Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 520 din 27 noiembrie 2018pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 5 decembrie 2018Data intrării în vigoare 05-12-2018

  Având în vedere dispoziţiile:– Referatului de aprobare nr. 613.815 din 21.11.2018 al Direcţiei generale reglementări autorizări;– art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  art. 11 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:Articolul IRegulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 24 martie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 103 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecţie care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spaţii, cu utilaje adecvate;2. La articolul 103 alineatul (5), litera c) se abrogă.3. La articolul 103, literele d) şi e) ale alineatului (5) şi alineatul (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:d)
  reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al instituţiei publice, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;
  e) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari, pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al asociaţiei de proprietari, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;..............................................................................................(7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acţiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administraţiei publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.
  4. La articolul 103, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, documentele de lucru pentru executarea tratamentelor prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d)-f) se confirmă de către reprezentanţii asociaţiei.5.
  La articolul 105, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 105(1) În ceea ce priveşte frecvenţa, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută:a) lunar, în sezonul cald, pe spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea ţânţarilor adulţi şi a larvelor de ţânţari;b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentraţiei şi tipului de substanţe insecticide ce urmează a fi utilizate în spaţiile comune închise ale clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate şi metrou.
  6. La articolul 105, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:(3) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la alin. (1) lit. a), precum şi numărul de tratamente care se efectuează anual, prevăzute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin programul unitar de acţiune. Înainte de elaborarea programului unitar de acţiune, fiecare autoritate a administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţie de dezvoltare intercomunitară solicită Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. În cazul în care institutul nu răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare recomandări, iar autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară stabileşte numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără a se reduce numărul de tratamente de dezinsecţie executate în anul anterior.
  (4) În situaţia în care, după aprobarea şi punerea în aplicare a programului unitar de acţiune, evoluţia vectorilor supuşi tratamentelor de dezinsecţie impune recomandări noi din partea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», acestea se vor implementa prin modificarea programului unitar de acţiune.
  7. La articolul 106, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la siguranţa alimentului;8. La articolul 109, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Operaţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la obiectivele din programul unitar de acţiune se prestează exclusiv de către operatorul licenţiat de A.N.R.S.C., căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială/asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în condiţiile legii.
  9. La articolul 109, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), operaţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acţiune pot fi prestate şi de operatori economici autorizaţi în baza reglementărilor emise de autorităţile administraţiei publice locale.10. La articolul 115, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; în cazul activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, exclusivitatea se limitează la obiectivele din programul unitar de acţiune;
  Articolul II(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, aprobă prin act adiţional modificarea regulamentului serviciului şi a contractului de delegare a gestiunii activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în conformitate cu modificările aduse la regulamentul-cadru prin prezentul ordin.(2) În situaţia nemodificării actelor administrative în termenul prevăzut la alin. (1) se aplică prevederile din regulamentul-cadru.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
  Petru Bogdan Alexa
  Bucureşti, 27 noiembrie 2018.Nr. 520.
  ----