Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 29 noiembrie 2018privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 4 decembrie 2018Data intrării în vigoare 04-12-2018

  Având în vedere:– consolidarea sistemului economic prin economisire şi investire pe perioada activă a individului;– obligaţia statului de a contribui la dezvoltarea armonioasă a copiilor prin susţinerea procesului de educare continuă a acestora;– 
  asigurarea unui surplus financiar pentru copii la vârsta de 18 ani;
  – necesitatea creării unui instrument de bunăstare pentru fiecare copil;– includerea în sistemul de economisire a tuturor copiilor;– nevoia unei soluţii viabile economic, prin care beneficiarii, odată cu încheierea perioadei şcolare, să deţină o rezervă financiară care să finanţeze studiile universitare sau să acopere lipsa de venituri după acel moment;– crearea unui mecanism de economisire activă;– susţinerea tinerilor în vederea asigurării unui nivel ridicat de pregătire profesională şi educaţie,
  luând în considerare că îmbunătăţirea ocupării şi a nivelului de educaţie a tinerilor reprezintă priorităţi şi direcţii de acţiune de maximă importanţă şi urgenţă, fiind solicitate şi de Uniunea Europeană prin recomandările specifice de ţară, în acest sens Consiliul recomandând ca în perioada 2018-2019 România să întreprindă acţiuni astfel încât să îmbunătăţească programele de actualizare a competenţelor şi să ofere un învăţământ general de calitate, în special pentru romi şi pentru copiii din zonele rurale,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Se aprobă Programul guvernamental „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar“, care are ca obiect înfiinţarea unui cont special de economisire sub formă de depozit, denumit în continuare cont individual de economii Junior Centenar.(2) Titularul contului individual de economii Junior Centenar poate fi orice copil care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a) este cetăţean român;b) nu a împlinit vârsta de 18 ani.(3) Contul individual de economii Junior Centenar se deschide pe numele copilului, automat, la unităţile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinţi, din partea reprezentantului legal al copilului sau a împuternicitului acestuia. Coordonatele contului individual de economii Junior Centenar şi condiţiile de utilizare se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.
  (4) Orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2) are dreptul la un singur cont individual de economii Junior Centenar.(5) În contul individual de economii Junior Centenar se pot depune de către reprezentantul legal al titularului sau de către alte persoane, oricând, sume de bani în lei, prin virament, mandat poştal prin oficiile Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. sau în numerar prin casieriile unităţilor Trezoreriei Statului.(6) Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot face obiectul unei tranzacţii, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sancţiunea nulităţii actelor respective.
  Articolul 2(1) Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei. În cazul în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă, conform prevederilor alin. (4).(2) Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăşi un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei al valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent. Titularul contului beneficiază de prima de stat numai pentru suma minimă de 1.200 lei.
  (3) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire în care s-au efectuat depunerile, mai puţin pentru anul în care titularul împlineşte vârsta de 18 ani. Prima de stat se plăteşte în contul individual de economii Junior Centenar, la scadenţa depozitului, cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri, conform prevederilor alin. (1), în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3). (4) Sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă. La soldul contului se aplică o rată de dobândă al cărei nivel se stabileşte la 3% pe an. Dobânda se calculează şi se plăteşte, la scadenţa depozitului, când titularul contului împlineşte vârsta de 18 ani, în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3). Dobânda se va asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, al cărei preşedinte are calitatea de ordonator terţiar de credite. (5) Prin derogare de la prevederile titlului IV - Impozitul pe venit şi ale titlului V - Contribuţii sociale obligatorii din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile sub formă de dobânzi şi prima de stat înregistrate în acest cont nu sunt impozabile.(6) Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu excepţia următoarelor situaţii:a) în cazul achitării cheltuielilor de sănătate pentru tratarea titularului contului în cazul bolilor cu risc de deces al acestuia, respectiv: boli infecţioase, boli rare, afecţiuni oncologice, malformaţii congenitale, boli hematologice, diabet, accidente domestice şi intoxicaţii;b) în cazul achitării cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico-sociale de care beneficiază titularul contului cu tulburări pervazive de dezvoltare, respectiv în cazul achitării cheltuielilor de recuperare medicală complexă psihoneuromotorie;c) în cazul decesului titularului contului.
  (7) În situaţiile prevăzute la alin. (6), scadenţa depozitului este considerată data la care a intervenit unul dintre cazurile excepţionale prevăzute la alin. (6), dobânda la soldul sumelor depuse calculându-se până la această dată. În termenul prevăzut la art. 3 alin. (3) se plăteşte prima de stat cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri, inclusiv pentru anul în care a intervenit situaţia excepţională, şi dobânda.(8) La împlinirea vârstei de 18 ani sau în situaţiile excepţionale prevăzute la alin. (6), titularul contului, reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al titularului contului, după caz, poate efectua retragerea totală a sumelor din cont. (9) De la data împlinirii vârstei de 18 ani titularul contului nu mai beneficiază de condiţiile din programul guvernamental prevăzut la art. 1 alin. (1).(10) Pentru operaţiunile derulate prin contul individual de economii Junior Centenar, Trezoreria Statului nu percepe comisioane.
  Articolul 3(1) Prima de stat se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, şi se suportă din bugetul anual aprobat potrivit legii pentru Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.
  (2) În baza datelor transmise de Ministerul Finanţelor Publice, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză fundamentează cuantumul sumelor necesare plăţii primelor de stat pentru anii de economisire şi a dobânzilor.(3) Prima de stat, cumulată pentru anii în care s-au efectuat depuneri, împreună cu dobânzile, se virează în contul individual de economii Junior Centenar, în termen de 15 zile lucrătoare de la data scadenţei depozitului.
  Articolul 4Modalitatea de acordare a primei de stat şi a sumelor anuale plătite conform art. 5, procedura de deschidere, funcţionare şi de utilizare a conturilor individuale de economii Junior Centenar la unităţile Trezoreriei Statului, modalitatea de retragere a sumelor în situaţii excepţionale, precum şi metodologia de calcul şi modalitatea de acordare a dobânzilor aferente disponibilităţilor păstrate în conturile de depozit se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul 5(1) În cazul copiilor ocrotiţi prin serviciile publice şi private specializate pentru protecţia copilului, depunerea anuală minimă de 1.200 lei se efectuează din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
  (2) Virarea se efectuează în luna decembrie a fiecărui an, pe baza situaţiilor certificate şi transmise de către autoritatea tutelară la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.(3) În cazul în care copiii prevăzuţi la alin. (1) sunt adoptaţi, începând cu data adopţiei, depunerea sumei anuale minime de 1.200 lei revine adoptatorilor.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Constantin-Bogdan Matei
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 noiembrie 2018.Nr. 104.----