Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 37 din 9 noiembrie 2018privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1000 din 27 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 27-11-2018

  Având în vedere prevederile art. 8 lit. d) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, coroborate cu prevederile 36 lit. x), art. 52 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 39 alin. (2) şi ale art. 107 din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 9.11.2018, emite următoarea hotărâre:Articolul 1(1) Membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România, denumit în continuare CFZRO, au obligaţia de a plăti anual cotizaţia de membru în cuantum de 25 lei/lună.
  (2) Prin excepţie de la alin. (1) fizioterapeuţii care au dobândit calitatea de membru al CFZRO în anul 2018 şi care aveau statutul de angajat sau îşi exercitau profesia în regim independent vor plăti cotizaţia pe anul 2019, în funcţie de luna emiterii autorizaţiei de liberă practică, astfel:a) membrii cărora li s-a emis autorizaţia de liberă practică în luna februarie 2018 - 275 lei;b) membrii cărora li s-a emis autorizaţia de liberă practică în luna martie 2018 - 250 lei;c) membrii cărora li s-a emis autorizaţia de liberă practică în luna aprilie 2018 - 225 lei;d) membrii cărora li s-a emis autorizaţia de liberă practică în luna mai 2018 - 200 lei;e) membrii cărora li s-a emis autorizaţia de liberă practică în luna iunie 2018 - 175 lei;f) membrii cărora li s-a emis autorizaţia de liberă practică în luna iulie 2018 - 150 lei;
  g) membrii cărora li s-a emis autorizaţia de liberă practică în luna august 2018 - 125 lei;h) membrii cărora li s-a emis autorizaţia de liberă practică în luna septembrie 2018 - 100 lei;i) membrii cărora li s-a emis autorizaţia de liberă practică în luna octombrie 2018 - 75 lei;j) membrii cărora li s-a emis autorizaţia de liberă practică în luna noiembrie 2018 - 50 lei;k) membrii cărora li s-a emis autorizaţia de liberă practică în luna decembrie 2018 - 25 lei.
  Articolul 2(1) Membrii CFZRO care se află în următoarele situaţii vor plăti o cotizaţie în cuantum de 5 lei/lună:a) orice formă de şomaj conform legislaţiei în vigoare;b) suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate pentru o perioadă de cel puţin o lună;c) suspendarea contractului de muncă pentru concediu paternal pentru o perioadă de cel puţin o lună;d) suspendarea contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;e) suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani;f) suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de cel puţin o lună;
  g) suspendarea contractului de muncă din orice alte motive la iniţiativa salariatului, pentru o perioadă de cel puţin o lună.
  (2) Reducerea cotizaţiei se aplică numai pentru perioada în care au intervenit situaţiile de la alin. (1) şi numai pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu se solicită suspendarea calităţii de membru.
  Articolul 3(1) Persoanele cu handicap grad I - grav şi grad II - accentuat sunt scutite de plata taxelor şi a cotizaţiei.(2) La depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în CFZRO şi a eliberării documentelor emise de CFZRO, persoanele menţionate la alin. (1) au obligaţia de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.
  Articolul 4(1) Membrii CFZRO care sunt pensionari şi exercită profesia ca angajat sau în regim independent vor plăti o cotizaţie în valoare de 20 lei/lună.(2) Membrii CFZRO care sunt pensionari şi nu exercită profesia, dar doresc să îşi păstreze calitatea de membru vor plăti o cotizaţie în valoare de 5 lei/lună.Articolul 5Persoanele prevăzute la art. 7 lit. b)-f) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România sunt obligaţi la plata cotizaţiei şi a taxelor în condiţiile prezentei hotărâri.
  Articolul 6(1) Plata cotizaţiei este indivizibilă şi se efectuează anual, într-o singură tranşă, în condiţiile prezentei hotărâri. (2) În cazul în care intervine una dintre situaţiile prevăzute la art. 2-4, regularizarea se va efectua după depunerea unei cereri însoţite de documentele justificative, fizioterapeutul având opţiunea de reportare a sumelor plătite pentru anul următor sau de restituire a acestora.Articolul 7(1) Orice alte scutiri sau reduceri ale cotizaţiei şi taxelor, în situaţii speciale, se acordă printr-o cerere înaintată CFZRO însoţită de documente justificative.(2) Cererea se analizează de Consiliul naţional, iar hotărârea motivată se comunică solicitantului şi Colegiului teritorial aferent.
  Articolul 8(1) Se stabilesc următoarele taxe pe care le încasează colegiile teritoriale: a) taxa pentru înscriere/reînscriere în CFZRO, în cuantum de 100 lei; b) taxa de eliberare duplicat al autorizaţiei de liberă practică, în cuantum de 100 lei; c) taxa de eliberare duplicat al avizului anual, în cuantum de 100 lei.(2) Se stabilesc următoarele taxe pe care le încasează CFZRO: a) taxa de eliberare a certificatului de status profesional, în cuantum de 100 lei; b) taxa de eliberare a certificatului de conformitate, în cuantum de 100 lei. (3) Taxa pentru verificarea dosarului în vederea eliberării certificatului prevăzut la alin. (2) lit. b) este în cuantum de 200 lei pentru fizioterapeuţii care nu sunt membri ai CFZRO la data depunerii cererii. Articolul 9(1) Achitarea cotizaţiilor şi taxelor prevăzute la art. 8 alin. (1) se va efectua în conturile colegiilor teritoriale.(2) Achitarea taxelor prevăzute art. 8 alin. (2) şi (3) se va efectua în contul CFZRO.
  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 12 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 11Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 28/2018 pentru aprobarea Procedurii privind eliberarea certificatului de conformitate şi pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 10 august 2018, se modifică după cum urmează:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREpentru aprobarea Procedurii privind eliberarea certificatului de conformitate 2. Articolul 2 se abrogă. 3.
  În anexa nr. 1, la articolul 3, litera g) va avea următorul cuprins: g) dovada de achitare a taxei pentru verificarea dosarului şi eliberarea certificatului de conformitate.
  Articolul 12Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 29/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 14 august 2018, se modifică după cum urmează:– În anexă, la articolul 3, litera g) va avea următorul cuprins: g) dovada de achitare a taxei pentru eliberarea certificatului de status profesional curent;
  Articolul 13Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
  Elena Căciulan
  Bucureşti, 9 noiembrie 2018.Nr. 37.----