentişti; b) Muzica militară tip 1 - 2 dirijori, 60 de instrumentişti;c) Muzica militară tip 2 - 1 dirijor, 40 de instrumentişti;d) Muzica militară tip 3 - 1 dirijor, 30 de instrumentişti;e) Muzica militară tip 4 - 1 dirijor, 20 de instrumentişti.
  (2) În funcţie de misiunile de bază, muzicile militare pot fi prevăzute şi cu alte funcţii precum: consultant artistic, impresar artistic, maestru sunet, bibliotecar, referent muzical/artistic, administrator şi îngrijitor. (3) Muzicile militare menţionate la alin. (1) lit. b)-e) funcţionează ca structuri anexă la comandamente ale marilor unităţi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, repartizate conform anexei nr. 1.(4) Structura muzicilor militare este prevăzută în anexa nr. 2.
  Secţiunea a 4-a Corul Ministerului Apărării NaţionaleArticolul 10
  Corul Ministerului Apărării Naţionale este un ansamblu profesionist de interpreţi vocali, în subordinea Muzicii Reprezentative a Ministerului Apărării Naţionale.
  Articolul 11(1) Misiunea de bază a Corului Ministerului Apărării Naţionale este susţinerea de concerte şi recitaluri corale, participarea la manifestări artistice şi alte activităţi culturale care se organizează de Ministerul Apărării Naţionale sau autorităţi publice centrale şi locale.(2) Corul Ministerului Apărării Naţionale are următoarele atribuţii specifice:a) susţine concerte şi recitaluri corale a cappella sau cu acompaniament, în unităţi militare şi în spaţiul public, la nivel naţional şi internaţional;b) participă, la ordin, la ceremonii militare;c) participă la programe culturale în cadrul acordurilor, parteneriatelor şi relaţiilor bilaterale stabilite cu armatele altor state;
  d) promovează tradiţiile militare, arta, istoria şi valorile culturale ale poporului român prin participarea la activităţi artistice şi culturale, organizate de Ministerul Apărării Naţionale sau de autorităţile publice centrale şi locale;e) contribuie la formarea şi educarea publicului, precum şi la promovarea imaginii Armatei României pe plan naţional şi internaţional;f) promovează şi păstrează valorile muzicale româneşti şi universale.
  Articolul 12Corul Ministerului Apărării Naţionale este format din 41 de persoane, astfel: 1 dirijor - ofiţer, 4 solişti vocali - personal civil contractual, 35 de corişti - personal civil contractual şi 1 corepetitor - personal civil contractual.
  Capitolul III Atribuţii şi module specificeSecţiunea 1 Inspectorul general al muzicilor militareArticolul 13(1) Inspectorul general al muzicilor militare reprezintă persoana cu autoritate învestită legal, care exercită actul de comandă asupra întregului personal din Inspectoratul general al muzicilor militare şi pe linie de specialitate faţă de personalul din muzicile militare şi Centrul de Instruire pentru Muzici Militare, potrivit legii, reglementărilor specifice şi prezentului regulament.(2) Funcţia de inspector general al muzicilor militare se încadrează cu un ofiţer din specialităţile militare specifice serviciului specializat „muzici militare“.(3) Inspectorul general al muzicilor militare are următoarele atribuţii specifice:a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor specifice muzicilor militare la acordarea onorurilor şi desfăşurarea ceremoniilor militare, manifestări artistice şi activităţi culturale desfăşurate la nivel naţional şi internaţional;
  b) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de formare, perfecţionare şi specializare a personalului militar în domeniul „muzici militare“;c) avizează propunerile de numire/detaşare a cadrelor militare în funcţii prevăzute în statele de organizare cu specialităţi militare specifice serviciului specializat „muzici militare“ din toate structurile Ministerului Apărării Naţionale;d) aprobă sau avizează, după caz, reglementările şi normele specifice muzicilor militare;e) conduce activităţile de cercetare aplicativă în domeniul „muzici militare“;f) controlează modul de gestionare şi evidenţă a compoziţiilor, orchestraţiilor, aranjamentelor muzicale, înregistrărilor pentru fanfară proprii şi ia măsuri pentru creşterea şi dezvoltarea educaţiei culturale;g) răspunde de integritatea patrimoniului, precum şi de întreţinerea, păstrarea, completarea şi modernizarea acestuia;h) dispune măsurile specifice necesare pentru participarea la activităţile aprobate care se desfăşoară de autorităţile publice centrale şi locale şi de alte instituţii publice sau private, care dezvoltă relaţiile militari-civili, şi participă la viaţa culturală, ştiinţifică şi artistică, la nivel naţional şi internaţional;
  i) organizează şi conduce, anual, convocările de specialitate în domeniul „muzici militare“;j) aprobă Tematica pregătirii de specialitate a personalului muzicilor militare;k) în calitate de ordonator de credite, îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin, conform dispoziţiilor legale în vigoare;l) aprobă strategiile de marketing cultural-artistic pe termen scurt, mediu şi lung;m) propune, ierarhic, realizarea de colaborări şi parteneriate cu instituţii de profil la nivel naţional şi internaţional, precum şi cu personalităţi artistice, în scopul desfăşurării unor activităţi culturale comune;n) monitorizează şi aprobă documentele privind activitatea de informare şi relaţii publice.
  Secţiunea a 2-a Locţiitorul inspectorului general al muzicilor militareArticolul 14(1) Locţiitorul exercită atribuţiile inspectorului general al muzicilor militare pe timpul cât acesta lipseşte.(2) Funcţia de locţiitor se încadrează cu un ofiţer din specialităţile militare specifice serviciului specializat „muzici militare“.(3) Locţiitorul coordonează activitatea de relaţii internaţionale în cadrul Inspectoratului general al muzicilor militare.
  Secţiunea a 3-a Module specifice din Inspectoratul general al muzicilor militareArticolul 15(1) În cadrul Inspectoratului general al muzicilor militare funcţionează module cu atribuţii specifice domeniului „muzici militare“, precum şi domenii specifice conducerii unei structuri militare, conform statului de organizare.(2) Şefii de module specifice răspund de planificarea, organizarea, coordonarea, îndrumarea, elaborarea şi controlul activităţilor specifice muzicilor militare.Articolul 16(1)
  Biroul dezvoltare şi reglementări în armă, învăţământ şi resurse umane se încadrează, de regulă, cu personal din specialităţile militare specifice serviciului specializat „muzici militare“.
  (2) Biroul dezvoltare şi reglementări în armă, învăţământ şi resurse umane are următoarele atribuţii specifice:a) analizează propunerile de eliberare/numire/detaşare a cadrelor militare din/în funcţii prevăzute în statele de organizare cu specialităţile militare specifice serviciului specializat „muzici militare“ din toate structurile Ministerului Apărării Naţionale şi le prezintă spre avizare inspectorului general al muzicilor militare; b) ţine evidenţa nominală a personalului şi funcţiilor din muzicile militare;c) elaborează documente, lucrări specifice pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în domeniul „muzici militare“;d) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de formare, perfecţionare şi specializare a personalului militar în domeniul „muzici militare“;e) analizează şi propune numărul de locuri pentru admitere şi funcţiile în care urmează să fie repartizaţi absolvenţii Centrului de Instruire pentru Muzici Militare;f) participă la elaborarea standardelor, reglementărilor şi normelor specifice;
  g) ţine evidenţa nominală a personalului militar şi civil din muzicile militare care deţine titlul de specialist de clasă în specialităţile militare specifice serviciului specializat „muzici militare“;h) face propuneri pentru promovarea şi păstrarea valorilor muzicale româneşti şi universale.
  Articolul 17(1) Biroul organizare, coordonare, îndrumare şi control muzici militare se încadrează în totalitate cu personal din specialităţile militare specifice serviciului specializat „muzici militare“.(2) Biroul organizare, coordonare, îndrumare şi control muzici militare are următoarele atribuţii specifice:a) organizează şi coordonează, pe linie de specialitate, muzicile militare care participă la activităţi privind acordarea onorurilor şi desfăşurarea ceremoniilor militare, precum şi la manifestări comemorative, culturale şi artistice, ce se desfăşoară la nivel naţional şi internaţional;
  b) organizează, coordonează, conduce şi controlează activităţile de tradiţii militare;c) planifică, organizează şi execută controale la Centrul de Instruire pentru Muzici Militare şi la muzicile militare, prin care determină rezultatele activităţilor desfăşurate de către acestea, inclusiv modul de îndeplinire a atribuţiilor funcţionale de către personalul cu funcţii de comandă sau conducere din domeniul muzicilor militare şi respectarea legalităţii în activităţile specifice;d) planifică, organizează şi coordonează desfăşurarea anuală a convocării de specialitate în domeniul „muzici militare“;e) participă la elaborarea reglementărilor şi normelor specifice;f) face propuneri pentru promovarea şi păstrarea valorilor muzicale româneşti şi universale.
  Articolul 18(1) Biroul analiză şi evaluare repertoriu muzical, compoziţii, orchestraţii şi aranjamente muzicale pentru fanfară se încadrează în totalitate cu personal din specialităţile militare specifice serviciului specializat „muzici militare“.(2) Biroul analiză şi evaluare repertoriu muzical, compoziţii, orchestraţii şi aranjamente muzicale pentru fanfară are următoarele atribuţii specifice:a) asigură muzicilor militare ştimele şi partiturile muzicale pentru repertoriul obligatoriu de cunoscut;b) adaptează partiturile muzicale în funcţie de încadrarea cu personal a muzicilor militare;c) elaborează, supune aprobării inspectorului general al muzicilor militare şi transmite muzicilor militare Tematica pregătirii de specialitate a personalului muzicilor militare;d) organizează şi controlează evidenţa, conservarea, restaurarea şi protejarea patrimoniului „Sălii de tradiţii“ a muzicilor militare;e)
  coordonează activitatea Compartimentului evidenţă, editare şi multiplicare repertoriu muzical;
  f) execută activităţi de cercetare aplicativă în domeniul „muzici militare“;g) participă la elaborarea reglementărilor şi normelor specifice;h) face propuneri pentru promovarea şi păstrarea valorilor muzicale româneşti şi universale;i) propune modelul Registrului de evidenţă a bibliotecii muzicale şi modul de evidenţă a repertoriului pe genuri şi forme muzicale;j) ţine evidenţa drepturilor de proprietate intelectuală obţinute din activitatea de creaţie prin cesiune sau alte moduri, conform reglementărilor în vigoare.
  Articolul 19(1) Compartimentul evidenţă, editare şi multiplicare repertoriu muzical se încadrează în totalitate cu personal din specialităţile militare specifice serviciului specializat „muzici militare“.(2) Compartimentul evidenţă, editare şi multiplicare repertoriu muzical are următoarele atribuţii specifice:a) gestionează compoziţiile, orchestraţiile, aranjamentele muzicale pentru fanfară proprii;b) ţine evidenţa compoziţiilor, orchestraţiilor, aranjamentelor muzicale pentru fanfară pe genuri/forme muzicale;c) gestionează discurile de vinil, benzile magnetice, compact- discurile pe care sunt înregistrări audio/video ale interpretărilor compoziţiilor, orchestraţiilor, aranjamentelor muzicale pentru fanfară.Articolul 20(1) Biroul management artistic se încadrează, de regulă, cu personal din specialităţile militare specifice serviciului specializat „muzici militare“.(2) Biroul management artistic are următoarele atribuţii specifice:a) propune inspectorului general al muzicilor militare strategii culturale pe termen scurt, mediu şi lung;b) organizează concerte şi spectacole la care participă muzicile militare şi Corul Ministerului Apărării Naţionale;c) răspunde de planificarea şi organizarea participării Muzicii Reprezentative a Ministerului Apărării Naţionale la festivaluri naţionale şi internaţionale;d) identifică, implementează şi răspunde, în cadrul strategiei de marketing cultural, de formele şi mijloacele de promovare a imaginii unităţii şi a muzicilor militare pe plan naţional şi internaţional;
  e) coordonează activitatea de promovare a muzicilor militare, propune conceptul materialelor publicitare, monitorizează realizarea şi distribuirea acestora;f) întocmeşte analiza postacţiune în urma activităţilor cultural-artistice şi propune inspectorului general al muzicilor militare noi modalităţi de abordare a conceptului de proiect;g) propune inspectorului general al muzicilor militare colaborări cu instituţii de profil din capitală şi din ţară;h) răspunde, din partea Inspectoratului general al muzicilor militare, de organizarea şi desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul parteneriatelor culturale cu instituţii, asociaţii culturale şi personal artistic din societatea civilă;i) desfăşoară activităţi de informare şi relaţii publice, în conformitate cu reglementările specifice în domeniu;j) menţine, cu sprijinul Direcţiei calitatea vieţii personalului, legătura cu organizaţiile locale ale veteranilor de război, ale cadrelor militare în rezervă şi retragere şi asigură participarea acestora la activităţi importante din viaţa unităţii;k) răspunde de calitatea şi acurateţea informaţiilor cuprinse în paginile de internet ale Ministerului Apărării Naţionale care prezintă domeniul muzicilor militare.
  Secţiunea a 4-a Funcţii specifice muzicilor militareArticolul 21(1) Şeful muzicii militare se subordonează nemijlocit comandantului marii unităţi pe lângă care funcţionează muzica militară.(2) Şeful muzicii militare este dirijorul formaţiei muzicale profesioniste de instrumentişti.(3) Şeful muzicii militare are următoarele atribuţii specifice:a)
  planifică, organizează, pregăteşte şi conduce activităţile desfăşurate de muzica militară;
  b) susţine activităţi cultural-artistice care contribuie la formarea şi educarea publicului, organizate de Ministerul Apărării Naţionale, autorităţile publice centrale şi locale şi alte instituţii publice sau private;c) conduce muzica militară cu ocazia participării la programele culturale în cadrul acordurilor, parteneriatelor şi relaţiilor bilaterale stabilite cu armatele altor state;d) promovează tradiţiile militare, arta, istoria şi valorile culturale ale poporului român;e) contribuie la promovarea imaginii Armatei României pe plan naţional şi internaţional;f) organizează, îndrumă şi desfăşoară instrucţia muzicii militare, pe baza planului instrucţiei;g) organizează, conduce şi evaluează activitatea de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului;
  h) execută activităţi de cercetare aplicativă în domeniul „muzici militare“;i) urmăreşte participarea personalului din subordine la cursuri de carieră, de nivel, de perfecţionare, la exerciţii sau misiuni naţionale şi internaţionale;j) ţine evidenţa nominală a rezultatelor obţinute de personalul din subordine şi a specialităţii de clasă pe care o deţine;k) planifică şi propune, pe baza Tematicii pregătirii de specialitate a personalului muzicilor militare, activităţile instrucţiei specifice muzicii militare;l) participă la fundamentarea proiectului de buget şi propune sumele necesare activităţilor muzicii militare;m) stabileşte, din cadrul personalului muzicii militare, persoana care gestionează bunurile materiale din evidenţa muzicii;n) organizează şi controlează întreţinerea şi păstrarea instrumentelor muzicale, a repertoriului, a materialelor şi accesoriilor muzicale şi previne deteriorarea acestora;
  o) ia măsuri ca scoaterea din funcţiune/declasarea şi casarea instrumentelor muzicale să se efectueze potrivit normelor legale în vigoare;p) transmite anual situaţia instrumentelor cu nevoi de reparaţii, pentru a fi incluse în planul anual de mentenanţă;q) verifică condiţiile de păstrare şi întreţinere a ţinutei specifice;r) urmăreşte şi face propuneri pentru asigurarea muzicii militare cu ţinută specifică;s) controlează modul de întreţinere şi exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor folosite de muzica militară, aplicarea şi respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, securitate şi sănătate în muncă, precum şi a celor de protecţie a mediului.
  Articolul 22(1) Prim-dirijorul (şi locţiitor) se subordonează nemijlocit şefului muzicii militare.(2) Prim-dirijorul (şi locţiitor) exercită atribuţiile şefului muzicii militare pe timpul cât acesta lipseşte.(3) Prim-dirijorul (şi locţiitor) are următoarele atribuţii specifice:a) organizează, pregăteşte şi conduce activităţile desfăşurate de muzica militară, precum şi de către alte formaţii instrumentale constituite din personalul muzicii militare;b) participă la realizarea şi completarea programelor culturale în cadrul acordurilor, parteneriatelor şi relaţiilor bilaterale stabilite cu armatele altor state;c) execută ordinele şi precizările şefului muzicii pentru asigurarea îndeplinirii misiunii principale şi pentru instruirea individuală şi realizarea coeziunii muzicii militare;d)
  conduce activitatea de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului muzicii;
  e) execută activităţi de cercetare aplicativă în domeniul „muzici militare“;f) participă la întocmirea planului instrucţiei de specialitate al muzicii militare şi face propuneri pentru optimizarea lui.
  Articolul 23(1) Subşeful muzicii militare se subordonează nemijlocit şefului muzicii militare.(2) Subşeful muzicii militare exercită atribuţiile şefului muzicii militare/prim-dirijorului pe timpul cât acesta lipseşte sau în situaţia în care funcţiile nu sunt încadrate.(3) Subşeful muzicii militare are următoarele atribuţii specifice:a) conduce activităţile specifice desfăşurate de muzica militară atunci când şeful muzicii/prim-dirijorul lipseşte;b) la ordin, organizează, pregăteşte şi conduce alte formaţii instrumentale constituite din personalul muzicii militare;c) consiliază şeful muzicii militare în probleme vizând instruirea, perfecţionarea, dezvoltarea în cariera militară, moralul şi calitatea vieţii subofiţerilor instrumentişti;d) participă ca instrumentist în cadrul muzicii militare atunci când şeful muzicii/prim-dirijorul conduce activitatea;e) verifică şi evaluează permanent necesarul şi starea materialelor din gestiune, ia măsuri pentru menţinerea lor în stare de folosinţă şi raportează şefului muzicii militare lipsurile şi disfuncţionalităţile;f) asigură instrumentele muzicale, ştimele, partiturile şi accesoriile muzicale, necesare studiului instrumental, individual şi de ansamblu, potrivit ordinelor şefului muzicii;
  g) distribuie la timp şi în totalitate ţinuta specifică, conform ordinelor şefului muzicii;h) participă la întocmirea planului instrucţiei de specialitate a muzicii militare şi face propuneri pentru optimizarea lui.
  Articolul 24Solistul instrumentist/Şeful de partidă/Instrumentistul-şef/Instrumentistul se subordonează nemijlocit şefului muzicii militare şi are următoarele atribuţii specifice:a) participă ca instrumentist în cadrul formaţiei muzicii militare la acordarea onorurilor, desfăşurarea ceremoniilor militare şi activităţi cultural-artistice;b) participă ca instrumentist în cadrul altor formaţii muzicale constituite din personalul muzicii militare;c)
  interpretează compoziţiile muzicale cu respectarea indicaţiilor din ştimă şi ale dirijorului;
  d) memorează repertoriul obligatoriu care se interpretează la acordarea onorurilor şi desfăşurarea ceremoniilor militare;e) execută pregătirea de specialitate în ansamblu sau individual, conform Tematicii pregătirii de specialitate a personalului muzicilor militare;f) îşi perfecţionează tehnica interpretativă prin studiu individual;g) manifestă responsabilitate pentru buna funcţionare a instrumentelor muzicale, manipularea şi păstrarea repertoriului şi a bunurilor materiale.
  Secţiunea a 5-a
  Funcţii specifice Corului Ministerului Apărării NaţionaleArticolul 25(1) Dirijorul este şeful nemijlocit al întregului personal al Corului Ministerului Apărării Naţionale.(2) Dirijorul se subordonează nemijlocit şefului Muzicii Reprezentative a Ministerului Apărării Naţionale.(3) Dirijorul are următoarele atribuţii specifice:a) planifică, organizează, pregăteşte şi conduce corul la concerte, recitaluri, la ceremonii militare şi alte activităţi;b) întocmeşte şi înaintează spre aprobare la inspectorul general al muzicilor militare programele culturale care se susţin de cor în cadrul stagiunii anuale de concerte;c) susţine activităţi cultural-artistice care contribuie la formarea şi educarea publicului, organizate de Ministerul Apărării Naţionale, autorităţile publice centrale şi locale şi alte instituţii publice sau private;
  d) conduce corul cu ocazia participării la programele culturale în cadrul acordurilor, parteneriatelor şi relaţiilor bilaterale stabilite cu armatele altor state;e) promovează tradiţiile militare, arta, istoria şi valorile culturale ale poporului român;f) contribuie la promovarea imaginii Armatei României pe plan naţional şi internaţional;g) organizează şi controlează activitatea de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului corului;h) participă la fundamentarea proiectului de buget şi propune sumele necesare activităţilor corului;i) verifică condiţiile de păstrare şi întreţinere a ţinutei specifice;j) face propuneri şi urmăreşte asigurarea corului cu ţinută specifică şi repertoriu muzical;
  k) controlează modul de întreţinere şi exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor folosite de cor, aplicarea şi respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, sănătate şi securitate în muncă, precum şi a celor de protecţie a mediului.
  Articolul 26Solistul vocal se subordonează nemijlocit dirijorului şi are următoarele atribuţii specifice:a) participă ca solist vocal, în cadrul corului, la repetiţii, concerte, recitaluri, ceremonii militare şi activităţi cultural-artistice;b) interpretează lucrările muzicale cu respectarea indicaţiilor din ştimă şi ale dirijorului;c) desfăşoară pregătirea de specialitate cu ansamblul coral şi individual, sub îndrumarea dirijorului;
  d) îşi perfecţionează tehnica interpretativă prin studiu individual;e) răspunde de întreţinerea şi păstrarea în cele mai bune condiţii a ţinutei specifice.
  Articolul 27Coristul se subordonează nemijlocit dirijorului şi are următoarele atribuţii specifice:a) participă ca interpret vocal, în cadrul corului, la repetiţii, concerte, recitaluri, ceremonii militare şi activităţi cultural-artistice;b) interpretează lucrările muzicale cu respectarea indicaţiilor din ştimă şi ale dirijorului;c) desfăşoară pregătirea de specialitate cu ansamblul coral şi individual, sub îndrumarea dirijorului;
  d) îşi perfecţionează tehnica interpretativă prin studiu individual;e) răspunde de întreţinerea şi păstrarea în cele mai bune condiţii a ţinutei specifice.
  Articolul 28Corepetitorul se subordonează nemijlocit dirijorului şi are următoarele atribuţii specifice:a) participă ca instrumentist corepetitor, în cadrul corului, la concerte, recitaluri şi activităţi cultural-artistice;b) interpretează lucrările muzicale cu respectarea indicaţiilor din ştimă şi ale dirijorului;c) acompaniază la pian soliştii vocali şi corul în cadrul repetiţiilor, sub îndrumarea dirijorului;d) îşi perfecţionează tehnica interpretativă prin studiu individual;e) răspunde de întreţinerea şi păstrarea în cele mai bune condiţii a ţinutei specifice, precum şi a instrumentului muzical din dotare.
  Capitolul IV LogisticaArticolul 29(1) Logistica muzicilor militare este asigurată de structura de specialitate a comandamentelor marilor unităţi sau a Inspectoratului general al muzicilor militare, în subordinea cărora funcţionează.(2) Resursele financiare necesare asigurării sprijinului logistic al muzicilor militare se stabilesc şi se prevăd în bugetele anuale, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.(3) Achiziţia de instrumente şi alte bunuri specifice muzicilor militare se execută de compartimentele de specialitate potrivit normelor de înzestrare pentru muzicile militare.Articolul 30(1) Pentru desfăşurarea activităţilor, muzicii militare i se vor repartiza următoarele încăperi:a) o sală amenajată acustic pentru desfăşurarea studiului instrumental individual şi de ansamblu;b) birou pentru şeful muzicii;
  c) o magazie pentru păstrarea instrumentelor, materialelor şi accesoriilor muzicale şi a repertoriului;d) o magazie pentru păstrarea ţinutei specifice;e) încăperi pentru vestiare, cu birouri/mese pentru studiu şi întreţinerea instrumentelor în funcţie de efectivele muzicii militare.
  (2) Numărul, dimensiunea încăperilor şi dotarea cu mobilier şi aparatură se vor stabili conform normelor de înzestrare în vigoare.
  Articolul 31Ţinuta specifică se asigură conform normelor în vigoare, pentru întreg personalul muzicii militare, prin grija structurii de logistică a marii unităţi sau a Inspectoratului general al muzicilor militare, în subordinea cărora funcţionează.Articolul 32(1) Repertoriul muzicii militare este reprezentat de compoziţii muzicale cu şi fără text, precum:a) imnuri naţionale;b) imnuri adoptate de organizaţii internaţionale la care România este parte sau a aderat;c) marşuri şi semnale folosite cu precădere în activitatea de instrucţie, la acordarea onorurilor şi desfăşurarea ceremoniilor militare;d) lucrări muzicale reprezentative din repertoriul naţional şi universal.
  (2) Evidenţa repertoriului se ţine electronic şi se listează anual ca Registrul de evidenţă a bibliotecii muzicale. (3) Evidenţa repertoriului se ţine pe genuri/forme muzicale, în ordine alfabetică.
  Articolul 33(1) La sfârşitul fiecărei activităţi, înainte ca instrumentele şi accesoriile muzicale să fie predate pentru păstrare, instrumentiştii sunt obligaţi să le cureţe de impurităţile depuse în timpul folosirii lor.(2) Lunar, personalul muzicii militare va executa, timp de două ore, întreţinerea tuturor instrumentelor şi accesoriilor muzicale din dotare. Activitatea va fi prevăzută în planul lunar de activitate al şefului muzicii militare.(3) Pentru întreţinerea instrumentelor muzicale se asigură materialele prevăzute în reglementările specifice privind asigurarea bunurilor materiale la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.
  Articolul 34(1) Inventarierea instrumentelor se desfăşoară anual conform instrucţiunilor în vigoare.(2) Scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea instrumentelor muzicale se vor face potrivit actelor normative în vigoare.Articolul 35(1) Reparaţiile instrumentelor muzicale din dotarea muzicilor militare se execută la atelierul specializat al Inspectoratului general al muzicilor militare, pe baza ordinului de reparaţie, în limita fondurilor bugetare aprobate.
  (2) Reparaţiile instrumentelor muzicale se pot realiza şi prin operatori economici de profil.
  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 36În aplicarea prezentului regulament inspectorul general al muzicilor militare poate emite precizări. Articolul 37Personalul încadrat în muzicile militare este obligat să îşi perfecţioneze permanent pregătirea de specialitate în vederea îndeplinirii cu bune rezultate a atribuţiilor funcţionale.
  Articolul 38Pentru desfăşurarea misiunilor specifice muzicilor militare în condiţii optime, comandanţii/şefii structurilor pe lângă care acestea funcţionează au următoarele obligaţii:a) să asigure condiţiile şi măsurile prevăzute la art. 29-31, precum şi prezenţa personalului la activităţi;b) să aprobe participarea muzicii militare la activităţi în limitele de temperatură cuprinse între minus 5°C şi plus 37°C, mai puţin pe timp de ploaie, ninsoare sau vânt puternic.Articolul 39Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
  Anexa nr. 1la regulamentREPARTIŢIA muzicilor militare
  Nr. crt.Tipul muzicii militareStructura pe lângă care funcţionează
  1.Muzica militară tip 1Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul“
  2.Muzica militară tip 2Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „Gemina“
  3.Comandamentul Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos“
  4.Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“
  5.Academia Navală „Mircea cel Bătrân“
  6.Muzica militară tip 3/4*Comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica“
  7.Comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava“
  8.Comandamentul Brigăzii 81 Mecanizate „General Grigore Bălan“
  9.Comandamentul Brigăzii 282 Infanterie Mecanizate „Unirea Principatelor“
  10.Comandamentul Brigăzii Multinaţionale Sud-Est
  11.Comandamentul Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt“
  12.Comandamentul Brigăzii 18 Cercetare-Supraveghere „Decebal“
  13.Comandamentul Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu“
  14.
  Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale
  15.Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă“
  16.Comandamentul Bazei 95 Aeriene „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu“
  * Tipul muzicii militare va fi stabilit cu aprobarea şefului Statului Major al Apărării, pe baza propunerii şefului categoriei de forţe care are în subordine muzica militară, cu avizul inspectorului general al muzicilor militare.
  Anexa nr. 2la regulamentSTRUCTURA muzicilor militare
  Nr. crt.Instrumentul muzicalMuzica militară - numărul de instrumentişti
  Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale 2 dirijori
  70 de instrumentişti
  Tip 1 2 dirijori 60 de instrumentiştiTip 2 1 dirijor 40 de instrumentiştiTip 3 1 dirijor 30 de instrumentiştiTip 4 1 dirijor 20 de instrumentişti
  1.Piccola1211-
  2.Flaut32111
  3.Oboi211--
  4.Clarinet Mib1111
  -
  5.Clarinet Sib1412764
  6.Clarinet Bas1----
  7.Fagot211
  --
  8.Saxofon Sopran1----
  9.Saxofon Alto2211-
  10.Saxofon Tenor12
  11-
  11.Saxofon Bariton111--
  12.Corn64432
  13.Trompetă65333
  14.Trombon65332
  15.Percuţie*56332
  16.Fligorn
  66422
  17.Basfligorn33211
  18.Eufoniu32211
  19.
  Tubă Fa32211
  20.Tubă Sib33221
  TOTAL7060403020
  * Percuţie - partidă instrumentală ritmică ce se compune din: tobă mare, tobă mică, cinele, liră etc.
  -----