Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.920. din 31 august 2018privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Lexford Castel" din municipiul Piteşti
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 8 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 08-11-2018

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.909/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „primar“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Castelul Piraţilor“ din municipiul Piteşti,*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piteşti nr. 61 din 25.08.2016,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piteşti nr. 239 din 12.07.2018,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 4/20.06.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 27 aprilie 2017-15 iunie 2018, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Lexford Castel“, cu sediul în municipiul Piteşti, strada Petre Ispirescu nr. 5, judeţul Argeş, pentru nivelul de învăţământ „primar“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“, cod de identificare fiscală 39632240, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Lexford Castel“ din municipiul Piteşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2018-2019.Articolul 3Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Lexford Castel“ din municipiul Piteşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2022-2023.Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială „Lexford Castel“ din municipiul Piteşti.Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Lexford Castel“ din municipiul Piteşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.Articolul 6Societatea Comercială „Lexford Castel“ - S.R.L. din municipiul Piteşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială „Lexford Castel“ din municipiul Piteşti, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Valentin Popa
  Bucureşti, 31 august 2018.Nr. 4.920. ANEXĂJudeţul Argeş
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/datăDenumirea persoanei juridice iniţiatoare
  Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivel de învăţământ/Nivel de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământCapacitatea maximă de şcolarizare/unitate de învăţământ*
  1Şcoala Primară „Lexford Castel“12/04.06.2018Societatea Comercială „Lexford Castel“ - S.R.L.Municipiul Piteşti, str. Petre Ispirescu nr. 5, tel./fax: 0757/067 320Primar
  RomânăCu frecvenţă 18 formaţiuni de studiu, în două schimburi (maximum 9 formaţiuni de studiu/schimb)
  * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  -----