Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 23 noiembrie 2018cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 27 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 27-11-2018Având în vedere:– analiza execuţiei bugetare derulate pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2018;– evoluţia principalilor indicatori bugetari pe anul 2018;
  – asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;– necesitatea alocării sumelor pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, a alocaţiilor de stat pentru copii, a indemnizaţiilor pentru creşterea copilului;– necesitatea alocării fondurilor pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite poliţiştilor;– necesitatea asigurării fondurilor pentru derularea acţiunilor şi a programelor de sănătate;– necesitatea asigurării fondurilor pentru acordarea unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;– asigurarea sumelor necesare pentru serviciul datoriei publice;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,şi ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative următoarele:
  – riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţii ordonatorilor principali de credite, care nu îşi vor putea îndeplini rolul, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare;– riscul neasigurării fondurilor necesare plăţii drepturilor persoanelor cu handicap, a alocaţiilor de stat pentru copii, a indemnizaţiilor pentru creşterea copilului;– riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite poliţiştilor;– riscul neasigurării fondurilor pentru derularea acţiunilor şi a programelor de sănătate;– riscul neasigurării sumelor necesare pentru serviciul datoriei publice;– riscul neasigurării fondurilor pentru acordarea unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Bugetul de stat pe anul 2018, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 şi 4 bis din 3 ianuarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul 2(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2018, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.
  (3) Bugetul de stat pe anul 2018 se majorează la venituri cu suma de 831,4 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 4.018,9 milioane lei la credite de angajament şi se majorează cu suma de 1.789,6 milioane lei la credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 958,2 milioane lei.
  Articolul 3Se autorizează Curtea de Conturi a României ca în cadrul anexei nr. 3/07/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, la titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“, să introducă obiectivul de investiţii nou „Construcţie sediu Camera de Conturi Bihor“, cu credite de angajament în sumă de 4.836 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.Articolul 4Se autorizează Secretariatul General al Guvernului ca în cadrul anexei nr. 3/13/02a „Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul «Alte cheltuieli» a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2018“, să suplimenteze creditele bugetare şi de angajament prevăzute la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare“ cu suma de 2.500 mii lei şi să diminueze cu aceeaşi sumă creditele bugetare şi de angajament prevăzute la lit. d) „Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural“.Articolul 5
  (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca în cadrul anexei nr. 3/14/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2018-2021“ să introducă la venituri, la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile“, subcapitolul 37.10.50 „Alte transferuri voluntare“ cu suma de 730 mii lei şi să majoreze în mod corespunzător cheltuielile bugetare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să utilizeze pentru finanţarea altor activităţi specifice, credite bugetare şi de angajament neutilizate din suma prevăzută în anul 2018, pentru pregătirea şi desfăşurarea Sezonului România-Franţa, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca în cadrul anexei nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“ să majoreze veniturile proprii cu suma de 35.612 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional regional 2014-2020, ca în cadrul anexei nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ să majoreze la componenta 0101 „Finanţare din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 5.288.545 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 276.048 mii lei.
  Articolul 7Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fişa programului“, la Programul cod 1524 „Software suplimentar pentru EMCS faza 3.2, în completarea sistemului EMCS faza 3.1, asigurarea mentenanţei corective, adaptive şi evolutive a sistemului EMCS_RO şi migrarea pe o nouă platformă“, să majoreze creditele bugetare aferente anului 2018 cu suma de 4.319 mii lei, cu încadrarea în valoarea totală a programului şi în prevederile bugetare aprobate.Articolul 8Se autorizează Ministerul Justiţiei ca în cadrul anexei nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“ să efectueze următoarele modificări:a) să diminueze veniturile la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri“ cu suma de 49 mii lei;b) să diminueze veniturile la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, la subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ“ cu suma de 600 mii lei şi la subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi“ cu suma de 151 mii lei.Articolul 9
  Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale ca în cadrul anexei nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“ să majoreze veniturile la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 700 mii lei.
  Articolul 10Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne ca în cadrul anexei nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“ să efectueze următoarele modificări:a) să diminueze veniturile la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“ cu suma de 1.000 mii lei;b) să diminueze veniturile la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare“ cu suma de 160.005 mii lei.Articolul 11Se autorizează Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale ca în cadrul influenţelor aprobate la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, să efectueze în anexa nr. 3/20/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate din bugetul de stat)“ următoarele modificări:a) să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament la alineatul 51.02.31 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor de interes naţional“ cu suma de 13.652 mii lei;b) să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament la alineatul 51.02.32 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale“ cu suma de 2.700 mii lei.Articolul 12Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului ca în cadrul anexei nr. 3/21/27 „Fişa programului“ să majoreze Programul 399 „Program de cercetare socială în domeniul tineretului“, cu suma de 20 mii lei credite de angajament şi credite bugetare, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, prin diminuarea corespunzătoare a Programului 401 „Program de susţinere a acţiunilor de tineret“, capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 59 „Alte cheltuieli“.Articolul 13Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca în cadrul anexei nr. 3/22/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“ să suplimenteze veniturile proprii cu suma de 7.000 mii lei la capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative, eliberări permise“, subcapitolul 34.10.50 „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise“.
  Articolul 14(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor ca în cadrul anexei nr. 3/24/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“ să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum şi valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiţii, cu încadrarea în valoarea totală a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător şi în celelalte anexe la bugetul acestuia.Articolul 15(1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale ca în cadrul anexei nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“ să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:a) să diminueze capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, cu suma de 14.600 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 35.10 „Amenzi, penalităţi şi confiscări“, cu suma de 300 mii lei;
  c) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile“, cu suma de 300 mii lei;d) să diminueze capitolul 40.10 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate“, cu suma de 2.500 mii lei;e) să suplimenteze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“ cu suma de 1.900 mii lei;f) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 14.600 mii lei.
  (2) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin efectuarea de redistribuiri între subcapitole.
  Articolul 16Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale ca în cadrul anexei nr. 3/25/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii“ să efectueze următoarele modificări la partea de venituri proprii:a) să introducă capitolul 40.10 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate“, subcapitolul 40.10.16 „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată“, cu suma de 5.800 mii lei;b) să introducă capitolul 42.10 „Subvenţii de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.70 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“, cu suma de 60 mii lei;c) să diminueze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social European (FSE)“, cu suma de 5.860 mii lei.Articolul 17Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale ca în cadrul anexei nr. 3/25/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii“, la capitolul 65.10 „Învăţământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“, să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, pentru obiectivul de investiţii în continuare fişă cod obiectiv 551 „Clădire nouă pentru Palatul Copiilor Arad şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad“.
  Articolul 18(1) Influenţele aprobate suplimentar în bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în sumă de 23.572 mii lei la credite bugetare şi în sumă de 39.565 mii lei la credite de angajament, sunt aferente alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“.(2) În cadrul influenţelor aprobate suplimentar în bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.10 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“:a) se diminuează alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale“ cu suma de 15.182 mii lei la credite bugetare şi cu suma de 144.993 mii lei la credite de angajament;b) se majorează alineatul 51.02.08 „Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă“ cu suma de 14.707 mii lei atât la credite bugetare, cât şi la credite de angajament;c) se majorează alineatul 51.02.25 „Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi a echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate“ cu suma de 15.182 mii lei atât la credite bugetare, cât şi la credite de angajament.
  Articolul 19Se autorizează Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ca în cadrul anexei nr. 3/27/27 „Fişa programului cod 128 «Restaurarea monumentelor istorice»“ să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 6.813 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, sumă care va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital de către instituţiile subordonate Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.Articolul 20Se autorizează Serviciul Român de Informaţii ca în cadrul anexei nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“ să efectueze următoarele modificări:a) să diminueze veniturile la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă“ cu suma de 300 mii lei;b) să majoreze veniturile la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi“ cu suma de 300 mii lei.
  Articolul 21Se autorizează Serviciul de Protecţie şi Pază ca în cadrul anexei nr. 3/33/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“ veniturile proprii, să diminueze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 6 mii lei şi subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi“ cu suma de 8 mii lei.Articolul 22Se autorizează Ministerul Energiei ca în cadrul anexei nr. 3/36/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“ să majoreze veniturile proprii cu suma de 51.064 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.11 „Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră“.Articolul 23Se autorizează Academia Română ca în cadrul anexei nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“ să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ să diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate“ cu suma de 700 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“ să suplimenteze subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 200 mii lei;
  c) la capitolul 36.10 „Diverse venituri“ să suplimenteze subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“ cu suma de 300 mii lei;d) la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile“ să suplimenteze subcapitolul 37.10.01 „Donaţii şi sponsorizări“ cu suma de 150 mii lei;e) să introducă capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.50 „Alte venituri din valorificarea unor bunuri“ cu suma de 50 mii lei.
  Articolul 24(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ să diminueze creditele de angajament la componenta 0202 „Cofinanţare publică pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetele publice centrale“ cu suma de 3.000 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ să diminueze creditele bugetare la componenta 0101 „Finanţare din FEN postaderare“ cu suma de 40.000 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Competitivitate, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ să diminueze la componenta 0201 „Cofinanţare publică pentru beneficiari finanţaţi integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament cu suma de 67.261 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 24.500 mii lei, la componenta 0202 „Cofinanţare publică pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament cu suma de 61.580 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 7.500 mii lei şi la componenta 0203 „Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 14.500 mii lei.(4) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Capital uman, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, să diminueze la componenta 0202 „Cofinanţare publică pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetele publice centrale“ creditele bugetare cu suma de 67.200 mii lei.(5) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ să diminueze la componenta 0203 „Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 500 mii lei.(6) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca, în cadrul anexei nr. 3/54/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“, precum şi în cadrul anexei nr. 3/54/24 „Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“ să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrarea în valoarea totală a programului şi cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 25Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale ca în cadrul anexei nr. 3/65/27 „Fişa programului“ să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.431.000 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 30.000 mii lei la Programul 721 „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii“, capitolul 80.01. „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“. Dispoziţiile art. 5^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.Articolul 26(1) Se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 521.591 mii lei astfel:a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti cu suma de 8.210 mii lei, potrivit anexei nr. 3, pentru finanţarea cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;b) se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) lit. c2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 cu suma de 529.801 mii lei, reprezentând sume nesolicitate de către unităţile administrativ-teritoriale, aflate în sold.(2) Economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.
  Articolul 27Influenţe asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 4.
  Capitolul II Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 28Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 şi 4 bis din 3 ianuarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 32 va avea următorul cuprins:Articolul 32În bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», este cuprinsă şi suma de 29.973 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) şi a pct. 3 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. La articolul 35, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 35(1) În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», este cuprinsă şi suma de 28.992 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.3. Articolul 37 va avea următorul cuprins:Articolul 37(1)
  În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 «Sănătate», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», este cuprinsă şi suma de 28.992 mii lei reprezentând alocaţii în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Din bugetul Ministerului Sănătăţii se alocă suma de 535 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii «Extindere ambulatoriu, spitalizare de zi şi bloc operator» de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, judeţul Sălaj.
  4. Articolul 38 se abrogă.5. Articolul 40 va avea următorul cuprins:Articolul 40În bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, la titlul 51.01 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», este cuprinsă şi suma de 14.496 mii lei cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  6. La articolul 57, alineatul (1) se abrogă.
  Articolul 29Alineatul (1) al articolului 3 şi articolul 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 7 septembrie 2018, se abrogă.Articolul 30În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru asigurarea drepturilor de asistenţă socială, precum şi a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.Articolul 31(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2018, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia, precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii şi să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament şi bugetare de la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la alte naturi de cheltuieli.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiţii în continuare“ şi „Obiective/proiecte de investiţii noi“ la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii“, cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.Articolul 32(1) Se autorizează instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale instituţiilor de învăţământ superior militar subordonate, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională“ şi în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor“.
  (2) Se autorizează instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale unităţilor din reţeaua sanitară proprie, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acţiuni de sănătate“ şi prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale“.
  Articolul 33Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de pensii şi asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,1% asupra valorii sumelor plătite.Articolul 34Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de minus 15.060,8 milioane lei.Articolul 35Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 269/2017:a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2018 de 9,1%;b) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 299.821,2 milioane lei, bugetul de stat este de 159.795,3 milioane lei, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 70.419,4 milioane lei, bugetul fondului naţional pentru asigurări sociale de sănătate este de 34.954,1 milioane lei, bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 24.113,9 milioane lei şi pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 4.217,0 milioane lei;c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de -28.203,1 milioane lei, al bugetului de stat este de -38.602,7 milioane lei, al bugetului fondului naţional pentru asigurări sociale de sănătate este de 958,8 milioane lei şi al bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 1.590,0 milioane lei;d) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 86.343,4 milioane lei, din bugetul de stat este de 43.917,6 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 26.876,5 milioane lei, şi din bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 14.336,8 milioane lei.Articolul 36Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Bucureşti, 23 noiembrie 2018.Nr. 101.Anexa nr. 1
  Ca- pi- tol Sub-
  ca- pi- tol
  Pa- ra- grafGru-pa/ Ti- tlu Ar-ti-colA- li-ne-at Denumire indicator Influenţe -mii lei-
  A B 1
  000101    VENITURI - TOTAL 831.428
  000201    I. VENITURI CURENTE -899.175
  0003
  01    A. VENITURI FISCALE -3.093.719
  000401    A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 325.653
  000501   
   A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITALDE LA PERSOANE JURIDICE 325.653
  0101     IMPOZIT PE PROFIT 410.001
   01    Impozit pe profit de la agenţii economici 337.536
   02    Impozit pe profit de la băncile comerciale 72.465
  0201     ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE -84.348
   02 
     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului -39.041
   03    Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 10.213
   04    Impozitul pe reprezentanţe -1.549
   06    Impozit pe venitul microîntreprinderilor -53.972
   50    Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice 1
  0301     IMPOZIT PE VENIT  
   02    Impozit pe venituri din salarii -146.158
   03  
    Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor 31.407
   04    Impozit pe venituri din dividende 95.411
   05    Impozit pe venituri din dobânzi 8.594
   08    Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România -1.030
    09    Impozit pe venituri din transferal titlurilor de valoare 2.241
   11  
    Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 6.237
   18    Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 6.922
   19    
  Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor non-profit -18.675
   22    Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 3.002
   25    Impozitul pe veniturile obţinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016
  6
   26    Impozitul pe veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă 8.227
   50    Impozit pe venituri din alte surse 3.816
  070001
      A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE -13.147
  0701     IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE -13.147
   02    Impozit pe terenuri -14.373
   04    Impozit pe construcţii 1.226
  100001    A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII -3.384.888
  1001 
      TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ-2.475.941
  1101     SUME DEFALCATE DIN TVA 521.591
   02    
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) -8.210
   06    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) 529.801
  1201     
  ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII 49.298
   04    Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noide import 2
    05    Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei -9
   
  11    Taxa pe venituri suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. 39.654
    12    Taxa special pentru exploatarea resurselor naturale 6.636
   13 
     Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi agazului metan 3.004
    50    Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări și valoare adăugată 11
  1401     
  ACCIZE-1.239.286
  1601     TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI -240.550
   01    Taxe pentru jocurile de noroc -57.604
   
  03    Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare -87.345
    04    Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 60.038
   05    Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor 3.029
    06    Taxa de timbre social asupra jocurilor de noroc 435
   08    Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la prima înmatriculare în România
  -157.751
   10    Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit -1.352
  170001    A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE 50.032
  1701
       VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 50.032
   01    Taxe vamale 50.032
  180001   
   A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE -71.369
  1801     ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE -71.369
   02    Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 803
   07    Impozitul specific -72.176
   50    Alte impozite şi taxe 4
  200001  
    B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI -167.295
  2001     CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR -197.978
   05    Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate
  -198.131
   50    Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+restanţe anii anteriori din contribuţia agenţilor economici pentru persoane cu handicap) 153
  2101     CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR 30.683
   
  27    Diferenţe aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 30.683
  290001    C. VENITURI NEFISCALE 2.361.839
  300001    C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 2.410.972
  3001     VENITURI DIN PROPRIETATE 2.218.189
   01    Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 13.190
   04    Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naţionale a României 109.859
   05    Venituri din concesiuni şi închirieri 182.759
   08 
     Venituri din dividende 1.912.366
   13    Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiții 1
   50    Alte venituri din proprietate
  14
  3101     VENITURI DIN DOBÂNZI 192.783
    03    Alte venituri din dobânzi 191.966
    09 
     Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergent al Politicii de Coeziune 2007-2013 precum și programelor de cooperare transfrontalieră 817
  330001    C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII -49.133
  3301     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
  59.065
   02    Taxe consulare 1.362
    03    Venituri din taxe pentru prestații vamale 77
   16 
     Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa -98
   17    Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare -327
    23    
  Venituri din timbrul judiciar -5
   25    Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 51.727
    26    Venituri din despăgubiri 8.304
   50    Alte venituri din prestări de servicii și alte activități -1.975
  3401     VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 2.988
    01   
   Venituri din taxe pentru eliberări de premise și certificate 15
   50    Alte venituri din taxe administrative, eiberări permise 2.973
  3501     AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI -140.217
   
  01    Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale -154.513
   02    Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe -113
   03 
     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii -2.048
   05    Amenzi judiciare -623
    06   
   Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor -1.334
   07    Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată 2.112
   08    Penalităţi de nedeclarare 12.929
   
  50    Alte amenzi, penalități și confiscări 3.373
  3601     DIVERSE VENITURI 29.031
   02   
   Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri -148
   04    Venituri din producerea riscurilor asigurate -1
   05    Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
  -4.476
    11    Venituri din ajutoare de stat recuperate 1.148
   14    Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită -462
   16    Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarealaptelui, produselor lactate şi a fructelor în instituţiile şcolare 32.872
    17    Venituri din sum evirate eronat în conturile de disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate -66
    18  
    Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri -3
    19    Venituri din recuperarea creanțelor fiscale-58
    20    Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 21
   24    Venituri din compensarea creanţelor din despăgubiri 90
   27    Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010 114
  390001
      II. VENITURI DIN CAPITAL 51.468
  3901     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 51.468
   01    
  Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice -500
   02    Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare -61
    03    Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului -4.073
   06    Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelorbugetare 65.120
   07    Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale 388
   
  50    Alte venituri din valorificarea unor bunuri -9.406
  400001    III. OPERAŢIUNI FINANCIARE 16.124
  4101    
   ALTE OPERAŢIUNI FINANCIARE 16.124
   08    Disponibil din excedentele anilor precedenţi ale instituţiilor reorganizate 16.124
  4501     SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOREFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI -564
  4601     ALTE SUME PRIMITE DE LA UE2.634.000
    01    Sum evirate de autoritățile de management din sumele rambursate de UE, reprezentând cheltuieli din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plăți în numele UE2.634.000
  4801  
     SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOREFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -970.425
  Anexa nr. 2TOTALDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 00
     
      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub-ca- pi- tol Pa- ra- grafGru-pa/ Ti- tlu Ar-
  ti-col
  A- li-ne-at Denumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000     TOTAL GENERAL  
   
       I. Credite de angajament3.791.591
        II. Credite bugetare2.151.835
     01 
   CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament4.325.199
        II. Credite bugetare2.491.140
   
    10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament49.367
       
   II. Credite bugetare49.367
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
        I. Credite de angajament385.865
        II. Credite bugetare321.383
     30  TITLUL III DOBÂNZI  
       
   I. Credite de angajament993.981
        II. Credite bugetare993.981
     40  TITLUL IV SUBVENŢII  
   
       I. Credite de angajament329.063
        II. Credite bugetare98.308
     50 
   TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 
        I. Credite de angajament700.000
        II. Credite bugetare700.000
   
    51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament223.942
       
   II. Credite bugetare425.159
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament2.352.198
   
       II. Credite bugetare749.872
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 
       
   I. Credite de angajament3.801
        II. Credite bugetare3.801
     57  TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
        I. Credite de angajament661.599
        II. Credite bugetare661.599
     58 
   TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-1.396.102
        II. Credite bugetare-1.538.663
   
    59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament84.172
       
   II. Credite bugetare84.967
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
        I. Credite de angajament-62.687
   
       II. Credite bugetare-58.634
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
       
   I. Credite de angajament-527.601
        II. Credite bugetare-333.298
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
   
       I. Credite de angajament-527.601
        II. Credite bugetare-333.298
     79 
   OPERAȚIUNI FINANCIARE 
        I. Credite de angajament-6.007
        II. Credite bugetare-6.007
     80  TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI 
        I. Credite de angajament-1.000
       
   II. Credite bugetare-1.000
     81  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE  
        I. Credite de angajament-5.007
   
       II. Credite bugetare-5.007
  5001     CHELTUIELI - BUGET DE STAT  
       
   I. Credite de angajament4.018.934
        II. Credite bugetare1.789.674
     01  CHELTUIELI CURENTE 
   
       I. Credite de angajament3.945.025
        II. Credite bugetare2.031.517
     10 
   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament60.030
        II. Credite bugetare60.030
   
    20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
        I. Credite de angajament252.661
       
   II. Credite bugetare228.179
     30  TITLUL III DOBÂNZI 
        I. Credite de angajament993.981
        II. Credite bugetare993.981
     40  TITLUL IV SUBVENŢII  
       
   I. Credite de angajament329.063
        II. Credite bugetare98.308
     50  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 
   
       I. Credite de angajament700.000
        II. Credite bugetare700.000
     51 
   TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament272.832
        II. Credite bugetare354.238
   
    55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament2 054.907
       
   II. Credite bugetare452.581
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 
        I. Credite de angajament-5.199
   
       II. Credite bugetare-5.199
     57  TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
       
   I. Credite de angajament661.599
        II. Credite bugetare661.599
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-1.396.334
        II. Credite bugetare-1.538.533
     59 
   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament84.172
        II. Credite bugetare84.967
   
    65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
        I. Credite de angajament-62.687
       
   II. Credite bugetare-58.634
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament79.916
   
       II. Credite bugetare-235.836
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
       
   I. Credite de angajament79.916
        II. Credite bugetare-235.836
     79  OPERAȚIUNI FINANCIARE 
   
       I. Credite de angajament-6.007
        II. Credite bugetare-6.007
     80 
   TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI  
        I. Credite de angajament-1.000
        II. Credite bugetare-1.000
     81  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 
        I. Credite de angajament-5.007
       
   II. Credite bugetare-5.007
  5101     AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE  
        I. Credite de angajament1.783.694
   
       II. Credite bugetare437.744
     01  CHELTUIELI CURENTE  
       
   I. Credite de angajament1.726.483
        II. Credite bugetare630.280
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
   
       I. Credite de angajament-56.046
        II. Credite bugetare-56.046
     20 
   TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
        I. Credite de angajament-1.242
        II. Credite bugetare6.234
   
    40  TITLUL IV SUBVENȚII 
        I. Credite de angajament232.000
       
   II. Credite bugetare-5.000
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
        I. Credite de angajament668.288
        II. Credite bugetare669.088
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 
       
   I. Credite de angajament-2.912
        II. Credite bugetare-2.912
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
   
       I. Credite de angajament-140
        II. Credite bugetare-140
     58 
   TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament898.273
        II. Credite bugetare30.794
   
    59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament-1.738
       
   II. Credite bugetare-1.738
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
        I. Credite de angajament-10.000
   
       II. Credite bugetare-10.000
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
       
   I. Credite de angajament57.211
        II. Credite bugetare-192.536
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament57.211
        II. Credite bugetare-192.536
  5301    
   CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE 
        I. Credite de angajament-11.100
        II. Credite bugetare-208.088
   
    01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament-11.100
       
   II. Credite bugetare-208.088
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament5.700
   
       II. Credite bugetare5.700
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
       
   I. Credite de angajament-600
        II. Credite bugetare-600
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
   
       I. Credite de angajament-15.000
        II. Credite bugetare-15.000
     58 
   TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        II. Credite bugetare-196.988
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        I. Credite de angajament-1.200
        II. Credite bugetare-1.200
  5401    
   ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE  
        I. Credite de angajament810.350
        II. Credite bugetare789.950
   
    01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament810.350
       
   II. Credite bugetare789.950
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
        I. Credite de angajament27.323
   
       II. Credite bugetare6.923
     50  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ  
       
   I. Credite de angajament700.000
        II. Credite bugetare700.000
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
   
       I. Credite de angajament601
        II. Credite bugetare601
     59 
   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament82.426
        II. Credite bugetare82.426
  5501     TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI  
        I. Credite de angajament990.000
       
   II. Credite bugetare990.000
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament990.000
   
       II. Credite bugetare990.000
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
       
   I. Credite de angajament-10.000
        II. Credite bugetare-10.000
     30  TITLUL III DOBÂNZI  
   
       I. Credite de angajament1.000.000
        II. Credite bugetare1.000.000
  5601    
   TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 
        I. Credite de angajament203.458
        II. Credite bugetare203.458
   
    01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament203.458
       
   II. Credite bugetare203.458
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament203.458
        II. Credite bugetare203.458
  6001     APĂRARE  
       
   I. Credite de angajament135.281
        II. Credite bugetare126.467
     01  CHELTUIELI CURENTE  
   
       I. Credite de angajament48.675
        II. Credite bugetare48.675
     10 
   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament-21.532
        II. Credite bugetare-21.532
   
    20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
        I. Credite de angajament78.585
       
   II. Credite bugetare78.585
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-8.372
   
       II. Credite bugetare-8.372
     57  TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
       
   I. Credite de angajament-17
        II. Credite bugetare-17
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament11
        II. Credite bugetare11
     70 
   CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament86.606
        II. Credite bugetare77.792
   
    71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament86.606
       
   II. Credite bugetare77.792
  6101     ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ  
        I. Credite de angajament37.393
   
       II. Credite bugetare189.162
     01  CHELTUIELI CURENTE  
       
   I. Credite de angajament75.059
        II. Credite bugetare175.474
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
   
       I. Credite de angajament122.992
        II. Credite bugetare122.992
     20 
   TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
        I. Credite de angajament30.835
        II. Credite bugetare24.524
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament35.051
       
   II. Credite bugetare35.051
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament-363
   
       II. Credite bugetare-363
     57  TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
       
   I. Credite de angajament-6
        II. Credite bugetare-6
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
   
       I. Credite de angajament-114.333
        II. Credite bugetare-7.607
     59 
   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament883
        II. Credite bugetare883
   
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-37.666
       
   II. Credite bugetare13.688
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-37.666
        II. Credite bugetare13.688
  6501     ÎNVĂŢĂMÂNT  
       
   I. Credite de angajament-147.418
        II. Credite bugetare-145.283
     01  CHELTUIELI CURENTE  
   
       I. Credite de angajament-145.320
        II. Credite bugetare-145.320
     10 
   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament-16.512
        II. Credite bugetare-16.512
   
    20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
        I. Credite de angajament-4.424
       
   II. Credite bugetare-4.424
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament8.767
   
       II. Credite bugetare8.767
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
       
   I. Credite de angajament-120.000
        II. Credite bugetare-120.000
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament849
        II. Credite bugetare849
     65 
   TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
        I. Credite de angajament-14.000
        II. Credite bugetare-14.000
   
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-2.098
       
   II. Credite bugetare37
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament-2.098
   
       II. Credite bugetare37
  6601     SĂNĂTATE  
       
   I. Credite de angajament46.665
        II. Credite bugetare153.513
     01  CHELTUIELI CURENTE  
   
       I. Credite de angajament47.524
        II. Credite bugetare153.522
     10 
   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament19.253
        II. Credite bugetare19.253
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
        I. Credite de angajament137.490
       
   II. Credite bugetare137.490
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-109.219
   
       II. Credite bugetare-3.221
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
       
   I. Credite de angajament-859
        II. Credite bugetare-9
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
   
       I. Credite de angajament-859
        II. Credite bugetare-9
  6701    
   CULTURĂ,RECREERE ȘI RELIGIE 
        I. Credite de angajament-121.409
        II. Credite bugetare-153.329
   
    01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-118.409
       
   II. Credite bugetare-150.329
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament-1.151
        II. Credite bugetare-1.151
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
       
   I. Credite de angajament-879
        II. Credite bugetare-879
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
   
       I. Credite de angajament12.157
        II. Credite bugetare9.157
     55 
   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament3
        II. Credite bugetare3
   
    58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-102.500
       
   II. Credite bugetare-146.268
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament8.761
   
       II. Credite bugetare9.556
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
       
   I. Credite de angajament-34.800
        II. Credite bugetare-20.747
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-3.000
        II. Credite bugetare-3.000
     71 
   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament-3.000
        II. Credite bugetare-3.000
  6801
       ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
        I. Credite de angajament811.621
       
   II. Credite bugetare811.621
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament811.621
   
       II. Credite bugetare811.621
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
       
   I. Credite de angajament14.652
        II. Credite bugetare14.652
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
   
       I. Credite de angajament-300
        II. Credite bugetare-300
     51 
   TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament158.774
        II. Credite bugetare158.774
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament-1.983
       
   II. Credite bugetare-1.983
     57  TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
        I. Credite de angajament661.762
   
       II. Credite bugetare661.762
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
       
   I. Credite de angajament-21.024
        II. Credite bugetare-21.024
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
   
       I. Credite de angajament-260
        II. Credite bugetare-260
  7001    
   LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ  
        I. Credite de angajament-80.264
        II. Credite bugetare-90.264
   
    01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament-68.462
       
   II. Credite bugetare-78.462
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
       
   I. Credite de angajament-63.962
        II. Credite bugetare-63.962
     65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
   
       I. Credite de angajament-2.500
        II. Credite bugetare-12.500
     70 
   CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-11.802
        II. Credite bugetare-11.802
   
    71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament-11.802
       
   II. Credite bugetare-11.802
  7401     PROTECŢIA MEDIULUI  
        I. Credite de angajament-23.887
   
       II. Credite bugetare-8.805
     01  CHELTUIELI CURENTE  
       
   I. Credite de angajament-21.877
        II. Credite bugetare-6.795
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
        II. Credite bugetare-2.000
     30  TITLUL III DOBÂNZI 
       
   I. Credite de angajament-329
        II. Credite bugetare-329
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
   
       I. Credite de angajament-2.218
        II. Credite bugetare-2.218
     56 
   TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 
        I. Credite de angajament-1.104
        II. Credite bugetare-1.104
   
    58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-18.226
       
   II. Credite bugetare-1.144
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-347
   
       II. Credite bugetare-347
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
       
   I. Credite de angajament-347
        II. Credite bugetare-347
     79  OPERAȚIUNI FINANCIARE 
        I. Credite de angajament-1.663
        II. Credite bugetare-1.663
     81 
   TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 
        I. Credite de angajament-1.663
        II. Credite bugetare-1.663
  8001
       ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ  
        I. Credite de angajament1.422.151
       
   II. Credite bugetare43.825
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament1.422.229
   
       II. Credite bugetare43.903
     40  TITLUL IV SUBVENȚII 
       
   I. Credite de angajament-5.000
        II. Credite bugetare-6.200
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
   
       I. Credite de angajament1.430.979
        II. Credite bugetare-44.571
     58 
   TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-3.750
        II. Credite bugetare94.674
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-78
       
   II. Credite bugetare-78
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament-78
   
       II. Credite bugetare-78
  8101     COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE  
       
   I. Credite de angajament-5.573
        II. Credite bugetare15.427
     01  CHELTUIELI CURENTE  
   
       I. Credite de angajament-5.573
        II. Credite bugetare15.427
     40 
   TITLUL IV SUBVENŢII  
        I. Credite de angajament7.227
        II. Credite bugetare20.227
   
    55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
        I. Credite de angajament-12.800
       
   II. Credite bugetare-4.800
  8201     INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII 
        I. Credite de angajament-2.263
        II. Credite bugetare-288
     01  CHELTUIELI CURENTE  
       
   I. Credite de angajament-2.263
        II. Credite bugetare-288
     40  TITLUL IV SUBVENŢII  
   
       I. Credite de angajament1.350
        II. Credite bugetare1.350
     55 
   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
        I. Credite de angajament-3.448
        II. Credite bugetare21
   
    58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-165
       
   II. Credite bugetare-1.659
  8301     AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE 
        I. Credite de angajament-27.158
   
       II. Credite bugetare-45.923
     01  CHELTUIELI CURENTE  
       
   I. Credite de angajament-18.107
        II. Credite bugetare-36.872
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament-3.150
        II. Credite bugetare-3.150
     20 
   TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
        I. Credite de angajament-4.227
        II. Credite bugetare-5.000
   
    40  TITLUL IV SUBVENŢII  
        I. Credite de angajament67.931
       
   II. Credite bugetare67.931
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-24.566
   
       II. Credite bugetare-42.558
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
       
   I. Credite de angajament-2.223
        II. Credite bugetare-2.223
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
   
       I. Credite de angajament-48.412
        II. Credite bugetare-48.412
     59 
   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament-3.460
        II. Credite bugetare-3.460
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        I. Credite de angajament-8.051
       
   II. Credite bugetare-8.051
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament-8.051
   
       II. Credite bugetare-8.051
     79  OPERAŢIUNI FINANCIARE  
       
   I. Credite de angajament-1.000
        II. Credite bugetare-1.000
     80  TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI  
   
       I. Credite de angajament-1.000
        II. Credite bugetare-1.000
  8401    
   TRANSPORTURI  
        I. Credite de angajament-1.773.921
        II. Credite bugetare-1.147.641
   
    01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament-1.770.577
       
   II. Credite bugetare-1.142.767
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament-3.826
        II. Credite bugetare-3.826
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  
       
   I. Credite de angajament100
        II. Credite bugetare579
     30  TITLUL III DOBÂNZI 
   
       I. Credite de angajament-5.690
        II. Credite bugetare-5.690
     40 
   TITLUL IV SUBVENŢII 
        I. Credite de angajament25.555
        II. Credite bugetare20.000
   
    51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-1.000
       
   II. Credite bugetare-1.600
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
        I. Credite de angajament-5.198
   
       II. Credite bugetare-148.743
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
       
   I. Credite de angajament-1.777.031
        II. Credite bugetare-1.000.000
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  
        I. Credite de angajament-2.100
        II. Credite bugetare-2.100
     65 
   TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 
        I. Credite de angajament-1.387
        II. Credite bugetare-1.387
   
    70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
        II. Credite bugetare-1.530
     71 
   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        II. Credite bugetare-1.530
     79  OPERAȚIUNI FINANCIARE 
   
       I. Credite de angajament-3.344
        II. Credite bugetare-3.344
     81 
   TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 
        I. Credite de angajament-3.344
        II. Credite bugetare-3.344
  8501
       COMUNICAŢII  
        I. Credite de angajament-25.003
       
   II. Credite bugetare-166.039
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament-25.003
        II. Credite bugetare-56.039
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
       
   I. Credite de angajament-350
        II. Credite bugetare-350
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
   
       II. Credite bugetare697
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
       
   I. Credite de angajament551
        II. Credite bugetare551
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
   
       I. Credite de angajament-25.204
        II. Credite bugetare-56.937
     70 
   CHELTUIELI DE CAPITAL  
        II. Credite bugetare-110.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
   
       II. Credite bugetare-110.000
  8601     CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC  
       
   I. Credite de angajament-2.500
        II. Credite bugetare2.000
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament-2.500
        II. Credite bugetare2.000
     55 
   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
        I. Credite de angajament-2.500
        II. Credite bugetare2.000
  8701
       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE  
        I. Credite de angajament-1.183
       
   II. Credite bugetare-7.833
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament-1.183
   
       II. Credite bugetare-7.833
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
       
   II. Credite bugetare-3.650
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        II. Credite bugetare-3.000
   
    56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 
        I. Credite de angajament-1.183
       
   II. Credite bugetare-1.183
  9901     DEFICIT -958.246
  5508     FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  
        I. Credite de angajament232
        II. Credite bugetare-130
     01 
   CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament232
        II. Credite bugetare-130
   
    58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament232
       
   II. Credite bugetare-130
  5108     AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 
        I. Credite de angajament-63
   
       II. Credite bugetare-63
     01  CHELTUIELI CURENTE 
       
   I. Credite de angajament-63
        II. Credite bugetare-63
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
   
       I. Credite de angajament-63
        II. Credite bugetare-63
  6108    
   ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 
        I. Credite de angajament295
        II. Credite bugetare-67
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament295
       
   II. Credite bugetare-67
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament295
   
       II. Credite bugetare-67
  5010     VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 
       
   I. Credite de angajament-227.575
        II. Credite bugetare362.291
     01  CHELTUIELI CURENTE  
   
       I. Credite de angajament379.942
        II. Credite bugetare459.753
     10 
   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament-10.663
        II. Credite bugetare-10.663
   
    20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  
        I. Credite de angajament133.204
       
   II. Credite bugetare93.204
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-48.890
        II. Credite bugetare70.921
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
       
   I. Credite de angajament297.291
        II. Credite bugetare297.291
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 
   
       I. Credite de angajament9.000
        II. Credite bugetare9.000
     70 
   CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-607.517
        II. Credite bugetare-97.462
   
    71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament-607.517
       
   II. Credite bugetare-97.462
  5310     CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 
        I. Credite de angajament 
   
       II. Credite bugetare 
     01  CHELTUIELI CURENTE 
       
   I. Credite de angajament 
        II. Credite bugetare 
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament-200
        II. Credite bugetare-200
     20 
   TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament200
        II. Credite bugetare200
  6010
       APĂRARE  
        I. Credite de angajament20.450
       
   II. Credite bugetare20.450
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament450
   
       II. Credite bugetare450
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
       
   I. Credite de angajament450
        II. Credite bugetare450
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
   
       I. Credite de angajament20.000
        II. Credite bugetare20.000
     71 
   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament20.000
        II. Credite bugetare20.000
  6110     ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ  
        I. Credite de angajament-814
       
   II. Credite bugetare-814
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament-814
   
       II. Credite bugetare-814
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
       
   I. Credite de angajament-600
        II. Credite bugetare-600
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
   
       I. Credite de angajament-214
        II. Credite bugetare-214
  6510    
   ÎNVĂŢĂMÂNT  
        I. Credite de angajament 
        II. Credite bugetare 
   
    01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament 
       
   II. Credite bugetare 
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament-10.000
        II. Credite bugetare-10.000
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  
       
   I. Credite de angajament1.000
        II. Credite bugetare 1.000
     56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 
   
       I. Credite de angajament9.000
        II. Credite bugetare 9.000
  6610    
   SĂNĂTATE 
        I. Credite de angajament-403.324
        II. Credite bugetare 186.542
   
    01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament121.438
       
   II. Credite bugetare201.249
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament182.042
   
       II. Credite bugetare142.042
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
       
   I. Credite de angajament-60.604
        II. Credite bugetare59.207
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-524.762
        II. Credite bugetare-14.707
     71 
   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
        I. Credite de angajament-524.762
        II. Credite bugetare-14.707
  6710
       CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE  
        I. Credite de angajament3.113
       
   II. Credite bugetare3.113
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament3.113
   
       II. Credite bugetare3.113
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
       
   I. Credite de angajament187
        II. Credite bugetare187
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
   
       I. Credite de angajament8.926
        II. Credite bugetare8.926
     51 
   TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament-6.000
        II. Credite bugetare-6.000
  7010     LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ  
        I. Credite de angajament35.612
       
   II. Credite bugetare35.612
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament35.612
   
       II. Credite bugetare35.612
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
       
   I. Credite de angajament35.612
        II. Credite bugetare35.612
  8010     ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 
   
       I. Credite de angajament-161.005
        II. Credite bugetare-161.005
     01 
   CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-58.250
        II. Credite bugetare-58.250
   
    10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  
        I. Credite de angajament-50
       
   II. Credite bugetare-50
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
        I. Credite de angajament-58.200
        II. Credite bugetare-58.200
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL  
       
   I. Credite de angajament-102.755
        II. Credite bugetare-102.755
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  
   
       I. Credite de angajament-102.755
        II. Credite bugetare-102.755
  8110    
   COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 
        I. Credite de angajament260.679
        II. Credite bugetare260.679
   
    01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament260.679
       
   II. Credite bugetare260.679
     55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
        I. Credite de angajament260.679
   
       II. Credite bugetare260.679
  8310     AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 
       
   I. Credite de angajament17.714
        II. Credite bugetare17.714
     01  CHELTUIELI CURENTE  
        I. Credite de angajament17.714
        II. Credite bugetare17.714
     51 
   TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament17.714
        II. Credite bugetare17.714
  ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole,titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 01
  - mii lei -
  Ca-pi-tolSub-capi-tolPa-ra-grafGru-pa/
  Titlu
  Ar-ti-colAli-ne-atDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000     TOTAL GENERAL 
        I. Credite de angajament2.149
        II. Credite bugetare7.029
     01
    CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament2.149
        II. Credite bugetare5.404
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament140
      
    II. Credite bugetare140
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
        I. Credite de angajament2.000
        II. Credite bugetare5.255
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
      
    I. Credite de angajament149
        II. Credite bugetare149
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament-140
        II. Credite bugetare-140
     70
    CHELTUIELI DE CAPITAL 
        II. Credite bugetare1.625
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        II. Credite bugetare1.625
  5001     CHELTUIELI - BUGET DE STAT 
      
    I. Credite de angajament2.149
        II. Credite bugetare7.029
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament2.149
        II. Credite bugetare5.404
     10
    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament140
        II. Credite bugetare140
     20  TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 
        I. Credite de angajament2.000
      
    II. Credite bugetare5.255
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament149
        II. Credite bugetare149
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
      
    I. Credite de angajament-140
        II. Credite bugetare-140
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        II. Credite bugetare1.625
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
      
    II. Credite bugetare1.625
  5101     AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACŢIUNI EXTERNE 
        I. Credite de angajament2.000
        II. Credite bugetare6.880
     01  CHELTUIELI CURENTE 
      
    I. Credite de angajament2.000
        II. Credite bugetare5.225
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament140
        II. Credite bugetare140
     20
    TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament2.000
        II. Credite bugetare5.255
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament-140
      
    II. Credite bugetare-140
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        II. Credite bugetare1.625
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        III. Credite bugetare1.625
  6701   
    CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 
        I. Credite de angajament149
        II. Credite bugetare149
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament149
      
    II. Credite bugetare149
     51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
        I. Credite de angajament149
        II. Credite bugetare149
  SENATUL ROMÂNIEIDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole,titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 02
  - mii lei -
  Ca-pi-
  tol
  Sub-capi-tolPa-ra-grafGru-pa/TitluAr-ti-colAli-ne-atDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000     TOTAL GENERAL 
        I. Credite de angajament1.273
      
    II. Credite bugetare1.273
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament3.600
        II. Credite bugetare3.600
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
      
    I. Credite de angajament3.000
        II. Credite bugetare3.000
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament400
        II. Credite bugetare400
     57
    TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament200
        II. Credite bugetare200
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-2.327
      
    II. Credite bugetare-2.327
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-2.327
        II. Credite bugetare-2.327
  5001     CHELTUIELI - BUGET DE STAT 
      
    I. Credite de angajament1.273
        II. Credite bugetare1.273
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament3.600
        II. Credite bugetare3.600
     10
    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament3.000
        II. Credite bugetare3.000
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament400
      
    II. Credite bugetare400
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament200
        II. Credite bugetare200
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
      
    I. Credite de angajament-2.327
        II. Credite bugetare-2.327
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-2.327
      
    II. Credite bugetare-2.327
  5101     AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 
        I. Credite de angajament1.073
        II. Credite bugetare1.073
     01  CHELTUIELI CURENTE 
      
    I. Credite de angajament3.400
        II. Credite bugetare3.400
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament3.000
        II. Credite bugetare3.000
     20
    TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament400
        II. Credite bugetare400
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-2.327
        II. Credite bugetare-2.327
     71  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-2.327
        II. Credite bugetare-2.327
  6801     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
      
    I. Credite de angajament200
        II. Credite bugetare200
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament200
        II. Credite bugetare200
     57
    TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament200
        II. Credite bugetare200
  CAMERA DEPUTAȚILORDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole,titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 03
  - mii lei -
  Ca-pi-tolSub-capi-tolPa-ra-grafGru-
  pa/Titlu
  Ar-ti-colAli-ne-atDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000     TOTAL GENERAL
   
        I. Credite de angajament-3.250
        II. Credite bugetare-3.250
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament750
        II. Credite bugetare
  750
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament-3.000
     
     II. Credite bugetare-3.000
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament
  3.200
        II. Credite bugetare3.200
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
     
     I. Credite de angajament800
        II. Credite bugetare800
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
   
        I. Credite de angajament-250
        II. Credite bugetare-250
     
  70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-4.000
        II. Credite bugetare
  -4.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-4.000
        II. Credite bugetare-4.000
  5001     CHELTUIELI - BUGET DE STAT 
        I. Credite de angajament
  -3.250
        II. Credite bugetare-3.250
     01  CHELTUIELI CURENTE 
     
     I. Credite de angajament750
        II. Credite bugetare750
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
   
        I. Credite de angajament-3.000
        II. Credite bugetare-3.000
     
  20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament3.200
        II. Credite bugetare
  3.200
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament800
     
     II. Credite bugetare800
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        I. Credite de angajament
  -250
        II. Credite bugetare-250
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-4.000
        II. Credite bugetare-4.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
   
        I. Credite de angajament-4.000
        II. Credite bugetare-4.000
  5101  
     AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACŢIUNI EXTERNE 
        I. Credite de angajament-4.050
        II. Credite bugetare
  -4.050
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-50
     
     II. Credite bugetare-50
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament
  -3.000
        II. Credite bugetare-3.000
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
     
     I. Credite de angajament3.200
        II. Credite bugetare3.200
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
   
        I. Credite de angajament-250
        II. Credite bugetare-250
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament-4.000
        II. Credite bugetare
  -4.000
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament-4.000
     
     II. Credite bugetare-4.000
  6801     ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
        I. Credite de angajament
  800
        II. Credite bugetare800
     01  CHELTUIELI CURENTE 
     
     I. Credite de angajament800
        II. Credite bugetare800
     57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
   
        I. Credite de angajament800
        II. Credite bugetare800
  ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole,titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 04
  - mii lei -
  Ca-pi-tolSub-capi-tolPa-ra-grafGru-pa/TitluAr-
  ti-col
  Ali-ne-atDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000     TOTAL GENERAL 
        I. Credite de angajament1.075
        II. Credite bugetare1.075
     01  
  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament1.075
        II. Credite bugetare1.075
    
   10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament1.600
        
  II. Credite bugetare1.600
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-1.060
    
      II. Credite bugetare-1.060
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        
  I. Credite de angajament535
        II. Credite bugetare535
  5001     CHELTUIELI - BUGET DE STAT 
    
      I. Credite de angajament1.075
        II. Credite bugetare1.075
     01  
  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament1.075
        II. Credite bugetare1.075
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament1.600
        
  II. Credite bugetare1.600
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-1.060
    
      II. Credite bugetare-1.060
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        
  I. Credite de angajament535
        II. Credite bugetare535
  6101     ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 
    
      I. Credite de angajament1.075
        II. Credite bugetare1.075
     01  
  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament1.075
        II. Credite bugetare1.075
    
   10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament1.600
        
  II. Credite bugetare1.600
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-1.060
        II. Credite bugetare-1.060
     59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
        
  I. Credite de angajament535
        II. Credite bugetare535
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole,titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 05
  - mii lei -
  Ca-pi-tolSub-capi-tolPa-ra-grafGru-pa/TitluAr-ti-colAli-ne-atDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000     TOTAL GENERAL 
        I. Credite de angajament-2.000
   
       II. Credite bugetare-2.000
     01  CHELTUIELI CURENTE 
       
   I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
   
       I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
  5001    
   CHELTUIELI - BUGET DE STAT 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-2.000
       
   II. Credite bugetare-2.000
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament-2.000
   
       II. Credite bugetare-2.000
  5101     AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 
       
   I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     01  CHELTUIELI CURENTE 
   
       I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
     10 
   TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament-2.000
        II. Credite bugetare-2.000
  CONSILIUL LEGISLATIVDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole,titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 06
  - mii lei -
  Ca-pi-tolSub-capi-tolPa-ra-grafGru-pa/
  Titlu
  Ar-ti-colAli-ne-atDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000     TOTAL GENERAL 
        I. Credite de angajament133
        II. Credite bugetare133
     01
    CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament133
        II. Credite bugetare133
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament133
      
    II. Credite bugetare133
  5001     CHELTUIELI - BUGET DE STAT 
        I. Credite de angajament133
        II. Credite bugetare133
     01  CHELTUIELI CURENTE 
      
    I. Credite de angajament133
        II. Credite bugetare133
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament133
        II. Credite bugetare133
  5101   
    AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACŢIUNI EXTERNE 
        I. Credite de angajament133
        II. Credite bugetare133
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament133
      
    II. Credite bugetare133
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament133
        II. Credite bugetare133
  CURTEA DE CONTURIDetalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole,titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 07
  - mii lei -
  Ca-pi-
  tol
  Sub-capi-tolPa-ra-grafGru-pa/TitluAr-ti-colAli-ne-atDenumire indicatorInfluențe
  AB
  1
  5000     TOTAL GENERAL 
        I. Credite de angajament-8.548
     
     II. Credite bugetare-23.500
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament
  -9.000
        II. Credite bugetare-23.500
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
     
     I. Credite de angajament-4.000
        II. Credite bugetare-4.000
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-500
        II. Credite bugetare-500
     
  58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-4.500
        II. Credite bugetare
  -19.000
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament452
     
  71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament452
  5001     CHELTUIELI - BUGET DE STAT
   
        I. Credite angajament-8.548
        II. Credite bugetare -23.500
     
  01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-9.000
        II. Credite bugetare
  -23.500
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament-4.000
     
     II. Credite bugetare-4.000
     20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-500
        II. Credite bugetare-500
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
     
     I. Credite de angajament-4.500
        II. Credite bugetare-19.000
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL
   
        I. Credite de angajament452
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
     
     I. Credite de angajament452
  5101     AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACŢIUNI EXTERNE 
        I. Credite de angajament
  -8.548
        II. Credite bugetare-23.500
     01  CHELTUIELI CURENTE 
     
     I. Credite de angajament-9.000
        II. Credite bugetare-23.500
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
   
        I. Credite de angajament-4.000
        II. Credite bugetare-4.000
     
  20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 
        I. Credite de angajament-500
        II. Credite bugetare-500
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-4.500
     
     II. Credite bugetare-19.000
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        I. Credite de angajament
  452
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        I. Credite de angajament452
  CONSILIUL CONCURENȚEI
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole,titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de crediteTit: 08
  - mii lei -
  Ca-pi-tolSub-capi-tolPa-ra-grafGru-pa/TitluAr-
  ti-col
  Ali-ne-atDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  5000     TOTAL GENERAL 
    
      I. Credite de angajament-40.380
        II. Credite bugetare-6.241
     01  
  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-40.380
        II. Credite bugetare-5.576
    
   10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        I. Credite de angajament-580
        II. Credite bugetare-580
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
        I. Credite de angajament-39.800
    
      II. Credite bugetare-4.996
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        
  II. Credite bugetare-665
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
        II. Credite bugetare-665
  5001 
      CHELTUIELI - BUGET DE STAT 
        I. Credite de angajament-40.380
        
  II. Credite bugetare-6.241
     01  CHELTUIELI CURENTE 
        I. Credite de angajament-40.380
    
      II. Credite bugetare-5.576
     10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 
        
  I. Credite de angajament-580
        II. Credite bugetare-580
     58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
    
      I. Credite de angajament-39.800
        II. Credite bugetare-4.996
     70  CHELTUIELI DE CAPITAL 
        II. Credite bugetare-665
     71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
    
      II. Credite bugetare-665
  5101     AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACŢIUNI EXTERNE