Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ACORD  din 13 septembrie 2017de securitate socială între România şi Republica Orientală a Uruguayului
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 21 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 21-11-2018


  Ratificat prin Legea nr. 262 din 14 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 21 noiembrie 2018.
  România şi Republica Orientală a Uruguayului, denumite în continuare state contractante, dorind să reglementeze relaţiile dintre cele două state în domeniul securităţii sociale, au decis încheierea unui acord de securitate socială şi au convenit asupra următoarelor dispoziţii:Titlul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Definiţii1. În scopul aplicării prezentului acord, următorii termenii vor avea următoarele semnificaţii:a) „legislaţie“: dispoziţiile constituţionale, legile şi celelalte acte normative care reglementează domeniile de securitate socială prevăzute la articolul 2 al prezentului acord;b) „autoritate competentă“:(i) în ceea ce priveşte Republica Orientală a Uruguayului: Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale sau instituţia delegată;(ii) în ceea ce priveşte România: ministerul responsabil pentru domeniile prevăzute la articolul 2 al prezentului acord;c) „organism de legătură“: organismul desemnat de autoritatea competentă a fiecărui stat contractant să îndeplinească funcţiile de coordonare a măsurilor de aplicare, informare, de asistenţă şi de realizare a legăturii directe în scopul aplicării prezentului acord, pentru instituţiile competente şi persoanele menţionate la articolul 3 al prezentului acord;
  d) „instituţie“: organismul sau autoritatea responsabilă de aplicarea legislaţiei prevăzute la articolul 2 al prezentului acord;e) „instituţie competentă“:(i) instituţia la care este asigurată persoana în cauză la data la care solicită prestaţia;(ii) instituţia de la care persoana în cauză are sau ar avea dreptul să primească prestaţii;sau(iii) instituţia desemnată de autoritatea competentă a statului contractant în cauză;f) „perioadă de asigurare“:(i) în ceea ce priveşte Republica Orientală a Uruguayului: perioadele de contribuţie, muncă salariată sau activitate lucrativă, definite sau recunoscute ca perioade de asigurare de către legislaţia în cauză, realizate sau considerate realizate, precum şi toate perioadele recunoscute de această legislaţie ca asimilate perioadelor de asigurare;
  (ii) în ceea ce priveşte România: perioadele de contribuţie, de încadrare în muncă sau de activitate independentă, definite sau recunoscute ca perioade de asigurare de către legislaţia în baza căreia au fost realizate sau considerate realizate, precum şi toate perioadele asimilate acestora, în măsura în care sunt considerate de legislaţia menţionată ca fiind echivalente cu perioade de asigurare;
  g) „cetăţeni“:(i) în ceea ce priveşte Republica Orientală a Uruguayului: cetăţeni uruguayeni prin naştere sau naturalizare;(ii) în ceea ce priveşte România: persoanele care au cetăţenia română conform legii române privind cetăţenia;h) „domiciliul“: locul unde o persoană are şederea obişnuită;i) „reşedinţa“: locul unde o persoană are şederea temporară;
  j) „prestaţie“: orice prestaţie în bani acordată în conformitate cu legislaţia care reglementează domeniile menţionate la articolul 2 al prezentului acord;k) „activitate salariată“: activitatea considerată ca atare de legislaţia de securitate socială a statului contractant în care se desfăşoară această activitate;l) „activitate independentă“: activitatea considerată ca atare de legislaţia de securitate socială a statului contractant în care se desfăşoară această activitate;m) „membri de familie“:(i) în ceea ce priveşte Republica Orientală a Uruguayului: persoanele îndreptăţite, definite ca atare de legislaţia sa;(ii) în ceea ce priveşte România: persoanele definite sau recunoscute ca membru de familie sau desemnate ca membru al gospodăriei de către legislaţia în baza căreia sunt acordate prestaţiile;n) „funcţionar public“: persoana definită sau considerată ca atare în statul contractant din care face parte administraţia sau organismul de care aparţine;
  o) „copil:(i) în ceea ce priveşte Republica Orientală a Uruguayului: termenul de „copil“ desemnează, în sens larg, persoanele care beneficiază de alocaţiile menţionate la articolul 2 paragraful 1 punctul A litera b) din prezentul acord;(ii) în ceea ce priveşte România: termenul de „copil“ este definit conform legislaţiei aplicabile menţionate la articolul 2 paragraful 1 punctul B litera c) din prezentul acord.
  2. Ceilalţi termeni şi expresii utilizate în prezentul acord au semnificaţia prevăzută de legislaţia fiecărui stat contractant.
  Articolul 2Domeniul material de aplicare1. Prezentul acord se aplică:A. în ceea ce priveşte Republica Orientală a Uruguayului, legislaţiei privind:a) prestaţiile contributive de securitate socială din regimurile de pensii care acoperă riscurile de bătrâneţe, invaliditate şi urmaş, atât din sistemul de solidaritate între generaţii, cât şi din sistemul de economisire individuală obligatorie;b) regimul contributiv de prestaţii familiale;B. în ceea ce priveşte România, legislaţiei privind:a) pensia de bătrâneţe (pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială), de invaliditate şi de urmaş, acordate în sistemul public de pensii;b) ajutorul de deces acordat în sistemul public de pensii;c) alocaţia de stat pentru copil.
  2. De asemenea, prezentul acord se aplică tuturor actelor normative sau reglementărilor care modifică sau completează legislaţia menţionată la punctul 1 al prezentului articol.3. Prezentul acord nu se aplică actelor normative care stabilesc o nouă ramură de securitate socială, cu excepţia cazului în care se convine astfel între autorităţile competente ale statelor contractante.
  Articolul 3Domeniul personal de aplicareDispoziţiile prezentului acord se vor aplica persoanelor care sunt sau au fost supuse legislaţiei unuia sau ambelor state contractante, membrilor lor de familie şi persoanelor ale căror drepturi derivă de la acestea.Articolul 4Egalitatea de tratamentPersoanele menţionate la articolul 3 al prezentului acord cărora li se aplica legislaţia unui stat contractant vor avea aceleaşi obligaţii şi se vor bucura de aceleaşi drepturi, în baza acelei legislaţii, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii statului contractant respectiv.Articolul 5Exportul prestaţiilor1. Prestaţiile menţionate la articolul 2 paragraful 1 punctul A litera a) şi punctul B litera a) şi b) din prezentul acord, dobândite conform legislaţiei unuia dintre statele contractante, nu vor putea suferi nicio reducere, modificare, suspendare sau anulare, pe motiv că beneficiarul are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant.2. Dispoziţiile paragrafului 1 al acestui articol nu se aplică prestaţiilor speciale în bani cu caracter necontributiv, prestaţiilor familiale şi alocaţiilor de stat pentru copil.
  Titlul II Legislaţia aplicabilăArticolul 6Regula generalăLegislaţia aplicabilă se determină conform următoarelor dispoziţii:Persoanele cărora li se aplică prezentul acord vor fi supuse exclusiv legislaţiei de securitate socială a statului contractant pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea salariată sau independentă, fără a aduce atingere prevederilor articolului 7 al prezentului acord.Articolul 7Reguli specialePrincipiul menţionat la articolul 6 al prezentului acord admite următoarele excepţii:a) persoana care desfăşoară, în mod obişnuit, o activitate salariată în cadrul unei întreprinderi cu sediul pe teritoriul unuia dintre statele contractante şi care desfăşoară activităţi profesionale sau muncă calificată şi care a fost trimisă pentru a presta servicii cu caracter temporar pe teritoriul celuilalt stat contractant va fi în continuare supusă legislaţiei primului stat contractant, pentru o perioadă de până la 24 de luni, cu condiţia ca întreprinderea la care este angajată să desfăşoare activităţi semnificative pe teritoriul statului contractant de origine;b) persoanele care desfăşoară în mod obişnuit o activitate salariată şi care nu sunt prevăzute la paragraful anterior pot face obiectul prevederilor articolului 8 al prezentului acord;
  c) persoana care desfăşoară, în mod obişnuit, activităţi profesionale sau muncă calificată cu caracter independent pe teritoriul unuia dintre statele contractante unde este asigurată şi care pleacă să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul celuilalt stat contractant, pe durată determinată, va fi în continuare supusă legislaţiei primului stat contractant, cu condiţia ca durata activităţii respective să nu depăşească 24 de luni;d) personalul navigant în serviciul unei întreprinderi de transport aerian care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul statelor contractante va fi supus legislaţiei statului contractant pe al cărui teritoriu îşi are sediul principal întreprinderea sau, în cazul în care sediul principal se află pe teritoriul unui stat terţ, legislaţiei statului contractant pe teritoriul căruia îşi are sucursala. Totuşi, dacă întreprinderea are sucursale pe teritoriul ambelor state contractante sau întreprinderea nu are sediul principal sau sucursală pe teritoriul niciunuia dintre statele contractante, personalul navigant va fi supus legislaţiei statului contractant pe teritoriul căruia are domiciliul personalul;e) o activitate salariată sau independentă care se desfăşoară la bordul unei nave care arborează pavilionul unuia dintre statele contractante va fi considerată ca o activitate exercitată în acel stat contractant.Totuşi, angajatul care desfăşoară o activitate salariată la bordul unei nave care arborează pavilionul unui stat contractant şi care este plătit pentru această activitate de către o întreprindere care are sediul pe teritoriul celuilalt stat contractant va fi supus legislaţiei acestui ultim stat contractant dacă are domiciliul în acest stat. Întreprinderea care acordă remuneraţia va fi considerată ca angajator în sensul aplicării legislaţiei relevante;f) membrilor personalului misiunilor diplomatice şi posturilor consulare li se aplică prevederile Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961 şi ale Convenţiei de la Viena privind relaţiile consulare din 24 aprilie 1963;g) membrii personalului misiunilor diplomatice şi posturilor consulare ale fiecărui stat contractant, care sunt cetăţeni ai statului contractant acreditar, pot opta pentru aplicarea legislaţiei statului contractant acreditar. Opţiunea se exercită în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului acord sau, după caz, de la data începerii activităţii pe teritoriul statului contractant acreditar. Personalul aflat în serviciul privat şi exclusiv al membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare care sunt cetăţeni ai statului contractant acreditar beneficiază de acelaşi drept de a opta;h) funcţionarii publici ai unuia dintre statele contractante şi personalul asimilat, care sunt trimişi să desfăşoare activitate pe teritoriul celuilalt stat contractant, rămân supuşi legislaţiei statului contractant de a cărui administraţie sau organism aparţin.
  Articolul 8ExcepţiiAutorităţile competente din ambele state contractante sau instituţiile desemnate de acestea vor putea, de comun acord, să stabilească excepţii de la prezentul titlu pentru unele persoane sau categorii de persoane, cu condiţia ca acestea să fie supuse legislaţiei unuia dintre statele contractante.
  Titlul III Dispoziţii referitoare la prestaţiiCapitolul I Prestaţiile de bătrâneţe, invaliditate şi urmaşArticolul 9Totalizarea perioadelor de asigurare
  Dacă legislaţia unui stat contractant condiţionează dobândirea, menţinerea sau recuperarea dreptului la prestaţii de realizarea perioadelor de asigurare, instituţia competentă va lua în considerare, în măsura în care este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celuilalt stat contractant, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună.
  Articolul 10Totalizarea perioadelor de asigurare realizate într-un stat terţÎn cazul în care o persoană nu are dreptul la o prestaţie în baza perioadelor de asigurare realizate conform legislaţiei celor două state contractante şi totalizate în conformitate cu prevederile articolului 9 al prezentului acord, dreptul la prestaţia menţionată se determină totalizând acele perioade cu perioadele realizate în baza legislaţiei unui stat terţ cu care cele două state contractante au încheiat un acord bilateral sau multilateral de securitate socială care conţine reguli de totalizare a perioadelor de asigurare.Articolul 11Calculul prestaţiilor1. În cazul în care o persoană are dreptul la o prestaţie realizată conform legislaţiei uneia dintre cele două state contractante fără a fi necesară aplicarea articolelor 9 şi 10 ale prezentului acord, instituţia competentă va calcula, în conformitate cu prevederile legislaţiei sale, prestaţia care corespunde duratei totale a perioadelor de asigurare realizate exclusiv în baza acelei legislaţii.2. Când o persoană obţine dreptul la prestaţii exclusiv ţinând cont de totalizarea perioadelor prevăzută la articolele 9 şi 10 ale prezentului acord, se vor aplica următoarele reguli:a) instituţia competentă va calcula cuantumul teoretic al prestaţiei la care ar avea dreptul solicitantul ca şi când toate perioadele de asigurare ar fi fost realizate în baza propriei legislaţii;
  b) odată calculat acest cuantum teoretic, instituţia competentă stabileşte cuantumul efectiv al prestaţiei, proporţional cu durata perioadelor de asigurare realizate în conformitate cu legislaţia pe care o aplică, corelat cu durata totală a perioadelor de asigurare realizate de solicitant.
  3. În situaţia în care, în conformitate cu legislaţia pe care o aplică instituţia competentă, cuantumul prestaţiei se stabileşte în funcţie de numărul urmaşilor persoanei în cauză, instituţia competentă ia în considerare şi urmaşii cu domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant.
  Articolul 12Perioada de asigurare mai mică de un an1. Dacă totalul perioadelor de asigurare realizate conform legislaţiei unuia dintre statele contractante este mai mic de un an, nu se va acorda nicio prestaţie în baza legislaţiei menţionate, cu excepţia cazului în care legislaţia respectivă permite acest lucru.2. Perioadele neluate în considerare de instituţia competentă a unui stat contractant ca urmare a aplicării paragrafului 1 vor fi luate în considerare de instituţia competentă a celuilalt stat contractant în scopul totalizării perioadelor de asigurare şi calculării cuantumului teoretic prevăzut la articolul 11 paragraful 2 litera a).
  Articolul 13Condiţii de acordare a prestaţiilor1. În cazul în care legislaţia unuia dintre statele contractante condiţionează acordarea de prestaţii de faptul ca lucrătorul să fie supus legislaţiei menţionate în momentul producerii riscului din care decurge dreptul la prestaţie, această condiţie se consideră ca fiind îndeplinită în cazul în care, în acel moment, lucrătorul contribuie sau este asigurat în celălalt stat contractant sau primeşte de la acesta din urmă o prestaţie de aceeaşi natură.2. În cazul în care, pentru recunoaşterea dreptului la prestaţie, legislaţia unui stat contractant solicită să fie realizate perioade de asigurare imediat anterior producerii evenimentului din care decurge, această condiţie se consideră îndeplinită dacă solicitantul a realizat astfel de perioade în baza legislaţiei celuilalt stat contractant în perioada imediat anterioară evenimentului.3. În cazul în care legislaţia unuia dintre statele contractante condiţionează acordarea de prestaţii de realizarea perioadelor de asigurare într-o profesie, activitate determinată sau într-un regim special, pentru a avea dreptul la aceste prestaţii se vor lua în calcul numai perioadele de asigurare realizate în celălalt stat contractant într-o profesie, activitate sau regim de aceeaşi natură.Articolul 14
  Determinarea invalidităţiiPentru determinarea diminuării capacităţii de muncă, în scopul acordării prestaţiilor pentru invaliditate, instituţia competentă a fiecărui stat contractant va efectua propria evaluare în conformitate cu propria legislaţie.
  Articolul 15Ajutorul de deces1. În cazul în care dreptul la ajutorul de deces există conform legislaţiilor celor două state contractante, prestaţia este plătită numai conform legislaţiei statului contractant pe teritoriul căruia a survenit decesul.2. În cazul în care decesul nu a survenit pe teritoriul niciunuia dintre statele contractante, ajutorul de deces va fi plătit de către instituţia competentă la care persoana a fost asigurată înainte ca decesul să survină.
  Capitolul II Prestaţii familialeArticolul 16Dreptul la prestaţieDacă dreptul la alocaţia de stat pentru copii (în Uruguay, prestaţie familială) există în conformitate cu legislaţia ambelor state contractante, prestaţia este acordată conform legislaţiei statului contractant pe teritoriul căruia copilul are domiciliul, pe cheltuiala instituţiei competente a acestui stat contractant.
  Titlul IV Dispoziţii diverseArticolul 17Măsuri de aplicare a acordului1. Autorităţile competente îşi vor comunica reciproc informaţii privind măsurile luate pentru aplicarea prezentului acord şi privind modificările relevante ale legislaţiei, susceptibile de a afecta aplicarea prezentului acord.
  2. Autorităţile competente vor stabili modalităţile de aplicare a prezentului acord prin intermediul unui aranjament administrativ.3. Autorităţile competente vor desemna în aranjamentul administrativ organismele de legătură pentru facilitarea aplicării prezentului acord.
  Articolul 18Colaborare administrativă1. Pentru punerea în aplicare a prezentului acord, autorităţile competente, organismele de legătură, instituţiile şi instituţiile competente îşi vor oferi sprijin reciproc ca şi cum ar aplica propria legislaţie. Colaborarea administrativă între autorităţile competente, organismele de legătură, instituţii şi instituţiile competente se va face gratuit.2. Pentru punerea în aplicare a prezentului acord, autorităţile competente, organismele de legătură, instituţiile şi instituţiile competente ale statelor contractante vor putea comunica direct între ele, precum şi cu orice persoană interesată, oriunde ar fi domiciliul sau reşedinţa acesteia.3.
  Controalele medicale pentru persoanele care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant vor fi efectuate de instituţia de la locul de domiciliu sau reşedinţă, la cererea instituţiei competente şi pe cheltuiala acesteia. Costurile examenelor medicale nu vor fi rambursate dacă se efectuează în interesul instituţiilor ambelor state contractante.
  4. Modalităţile de control medical al beneficiarilor prezentului acord se vor stabili în aranjamentul administrativ prevăzut la paragraful 2 al articolului 18.
  Articolul 19Comunicarea datelor cu caracter personal1. În scopul punerii în aplicare a prezentului acord şi a legislaţiei prevăzute de acesta, autorităţile competente, organismele de legătură, instituţiile şi instituţiile competente ale ambelor state contractante vor fi autorizate să comunice datele cu caracter personal.2. Această comunicare se realizează cu respectarea normelor specifice privind protecţia datelor cu caracter personal ale statului contractant al autorităţii competente, organismului de legătură, instituţiei sau instituţiei competente care comunică aceste date.3. Conservarea, prelucrarea sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritatea competentă, organismul de legătură, instituţia sau instituţia competentă a statului contractant căruia i se comunică acestea vor fi supuse normelor specifice cu privire la protecţia datelor cu caracter personal ale acestui stat contractant.
  Articolul 20Utilizarea limbilor oficiale1. Comunicările referitoare la aplicarea prezentului acord între autorităţile competente, organismele de legătură, instituţiile sau instituţiile competente ale statelor contractante se redactează în română sau spaniolă.2. O solicitare sau un document nu poate fi refuzat pe motiv că este redactat în limba oficială a celuilalt stat contractant.Articolul 21Scutirea de taxe şi autentificare1. Pentru aplicarea prezentului acord, scutirea integrală sau parţială de taxe, prevăzută de legislaţia unuia dintre statele contractante pentru documentele necesare în baza legislaţiei acestui stat contractant, se va aplica şi pentru documentele similare necesare conform legislaţiei celuilalt stat contractant.
  2. Orice document care trebuie prezentat pentru aplicarea prezentului acord va fi scutit de obligaţiile de autentificare solicitate de către autorităţile diplomatice sau consulare, precum şi de orice altă formalitate notarială similară.
  Articolul 22Introducerea unei cereri sau recurs1. Cererile sau recursurile care, în conformitate cu legislaţia unui stat contractant, trebuie introduse într-un termen stabilit la o autoritate, instituţie sau instituţie competentă a acestui stat contractant îndeplinesc această condiţie dacă sunt introduse, în acelaşi termen, la o autoritate, instituţie sau instituţie competentă responsabilă pentru aplicarea prezentului acord din celălalt stat contractant. În acest caz, autoritatea, instituţia sau instituţia competentă care a primit cererea sau recursul o transmite, fără întârziere, autorităţii, instituţiei sau instituţiei competente a primului stat contractant, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură ale statelor contractante, indicând totodată data depunerii cererii, respectiv recursului.2. Cererile sau recursurile depuse la o autoritate, instituţie sau instituţie competentă a unuia dintre statele contractante vor fi considerate ca fiind depuse la aceeaşi dată de către autoritatea, instituţia sau instituţia competentă a celuilalt stat contractant.Articolul 23
  Plata prestaţiilorToate prestaţiile acordate în baza prezentului acord sunt plătite direct beneficiarului, în moneda statului contractant care efectuează plata sau într-o monedă convertibilă la locul de reşedinţă sau domiciliu al acestuia.
  Articolul 24Recuperarea plăţilor necuvenite1. Dacă instituţia competentă a unui stat contractant a plătit o prestaţie care depăşeşte cuantumul la care avea dreptul beneficiarul, această instituţie competentă poate să ceară instituţiei competente a celuilalt stat contractant, care trebuie să plătească, la rândul ei, o prestaţie acestui beneficiar, să reţină suma plătită în plus de instituţia competentă a primului stat contractant din sumele datorate beneficiarului respectiv.2. Instituţia competentă a celuilalt stat contractant va efectua reţinerea, în condiţiile şi limitele permise pentru recuperare de legislaţia pe care o aplică, ca şi cum ar fi sume plătite în plus de către ea însăşi.3. Cuantumul reţinut conform paragrafului 2 al prezentului articol va fi transferat instituţiei competente care a transmis cererea.
  Articolul 25Soluţionarea diferendelor1. Orice diferend care ar putea apărea în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi supus soluţionării de către autorităţile competente.2. În cazul în care diferendul nu se soluţionează de către autorităţile competente, acesta este supus soluţionării, pe cale diplomatică, prin consultări între statele contractante.
  Titlul V Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 26Dispoziţii tranzitorii
  1. Prezentul acord nu deschide niciun drept pentru o perioadă anterioară intrării sale în vigoare.2. Toate perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei unui stat contractant înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord sunt luate în considerare pentru stabilirea drepturilor la prestaţii conform dispoziţiilor prezentului acord.3. Sub rezerva paragrafului 1 al acestui articol, un drept ia naştere în baza prezentului acord, chiar dacă se raportează la un risc produs anterior intrării sale în vigoare.
  Articolul 27Revizuirea prestaţiilorOrice prestaţie care nu a fost acordată sau care a fost suspendată, indiferent de cauză, şi care a devenit admisibilă în baza prezentului acord va fi, la cererea solicitantului, acordată sau restabilită de la data intrării în vigoare a prezentului acord, cu excepţia cazului în care drepturile recunoscute anterior au permis plata unei sume forfetare în bani sau a unei rambursări a contribuţiilor care au făcut ca persoana să îşi piardă toate drepturile la aceste prestaţii.Articolul 28Termene de prescripţie1. În cazul în care cererile prevăzute de articolul 27 sunt prezentate într-un termen de un an de la data intrării sale în vigoare, drepturile rezultate în conformitate cu prevederile prezentului acord vor fi dobândite începând cu această dată.2. În cazul în care cererile prevăzute la articolul 27 sunt prezentate după expirarea termenului de un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, drepturile care nu au fost prescrise sunt dobândite de la data cererii, sub rezerva dispoziţiilor legale mai favorabile ale legislaţiei fiecăruia dintre statele contractante.Articolul 29Intrarea în vigoareStatele contractante se vor informa, pe cale diplomatică, cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.Acordul va intra în vigoare în prima zi din a treia lună care urmează datei ultimei notificări.Articolul 30
  Durata acorduluiPrezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată. Acesta poate fi denunţat de către oricare dintre statele contractante, pe cale diplomatică, în termen de minimum şase luni înainte de încheierea anului calendaristic respectiv. În acest caz, acordul îşi încetează valabilitatea începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
  Articolul 31Garanţia drepturilor dobândite sau în curs de dobândireÎn cazul denunţării prezentului acord, toate drepturile dobândite în conformitate cu prevederile sale se vor menţine, iar cererile prezentate înainte de încetarea valabilităţii prezentului acord vor fi soluţionate potrivit dispoziţiilor acestuia.
  Drept care subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi, au semnat prezentul acord.Semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017, în două exemplare originale, în limbile română şi spaniolă, ambele texte fiind egal autentice.
  Pentru România
  Lia-Olguţa Vasilescu,
  ministrul muncii şi justiţiei sociale
  Pentru Republica Orientală a Uruguayului

  Ernesto Ramón Murro Oberlín,
  ministrul muncii şi securităţii sociale
  ------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!