Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 20 septembrie 2018pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional competitivitate 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 951 din 20 septembrie 2018
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Nr. 780 din 24 septembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 15 octombrie 2018Data intrării în vigoare 15-10-2018


  Aprobată prin Ordinul nr. 951/780/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 15 octombrie 2018.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezenta procedură instituite o schemă de ajutor de minimis, care se adresează domeniului tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită schema de ajutor de minimis, finanţată prin Programul operaţional Competitivitate (POC).Articolul 2(1) Ajutoarele în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013).(3) Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
  Articolul 3(1) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate (AMPOC).(2) Autoritatea care administrează schema de ajutor de minimis este AMPOC prin Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, conform atribuţiilor delegate pentru implementarea şi gestionarea POC.
  Capitolul II Obiectivul schemei de ajutor de minimisArticolul 4Scopul prezentei scheme de ajutor de minimis este de a finanţa o serie de activităţi necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea unei game de produse şi/sau servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti, precum şi realizarea de proiecte strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC.
  Articolul 5Activităţile realizate trebuie să fie direct legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi nu vor depăşi 20% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.
  Capitolul III Legislaţia relevantă aplicabilăArticolul 6Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, comunitare şi naţionale:a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;b) Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 10.233;c)
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
  Capitolul IV DefiniţiiArticolul 7În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis, următorii termeni se definesc astfel:1. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;2. întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;b)
  o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
  3. IMM - întreprinderi aşa cum sunt definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;4. întreprindere mijlocie - întreprindere care are sub 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;5. întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşesc/depăşeşte 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;6.
  microîntreprindere - întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşesc/depăşeşte 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
  7. întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care îndeplineşte următoarele condiţii:a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;8. rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;9. prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
  10. comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;11. consorţiu de întreprinderi - parteneriat între IMM din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC creat pentru realizarea unor produse/servicii TIC inovative;12. activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă.
  Capitolul V Domeniul de aplicareArticolul 8(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică acţiunii 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“ din cadrul axei prioritare 2 a POC şi vizează obiectivul specific „Creşterea integrării pe verticală a soluţiilor inovative TIC în economie“.(2) Măsurile ajutor de minimis se aplică în toate regiunile de dezvoltare ale României.Articolul 9(1) Sprijinul se acordă pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi în următoarele domenii:
  Cod CAENDenumirea activităţii
  C2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
  C2612Fabricarea altor componente electronice
  C263Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
  J620Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
  M721Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
  (2) Nu se acordă sprijin în următoarele cazuri:a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/28.12.2013;b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
  (i)
  atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
  (ii)atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
  d) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;e) ajutoarelor acordate întreprinderilor în dificultate, aşa cum sunt acestea definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;f) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.
  (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, prezenta schemă de minimis se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca beneficiarul ajutorului să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei de minimis nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu aceasta.
  Capitolul VI Modalitatea de acordare a ajutoruluiArticolul 10(1) Ajutorul se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.(2) Ajutoarele de minimis se acordă proiectelor finanţate în baza cererii de finanţare, însoţită de documentele solicitate în apelul de proiecte şi în Ghidul solicitantului.Capitolul VII
  BeneficiariArticolul 11Beneficiari ai măsurilor de ajutor de minimis sunt următoarele categorii: întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC, sau întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, sau consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC. Întreprinderile care aplică individual sau grupate în consorţii trebuie să se încadreze în categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul consorţiilor de întreprinderi, ajutorul prevăzut în prezenta schemă de ajutor de minimis se acordă liderului de consorţiu (parteneriat).
  Capitolul VIII Condiţii de eligibilitate pentru beneficiariArticolul 12Pot beneficia de ajutor de minimis în baza schemei de ajutor de minimis întreprinderile prevăzute la art. 11 care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;2. se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare;
  3. nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):a) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;b) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;4. nu se află în una dintre situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării dintre fonduri publice;5. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanţare. Nu au mai obţinut finanţare nici pentru alte proiecte implementate, având acelaşi obiectiv, dar care din diverse motive nu şi-au atins indicatorii;6. sunt direct responsabile de pregătirea, realizarea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;7. nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate“, aşa cum aceasta este definită la art. 7 pct. 7;8. nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
  9. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile şi a celor conexe. Contribuţia proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private;10. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;11. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;12. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;13. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;14. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a OIPSI/AMPOC prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;15.
  în cazul consorţiilor de întreprinderi, IMM-urile constitutive trebuie să îndeplinească individual condiţiile de eligibilitate care se referă la solicitant;
  16. fac dovada apartenenţei la un cluster centrat pe domeniul TIC, dacă este cazul;17. îndeplinesc orice alte condiţii - cerinţe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi Ghidul solicitantului.
  Articolul 13(1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, solicitantul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea sau întreprinderea unică în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, fie din surse comunitare), precum şi privind ajutoarele de stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile.(2) Furnizorul prezentei scheme de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, şi că se respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.(4) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere sau o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de ajutor de minimis există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 7 pct. 2, respectivele întreprinderi vor fi tratate ca o „întreprindere unică“, iar valoarea ajutorului de minimis acordat întreprinderii unice se va raporta la valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderile între care există aceste relaţii pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.(5) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.(6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
  Capitolul IX
  Activităţi, cheltuieli eligibile şi intensitatea ajutorului de minimisArticolul 14(1) În cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finanţate activităţi de informare şi publicitate/promovare, servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii, instruire/formare profesională specifică, auditare financiară şi tehnică intermediară/finală a proiectului, managementul intern de proiect, abonamente şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului.(2) Sunt considerate eligibile următoarele categorii de cheltuieli:1. cheltuieli privind cercetarea de piaţă:– cheltuieli pentru identificarea unor nişe de piaţă pentru produsul/serviciul inovativ;2. cheltuieli de informare şi publicitate:a) cheltuieli obligatorii de informare şi publicitate pentru proiect - conform prevederilor din Ghidul solicitantului şi Manualului de identitate vizuală;b) cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect;c) în cazul proiectelor de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală - cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului pe scară largă (conferinţe, publicări, registre cu acces liber sau unor programe informatice gratuite sau open source);3. cheltuieli cu servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii:
  a) cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare depunerii proiectului (cerere de finanţare, studiu de fezabilitate, plan de afaceri, raport de expertiză etc.);b) cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică);c) cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente activităţilor eligibile ale acţiunii;d) cheltuieli pentru obţinerea, validarea şi protejarea brevetelor şi altor active necorporale;4. cheltuieli pentru instruire/formare profesională specifică:a) cheltuieli legate de pregătirea personalului cărora le este destinată/destinat aplicaţia/produsul/serviciul software dezvoltat;
  b) cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura mentenanţa aplicaţiei/produsului/serviciului software dezvoltat, dacă acesta este angajat al beneficiarului;5. cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: auditare financiară (conform reglementărilor naţionale) şi auditare tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu cererea de finanţare);6. cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de management de proiect):a) cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finanţării;b) cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurnă, cazare, transport);c) cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului;d)
  birotică - pentru echipa de management (conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;
  e) achiziţia de echipamente TIC - numai pentru echipa de management;7. cheltuieli cu abonamente şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului (valabile 12 luni după finalizarea proiectului):a) taxe de acces la baze de date;b) abonamente la biblioteci de specialitate.
  (3) Cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (2) se decontează după aprobarea şi începerea implementării proiectului şi pot fi efectuate între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023.
  Articolul 15(1) Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar trebuie sa respecte următoarele condiţii simultan:1. nu poate depăşi 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului, prevăzute la art. 14 alin. (2);2. nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se referă la anul în curs şi 2 ani anteriori).(2)
  Pentru consorţii de IMM acordarea ajutorului de minimis se realizează prin raportare la întreprinderea sau întreprinderea unică lider de proiect.
  (3) Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul intrării în vigoare a contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
  Capitolul X Durata, bugetul schemei de ajutor de minimis şi numărul estimat de beneficiariArticolul 16Prezenta schemă de ajutor de minimis se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale şi se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.Articolul 17Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 23,53 milioane euro (din care 20 milioane euro reprezintă finanţare acordată prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională), după cum urmează:a) în anul 2018 - 5,63 milioane euro;b) în anul 2019 - 9,41 milioane euro;c) în anul 2020 - 8,49 milioane euro.Articolul 18Numărul total estimat al beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 200.Capitolul XI Regula de cumulArticolul 19(1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant.(2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.Capitolul XII Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimisArticolul 20Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de minimis se desfăşoară după cum urmează:a) derularea schemei de ajutor de minimis va avea următoarea succesiune: lansarea apelului, depunerea cererilor de finanţare însoţite de documentele specificate în Ghidul solicitantului, evaluarea, selecţia beneficiarilor, semnarea contractelor de finanţare, implementarea proiectelor, raportarea, monitorizarea şi rambursarea cheltuielilor;b) detaliile privind toate aceste etape, precum şi criteriile şi subcriteriile de evaluare a cererilor de finanţare sunt prezentate în Ghidul solicitantului.Articolul 21Verificarea eligibilităţii solicitanţilor pentru acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta schemă de ajutor de minimis se va face cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute în schemă şi în cadrul Ghidului solicitantului aferent acţiunii „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“.Articolul 22(1) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis.
  (2) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului prezentei scheme de ajutor de minimis o declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de minimis primite în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori.(3) Cererea de finanţare aferentă prezentei scheme de ajutor de minimis va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu desfăşoară şi nici nu va desfăşura pe perioada implementării şi pe perioada postimplementare a proiectului activităţi în unul dintre domeniile/sectoarele excluse.(4) Verificarea condiţiilor de eligibilitate a activităţilor, proiectelor şi cheltuielilor se realizează de administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis înainte de acordarea facilităţii. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei proiectelor ce vor beneficia de finanţare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.(5) În cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis informează în scris întreprinderea beneficiară cu privire la valoarea potenţială a ajutorului (exprimată în echivalent subvenţie brută), precum şi la caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(6) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.
  Articolul 23Detalierea modalităţii de derulare a prezentei scheme de ajutor de minimis se regăseşte în Ghidul solicitantului ce corespunde acţiunii „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, aferentă priorităţii de investiţie „Creşterea integrării pe verticală a soluţiilor inovative TIC în economie“, axa prioritară 2 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă“ din cadrul Programului operaţional Competitivitate, ghid ce va fi publicat pe site-urile Ministerului Fondurilor Europene şi al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.Articolul 24Administratorul schemei de ajutor de minimis îşi rezervă dreptul de a nu plăti ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat în cazul în care documentele şi/sau informaţiile furnizate de către beneficiar se dovedesc a fi incorecte sau false.
  Capitolul XIII Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportareaArticolul 25Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28 iunie 2007.
  Articolul 26Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.Articolul 27(1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.(4)
  În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
  (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
  Articolul 28Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.Articolul 29Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme de ajutor de minimis.
  Articolul 30(1) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul/ administratorul măsurii de ajutor de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.(2) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor de minimis şi rambursarea efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către furnizorul/administratorul prezentei scheme.Articolul 31Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului www.fonduri-ue.ro
  Capitolul XIV Recuperarea ajutorului de minimisArticolul 32(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.----